Skip to Content

<

AGT 08: Naklonene more / Sloping sea

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/28/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
NAKLONĚNÉ MOŘE SLOPING SEA 8

Čechy a Morava měly kdysi i vlastní kontinent... PERUNIKU

Před více než půl miliardou let tvořily dnešní Čechy a Morava mikrokontinent Perunika, v těsné blízkosti jižního pólu. Na tomto mikrokontinentu ještě před počátkem ordoviku, před asi 490 miliony lety, vznikla podél hlubokých domů dlouhá, mělká propadlina pražské pánve ve směru JZ-SV. Byla pouze něco přes 20 km široká, dosahovala od oceánského pobřeží Peruniky na západě až do jejího středu, do území dnešních Železných hor.

Maturanti, křížovkáři a lovci earth-cache znají prvohorní útvary kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Dnes tři z nich můžete vidět na vlastní oči a můžete se jich dotknout!

Propadlina se zalila mořem na začátku spodního ordoviku. Moře zde zůstalo po celý ordovik, silur až do středního devonu, více než 100 miliónů let. Během celé své dávné historie se Perunika pohybovala směrem k severu, k rovníkovému pásmu. Tam dorazila ve spodním devonu asi před 410 miliony let. Na výchozích souřadnicích stojíte na dně moře. Ustoupilo po miliónech let a z jeho usazenin vzniklo celé pohoří, ale i to zmizelo. V té době tlačil Peruniku na sever africký kontinent až narazila na Baltiku (Skandinavu) na severu.

Tlaky mezi těmito kontinenty se dno pražské pánve vyklenovalo, změlčovalo a moře z ní ustoupilo ve středním devonu před asi 390 milióny lety. V následujícím období svrchního devonu a karbonu probíhalo vrásnění usazenin v pánvi, až vzniklo nízké prvohorní pohoří.

Nacházíme se u odkryvu pevných pískovců nejvyššího ordoviku pod Placatou skálou, usazených v době největšího globálního zalednění v historii Země. Na povrchu šikmo ukloněných vrstev se nacházejí stopy po lezení prvohorních živočichů. Stopy vlnění a proudů (čeřiny) - byly zničeny výstavbou ještě před vyhlášením národu přírodní památky.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Vysvětlete, co je to Perunika a kde se dnes nachází?
2) Jaký je ve stupních sklon dříve mořského dna.
3) Též vlastními slovy vysvětlete, co sklon způsobilo.
4) Na informační ceduli před odkryvem můžete vidět fotografie čeřin a dále tři černobílé fotografie, jenž se navzájem překrývají. Co se na nich nachází.
5) Budu rád, když k logu přiložíte svou fotku s nakloněným mořským dnem (tato podmínka je nepovinná).

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Bohemia and Moravia were once our own continent ... Perunika

More than half a billion years old today consisted of Bohemia and Moravia microcontinent Perunika, close to the South Pole. On this microcontinent prior to the beginning of the Ordovician, around 490 million years ago, was deep along the house long, shallow dip of the Prague Basin in SW-NE direction. It was just over 20 km wide, reaching from oceanic successions in Perunica coast in the west to its center, to the present-day Iron Mountains.

Graduates, křížovkáři hunters and earth-aware cache Paleozoic formations Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. Today, three of which you can see with your own eyes and you can touch them!

Valley is flooded with sea level at the beginning of the lower Ordovician. The sea remained throughout the Ordovician, Silurian to Middle Devonian, more than 100 million years. Throughout its ancient history Perunika moved towards the north, to Equatorial zone. There arrived in the lower Devonian about 410 million years ago.

The default coordinates are standing at the bottom of the sea. Retreated after millions of years and its deposits formed across the mountains, but it disappeared. At that time pushed Perunika north African continent to hit the Baltic (Scandinavian) in the north.

Pressures between these continents bottom of the Prague Basin vyklenovalo, změlčovalo and the sea retreated from the Middle Devonian in front of about 390 million years ago. In the following period, Late Devonian and Carboniferous sediments folding took place in the pan to low arose Paleozoic mountains.

We are hard at uncovering the highest Ordovician sandstones below the idea of flat rock, established at the time the largest global glaciation in Earth history. On the surface obliquely inclined layers are traces of climbing Paleozoic fauna. Traces of currents and waves (ripples) - were destroyed even before the construction of the nation, natural sights.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) Explain what is Perunika and where it is located today?
2) What is the slope in degrees before the seabed.
3) Also, in your own words, explain what caused the slope.
4) The information sign outcrop before you can see photos Cerina and three black and white photos that overlap. What is on them.
5) I'll be glad to attach your photo with inclined sea floor (this requirement is optional).

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Infocedule v místě umístění

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

1) I yvfgvath
2) An zífgr
3) Vasbeznpaí prqhyr
4) Vasbeznpaí prqhyr

1) Va gur yvfgvat
2) Ba gur fcbg
3) Vasbezngvba fvtaf
4) Vasbezngvba fvtaf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

986 Logged Visits

Found it 981     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 680 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.