Skip to Content

<

AGT 02: Skalni hrad Sloup / Rock castle Sloup

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/19/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
SKALNÍ HRAD SLOUP ROCK CASTLE SLOUP 2

Tento skalní suk se nachází v obci Sloup na Českolipsku v Libereckém kraji. Skála samotná se rozkládá nad východní částí obce.

Celá skála je tvořena z největší části především pískovcem. Pískovec je klasická usazená hornina tvořena zrny. Horninu můžeme obecně označit za pískovec v případě, že jeho větší část obsahuje zrna, jejichž velkost je 0,06 až 2 mm. Pískovec může mnohdy vytvořit celá skalní města, plošiny, či pásy členěných skal. Pískovcová města mohou vzniknout za pomoci slunce, mrazu, větru a vody. Díky tektonice a procesu zvětrávání je z pískovcovích desek vytvořeno dosti pozoruhodné okolí. Často se můžeme setkat s křemennými pískovci, kde, jak už samotný název napovídá, značnou část tvoří křemen. Celkově však platí, že složení křemene se liší od místa, kde se vyskytuje. I jeho barvy jsou různé - může být šedý, žlutý, klidně i červený. Je možné ho velmi snadno rozdrolit a stejně lehce i zvětrá. Jeho největší využití je v sochařství, stavebnictví a kamenictví.

Skála je přes 35 metrů vysoká, 100 metrů dlouhá a byla svými budovateli, za které jsou obecně považováni Ronovci, značně rozčleněna. A to především v horních patrech, které jsou téměř nedostupné. Ve skalách jsou proraženy uzounké chodby, vytesán prostor kostela, který je pak zakončen věží.Na jihu je stěna skály vystupňována do zahradních teras. Za asi nejzajímavější místo je zde považována hladomorna, která je utvořena do tvaru džbánu.

Téměř naprostá většina prostor vytesaných ve skále pochází z období přelomu 17./18. století. V té době zde byla založena poustevna, podle toho se skále také občas říká Poustevnický kámen. Skalní suk byl v západní části dříve upraven do podoby parku, dnes je jen řídce porostlý stromy.

Skalní suk je tvořen z téměř nejstaršího pískovce u nás, který vznikl v druhohorách. Již od pradávna posluhoval lidem jako útočiště, právě díky své mohutnosti. A jak vlastně vůbec takovýto skalní útvar mohl vzniknout? Může za to fakt, že okolí skály samo obsahuje v zemi pískovec, který vznikl klasicky stmelováním zrn, a že je v místě, kde se hornina nachází, velice dobrá propustnost vody. Díky tomu se postupně v hornině tvoří menší pukliny a postupně začíná vznikat stále větší a větší masív. Ten se pak vlivem eroze, která však musí působit po dostatečně dlouho dobu (až desetitisíce let), neustále pomalu zvedá a po čase se v určité výšce ustálí a vzniká tak takovýto pískovcový masív.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Jaká je barva pískovce na tomto skalním suku?
2) Jaká je hrubost zrn. pískovce (v milimetrech)?
3) Kdy tento suk vznikl? Nikoliv hrad na něm, ale skála samotná a její tvar.
4) Pomocí své GPS zaměřte souřadnice vchodu do skalního masivu (začátek schodů).
5) Ať skalní suk poznáte lépe - tj. i ze vnitř, kolik schodů musíte vyjít, abyste vyšli k pokladně? (Pokud bude zavřeno, tak kolik k zamčeným dveřím?)
6) Budu rád, když přiložíte svou fotku se skalním sukem (tato podmínka je nepovinná).

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

This rocky massif is located in small city called Sloup in Českolipsko. Rock by itself spreads above the eastern part of the city.

The whole rock is mainly made of sandstone. Sandstone is classic sedimentary rock made out of grains. In general we can say that rock is sandstone in case, that its bigger part contains grains around the size from 0,66 to 2 millimeters. Sandstone can often create whole rock cities, platforms or strips of divided rocks. Sandstone cities can arise by the help of sun, frost, wind and water. Thanks to the tectonics and the process of wheathering is from sandstone plates created quite remarkable surrounding. We can often see quartz sandstones, where, as the name itself says, the main part is quartz. However in general the composition of the sandstone depends on the place where it is located, Also his colors are different - it might be gray, yellow and even red. It is very easy to crumble it and it can also as easily succumb to erosion. Its biggest use is in sculpturing, construction industry and stonework.

Rock is over 35 meters high, 100 meters long and it was by its builders, which are concidered to be Ronovci, quite divided. Especially in upper stairs, they are almost inaccesable. Inside of the rocks there are pierced narrow corridors, carved space of the church which is comleted by a tower. On the east is the wall of the rock formed into a garden terraces. Maybe the most interesting place there we might consider to be dungeon which is built in a form of a pitcher.

Almost the whole majority of the spaces carved into the rock there are from the turn of the seventeenth and the eighteenth century. In that time there was founded hermitage. Because of that is place sometimes called the Hermitage rock. Rock massif´s western side used to be modified into park but now it´s just sparsely covered with trees.

The rocky massif is located here since the later stone Age when it was widely surrounded by large forests. It´s made of oldest sandstone in our area. Already since the time immemorial it served people as refuge, mainly thanks to its monumentality. And how is even possible that this big formation could ever form? It is because of the fact that its vicinity itself contains sandstone, which formed classically by agglutination of grains and also by the fact that in a place, where the rock massif is located, is very good water permeability. Thanks to that in the rock are gradually made little cracks and it becomes bigger and bigger massif. After that massif is by the impact of erosion, which needs to work for a sufficiently long time (almost over ten thousands years), constantly rising up and after some time it stops and like that the sandstone massif is made.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) What is the color of the sandstone rock on this knot?
2) What is the coarseness of the grains. sandstone (in millimeters)?
3) When was this knot? Not a castle on it, but the rock itself.
4) Use your GPS Focus entrance to the rock massif.
5) I will be glad to attach your photo with rock knot (this condition is optional).

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

930 Logged Visits

Found it 922     Write note 5     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 961 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.