Skip to Content

<

Usazeniny v Ortech – Sediments in Orty

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/12/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Usazeniny v Ortech – Sediments in Orty

CZ

Tato earthcache vás zavede k bývalému lomu Orty. Tento důl je velice zajímavou technickou památkou na způsob těžby takzvaným chodbicováním. Místo je vzácné však i tím, že vytváří i průřez sladkovodními křídovými sedimenty.

Skalním podložím Ortů je biotitická pararula, na kontaktu s leukokratním migmatitem (moldanubikum), které jsou překryty několik desítek metrů mocnými sedimenty světlých kaolinických pískovců až slepenců a pestrých a bělošedých jílovců svrchního oddílu klikovského souvrství (svrch. křída, senon). Na povrchu je území členěno zčásti přirozenými, zčásti uměle prohloubenými stržemi, vzniklými vodní erozí v měkkých sedimentech. Ložisko kaolinického slabě tmeleného pískovce přechází do kaolinického slepence. V ložisku se nalézají až čtyři slabé mezivrstvy železitého pískovce ukončujícího vždy jeden sedimentační cyklus. V pískovcích se vyskytují tzv. bechyňské nebo též hosínské koule, což jsou železité konkrece kulovitého tvaru o průměru 5-20 cm, jejichž svrchní asi centimetrová vrstva je tvořena limonitem a krevelem a střed pískovcem.

Základními horninami zde jsou pískovec, kaolin, jílovec (lupek), slepenec (konglomerát).

(zdroj: AOPaK)

Předmětem ochrany je zde nejenom technická památka, ale chrání se i geologický fenomén i živá příroda – zimoviště netopýrů. Proto prosím dovnitř důlního díla nechoďte. Bude-li vaše touha prohlédnout si vnitřek Ortů neodolatelná (a nebude-li stačit virtuální prohlídka na: http://www.podzemi.eu/fotografie/VO/indenvo.htm), prosím neryjte nic do stěn chodeb a buďte velice opatrní, protože v dole dochází ke stále častějším propadům stropu (staré propady Nagasaki a Hirošima už dávno nejsou jedinými).

A jak odlovíte tuto earthkeš? Stačí zodpovědět jednoduché otázky a odpovědi mi poslat přes profil:

  1. Kolik procent kaolinitu obsahuje pískovec v dole (podle infotabule)?
  2. U vstupu naleznete několik centimetrů silnou velmi tvrdou železitou vrstvu. Kousek pod ní (v místě za zúženým vstupem) je bílá vrstva – co nejlépe popište, z čeho je tato vrstva složena.
  3. Pošlete mi číslo uvedené vpravo dole na horní tabulce od turistického rozcestníku "Orty".
  4. Stojíte-li čelem ke vchodu do podzemí, uvidíte vpravo malé údolíčko vymleté vodou. Vypravte se do něj (držte se dole a odbočujte vždy doleva). Po chvilce vás zastaví asi metr vysoký schod (napravo od něj je červená stěna, vlevo je vršek zavalené chodby), na kterém jsou vidět pěkně vrstvy jílu (kousek nad jeho vrcholem jsou pak nádherné bělostné pláty jílu s vysokým obsahem kaolinitu). Popište mi barvu vrstev tohoto schodu.

A když svůj log doprovodíte i fotkou sebe (GPSky, kompasu atp.) u vstupu do dolu, budete mít nejenom bodík za earthkeš (který získáte za správnou odpověď na předchozí otázky), ale i dobrý pocit, že jste tuto keš ulovili tak, jak by se opravdu lovit měla. A mně tím uděláte radost.

Po odeslání odpovědí nečekejte na mé schválení a ihned logujte. Bude-li něco špatně, určitě se ozvu.

Upozornění pro logující :
A) Kdo
chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla)

B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.

Snažím se být i celkem tolerantní ke špatným odpovědím. Důležité jsou pro mě hlavně ty, které dokazují, že byl kačer na místě. Připojená (dobrovolná) fotografie mou míru tolerance podstatně zvyšuje :-)

Přeji příjemné zážitky u této earthkeše.

EN

This earthcache will take you to the quarry Orty. This mine is a very interesting technical monument of the way so-called mining 'chodbicování'. The site is rare, however, that creates cross-Cretaceous freshwater sediments.
Bedrock is biotite gneisses, in contact with the leucocrativ migmatites (Moldanubicum), which are covered by several tens of meters of sediment powerful light sandstones and caolinitic conglomerates and colorful and white-grey claystone of upper section Klikov Formation (Upper Cretaceous, senon). The surface area is divided partly natural, partly artificially deepened ravines, incurred by water erosion in soft sediments. Bearing of mine slightly passes into pasted sandstone conglomerates of mine. At the bearings there are four weak ferric sandstone's interlayer, terminating always one cycle of sedimentation. The sandstones occur or whether the Hosín's balls, which are spherical iron concretions 5-20cm in diameter, about the top centimeter layer consists of hematite and limonite and medium sandstone.
The basic rocks are sandstone here, kaolin, claystone and conglomerate.

(origin: AOPaK)

The object of protection is not only a technical monument, but it is also protects the geological phenomenon of nature and live – bat's wintering site. So please do not go inside the mine. If your desire to see the inside of the mine irresistible (and if not enough virtual tour at: http://www.podzemi.eu/fotografie/VO/indenvo.htm), please don't dig anything into the walls of corridors and be very careful down because there is a more frequent declines in the ceiling (the old busts of Nagasaki and Hiroshima are no longer only).

And how to the earthcache? You need to answer four simple questions and send me the answers via my profile:

  1. What percentage of kaolinite in the sandstone in the mine contains (according info-pannel)? (Unfortunatelly, the info-pannel is only in Czech language, but it will be easy.)
  2. At the entrance you will find a few centimeters thick layer (very hard), which contains iron oxide. Just below it (behind the narrow entrance) is a white layer - best describe what is in this layer composed.
  3. Send me the right number at the bottom of the table top tourist signpost "Orty").
  4. If you stand facing the entrance to the underground, on the right you will see a small valley carved by water. Head into it (hold down and always turn left). After a while you will be stopped by three feet high step (to his right is a red wall, top left is collapsed corridors), where are nicely visible layer of clay (a bit over the top are the beautiful snow-white sheets of clay with high content of caolinite). Describe the color of layers of this step.

And if you'll add a photo to your log, it will be very glad of you.

After answer to the qurstions, don't wait to my approval, log immediately. If somethink will be wrong, I will contact you.

Note    :
A) Who wants to log, must send a answers. (no group answer sending allowed)
B) First send an answer, then log!! Log without answers will be deleted immediatelly.
C) Log cache immediately after sending the response, if it was something wrong, I'll let you know.

I try to be quite tolerant to wrong answers. Most important for me are answers for questions, which prove that you were on the place. If you add your photo from the place (according to the rules it is optional task only), you can be sure that my tolerance to the wrong answers will be wider :-)
Enjoy this earthcache.

 

Additional Hints (Decrypt)

PM: Arwyécr wr cevwíg cb ghevfgvpxé manppr m Obexh pv m Ueqrwbivpr. RA: Orfg jnl gb gur pnpur vf ol gbhevfgf znex sebz Oberx be Ueqrwbivpr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

474 Logged Visits

Found it 466     Write note 4     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 544 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.