Skip to content

<

Edmund´ s Gorge - Czech Switzerland

A cache by Forsyte Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/18/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZE:

Přijměte pozvání za jednou z nejznámějších atrakcí Českého Švýcarska - soutěsky na říčce Kamenici.

Nejvýznamnější kapitola geologické historie území se začíná psát před více než 90 milióny let, kdy se na dně křídového moře začala tvořit vrstva písčitých usazenin s mocností až jednoho kilometru. Po ústupu moře začaly vzniklou pískovcovou desku přetvářet dodnes pokračující procesy. Zrodila se tak krajina skalních měst, věží, stěn, roklí a soutěsek.

Kaňon říčky Kamenice se nachází na východo-jiho-východ od Hřenska, v pískovcovém bloku Růžovské vrchoviny. Je zde hluboké údolí (50-150 m) se strmými, místy vzpřímenými skalními stěnami, kde řeka často vyplňuje celé dno propasti. Patrné je zvětrávání pískovcového bloku. Působením vody a písku vznikly různé druhy dutin. Některé kusy skály se úplně oddělily a sklouzly na dno soutěsky.
Na březích můžeme najít smíšený les a chráněné květiny. Můžeme pozorovat vyvinutou vegetační inverzi: v dolní části soutěsky je nižší průměrná teplota a vyšší vlhkost než na horních částech a na vrcholech skal, a proto se zde daří rostlinám typickým pro vyšší polohy. Ve vyšších polohách se naopak daří dobře borovicím, které dávají přednost teplu a suchému prostředí.

Vstup do soutěsky se nachází na východním okraji obce Hřensko za mostem (cesta stáčí z údolí k severu), kde také začíná naučná stezka. Původně neprůchodné údolí bylo zpřístupněno 4.5.1890. Cesta vede podél levého břehu, prochází pod skalní převisy a tunely do přístaviště lodí (nad splavem). Naproti přístavišti se nachází trojice skalních věží - tzv. Skalní rodina. Stezka dále vede podél restaurace k Meznímu můstku a přez Meznou vás kolem mnoha zajímavých skalních útvarů dovede až k Earthcache
Earthcache: Pravcicka Arch a zpět do Hřenska. Turistická mapa oblasti zde.

Návštěvníky čeká procházka romantickou přírodou podél toku Kamenice obklopené z obou stran hradbou vysokých skal. Budete procházet pod skalními převisy, tunely, přes úzké lávky. Dva úseky cesty lze absolvovat pouze na lodičce – jedná se o Edmundovu (jinak nazývanou Tichou) a Divokou soutěsku. Lidskou silou poháněná loďka vás proveze mezi skalními útvary, převozník vás seznámí s živými i zkamenělými obyvateli soutěsek. Edmundova soutěska měří 960 m, jízda trvá asi 20 minut. Cenik a provozní doba je zde.

Pro platný Found it log mi prosím pošlete přes email odpovědi na následující otázky:

1/ Existují dva hlavní způsoby vzniku soutěsek. Zkuste se zamyslet a napsat mi, jak mohla vzniknout Edmundova soutěska.
2/ Na výchozích souřadnicích (přístaviště) změřte nadmořskou výšku.

3/ Pokud projedete soutěsku lodi, uvedte dva zvířecí názvy pískovcových útvarů, které můzete pozorovat během plavby.(neni povinné)
4/ Cestou od Meznímu můstku (waypoint MM) k souradnicim EC procházíte dva tunely. Kolik metrů má delší z nich?
5/ K logu prosim prilozte Vasi fotku behem plavby nebo kdekoli jinde v soutěsce (neni povinné)
6/ Pokud se Vám tady libilo , budu rád, kdyz pozvete kolegy přidělenim favourite bodu. Diky za návštěvu!




ENG:

Let me invite you to one of the best-known attraction of Czech Switzerland - the gorge on the Kamenice River.

The most important chapter of geological history of the area started more than 90 million years ago, when the bottom of the Cretaceous sea began to form a layer of sandy sediments with a thickness of up to one kilometer. After the retreat of the sea the sandstone plate began to transform by still ongoing processes. The rocky landscape and cities, towers, walls, ravines and gorges was born.

Rocky canyon of the Kamenice river is situated east-south-east from Hrensko, in sandstone block of Růžová´s highlands. Deep valley (50-150 m) with steep, here and there upright rocky walls, where river often fills whole bottom of gorge. There is visible block´s dilapidation of sandstones. Whirling of water and sand originated giant "pots" and all sorts of hollows. Some pieces of rock broke off a long time ago and slid down to the bottom of the gorge.
On the banks we can find mixed forest and protected flowers. We can observe temperature differences of attitude zones: at the bottom of gorge is lower average temperature and higher humidity than on upper edges and tops of rocks, therefore also flowers typical for higher attitudes grow well there. In higher attitudes on the contrary stands well pine, that gives preference to warmth and dry atmosphere.

Entrance into the gorge is situated on eastern edge of village Hrensko by bridge (road turns from valley to north), where also began educational path. Originaly non-passable valley was made available by path stately opened 4.5.1890. The path goes along left bank , it passes below rocky overhangs and through tunnels to lower landing-place of boats (above sluice). Opposite to landing-place of boats there is triad of rocky towers called Skalní rodina (Rocky family). Pedestrian path further passes along restaurant on the left bank, then continues to Mezní můstek (Mezná´s bridge), and via Mezna village to
Earthcache Earthcache: Pravcicka Arch and back to Hrensko. Tourist map can be seen here.

Visitors can expect walks through romantic nature along the Kamenice River surrounded on both sides by a wall of high rocks. You will walk beneath rock ledges, through several tunnels and across narrow footbridges. Two sections of the trail are passable only by boat – Edmund Gorge and Wild Gorge. A boat driven by human power carries you between rock formations and the ferryman acquaints you with the living and petrified denizens of the gorges. Boat rides can be made in both directions. Edmund Gorge is 960 metres long , the ride lasts about 20 minutes. Price list and openig hrs can be seen here.

To log this Earthcache as Found pls send me an email and answer the following questions:

1/ Try to describe which geological process formed the Edmund gorge?
2/ Measure and send me the elevation at EC coordinates.
3/If you pass the canyon by boat, provide two animal names of sandstone formations observed during the boat trip. (optional)
4/ On your way from Mezna bridge (Mezni mustek - waypoinnt MM) to EC coords you walk through two tunnels. What´s the length of the longer one?
5/Taking a picture of you and/or your GPS anywhere in the gorge is optional, but I´d appreciate any picture uploaded with your log.
6/ If you like the place, invite your geocaching colleagues by giving favourite point.Thanks for your visit!



zdroj: http://www.ceskesvycarsko.cz, http://www.soutesky-hrensko.cz, http://jetrichovicko.euweb.cz

free counters

Additional Hints (No hints available.)