Skip to Content

<

Ledove sluje

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/14/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ledové sluje

CZ

Oblast Ledových slují je jedním z přírodovědecky nejhodnotnějších území Národního parku Podyjí. Po stránce zoologické má území zcela zásadní význam pro ochranu netopýrů (vyskytuje se jich zde 17 druhů z 26 známých v ČR). Z hlediska vegetace je snad nejzajímavější přirozený výskyt smrku v takto nízké nadmořské výšce a i výskyt mnoha chladnomilných rostlin.

Ledové sluje - pohled z údolí – Ice caves - view from valley

 

Ledové sluje jsou systémem skalních srázů, rozsedlin, suťových polí a propasťovitých pseudokrasových jeskyní v příkrém severozápadním svahu nad řekou Dyjí. Skalní podloží zde tvoří bítešská ortorula. Tedy hornina, ve které se běžně jeskyně nevyskytují.

Na vzniku zdejších podzemních prostor se nepodílely krasové procesy, ale spíše běžné zvětrávání horniny. Pukliny v hornině postupně trhala a rozšiřovala zatékající a mrznoucí voda. Vrstvy ortoruly jsou mírně ukloněny směrem do údolí a jednotlivé skalní bloky vlivem gravitace pomalu kloužou dolů po svahu. Jedná se sice o proces pomalý a souvislý, doprovázejí ho však i občasná drobná skalní řícení.

Výsledkem celého složitého procesu, nad kterým si geologové a jeskyňáři lámou hlavy již více než sto padesát let, je systém drobných propastí a jeskyní v několika patrech nad sebou s celkovou délkou chodeb okolo jednoho tisíce metrů, na ploše přibližně tři sta krát sto metrů.

Teplota ve většině jeskyní se v letní polovině roku pohybuje mezi pěti a dvanácti stupni Celsia. Na počátku zimy však do jeskyní (hlubokých běžně deset, výjimečně i čtyřicet, metrů) velmi rychle klesá těžký studený vzduch. Pokud napadne na povrchu sníh a poté roztaje (nejlépe několikrát za zimu), zateče tající voda dovnitř. Zde vzápětí zmrzne (zimní teplota v některých jeskyních se blíží i -20 °C) a vytvoří ledové rampouchy na stěnách či hromady ledu na dně jeskyní. Tyto ledové tvary jsou zároveň jedinou výzdobou podzemních prostor. S krápníky se vzhledem k charakteru horniny v celém areálu Ledových slují pochopitelně nesetkáme.

 

(zdroj NP Podyjí)

Skála nad dyjí na červené značce – Rock above Thaya (on red tourists mark)

 

Přístup

Vzhledem k tomu, že se nacházíte v první zóně národního parku, zapomeňte na cestu za šipkou i na drive-in odlov. Auto musíte nechat v některé z blízkých obcí (Vranov nad Dyjí, Lesná či Čížov), ale ani na kole není možné dojet až na místo – nejbližší cyklostezka vede asi kilometr od slují (viz waypoint). Využít tedy můžete jen červenou turistickou značku, která vás dovede až nad Ledové sluje. Vlastní sluje bohužel zblízka neuvidíte (leda byste se účastnili exkurze, kterou téměř každý rok NP Podyjí do jeskyní pořádá), do slují je vstup zakázán. Odolní rodiče cestu s kočárkem zvládnou, ale příliš ji nedoporučuji (a když, tak jen ze směru od Vranova a Lesné a pak se vrátit).

A jak na keš?

Na to stačí odpovědět na následující otázky a odpovědi mi poslat přes profil (na schválení prosím nečekejte, logujte ihned po odeslání odpovědí – v případě chyb v odpovědi, se ozvu).

1. Proč nejsou ledové sluje veřejnosti přístupné (podle informačního panelu – waypoint I1)?

2. Jak zní první řádek na dřevěné desce na obelisku (obelisk se nachází na výchozích souřadnicích)?

3. Z údolí (viz waypoint I2) jsou ledové sluje částečně vidět. Je Odtud vidět i obelisk?

4. (nepovinná) K logu prosím připojte foto sebe a údolí Dyje od obelisku.

