Skip to content

Sedas dārgumi (Treasures of Seda) Multi-cache

Hidden : 05/10/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Dotajās koordinātās slēpnis neatrodas. Lai to atrastu, piedāvāju Jums doties nelielā ekskursijā pa Sedas pilsētu un tās apkārtni.
[ENG] Cache is not at given coordinates. To find it, I propose for you to go on little excursion on village Seda and territories near it.

[LV] Iedvesmai ieteiktu noskatīties arī režisora Kaspara Gobas 2004.gada filmu "Seda - Purva ļaudis".
[ENG] For inspiration I recommend a movie "Seda - People of the Marsh" by producer Kaspars Goba in 2004 (with english subtittles).

Sākumā nedaudz vēsturiskais ieskats
(At start little bit of history)

[LV] Seda var sniegt daudz eksotikas padomju nostaļģijas māktajiem vai ārzemju tūristiem. Ir zināms, ka purva apkārtne piederējusi Wolfarths Linde (Jērcēnu) muižas baronam Krīdeneram. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 1938. gadā tika dibināta valsts tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība "Kūdra". Sešdesmito gadu sākumā tagadējās Sedas pilsētas vietā pletās mežs, kura vidū bija "Salāniešu" mājas. 1952. gada 5. augustā tika reģistrēts projekts un apstiprināta tāme kūdras fabrikas "Seda" celtniecībai. 1953. gadā reizē ar kūdras fabrikas būvniecību Sedas tīreļa dienvidu malā sāka veidoties ciemats. Kūdras fabrikas celtne bija pasludināta par Vissavienības komjaunatnes triecienceltni un uz šejieni brauca jaunatne no visas Padomju Savienības. Tas noteica gan ciemata raksturu un seju tolaik, gan arī šobrīd. 1954. gadā Sedai piešķīra strādnieku ciemata tiesības. 1961. gadā strādnieku ciemats tika pārdēvēts par pilsētciematu. 1991. gada 14. novembrī pilsētciemats ar lauku teritoriju ieguvis statusu Sedas pilsēta ar lauku teritoriju.

Pilsētiņa ir ļoti kompakta. Centrālais laukums ar starveida ielu plānojumu, plašās bērzu un liepu alejas un dzeltenās Staļina klasicisma mājas tik tīrā un koncentrētā izpildījumā nav atrodamas nekur citur Latvijā. Visas ēkas ir celtas īsā laikā, tagad mazliet laika zoba skartas, bet ir sakoptas un fantāziju rosinošas. Jaunos laikus iezīmē pārbūvētā pareizticīgo baznīca, šajā ēkā savulaik atradies veikals. Kopš pirmsākumiem, kad pilsētiņā dzīvoja un strādāja aptuveni 4000 iedzīvotāju, tagad te mitinās tikai aptuveni 1700 iedzīvotāju, no tiem nepilna puse ir Latvijas Republikas pilsoņi. Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Trešā daļa iedzīvotāju ir pensionāri. Aplūkojot iedzīvotāju nacionālo sastāvu, redzams, ka visvairāk Sedas pilsētā dzīvo krievi (64%), latvieši Sedā ir tikai 17%. Kopumā Sedā dzīvo 16 dažādu tautību pārstāvji - baltkrievi, poļi, igauņi, lietuvieši, marieši, gruzīni u.c. Sedas pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļaustrumu daļā, Strenču novada teritorijā, 5 km no Strenčiem, 27 km no Valkas.


[ENG] Seda can give many exotic feelings to people, which are soviet nostalgic or foreign tourists. It is known, that territories near swamp owned Wolfhart Linde (Jerceni) manor house baron Kridener. At first independent Latvia’s time at year 1938 there was established state trade and manufacturing stock company “Kūdra”. At start of 60ties at place of current Seda village was wood, in middle of it was “Saleniesu” house. At year 1952 5 August project was registered and estimated costs was approved for building peat factory “Seda”. At year 1953 at same time with building of peat factory at Seda moorland south edge town started to form. Peat factory building was announced as Soviet Young Communist League building for fast building and there came young people from all Soviet Union. It decided village fate at history and at nowadays. At year 1954 Seda was granted with worker village rights. At year 1961 worker village was renamed as town-village. At year 1991 14 November town-village was given status town-village with country territories.

