Skip to content

Final - Stenhuggarstigen Mystery Cache

Hidden : 04/12/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Här vid koordinaterna hittar du ingen burk, men det är ett bra ställe att parkera på för att ta hela serien.
Here at the coordinates you will find no cache, but it is a good place to park to take the entire series.


Välkommen till Stenhuggarstigen.


Följ stigen runt och passa på att njuta av naturen och se spår av svunna tider. Stigen är drygt 6km lång och går i varierande terräng. Bra skor, helst kängor är att föredra då det är lite lerigt på sina ställen. Barnvagnen kan du glömma att få med dig runt hela vägen, så dom minsta får nog stanna hemma. Det bjuds på en omväxlande natur- och kulturvandring på Lugnåsberget. Det är ett av Skaraborgs mindre kända platåberg. Berget hyvlades av rejält under den senaste istiden och är därför ganska lättvandrat. En grupp cisterciensermunkar från Alvastra kloster bosatte sig på Lungåsberget under en kort period innan de ca år 1150 flyttade vidare till Varnhem. Munkarnas sk "gråbröder" var skickliga hantverkare och man tror att dessa startade traditionen att tillverka kvarnstenar i trakten. Med åren blev det en relativt omfattande verksamhet. Det är en sällsam upplevelse att se alla kvarnstenar som lämnades kvar i skogen när verksamheten upphörde i början av 1900-talet.


Större delen av Lugnåsberget täcks numera av skog där beteshagar och jordbruk succesivt får minskat inflytande. Längs vägen finns det flera fina ställen att stanna och fika på, men ett sittunderlag är nog att föredra att ha med sig förutom gott fika. Är det varmt så se till att ta med vatten, det finns i och för sig två källor längs vägen men jag rekommenderar inte att man dricker det vattnet...


I burkarna finns ledtrådar till denna final cache, glöm inte att skriva ner dom längs vägen. Vissa av ledtrådarna förekommer två gånger, men inte alla... Även här där finalen ligger kan man se spår från kvarnstensbrytningen.


För att räkna ut finalen:


 N58º  E*F+I-B . G*E*E*E+H
 E013º E*H+C-J . E*F*D


Glöm ej heller att räkna hur många kvarnstenar du ser längs vägen, bifoga gärna antalet i din logg. Och reflektera hur mycket slit, svett och brutna ryggar som gått åt till dessa kvarnstenar som aldrig kommit till användning.


Nedanstående banner kan du ladda upp i din profil som ett "bevis" på att du loggat hela serien Stenhuggarstigen.

Bannercode:
<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3GTR4"><img src="http://img.geocaching.com/cache/075ad5b9-d717-4c84-adfc-8a04df555cf2.jpg" width="200" border="0" /></a>

[English]


Welcome to the Stonecutter trail.
Follow the path around and take the opportunity to enjoy nature and see traces of past times. The trail is just over 6km long and runs in varied terrain. Good shoes, preferably boots are preferable because it is a bit muddy in some places. The stroller, you can forget about getting it with you around the whole way, so the smalest one they should probably stay home. It hosts a variety of natural and cultural hike on the Lugnåsmountain. The mountain were of shaved dramatically during the last ice age and is therefore quite easy walking. A group of Cistercian monks from the monastery Alvastra settled on Lungåsmountain for a short period before they are about in 1150 moved on to Varnhem. The monks'  were skilled craftsmen and it is believed that these started the tradition of making millstones in the area. Over the years it became a relatively extensive operations. It is a strange experience to see all the remaining stones were left in the woods when operations ceased in the early 1900's.


Most of the Lugnåsmountain now covered by forest, where pastures and agriculture gradually get less leverage. Along the way there are several nice places to stop and have a picnic on, but a seat cover is probably preferable to have with you in addition to good coffee. Is it hot so be sure to bring water, there is, in itself two sources along the way but I do not recommend that you drink the water ...


The caches have  clues to this final cache, do not forget to write them down along the way. Some of the clues appears twice, but not all ... Here, where the finals are, one can see traces of millstone quarries to.


To calculate the final:
 N58 ° F + E * I-B. G * E * E * E + H
 E013 ° E * R + J-C. E * F * D


Do not forget to count how many millstones you see along the way, please enclose the number in your log. And reflect how much toil, sweat and broken backs that have been spent on these millstones that have never been used.

This banner can you load up on your profilepage as prof of logging the trail "Stenhuggarstigen".

Bannercode:
<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3GTR4"><img src="http://img.geocaching.com/cache/075ad5b9-d717-4c84-adfc-8a04df555cf2.jpg" width="200" border="0" /></a>

free counters

Additional Hints (No hints available.)