Skip to Content

<

AGT 04: Skryjske kambrium / Cambrium of Skryje

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/23/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
SKRYJSKÉ KAMBRIUM CAMBRIUM OF SKRYJE 4

Kambrium je první perioda prvohor (paleozoika). Jeho počátek je kladen před cca 542 mil. let, končí cca před 488 mil. let se začátkem ordoviku. Je nejstarším obdobím, v jehož horninách byly nalezeny četné fosilizované mnohobuněčné organismy.

Na výchozích souřadnicích se nachází odkryv s naučnou tabulí, jenž důkladně popisuje odkryté vrstvy.

Ve spodní části odkryvu se střídají světlé křemenné pískovce a slepence milevského souvrství o mocnosti asi 5 m. Na ně nasedá lavice tzv. orthisových pískovců, místy s hojným orhidním ramenonožcem Pompeckium kuthani. V horní části odkryvu na tyto vrstvy ostře nasedají hrubozrnné týřovické slepence patřící již do jineckého souvrství. Tyto jsou převážně uloženinami podmořských skluzů a obsahují nejrůznější valouny proterozoických a kambrických hornin. Fosilie na tomto místě neobsahují.


Název poprvé použil anglický geolog A. Sedgwick roku 1833 dle latinského označení severního Walesu (Cambria) pro spodní část vrstev ležících diskordantně na proterozoiku. Původní rozsah vymezený Sedgwickem však zahrnoval i vrstvy později zařazené do ordoviku. Dříve bylo kambrium vymezeno na období před 570-500 mil. let. Spodní hranice je stanovena nástupem primitivních útesotvorných organismů (Archaeocyatha) a raných členovců (trilobiti). Pro tuto hranici je typické zvýšení obsahu izotopu C-13, které dle některých autorů svědčí o následcích dopadu mimozemského tělesa. Tohoto stáří je například horizont sopečného popela v Ománu, obsahující zirkony, jejichž radiometrické stáří je 542 mil. let. Podobná data poskytly anomálie C-13 na Sibiři a v Namibii. Svrchní hranice je dána nástupem trilobitů rodu Jujuyaspis, jenž je vůdčí fosílii spodního ordoviku.

V roce 2002 stanovila Mezinárodní subkomise pro stratigrafii rozpětí kambria na 545-490 mil. let.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Co je to Kambrium?
2) Jaké je stáří hornin v tomto odkryvu?
3) Na naučné tabuli si prohlédněte schéma vrstev. Porovnejte je se skutečností a odhadněte výšku Týřovského slepence v tomto odkryvu.
4) Na souřadnicích N 49° 57.870, E 13° 45.953 naleznete muzeum Joachyma Barranda, ve kterém je místní Kambrium důkladně popsáno. Jeho návštěvu Vám vřele doporučuji, ale... do fasády muzea jsou zazděné horniny. Jak se jmenuje hornina, která je nejvýše a odhadněte její rozměr (v/š).
5) Budu rád, když přiložíte svou fotku se skalním sukem (tato podmínka je nepovinná).

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Cambrian is the first period of the Palaeozoic. Its origin is placed about 542 million years ago and ends before about 488 million years with the beginning of the Ordovician. It´s the oldest period in which rocks were found numerous fossilized multicellular organisms.

In the coordinates is located outcrop with an educational boards, which thoroughly describes the exposed layer.

The lower part of the exposure is built of beds of quartzose sandstones and conglomerates of the Mileč Formation (thickness cca 5m). They are overlain by the Orthis Sandstone, locally with abundant orthid brachiopod Pompeckium kuthani. The upper part of the exposure is formed by the coarse-grained Týřovice Conglomerate that belongs to the Jince Formation. The conglomerate contains varied pebbles of the Proterozoic and Cambrian rocks but it is devoid of fossils. The conglomerates are products of submarine slumps.

The name was first used by English geologist A. Sedgwick in 1833 according to the Latin designation of North Wales (Cambria) for the lower part of layers lying discordantly on the Proterozoic. However, the original range defined by Sedgwick also included even the layers which were later classified in the Ordovician. Earlier Cambrian was delimited in period 570-500 million years ago. Lower limit is defined by formation of primitive organisms (Archaeocyatha) and early arthropods (trilobites). For this limit is typical increase of the isotope C-13 which according to some authors suggests about consequences of falling down of extraterrestrial body. This age has for example horizon of volcanic ash in Oman containing zircons which radiometric age is 542 million years. Similar data provided anomalies C-13 in Siberia and Namibia. Upper limit is given by the onset of trilobite genus Jujuyaspis which is leading fossil of lower Ordovician.

In 2002, the International subcommittee for stratigraphy has determined the range of Cambrian to 545-490 million years.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) What is the Cambrian?
2) What is the age of rocks in the excavation?
3) The educational board, review the chart layers. Compare them with the facts and estimate the height Týřovice Conglomerate in this excavation.
4) At coordinates N49°57.870, E13°45.953 museum visit Joachyma Barrande, in which the local Cambrian thoroughly described. His highly recommend you visit, but... the facade of the museum are walled rock. What is the name rock, which is the highest and estimate its dimensions (H / W). 5) I will be glad to attach your photo with rock knot (this condition is optional).

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

1) Bqcbirq: I yvfgvath
2) An anhpaé gnohyl
3) Anhpaá gnohyr + mxbhzáaí greéah
4) Mxbhzáaí i greéah

1) Nafjre: Gur yvfgvat
2) Gur angher obneq
3) Na rqhpngvbany obneq + erfrnepu svryq
4) Erfrnepu svryq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

377 Logged Visits

Found it 373     Write note 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 255 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.