Skip to Content

This cache has been archived.

mončičí: Díky neustálému mizení jsem se rozhodla keš zrušit, těm co ji navštívili děkuju a jsem ráda, že se líbila :)

More
<

Soutok Na Spici

A cache by mončičí Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/16/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pozor! V případě vysoké vody v řece se zvyšuje obtížnost terénu. Keš se nachází u soutoku Labe a Chrudimky.Z tohoto místa je krásný výhled na západ slunce.
Attention! In case of high river water increases difficulty terrain. The cache is located at the confluence of Elbe and Chrudimky.This place is a beautiful view of the sunset.


Labe

Řeka Labe pramení v Krkonoších, na místě zvaném Labská louka ve výšce 1387 m n. m. Od pramene se ubírá převážně na jihovýchod až k městu Jaroměř. Dále se Labe ubírá na jih až do Pardubic, kde nabírá západní směr až do Kolína. Odtud teče řeka Labe převážně na severozápad s několika významnými úseky, v kterých míří na sever. Čechy Labe opouští u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté se v Německu vody Labe ubírají převážně směrem severozápadním až k městu Cuxhaven, asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.
Jméno dali řece snad Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Původní keltské slovo (snad 'elb') znamenalo prostě „(velká) řeka“ a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku. Podle některých pramenů má jméno původ v indo-evropském základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý. V antických pramenech se řeka zmiňuje jako Albis ve významu bílý, světlý, čistý. České jméno je pravděpodobně odvozeno z germánského Alba pomocí přesmyčky. Labe je označováno za jedinou českou řeku, jejíž název není v ženském rodě.
Díky Keltům je dnes také Vltava považována za přítok Labe, a ne obráceně, ačkoli je Vltava od pramenů k soutoku zřetelně delší a u soutoku má též vyšší průtok.
Dnes je možné  na řece Labi využít díky podpoře Statutárního města Pardubic a Dopravního podniku města Pardubic a.s. výletní loď Arnošta z Pardubic. Více na stránkách http://www.lod.cz/.

Chrudimka

Chrudimka je řeka v Pardubickém kraji v . Dříve se jí říkávalo Kamenice nebo Ohebka (podle hradu Oheb), název Chrudimka pochází až z pozdějších dob. Je 105,97 km dlouhá. Povodímá rozlohu 866,21Km.
Pramení na Českomoravské vrchovine v nadmořské výšce 680 m v prameništi nad obcí Filipov. Za hlavní z několika pramenů Chrudimky je považována lesní studánka v polesí Stará obora na úbočí kopce U Oběšeného, mezi Filipovem, Chlumětínem a Svratouchem. Tato studánka se nazývá Filipovský pramen.
Chrudimka je příkladem pirátsví vodních toků, kdy jeden silně erodující tok načepuje tok druhý. V případě Chrudimky se tak stalo počátkem čtvrtohor v prostoru pod nynější Sečí. Úklon Železných hor k severovýchodu, probíhající od třetihor vytvořil nejen výrazný zlomový svah nad Čáslavskou kotlinou, ale umožnil potoku tekoucímu údolím ke Slatiňanům v tomto místě načepovat původní tok řeky. Ta tekla od jihu na severozápad údolím nynějšího Počáteckého potoka, tzv. Kraskovským permokarbonem, dále Peklem a Hedvičiným údolím jako Zlatý potok, současný pravostranný přítok Doubravy a vlévala se do Labe u Záboří nad Labem. V místě náčepního lokte tak vznikl ohyb, podle něhož byl později pojmenován i hrad Oheb, který byl vystavěn na vysokém ostrohu na pravém břehu. Později byla v tomto místě vybudována klenutá zděná hráz Sečské přehrady.

Ze soutoku řek je krásně vidět na pardubické zdymadlo, vodní dopravní stavbu na Labi, která je ve správě státního podniku Povodí Labe. Je umístěno na 130,783 říčním kilometru (967,44 km jednotné říční kilometráže).

Práce na stavbě jezu a plavební komory byly zahájeny v listopadu 1964. Vzhledem k dodatečnému rozhodnutí o výstavbě přilehlé hydroelektrárny bylo celé zdymadlo dokončeno až v srpnu roku 1974. Vlastní elektrárna pak byla spuštěna až roku 1978 Tento stupeň je dosud plavebně izolován od labské vodní cesty.

