Skip to content

Ibbenbürener Sandstein EarthCache

Hidden : 01/28/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:IBBENBÜRENER SANDSTEIN


Der Ibbenbürener Sandstein entstand vor etwa 300 Millionen Jahren in einem Zeitabschnitt des Oberkarbon. Bei den Bewegungen der Erdkruste wurden die Schichten des Karbon gefaltet und verdichtet und durch Gebirgsbildung des Teutoburger Waldes und des Bramscher Platons an die Erdoberfläche geschoben.Der Ibbenbürener Sandstein (auch Kohlensandstein) ist ein Karbonsandstein. Der Ibbenbürener Sandstein ist ein Quarzgestein mit hohem Kieselsäureanteil und ist schon über Jahrhunderte hinweg ein beliebtes Baumaterial. Er zeichnet sich durch hohe Widerstandskraft gegen Verwitterung aus. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Osning-Sandstein der südlich von Ibbenbüren im Teutoburger Wald vorkommt.

Das Vorkommen dieses Sandsteins von oberkarbonischem Alter liegt bei Ibbenbüren im nördlichen Westfalen. Die Steinbrüche befinden sich auf der Ibbenbürener Bergplatte - einer paläozoischen Bruchscholle, die auch Schafberg genannt wird. Der Ibbenbürener Sandstein ist mittel- bis grobkörnig, bisweilen auch konglomeratisch ausgebildetet, quarzitisch gebunden und von hellgrauer, auch gelblicher oder bräunlicher Farbe. Bei den Komponenten überwiegt der Quarz neben Gesteinsbruchstücken. Limonitausfällungen treten in Form von auffälligen konzentrischen Ringen, den sogenannten Liesegangschen Fällungsringen, auf. In den höchsten Schichten des treten auch primär rote Farbtöne auf. Die Druckfestigkeit reicht an die Werte grobkörniger Granite heran. Aufgrund einer starken Farbstrukturierung erscheint seine Maserung bestimmend, was jedoch im Gesamtbild einen harmonischen Anblick ergibt. Auch ist er Frost- und Witterungsbeständig, sodass er auch nach Jahrhunderten seine typische Farbe behält.

Bedingt durch Entstehung und geologische Zuordnung prägen kleine Löcher sowie Lehm-, Eisen-, Kiesel- und andere natürliche Einschlüsse den unverkennbaren Charakter des Ibbenbürener Sandsteins.

Verwendung fand der Ibbenbürener Sandstein im Bau der St. Pankratius Kirche in Emsdetten. Diese Kirche mit ihrem über 70 m hohen Turm hat eine komplette Aussenfassade aus Ibbenbürener Sandstein. Nehmt euch die Zeit und geht einmal um die Kirche herum. Vergleicht einmal einem Stein mit der ganzen Fassade, ihr werdet sehen dass die auffällige Maserung von einem Stein in der ganzen Fassade nicht auffällt.Quelle: geodienst-Ibbenbüren; Wikipedia

Fotos: eigene Fotos


Um diesen Earthcache zu loggen, beantworte folgende Fragen und sendet mir die Antworten per Email. Danach könnt ihr sofort loggen, sollte etwas nicht stimmen werde ich mich bei euch melden.


  1. Warum wurde gerade Ibbenbürener Sandstein zum Bau der Kirche verwendet?

  2. Mit welchem Material ist die Druckfestigkeit des Sandsteines zu vergleichen?

  3. Die Struktur fällt durch konzentrische Ringe auf (zu sehen im Bild ganz unten), Wie werden diese genannt?

  4. Auf der Rückseite der Kirche seht ihr einen natürlichen Einschluss im Gestein (Spoilerfoto). Was für ein Material ist es und was sagt dieser Einschluss aus?


Wenn ihr wollt, macht bitte ein Foto von euch und eurem GPS an der Kirche (optional). Ich würde mich darüber freuen.
IBBENBÜRENER ZANDSTEEN


De Ibbenbürener zandsteenwas ongeveer 300 miljoen jaar geleden gevormd in een periode van het Boven-Carboon.De bewegingen van de aardkorst, zijn de lagen van koolstof gevouwen en samengeperst en geduwd door de bergen gebouw van het Teutoburger Woud en het Bramscher Plato aan de oppervlakteIbbenbürener de zandsteen (ook koolzandsteen) is een Carboon zandsteen. De Ibbenbürener zandsteen is een kwarts gesteente met een hoog silica gehalte en is al een populair bouwmateriaal voor eeuwen.Het wordt gekenmerkt door een hoge weerstand tegen verwering. Hij is niet te verwarren met de Osning zandsteen komt ten zuiden van Ibbenbüren in het Teutoburger Woud


