Skip to content

This cache has been archived.

akviinas: Place where used to be cache is completely different after reconstruction works so I archive this listing letting some other geocacher to place a new cache. Thanks to everyone who tried to find it!

More
<

Grīziņkalns

A cache by akviinas & NitroGlyc Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/17/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Grīziņkalna parks ir 10,45 ha liels parks, kuru ierobežo Pērnavas, Ata un Jāņa Asara iela. Mierīgā pastaigā pa terasveidīgo parku varat apskatīt vairākas unikālas koku un krūmu sugas - Ledebūra lapegle, kalnu un melnā priede, Darmštates priedes, papīra bērzs, Tatārijas kļava un citi neredzēti augi.

Parkā atrodas arī kāds apskates objekts – piemineklis 1905. gada revolūcijas pret Krievijas carismu cīnītājiem. Droši vien plašāk zināms ir Grīziņkalnā esošais skeitparks, kas vasarās pulcē daudzus jaunos sportistus un skatītājus, jo tiek organizētas dažādas sacensības „Ghetto games”.
Nedaudz par vēsturi: 18.gs.tagadējā parka teritorija piederēja Grīziņkalna (tolaik Hinterbergen - Aizkalnes) muižiņai, kuras īpašnieks Johans Bernhards Fišers veica pirmos labiekārtošanas darbus parka izveidei. XIX gs. otrajā pusē izveidojās Pērnavas iela, apkaimē aktīvi sāka būvēt rūpnīciņas un darbnīcas, rūpnīcu strādniekiem dzīvojamās mājas, un pilsētas valde ieinteresējās par Grīziņkalnu - vienu no augstākajām smilšu kāpām šajā apvidū (24 m virs jūras līmeņa). 1885. gadā pilsētas attīstības būvplānā tika paredzēts šo kāpu labiekārtot par iedzīvotāju atpūtas zonu. 1902. gadā Rīgas dārzu direktoram un ainavu arhitektam Georgam Kūfaltam uzdeva izstrādāt Grīziņkalna apzaļumošanas projektu, īpašu vietu atvēlot atrakciju laukumam un restorānam.
Šos plānus apturēja 1905. gada revolūcija. Tā kā tuvējā apkaimē dzīvoja lielāko tiesu tikai strādnieki, Grīziņkalna parks kļuva par tādu kā dumpinieku centru un lielāko pulcēšanās vietu. Vispārējā streika laikā te sapulcējās vairāk nekā 100 000 cilvēku un runas visās Rīgā lietotajās valodās skanēja no 30 tribīnēm vienlaikus.
1917. gadā Krievijas impērijas armijai atstājot Rīgu, tika nodedzinātas visas būves parkā (vienīgā no sendienu būvēm, kas saglabājusi savas aprises līdz mūsdienām, ir 1903. gadā celtā dārznieka māja), bet pats parks turpmākajos gados aizauga. Grīziņkalna parka atjaunošanu Rīgas dārzu direktora A.Zeidaka vadībā pabeidza tikai 1930. gadā - šajā laikā parks ieguva savu terasveidīgo plānojumu. Par centrālo dominanti kļuva lielās kāpnes, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Savukārt terasēs, kur pirms 1. Pasaules kara atradās izpriecu būves, ierīkoja rozāriju un bērnu rotaļu laukumu, peldbaseinu un bradājamo baseinu, kamaniņu un slēpotāju trases.
1930. gadā Grīziņkalna parku pārdēvēja par 1905. gada parku.
Stipri cietis 2. Pasaules karā, parks tika atjaunots pēc tā. 1949. gadā, gandrīz nevienam nezinot Grīziņkalna parkā tika izveidots īpaši slepens PSRS armijas militārais objekts: zem kalna tika ierīkots PSRS Baltijas kara apgabala rezerves štāba telpas kara gadījumam, kuras ar netālo karaspēka daļu Sapieru ielā savienoja pazemes ejas. 1974. gadā uzcelts piemineklis 1905. gada revolucionāriem no dzeltenīgā Latvijas šūnakmens (saspridzinātā Staburaga bluķiem) veidots simetrisku, ar figurāliem ciļņiem papildināts arhitektonisku sienu ieskauts monuments - veltījums revolucionārās iedvesmas mūzai un strādniekiem-cīnītājiem.
Mūsdienās armijas bāzes bunkuros ir iekārtojusies IT kompānija DEAC, kam zem pakalna atrodas datu centrs. Telpas, kurās iekārtoti serveri, atrodas 9 metrus virs jūras līmeņa, bet tajā pašā laikā - 12 metrus zem zemes. Šeit var apskatīties vairāk par paslēpto datu centru.
UZMANĪBU! Slēpnis atrodas netālu no DEAC ieejas, tāpēc nepieciešama īpaša uzmanīšanās! Dienas gaišajā laikā apkārt daudz skrienoši, ejoši, rejoši un braucoši mugleri, tāpēc jāuzmanās no visām debespusēm!
Updated: Konteineris ir fotofilmiņas konteineris, kurā atradīsies vieta miniatūrām maiņas lietiņām. Pirmo atradēju gaidīja maza mantiņa. Lūdzu konteineri novietot atpakaļ tieši tāpat, kā tas stāvēja, pretējā gadījumā tas kļūst viegli redzams ne-slēpņotājiem!
Šis ir mans pirmais slēpnis, tāpēc komentāri un ieteikumi ir laipni gaidīti! :)
[ENG]
Grizinkalns Park is 10.45 hectare wide, surrounded by the Pernavas, Ata and Jāņa Asara Streets. In a peaceful walk around the park you can see a number of unique trees and shrubs - ledebourii larch, mountain and black pine, Darmstadt pine, paper birch, Tatarstan maple and other plants.
The park also has a Point of Interest - Monument to the 1905. Revolution fighters against Russian Czarism. Probably more widely known is the skate park in Grizinkalns Park, which in summer attracts many young athletes and spectators, there are organized a variety of competitions - "Ghetto Games".