Před nebo po odlovení keše doporučuji procházku kolem rybníku zvaný Čičák v parku na Špici. K tomuto parku se momentálně vztahuje projekt na jeho změnu.

Projekt řeší propojení parku s historickým centrem města lávkou přes Chrudimku a revitalizaci území na funkční městský park umožňující každodenní rekreaci obyvatel města, včetně doplnění vybavenosti parku. Projekt vymezuje plochu pro napojení lávky přes Labe, tak aby mohl vzniknout pěší a cyklistická trasa centrum – park na Špici – pravý břeh Labe.

Na procházku zabalte do tašky jeden nebo dva rohlíky a můžete nakrmit kachny, labuťě a jiné vodní ptactvo:)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbe

 
The Elbe River originates in the Giant Mountains, in a place called Elbe meadow at an altitude of 1387 m above sea level from the source is moving mainly to the southeast to the city Jaroměř. Also detracts from the Elbe River south to Pardubice, where he takes on the western direction to Cologne. From Elbe River flows mostly to the northwest with several major sections, in which heads north. Bohemia Labe leaves at the height of tourist and 115 m above sea level then the water of the Elbe in Germany, moving mostly toward the northwest to the city of Cuxhaven, about 80 km in Hamburg, where the river empties into the North Sea.
Name the river gave perhaps the Celts, who its basins (including the Czech territory) was inhabited in ancient times. Original Celtic word (perhaps 'ELB') meant simply "(large) river" and appears in the names of many rivers in Sweden. According to some sources, the name originated in Indo-European base, meaning white, bright, clean. In ancient sources mentioned as the river Albis meaning white, bright, clean. Czech name is probably derived from the Germanic Albums with anagrams. Elbe is known as the only Czech river, whose name is not in a woman's voice.
Thanks to the Celts is now also considered a tributary of the Vltava River Elbe, and not vice versa, although the Vltava from the source to the confluence confluence distinctly longer and also has a higher flow rate.
Today it is possible to use the river Elbe with the support of the City of Pardubice, Pardubice Transport Company and the City Cruise Ship Ernest of Pardubice.
More on page http://www.lod.cz/

Chrudimka

 
Chrudimka is a river in the Pardubice Region. Previously, she used to say Kamenice or Ohebka (by Castle Oheb) Chrudimka name comes from later periods. It is 105.97 kilometers long. Povodímá an area of ​​866.21 km.
Springs on the Czech-Moravian Highlands at an altitude of 680 m in the spring above the village of Filipov. The main sources of several Chrudimka is considered forest spring in the forest district of the old park on a hillside for hanging between Filipová, Chlumětín and Highlands. This spring is called Filipovský spring.
Chrudimka piracy is an example of watercourses, when a heavily eroding stream flow načepuje other. If Chrudimka happened early Quaternary in the area under the current mowing. Inclination of the Iron Mountains to the northeast, running from the Tertiary period created not only marked a turning basin Čáslavská rise above, but allow the stream flowing through the valley to Slatiňanům service tap at this point the original river. It flowed from south to north through the valley of the stream current Počáteckého called Kraskovským Permocarboniferous, then Hell and Hedvičiným Golden Valley as a stream, a tributary of the current right-Doubrava and poured into the Elbe at Zabori nad Labem. The place was so náčepního elbow bend, under which was later named as Oheb castle that was built on a high promontory on the right bank. Later this place was built arched masonry dam Seč dam.
 

From the confluence of the rivers is beautifully seen in Pardubice lock, building water transport on the Elbe, which is administered by the state enterprise of the Elbe River. It is located at river kilometer 130.783 (967.44 km single river kilometer).

 
Work on the construction of the weir and lock were launched in November 1964. Given the decision to build an additional adjacent hydro lock was all completed in August 1974. The power plant was then started up in 1978, this level is still isolated from the Elbe nautical waterways.
 

Before or after the tagged caches recommend a walk around the pond in the park called Cicak at the top. This park is currently covered by the project for its amendment.

 
The project deals with linking the park with the historic city center bridge over Chrudimka and revitalization of the functional urban park allowing residents of the city daily recreation, including the addition of park facilities. The project defines the area for connecting the bridge across the Elbe, so that it can create pedestrian and bicycle trail center - park at the top - right bank of the Elbe.

The walk wrapped in a bag one or two rolls, and you can feed the ducks, swans and other waterfowl :)

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.