Village is very compact. Central square have street planning like stars, broad birch and lime avenues and yellow Stalin classicism houses, which could not be found anywhere else in Latvia. All houses was built in short time, now are bit outdated, but are attended and looking inspiring. At current times Orthodox Church was rebuilded, in previous times at this house was shop. From beginning, when in this village lived and worked approximately 4000 people, now there are living only 1700 people, half of them are citizens of Latvian Republic. Number of people is decreasing. 1/3 of people are pensioners. When looking at nationality of people of Seda, you can see, that much of people in Seda are Russians (64%), Latvians in Seda are only 17%. Overall at Seda are living 16 nationalities – Belarusians, Poles, Estonians, Lithuanians, Mari, Georgians… Village of Seda is located at Northeast side of Latvia, Strenci district, 5 km from Strenci and 27 km from Valka.

Tagad varam sākt ceļojumu
(Now we can start trip)

[LV] Automašīnu varat novietot Skolas laukumā pašā pilsētas centrā pie veikala, jo vispirms būs nedaudz jāpastaigā pa pilsētas centru.

Pirmais objekts - kultūras nams.
Saskaņā ar publicēto informāciju šobrīd tajā tiek veikti ēkas renovācijas darbi. Diemžēl, kultūras pasākumi ēkā nenotiek, taču nevarētu teikt, ka tādēļ šajā jomā viss ir apstājies - dažādi pasākumi pilsētas iedzīvotājiem notiek skolā un citviet pilsētā. Aplūkojiet šo skaisto ēku.
Cik ozolllapas ir redzamas dekorā pie ēkas galvenās fasādes? Vērtība A.
Cik melnas, cilindriskas formas laternas ir nostiprinātas pie ēkas galvenās fasādes? Vērtība B.
Tālāk Jums jāapiet kultūras nama ēkai apkārt. Cik kolonnas ir ēkai (pilastri nav jāskaita)? Vērtība C.

Tālāk dosimies līdz netālu esošajam ūdenstornim. Cik tam ir stūri (Vērtība D) un logi (Vērtība E).

Pēc ūdenstorņa apskates dosimies pastaigā pa Parka ielu. Šeit atrodas Sedas veco ļaužu centrs. Nostājieties pie akmens norādes un austrumu virzienā redzēsiet skursteni, uz kura būs gadaskaitlis. Vērtība F - gadskaitļa ciparu summa.

Varam doties atpakaļ uz centru pa Miera ielu. Pa ceļam Jūs varat vērot vēsturiskajā aprakstā minētās Staļina klasicisma dzīvojamās ēkas. Cik apaļi lodziņi ir visu dzelteno ēku, kas atrodas uz Miera ielas, priekšējās fasādēs (kopā)? Vērtība - G.

Nākamā pietura - Sedas Sv. Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīca. Šī ir jaunākā baznīca Ziemeļvidzemē. Baznīca tika celta 2004.gadā vietējo iedzīvotāju vajadzībām, jo pilsētā ir liels krievu tautības īpatsvars. Cik baznīcai ir sīpolveida kupoli (Vērtība H) un logi no stikla blokiem (Vērtība I) = 3 .

Apskatīsim Sedas vidusskolu un centrālo laukumu (Skolas laukumu). Cik logu ir skolas ēkas priekšējā fasādē (Vērtība J). Vērtību K iegūsiet, ja izskaitīsiet laternas ap centrālā laukuma apļveida apstādījumiem.

Tālāk Jums jādodas pa Zaļo ielu. Ja esat ar automašīnu, tālāk ieteiktu doties ar to. Uz Zaļās ielas pie ēkas Nr.7 fasādes redzēsiet vēsturisku norādi ar tālruņa numuru, uz kuru jāzvana kritiskos gadījumos. Vērtība L - tālruņa numura ciparu summa.

