Skip to Content

<

Skæringstenen / The Stone of Skæring

A cache by Jesper Mortensen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/31/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Skæringstenen


Skæringstenen blev fundet i slutningen af 1996 da boligforeningen Højbo skulle opføre ny bebyggelse vest for det sted Skæringstenen ligger i dag. Stenen lå ca. 4 meter under jorden, under byggeriet, blev den gravet fri og flyttet til dens nuværende placering, således at stenen står med den samme orientering, som den havde i jorden da den blev fundet. Sten er ca. 3 meter høj og blev under flytningen vejet til ca. 86 t. 
 
Skæringstenen er en lys granitisk gnejs med følgende omtrentlige sammensætning af mineraler
 • Ca. 40 % lyserød kalifeldspat, hvorfra lyset reflekterer fra spaltfladerne.
 • Ca. 30 % grålig glasagtig kvarts
 • Ca. 25 % hvidlig feldspat af plagioklastypen
 • Ca. 5 % sorte glimmerflager af biotittypen
 
Biotitflagerne er parallelt orienterede. Det giver bjergarten en planar struktur (en foliation), der bl.a. kan ses på det sydvestlige og nordøstlige hjørne af stenen. Denne parallelle struktur har forskellig retning i stenens to hjørner. Det skyldes, at stenen er blevet foldet og plastisk deformeret under dannelsen, der skete ud fra en smeltet masse dybt nede i jorden for mere end 1 milliard år siden, strømninger i denne masse påvirkede stenens struktur, og gav den en fold, således at stenens lineære struktur blev brudt. En grovkornet granitisk åre (en pegmatit gang) går gennem stenens venstre side.
 
Stenen er en såkaldt vandreblok, der er bragt til Skæring af en gletscher i slutningen af Weichsel istiden for ca. 15.000 år siden. Gletscheren bredte sig fra det svenske bjergområde ned gennem Østersølavningen og herfra mod nord op til den havde sin rand ca. 5 km nord og vest for stedet hvor man i 1996 fandt stenen. Stenen kan derfor have været en del af de svenske bjerge. Et mere præcist oprindelsessted kan desværre ikke angives, da graniter som Skæringstenen er meget udbredte i det skandinaviske område, særligt i de norske og svenske bjerge.
 
Skæringstenen var ikke det eneste isen havde med sig, går man ned til stranden, en tur på ca. 1 km, har man en god udsigt til Skødshoved og Mols Bjerge, disse blev skabt, da den sammen gletscher som bragte Skæringstenen til Skæring, pressede sand, grus og andre geologiske fragmenter op gennem bælterne og Aarhus bugten, og dermed skabte randmorænelandskabet omkring Aarhus og på det sydlige Djursland, dette ses især tydeligt fra Agri Bavnehøj.
 
For at logge denne EarthCache skal du:
 
1) Hvilken orientering har biotitflagerne (linierne i stenen) i stenens nordøstlige hjørne
2) Hvilken orientering har biotitflagerne (linierne i stenen) i stenens sydvestlige hjørne
3) Hvorfor har biotitflagerne forskellig orientering i de to hjørner
4) Hvilke omtrentlige dimensioner har Skæringstenen målt;
a. Top => Bund
b. Øst => Vest
c. Nord => Syd
5) Tage et billede af dig selv ved stenen (Dette er ikke et krav, hvis dine svar på spørgsmålene er fyldestgørende, men vi vil dog blive glade hvis du uploader et billede alligevel)

Du behøver ikke vente på svar før du logger denne EarthCache, svar på logningsspørgsmål vil blive tjekket jævnligt, hvis der er fejl, vil vi kontake dig så vi sammen kan løse problemet. Hvis der ikke er nogen fejl får loggen blot lov at være som den er.
Set fra vest mod øst Set fra syd mod nordSkæringstenen / The Stone of Skæring


Skæringstenen was discovered in late 1996 when the housing association Højbo was about to construct some new buildings west of the point where Skæringstenen is located today. The stone was found about 12 feet below ground, under the construction the stone was dogged open and moved to its present location so that the stone stands with the same orientation as it had in the ground when it was found. The stone is approx. 10 feet tall and during the move it was weight to approx. 86 metric tons. 
 
Skæringstenen is light granitic gneiss with the following approximate composition of minerals
 • Approximately 40% pink kalifeldspar from which light reflects from spar surface.
 • Approximately 30% gray glassy quartz
 • Approximately 25% of whitish feldspar of the plagioclase type
 • Approximately 5% black mica flakes of the biotite type
 
The Biotite flakes parallel oriented. It gives the rock a planar structure (foliation) which can be seen on the southwest and northeast corner of the stone. This parallel structure has different direction in the two corners of the stone. This is because the stone has been folded and plastically deformed during the formation, which happened from a molten mass deep in the earth for more than 1 billion years ago, currents in this mass affected the stone structure, and gave it a fold so that the stone linear structure was broken. A coarse-grained granitic vein (a pegmatite line) goes through the stone left side.
 
The stone is a traveling block which has brought to the site by a glacier in late Weichsel glacial period about 15,000 years ago. The glacier spread from the Swedish mountain region down through Baltic Sea and from there northwards up to where it had its rim approx 5 kilometers north and west of the site where stone was found in 1996. The stone may therefore have been part of the Swedish mountains. A more precise location of origin cannot be specified since Skæringstenen is made of a type of granite that is very common in the Scandinavian region, especially in the Norwegian and Swedish mountains.
 
Skæringstenen was not the only thing the ice brought to eastern Jutland, if you go down to the beach, a walk approx 1 kilometer, you’ll have a good view to Skødshoved and Mols Bjerge (the hills on the other side of the water), these were created when, at the glacier which brought Skæringstenen, compressed sand, gravel and other geological fragments up through the belts and Aarhus Bay, and thus created the end Moraine landscape around Aarhus and in southern Djursland, this is particularly evident from Agri Bavnehoej.
 
To log this earth cache, you must answer:
 
1) Which orientation have biotite flakes (the lines in the stone) in northeast corner?
2) Which orientation have biotite flakes (the lines in the stone) in stone southwestern corner?
3) Why do the biotite flakes have different orientation in the two corners?
4) What are the approximate metric dimensions, of the stone measured;
a. Top => Bottom
b. East => West
c. North => South
5) Take a picture of yourself by the stone (this is not a requirement if your answers are adequate, but we will be happy if you upload a picture anyway)

You do not need to wait for permission to log this EarthCache, logging task answers will be checked regularly, if there is a problem, we will contact you to resolve it. If there is no problem, then you log simply stands
Seen from west to east Seen from south to north
Additional Hints (No hints available.) 

Find...

341 Logged Visits

Found it 335     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 250 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.