5. Chovat se jako v národním parku. Kdo bude mít v logu zmínku, že (například) až na místo dojel na kole, toho log bude bez varování smazán. Buďme rádi, že kešku správa národního parku povolila. Ovšem v případě zjištění, že kačeři porušují pravidla pohybu v parku, bude souhlas odebrán (vizte první log druhu "write note").

Přeji pěknou procházku.

Výhled od obelisku – view from obelisk

Upozornění pro logující :
A) Kdo
chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla)

B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.

EN

Ice caves area is one of the most valuable natural area in the National Park Podyjí. From the zoological view is there the crucial importance for the protection of bats (found there are 17 species of 26 known in the Czech Republic). In terms of vegetation is perhaps the most interesting natural occurrence of spruce in this low altitude, and even the occurrence of many plants, which likes cold conditions.

Ice caves are rock cliffs and caves system in the steep north slope above the river Thaya. The bedrock is formed by Bíteš's orthogneiss. So they are in rock in what the caves are normally absent.

The emergence of the local underground karst processes are not involved, but rather the normal weathering of rocks. The fissures in the rock and spread gradually tore leaking and freezing water. Orthogneiss layers are slightly sloping towards the valley and the individual blocks of rock due to gravity sliding slowly down the slope. Although this is a slow and continuous process, it is accompanied, however, occasional small rock avalanches.

The result of a complex process is the system of small caves in the gorge, and several floors above the other corridors with a total length of about one thousand meters, an area of ​​approximately three hundred times a hundred meters.

The temperature in most caves in mid-summer ranges between five and twelve degrees Celsius. At the beginning of winter heavy cold air decreasing to the caves (typically ten meters deep, exceptionally forty). If the snow melts (preferably several times a winter) in the caves then freezes (winter temperature in some caves near as -20 ° C) aid it forms ice icicles on the walls and piles of ice on the bottom of the cave. These ice shapes are also the only decoration of underground space.

 (origin: NP Podyjí)

Skála nad Dyjí na červené značce – Rock above Thaya (on red tourists mark)

 

Access

You are in the first zone of the national park, so forget the arrow following or the drive-in seeking. You can leave car in the nearby villages (Vranov, Lesná or Čížov), but even on a bicycle is not possible to get to the place - the nearest cycle path leads about a 1 kilometer from the caves (see waypoint). So you can use just red tourist marks, which will led you above the Ice caves. Access to the caves is unfortunately forbiden, so you won't see them.

To log found it

you have to answer next questions ant send me the answers via profile (please do not wait for approval, log immediately after sending the answer - in case of errors in the response, I'll let you know).

1. Why the ice caves are not open to the public (according to the information panel - waypoint I1)?
2. What is the first line on a wooden board on the obelisk (at initial coordinates)?
3. From the valley (see waypoint I2) are partially visible ice caves. It is from here seen the obelisk?
4. Made a photo of you and Thaya valley from the obelisk and attach it to your log.
5. Act as in a national park. Whose log will show that (for example) he rode to the place on bike, the log will be deleted without warning.

Have a nice walk.

Note:
A) Who wants to log, must send a answers. (no group answer sending allowed)
B) First send an answer, then log!! Log without answers will be deleted immediatelly.
C) Log cache immediately after sending the response, if it was something wrong, I'll let you know.

Ledové sluje - pohled z údolí – Ice caves - view from valley

 

Additional Hints (Decrypt)

PM: Ceífghc wra cb manpraýpu prfgápu!
RA: Npprff bayl ol znexrg cnguf!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • .
  • 1Svah Ledových slují
  • 2Skály nad Dyjí
  • 3Od obelisku
  • 4Na cervené znacce
  • 5Ledové sluje
  • sutový svah

420 Logged Visits

Found it 411     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 385 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.