Het optreden van deze zandsteen oberkarbonischem leeftijd Ibbenbüren in het noorden van Westfalen. De steengroeven bevinden zich op de berg Ibbenbürener station - een Paleozoïcum break schol.De Ibbenbürener zandsteen is op middellange tot grofkorrelige, soms opgeleid conglomeraat, kwartsiet en gebonden door een licht grijs en geel-of bruinachtig kleur. Tussen de componenten van kwarts overheersen, naast rock-fragmenten.Limonitausfällungen komen in de vorm van opvallende concentrische ringen, de zogenaamde Liesegang ringen in neerslag. In de hoogste lagen van de rode tinten komen ook voor in de eerste plaats op. De druksterkte reikt tot de waarden van grofkorrelig graniet.Door zijn korrelstructuur van een sterke kleur zal bepalen wat de totale beeld echter, is een harmonieuze uitstraling. Hij is ook vorst-en weerbestendig, dus het blijft zelfs na eeuwen van haar typische kleur.

Door de oorsprong en geologische kaarten karakteriseren kleine gaatjes en klei, ijzer, silicium en andere natuurlijke insluitsels van het onderscheidend vermogen van Ibbenbürener zandsteen.Met behulp van de Ibbenbürener zandsteen gevonden in de bouw van St. Pancras kerk in Emsdetten. Deze kerk, met zijn meer dan 70 m hoge toren heeft een volledige buitengevel van Ibbenbürener zandsteen. Neem de tijd en gaat een keer rond de kerk. Vergelijkt met een steen een keer de hele gevel, zult u zien dat de opvallende nerven van een steen in de hele gevel is niet opvallend.


bron: geodienst-Ibbenbüren; Wikipedia

Foto´s: eigen Fotos


Om in te loggen deze Aarde cache, de volgende vragen beantwoorden per e-mail.U kunt direct inloggen, ik zal contact met u op als wat er mis is


1.Waarom was Ibbenbürener zandsteen gebruikt om de kerk te bouwen?

2.Welk materiaal is de druksterkte van de zandsteen te vergelijken ?

3.De structuur is concentrische ringen (zie afbeelding onderaan), hoe worden deze genoemd?

4.Op de achterkant van de kerk zie je een natuurlijke opname in de rots (spoiler foto). Wat voor soort materiaal en wat vertelt ons de opname?


Indien u dat wenst, maak dan een foto van u en uw GPS bij de kerk (optioneel). Ik zou mij erover verheugen.


IBBENBÜRENER SANDSTONE


The Ibbenbürener sandstonewas formed about 300 million years ago in a time period of the Upper Carboniferous.The movements of the earth's crust, the layers of carbon were folded and compressed and pushed through mountain building of the Teutoburg Forest and the Bramscher Plato to the surface.Ibbenbürener the sandstone (also coalsandstone) is a Carboniferous sandstone. The Ibbenbürener sandstone is a quartz rock with high silica content and is already a popular building material for centuries.It is characterized by high resistance to weathering. He is not to be confused with the Osning sandstone occurs south of Ibbenbüren inthe Teutoburg Forest.


The occurrence of this sandstone oberkarbonischem age is Ibbenbüren in northern Westphalia. The quarries are located on the mountain Ibbenbürener drive - a Palaeozoic break plaice.The Ibbenbürener sandstone is medium-to coarse-grained, sometimes formed conglomerate, quartzite and bound by a light gray, and yellowish or brownish color. Among the components of quartz predominate alongside rock fragments.Limonitausfällungen come in the form of conspicuous concentric rings, the so-called Liesegang rings in precipitation. In the highest layers of the red hues also occur primarily on. The compressive strength reaches up to the values ​​of coarse-grained granite.Due to its grain structure of a strong color will determine what the overall picture, however, is a harmonious appearance. He also is frost and weather resistant, so it retains even after centuries of its typical color.

Due to the origin and geological mapping characterize small holes and clay, iron, silica and other natural inclusions of the distinctive character of Ibbenbürener sandstone.Using the Ibbenbürener sandstone found in the construction of St. Pancras Church in Emsdetten. This church, with its more than 70 m high tower has a complete exterior facade Ibbenbürener sandstone. Take the time and goes once around the church. Compares with a stone once the whole facade, you'll see that the striking grain of a stone in the whole façade is no striking.


source: geodienst-Ibbenbüren; Wikipedia

Photos: own Photos


To log this Earth cache, answer the following questions by e-mail. You can log in immediately, I will contact you if what's wrong


1.Why was Ibbenbürener sandstone used to build the church?

2.Which material is the compressive strength of the sandstone compare?

3.The structure is concentric rings (shown in the picture at the bottom), how are these called?

4.On the back of the church you see a natural inclusion in the rock (spoiler photo). What kind of material and what tells us the inclusion?


If you wish, please make a photo of you and your GPS at the church (optional). I would appreciate it.

I have earned GSA's highest level:
free counters

Additional Hints (Decrypt)

Yvfgvat yrfra, Fcbvyresbgb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)