Skip to Content

<

AGT 03: Rasticke raseliniste / Rastic bog

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/13/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
RAŠTICKÉ RAŠELINIŠTĚ RASTIC BOG 3

Jako rašeliniště nazýváme místo, kde vzniká, vyskytuje se, nebo se těží rašelina. Tento bažinný útvar je neustále zavlhčován pramenitou nebo dešťovou vodou. Charakteristickým znakem je i to, že je zde značná produkce rostlinné biomasy. Ta se totiž kvůli velkému vlhku a ne úplně příznivým podmínkám nedostatečně rozloží a v rašeliništi se proto hromadí organické hmoty z rostlin. Ty se pak v dolních vrstvách, kde není žádný zdroj vzduchu, přetvoří na rašelinu.

RAŠELINIŠTĚ na Raštické louce

Tato stezka se nachází v Žihelské pahorkatině, severozápadně od města Žihle, a rašeliniště najdeme na východním okraji Raštické louky. Co se rašeliniště týká, v oblasti se nachází dva druhy tohoto přírodního úkazu: rašeliniště a slatiniště. Jejich vývoj trvá velice dlouho. Množství rašeliny přirůstá zcela různě. Na těch nejvlhčích místech se voda nahromadí tak, že se začnou tvořit rašelinná jezírka, která po svých okrajích zarůstají rašeliníkem, rosnatkou okrouhlolistou, vřesem obecným, kátinkou vlnkatou, klikvou žoravinou, pokryvnatcem Schreberovým, kyhankou sivolistou. Na místech, kde porost svou hustotou zamezuje vlhkosti, se vyskytují malé keříky, mechorosty a může se objevit i kleč. V lesích kolem pak můžeme najít mnoho dalších rašelinišť, kde se nachází řada vzácných rostlin. Slatiniště vzniká především vlivem podzemních vod a povrchových biomas. Ve své podstatě se jedná o zamokřené louky bažinatého charakteru, které často zarůstají stromy a křovisky. Slatiniště je tvořeno dále také mnoha mechy, ostřicemi a dalšími různými trávami.

Rašeliniště se dělí podle toho, jaké organismy se v rašeliništi vyskytují, jeho polohy, chemických prvků a dalších. Na území Žihelské pahorkatiny, severozápadně od města Žihle, se nachází rašeliniště slatinné, nazýváno také jako slatiniště. To je charakteristické svým eutrofním prostředím, což znamená, že je voda zde obohacena živinami, probíhají zde neutrální reakce, jsou zde vyšší teploty a aktivnější mikroorganismy. V podzemí se nachází mineralizovaná voda, prostředí není schopně zadržovat velké množství vody a rašelina zde obsahuje více bílkovin a huminových kyselin, což jsou přírodní organické látky vznikající rozkladem rostlinných zbytků. Dalším typem rašeliniště, které zde můžeme vidět, je rašeliniště přechodného typu, To se vyznačuje tím, že má smíšený původ, co se týče rostlin, a nachází se zde převážně skupina rašeliníků, mechů a dalších rostlin, které lépe snášejí vlhké prostředí téměř bez živin. Posledním druhem, na který rašeliniště rozlišujeme, je vrchovištní typ. Toto rašeliniště se ale v oblasti nenachází. Je charakteristické tím, že vzniká v oligotrofním prostředí, tedy v prostředí, které má nízký obsah živin, a probíhají zde kyselé reakce. Je zde nízká teplota, téměř nulová aktivita mikroorganismů a má nepropustné podloží, díky kterému téměř veškerá voda pochází atmosférických srážek.

