Skip to Content

<

Vasamonumentet i Kungsgården

A cache by Freja60 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/26/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vid Kungsgården i Norrala, på en kulle strax söder om landsvägsbron, är en sten uppsatt till minne av att Gustav Vasa härifrån, tredjedag påsk 1521, talade till hälsingarna och vädjade om hjälp att driva danskarna ur riket.

Till minnet av frälsemannen Gustav Erikssons (Vasa) försök att övertala de ditkallade hälsingarna att ansluta sig på hans sida i ”frihetskriget” mot den danske unionskungen 1521 restes på 1700-talet en minnessten på den plats i Kungsgården han skulle ha talat till allmogen, det ovannämnda Vasamonumentet. En beskrivning av monumentet från omkring 1784 lyder:
 
”Denna Socken förvarar ock en sällsynt Minnesvård efter Kon. Gust. I.s outtrötteliga nit at fria Sverige från de missöden, hvari en utlänsk regering kastat det. Det var just här som Kon. år 1521 tredjedag påsk upmuntrade Helsingarne at gripa til vapen emot de Danska, och det bör tjena til heder för Hels. den beredvillighet han fant hos dem at krossa Danska öfver väldet och försvara friheten. Til et beständigt minne af denna händelse uprestes d. 29 Sept. år 1774 [ska vara: 1773] af et Sälskap i Gefle pro Amico kallat, på backen vid Kungsgården en vacker Sten med denna Inscription: Här Manade Gustaf. I. År 1521. Samlade Helsingar Til Rikets Räddning Frihets Hjelten til Ära Under Ätlingen Gustaf III. Regering År 1773. Af Sälskapet Pro Amico
 Detta Minnesmärke består af en Sten i pyramidalisk Skepnad af 14 qv. högd och 13 qv. bredd vid Basen, och ungefärligen 30 Sk. tyngd, tuomfoten och huggen Sandsten.
Den ursprungliga storhögen i Kungsgården finns dock sannolikt kvar under den ansenliga kulle där Vasamonumentet står sedan 1773. Kullen har aldrig undersökts närmare, eftersom den länge betraktats som en sentida, konstgjord skapelse tillkommen i samband med resandet av monumentet. Högen betecknas emellertid redan 1763 som ”Kungsgårdshögen”, och den anges i en odaterad 1800-talsförteckning från Norrala över fornminnen i socknen uttryckligen vara en gravhög och kallas ”Kungsgårdens Tingshög”. C. E. Bladh ritade 1809 en teckning av Kungsgårdens gästgiveri och gravhögen med Vasamonumentet. Teckningen visar att högen då var mindre i omkrets än den nuvarande kullen där monumentet står i mitten. Själva monumentet stod då fortfarande antingen direkt sydväst bakom högen eller i högens sydvästra del på en hög, murad bas. Enligt teckningen var högens höjd lägre än den nuvarande kullens. Nils Johan Ekdahl anger under sin inventering av fornminnen i Hälsingland åren 1827–1830 att denna hög var omkring 1,5 meter hög och 16,2 meter (27 alnar) i diameter.
 
Gustav Eriksson (Vasa) talade till hälsingarna vid Norrala kungsgård 1521, enligt krönikören Peder Swart. Möjligen har situationen påmint om Johan Gustaf Sandbergs målning från 1836: här manar Gustav Eriksson dalkarlarna i Mora att ansluta sig till honom i kampen mot Kristian II.
 
Norrala kungsgård omnämns i samband med att det omfattande befrielsekriget riktat mot den danske unionskungen Kristian II år 1521 vilket drogs igång under ledning av den unge frälsemannen Gustav Eriksson (Vasa). Han hade kallat hälsingarna till möte vid denna kungsgård i syfte att försäkra sig om hälsingarnas stöd och på så sätt säkra den vänstra flanken inför det stundande huvudangreppet. Tredjedag påsk 1521 ankom följet till Norrala kungsgård där Gustav Eriksson höll ett tal inför de sammankallade hälsingarna. Hälsingarna ställde sig dock inledningsvis avvaktande och först något senare anslöt man sig till Gustav Erikssons trupper. Gustavs egen historieskrivare Peder Swart berättar om denna händelse:
 
”Her Götstaff drog så sielff till Helsingeland som förberördt är och thet skedde tridie dagh Påscha, och togh med sigh 130 karla wähl vtröstade, och vti godt blanckt harnesk, för hwilke han satte Lasse Olson till höffuitzman. När han war kommen till Konungzgården j Nörrale, stämbde han tijtt the yppersta öffuer hela landet, talandes them till om samme werff han tilförenne scriffuit hade, sporde om the wille söndra sigh slätt iffro Dalarne och bergzlagen, eller wille the wara en man med them som theres fäder och foräldra altijdh tilförenne och aff ålder warit haffue. Men Helsinganar (– effter thet syntes them omöieligit han wille företaga –) sade sigh icke kunna någen ändeligh swar ther vppo giffue, vtan både att han wille än nu thenna reson haffue them ther medh förskonade. Theris mening war, att the wille lura så länge the kunde få höra först hwadh lagh thet wille taga medh Dalekarenar. Drogh så Her Götstaff iffrå Helsingeland och ått bergzlagen igen.”
 
Den hövitsman för krigsfolket som nämns i Peder Swarts skildring, Lasse Olsson, och som i krönikan framstår som frihetskrigets store hjälte, kom trettiofem år senare att köpa Norrala kungsgård av kung Gustav.
 
(Källa: Wikipedia, artikeln om Norrala kungsgård)
 
Mer att läsa finns här: http://artiklaronotiser.wordpress.com/2010/09/17/vasamonumentet-i-kungsgarden/
 
Intill monumentet och högen finns ett åttakantigt och över 100 år gammalt spruthus där en gammal brandspruta för häst samt foton från bygden visas.

ENGLISH SUMMARY

At Kungsgården in Norrala, on a small hill just south of the bridge, is a stone erected in memory of King Gustav Vasa from here, during Easter in the year 1521, spoke to the local inhabitants of Hälsingland, and appealed for help to drive the Danes out of the country.

OBS! Man behöver inte gå in på någon privat tomt för att hitta cachen.
NOTE: No need to enter private property to find the cache.

Additional Hints (Decrypt)

Fcehguhf. Ovfba (zvpeb).

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.