Nākamais objekts - šaursliežu dzelzceļa stacija (diemžēl stacijas ēka saskaņā ar vietējo iedzīvotāju stāstīto pirms diviem gadiem tika nojaukta un šobrīd ir saglabājies tikai perons un nojume). No šīs vietas vietējie iedzīvotāji ar vilcieniņu tiek nogādāti uz darbu attiecīgajos kūdras purva iecirkņos. Jums jāizskaita, uz cik stabiem balstās nojume (Vērtība M).

Pēc vērtību iegūšanas Jūs varat šeit apsēsties un atpūsties, jo nelielā pastaiga pa pilsētu ir noslēgusies. Sedas dārgumus, kā jau pareizi nojautāt, atradīsiet Sedas tīrelī, jo pilsētas veidošanās un attīstība ir cieši saistīta ar kūdras fabrikas izveidi un darbību. Tā kā vilcieniņš kursē ļoti reti un paredzēts tika strādnieku vajadzībām, Jums pēc dārgumiem būs jādodas pašu spēkiem.

Pārbaude: Saskaitiet visu iegūto vērtību summu. Iegūtais rezultāts ir "98".

Terrain - vasarā 2 zvaigznes, ziemā un pavasara vai rudens sezonā (atkarībā no ceļa stāvokļa) - līdz 3,5.


[ENG]You can place car at Skolas square at town center near shop, because at start you must walk a bit at village center.

First object – culture house. Now this house is renovated. At current time cultural events is not going on at this house, but different events are going on for villagers of Seda on school and other places in village. Look at this beautiful building. How many oak leafs is visible on decor next to main facade of house? Value A How many black, cylindrical form lanterns are secured next to house main facade? Value B.

Now you must go around culture house building. How many colons house have (pilasters must not be counted)? Value C
Now we will go till water tower, which is located not far. How much corners it have (Value D) and windows (Value E).

After visiting water tower we will go on excursion at Parka Street. There are located Seda old people center. You must stay near stone sign and at east you will see chimney which have year written on it. Value F – sum of digits of this year.

Now we can go back to centre on Miera Street. By the way you can see living houses, which was build at Stalin classicism style. How many round windows are on all yellow houses, which are on Miera Street, forward facades (sum)? Value G.

Next stop – Seda saint Archangel Michael Orthodox Church. It is younger church in north Vidzeme. Church was built at year 2004 for needs of local people, because there are many Russian people in village. How much onion shaped domes have church (Value H) and windows from glass blocks (Value I) = 3 .

Now we will look at Seda secondary school and central square (Skolas square). How much windows are at school forward facade (Value J). Value K you can get, if you will count lanterns around central square round greeneries.

Next you must go through Zaļā Street. If you are with car, I advise you to go with it. On Zaļā Street on house Nr.7 facade you will see historical sign with number of phone, which you must call on emergencies. Value L– sum of digits of phone number.

Next object – narrow-gauge railway station (unfortunately station house was demolished and now there are only platform and shed left). From this place local people with train are going on to work to their peat areas. You must count, on how many beams are shed based (Value M).

After getting all values, you can sit down there and take a rest, because short excursion on village is ended. Treasures of Seda, as you suspected, you will find at Seda moorland, because forming of village and development are linked with peat factory. Because trains are going seldom and are only for workers, you must go for treasures on foots.

To check: Count Sum of all numbers. Result is “98”.

Terrain - during the summer - 2 stars, other seasons (depending on road conditions) - from 2 to 3.5.

Fināla koordinātas (End coordinates):

A*B*C*D*E*F*G+H*I*J*K*L*(M+1) = OPQRST
N 57 40 [P-R] [O+R] [T-S-P]
E 025 44 [T*2-R] [T+R+O] [T+P-R]


Veiksmi meklējumos!
Good luck on finding treasure!


Additional Hints (Decrypt)

[LV] Mrz
[ENG] Haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)