V naší přírodě můžeme rašeliniště najít v různých polohách, ovšem jejich výskyt není moc častý, navíc mnohá rašeliniště byla zničena činností nás lidí. Rostlinami pro rašeliniště typickými jsou mechy (rašeliníky). Rostlina rašeliníku neustále dorůstá, větví se směrem nahoru a její odumřelé spodní části se rozkládají a mineralizují jen z části. Tím dochází k tomu, že se rašelina hromadí až v mnohametrových vrstvách. Na místa, kde porost rašeliníku tvoří méně vlhké prostředí, pronikají i drobné keříky a občas se uchycují i stromy jako borovice blatka a bříza pýřitá. V oblastech slatinišť pak převažuje ostřice. Rašeliniště má nejčastěji tvar hodinového sklíčka, kdy uprostřed prohlubně je nashromážděno největší množství vody a rostliny zde rostou nejvíce. Kvůli svému tvaru pak rašeliniště často dostávala název vrchoviště. V mnoha rašeliništích probíhá těžba, občas rašeliniště zaniknou kvůli náletu dřevin a často dochází k tomu, že je rašeliniště odvodňováno. V lesích na Žihelsku se nachází několik rašelinišť, ve kterých se vyskytuje mnoho vzácných rostlin.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Čím jsou rašeliniště nebezpečná pro lidi?
2) Jaké dva druhy rašeliniště se zde nachází?
3) Jaká je rašeliniště, kterém procházíte, dlouhé. Odhadněte délku dřevěného chodníku.
4) Přiložte prosím fotku (nepovinné) Vás na chodníku nad rašeliništěm.

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Peat-bog is called a place where there is, it occurs or is mined peat. The department is constantly Marsh zavlhčován spring or rainwater. A characteristic feature is the fact that there is considerable production of plant biomass. She is due to the large damp and not completely decomposed under favorable conditions, and therefore accumulates peat organic matter from plants. These are then in the lower layers, where there is no source of air, transforms the peat.

Peat-bog on Rasticka meadow

This trail is located in Zihle hills, northwest of the city Žihle, and bogs found on the eastern edge Rasticka meadows. As peat is concerned, in the area are two types of this natural phenomenon: bogs and fens. Their development takes a very long time. The amount of peat accrete quite differently. On the wettest places, the water accumulates so that they begin to form peat lakes, which, after its edges overgrown with Sphagnum moss, round-leaved sundew, heather, Katinka vlnkatou, cranberries žoravinou, pokryvnatcem Schreberovým, kyhankou sivolistou. In places where vegetation density prevents its moisture, there are small shrubs, mosses, and can also occur cage. In the woods around then we can find many other moors, where the number of rare plants. Fen occurs mainly due to groundwater and surface biomass. In essence it is a wet marshy meadows in nature and often overgrown with trees and bushes. Fens are formed as well as many mosses, sedges and various other grasses.

Peat bogs are divided depending on the organisms found in the bog, its location, and other chemical elements. On the Žihelské Hills, northwest of the city Žihle, is peat bogs, fens also called. It is characterized by a eutrofním environment, which means that there is water enriched with nutrients, neutral reactions taking place here, there are higher temperatures and more active microorganisms. The basement is mineralized water, the environment is not able to hold large amounts of water and peat here has more protein and humic acids, which are natural organic substances resulting from the decomposition of plant residues. Another type of peat, which we can see, there is a transitional type peat, It is characterized by having a mixed origin, with regard to plants, and there is a group of mostly peat moss, moss and other plants that tolerate wet conditions better with almost no nutrients . The last type, to distinguish which peat is upland type. This peat but not in the area. It is characteristic that arises in the oligotrophic environment, ie in an environment that is low in nutrients, and are held here acidic reaction. Temperature is low, almost zero activity of microorganisms and is impermeable bedrock, through which nearly all the water comes from precipitation.

In our nature we can find peat in different positions, but their occurrence is not very frequent, plus many bogs have been destroyed by the activities of our people. Plants are typical for peat moss (peat mosses). Sphagnum plant grows continuously, with branches up and its dead bottom and decompose only partially mineralized. This leads to the fact that peat accumulates until mnohametrových layers. In places where vegetation consists of Sphagnum less humid environment, penetrate and occasionally small shrubs and trees is attached as Pinus rotundata and White Birch. In areas of sedge fens then prevailing. Peat is often shaped hour glass when the recess in the middle is the largest amount of accumulated water and plants are growing the most. Because of its shape, the peat bogs often received the name. In many peat extraction takes place, sometimes bogs disappear due to trees and raid often happens that the peat is drained. In the woods there are several Žihelsku bogs where there are many rare plants.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) The bogs are dangerous to humans?
2) What are two types of peat are found there?
3) What is peat bogs, where walking, long. Estimate the length of the wooden sidewalk.
4) Please attach a photo (optional) you on the sidewalk above the bog.

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

149 Logged Visits

Found it 142     Write note 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 122 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.