 
A bit of history: In 18th c. the present park territory was owned by Grizinkalna (then Hinterbergen) manor, owned by Johann Bernhard Fischer who made the first  improvement jobs for the park. In the second half of Nineteenth century Pērnavas street formed, factories and workshops and residential homes for workers were built in the neighborhood, and the city council became interested in Grizinkalns - one of the highest sand dunes in this area (24 m above sea level). The dune was suppoded to be made a population of recreational area in the 1885th year’s city development plan. 1902nd The director of Riga gardens and landscape architect George Kūfaltam was asked to develop Grizinkalns greening projects, allocating a special place far an amusement park and a restaurant. 

These plans were stopped by the 1905th of revolution. Since in the closest area mostly lived workers Grizinkalns Park became the center of the rebel and the largest gathering place. During the general strike the park brought together more than 100 000 people and speaking languages ​​used all over the city rang from 30 stands at the same time.

In the 1917th The Russian Empire army while leaving Riga burned down all the buildings in the park (the only one of the old structures, which retained its shape to the present day, is the gardener's cottage from 1903rd), but the park in the coming years overgrew. Grizinkalns park renewal was finalized only in the 1930th year  by director of Riga gardens -  A.Zeidaks. During this time the park got its terrace-type surface. The central dominance became the great staircase, which survived until now. While the terraces, where before the first World War II was in recreational facilities, set up the rosary and a children's playground, swimming pool and paddle pool, luge and ski slopes.
The 1930th The Grizinkalns park was renamed the 1905th park.

Severely hurt during the second World War II, the park was restored after it. In the 1949th year, Grizinkalns park was in secret designed specifically as a secret Soviet military facility: The Soviet Baltic Military District Headquarters backup facilities in case of war were installed under the hill, which with nearby troops in Sapieru street were connected by underground passages. In the 1974th a monument of 1905 Revolution was built out of Latvian yellowish tuff (burst cliff Staburags blocks) designed a symmetrical, with figural reliefs surrounded by a wall added architectural monument - a tribute to muse and inspiration for revolutionary workers-fighters.

Today, in the army bunkers settles an IT company DEAC, which has data centre under the hill. Server rooms are 9 meters above sea level, but at the same time - 12 meters below ground. Here you can see more of the hidden data center.
CAUTION! The cache is located near one of the entrances to the DEAC, thus requiring a extra caution! During the day there are a lot of walking, barking, and driving muglers, so be wary from all sides!
Cache is a 35mm film box, where you can exchange tiny toys. There was a small toy for FTF as well. Please place the container back, just as it stood, otherwise it becomes easy to see to non-geocachers!
This is my first cache, so comments and suggestions are welcome!

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Xvrtryvf fvran
[ENG] Oevpx va gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.