Skip to Content

<

AGT 05: Plesivecky (ne)viklan / Rocking-not stone

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
PLEŠIVECKÝ VIKLAN ROCKING STONE OF PLESIVEC 5

Hora Plešivec leží v Brdské vrchovině, v severní části Třemošenské vrchoviny (Brdy), nad údolím říčky Litavky. Jde o velmi výrazný vrch s dobrými rozhledovými možnostmi. Na východním úbočí Plešivce pod Krkavčími skalami se nachází pozoruhodný balvan, zvaný Plešivecký viklan.

Viklan je velký skalní blok nebo kámen, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká skalnatého podloží. Legendy vypráví o tom, že Plešivecký viklan zde položili obři. Vznik a původ viklanů je samozřejmě mnohem prozaičtější. Vesměs jde o přírodní útvary modelované dlouhodobými procesy zvětrávání a odnosu hornin, kdy méně odolné okolní partie rychleji podléhají rušivým vlivů (povětrnostním aj.).

Nejčastěji můžeme v našich podmínkách vidět pískovcové viklany a nebo žulové viklany (viz. Husova kazatelna). Plešivecký viklan je tvořen horninou Křemenec. Patří do stratigrafické jednotky "dobrotiv", litostratigrafické jednotky "skalecké křemence". Regionálně-geologicky patří do jednotky "pražské pánve".

Plešivecký viklan je vysoký 2 m a dlouhý 3 m. Kdysi v minulosti byl podepřen dvěma kamennými čepy, které způsobovaly jeho viklání. Bohužel, po úderu blesku byly čepy rozdrceny a kámen dnes sedí pevně na svém podloží.

Ne každý útvar označovaný jako viklan je však „kývavým kamenem“ v pravém slova smyslu. Některé jsou dosud pevně spojeny s podložím, byť jen malou plochou, jiné zase spočívají na podkladu několika ploškami – ani v tomto případě je nelze rozkývat. Kromě toho jsou za „pravé“ viklany používány pouze útvary v poloze „in situ“, tedy nepřemístěné (řícením, v sutích apod.).

Viklany patří z hlediska geologického vývoje krajiny k přírodninám efemerním. Ke ztrátě jejich „funkčnosti“ však mnohdy přispívají i neuvážené silácké pokusy, či projevy vandalizmu.

Kolem viklanu je rozeseto plno pomníčků, které tam návštěvníci tohoto místa postavili.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Jakou horninou je viklan tvořen?
2) Na kterou světovou stranu směřuje viklan svým nejvyšším bodem?
3) Najděte v okolí viklanu dva kameny stejné horniny, jako je viklan (viklan nepoškozujte), odneste je do bezpečné vzdálenosti od lesa. Krísnete kameny o sebe a meli byste neco zpozorovat a neco ucítit. Napište co jste videli a co jste ucítili a vysvetlete vlastními slovy proc tomu tak je.
4) Budu rád, když přiložíte svou fotku s viklanem (tato podmínka je nepovinná).

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Plešivec Mountain lies in the Brdy Highlands, in the northern highlands Třemošenské (Brdy) above the valley of the river Litavka. This is a very significant hill with good rozhledovými options. On the eastern flank of Plešivec Krkavčími under the rocks is a remarkable rock called Plešivecká rocking stone.

Rocking stone is a large block of rock or stone, which is only a small part of its surface touches the rocky soil. Legends say that here lay Plešivecká rocking stone giants. The origin and the origin of Logan stones is obviously much more prosaic. Generally, these natural formations modeled long-term weathering processes of rocks and sediment delivery, the less resistant surrounding parts are subject to faster disturbing influences (weather, etc.).

Most often we see in our conditions, sandstone or granite rocking and rocking (see Hus pulpit). Plešivec rocking stone is composed of quartzite rock. These stratigraphic units in "Good", lithostratigraphic units "Skalka quartzites". Regionally, geologically belongs to the unit "of the Prague Basin."

Rocking stone of Plesivec it has a long high 2 m and 3 m once in the past been supported by two stone pins, causing the wobble. Unfortunately, the lightning bolts were crushed stone and now sits firmly in the soil.

Not every department known as the rocking stone is "rocking stone" in the strict sense. Some are still firmly connected to the soil, even if only a small area, while others are based on several facets of the substrate - even in this case you can not swing. In addition, a "real" rocking units used only in the "in situ", that is not being transferred (with falling in debris, etc.).

Rocking one in terms of landscape evolution on geological přírodninám efemerním. The loss of their "functional" but often also contribute to reckless experiments or macho speeches vandalism.

Rocking is scattered around many memorials, there are visitors of this place was built.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) What kind of rock is rocking stone formed?
2) On which side faces the world rocking stone to its highest point?
3) Find the rocking around two stones of the same rocks, such as rocking stone (rocking stone mutilate), take it to a safe distance from the forest. Krishna rocks about yourself and something you should experience and feel something. Write what you saw and what you felt in your own words and explain why this is so.
4) I will be glad to attach your photo with rocking (this condition is optional).

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

677 Logged Visits

Found it 669     Write note 6     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 464 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.