Skip to Content

<

AGT 09: Dalejsky profil / Dalejsky profile

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/28/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
DALEJSKÝ PROFIL DALEJSKY PROFILE 9

Dalejský profil dokumentuje geologický vývoj staroprvohorních útvarů svrchního ordoviku, siluru a spodního devonu. Rozkládá se na ploše 23,6 ha v nadmořské výšce 285 až 345 metrů. Leží na katastrálním území obcí Řeporyje, Stodůlky a Holyně. Byla vyhlášena v roce 1982.

Dalejský profil zahrnuje uměle odkryté skalní defilé vzniklé těžbou vápenců v několika stěnových lomech. V nich se vyskytuje řada významných stratigrafických a paleontologických lokalit. Nejvýznačnější z nich je opuštěný vápencový lom Mušlovka. Těžba zde byla ukončena ve 30. letech 20. století. Těžily se tu vápence kopaninského souvrství a používaly se na výrobu vápna. Po skončení těžby bylo dno zavezeno lomovým odpadem z blízkých lomů. Název lomu je lidový, nazvaný podle hojných nálezů zkamenělin, později se ujal i mezi odborníky. V lomu nalezneme klasický profil hraničními vápencovými polohami kopaninského a požárského souvrství ze svrchního siluru. V severozápadní stěně lomu jsou odkryty hnědavé a nazelenalé silně vápnité tufitické břidlice s konkrecemi a výše i se souvislými vložkami pevných, jemnozrnných, tmavě šedých vápenců s pyritem. Jsou to spodní polohy kopaninského souvrství. V levé části severovýchodní stěny lomu následují masivní lavice světle šedých biodetritických vápenců a nad nimi potom tenčeji vrstevnaté šedé vápence s tenkými vložkami vápnitých břidlic. Vše to jsou vápence kopaninského souvrství, které hojně obsahují různé druhy bezobratlých mořských prvohorních živočichů, zejména hlavonožců, trilobitů, mlžů, plžů, graptolitů a ramenonožců. V horní části lomu Mušlovka následují tmavě šedé, tence deskovité vápence s vložkami vápnitých břidlic, které náležejí již ke spodní části požárského souvrství nejvyššího siluru.

Další významnou paleontologickou lokalitou v Dalejském profilu je tzv. Lobolitová stráň, tedy západní část Černého lomu. Zde vystupují svrchní polohy požárského souvrství. Vrstvy jsou ovšem větráním silně rozrušené, rozpadavé, druhotně žlutavě a rezavě zbarvené. Prosluly množstvím výborně zachovaných zbytků lilijic, hlavně jejich stonků, kulovitých plovacích orgánů zvaných lobolity a vzácně se zde naleznou i kalichy.

Kromě stratigrafického a paleontologického významu má NPP Dalejský profil také význam botanický. Rostou zde porosty xerotermních skalních stepí na výchozech vápenců a diabasů s kriticky ohroženými křivatcem českým (Gagea bohemica) a hvězdovkou Pouzarovou (Geastrum pouzarii). Většina území je bohužel zalesněna akátem a borovicí černou.

Pro udržení přístupnosti geologických profilů a biotopů rostlin a živočichů je třeba průběžně likvidovat dřeviny na vybraných místech dalejského profilu, konkrétně v lomu Mušlovka a v Černém lomu.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:

1) Vysvětlete, jakým způsobem odkryvy vznikly.

Na výchozích souřadnicích:
2) Z výchozích souřadnic je krásný výhled na profil. Na místě se nachází i jedna cedule. Co je na ní uvedeno? (stačí jen název)

Na souřadnicích N50°01.884 E14°20.173...
3) ...se nachází lom. Jaký je jeho současný a původní název? (původní začíná na K)
4) Na těchto stejných souřadnicích se dočtete cosi, o jaké si hranici. Jak se hranice jmenuje a co odděluje?
5) Hned za cedulí je dominantní stěna lomu, na které můžete pozorovat vrstvy. Jaký je úhel spádu těchto vrstev?
6) V té stejné stěně můžete pozorovat více barev než je u samotného vápence běžné. Je to způsobeno dalšími horninami a minerály, které jsou v odkryvu obsaženy. Vyberte si jednu barvu a vysvětlete, čím je právě ona způsobena.

7) Budu rád, když přiložíte svou fotku z úvodních souřadnic s výhledem nebo v lomu. Tento úkol je samozřejmě nepovinný.

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Dalejský profile documents the geological evolution of the Paleozoic formations Upper Ordovician, Silurian and Lower Devonian. It covers an area of ​​23.6 hectares at an altitude of 285-345 m. It is located in the cadastral municipalities Řeporyje, Stodůlky and Holyně. Was published in 1982.

Dalejský profile includes artificially exposed rocky defile, resulting in several mining limestone quarry wall. In them there are many important stratigraphic and paleontological sites. The most prominent of these is an abandoned limestone quarry Mušlovka. Mining there was discontinued in 30 20th century. Mined the limestone strata Kopaniny and used in the production of lime. After mining was the bottom loading quarry waste from nearby quarries. Name quarry is popular, called by the abundant fossils, later befriended even among experts. Found in the quarry limestone borderline classic profile positions Kopaniny and Pozharsky strata from the Upper Silurian. In the northwest wall of the quarry are uncovered brownish and greenish tufitické strongly calcareous shales with nodules and above and with continuous inserts solid, fine-grained, dark gray limestone with pyrite. They are lower position Kopaniny Formation. In the left part of the northeast wall of the quarry bench following a massive light gray limestone and biodetritických over them then tenčeji layered gray limestone with thin liners calcareous shale. All these are Kopaniny limestone formations, which frequently contain different types of Paleozoic marine invertebrate animals, especially cephalopods, trilobites, bivalves, gastropods, brachiopods and graptolites. At the top of the quarry Mušlovka follow dark gray, thinly bedded limestone with interlayers of calcareous shales, which already belong to the lower part Pozharsky highest Silurian strata.

Another important paleontological site in Dalejské Lobolitová profile is the slope, ie the western part of the Black quarry. You stand Pozharsky upper layers of strata. The layers are, however, heavily eroded ventilation, brittle, and secondarily yellowish reddish color. Renowned for great number of conserved residues crinoids, especially their stems, spherical bodies called flotation lobolity and rarely will find and chalices.

In addition to stratigraphic and paleontological significance of the NPP Dalejský profile also botanical importance. There are growing xeric rocky steppe vegetation on limestone outcrops and diabases with critically endangered křivatcem Czech (Gage bohemica) and hvězdovkou Pouzarová (Geastrum pouzarii). Most of the area is forested Unfortunately, acacia and pine black.

To maintain accessibility of geological profiles and habitats of plants and animals should be disposed of continuously trees at selected locations Dalejske profile, specifically in the quarry and the Black Mušlovka quarry.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:

1) Explain how outcrops incurred.

The initial coordinates:
2) From the start coordinates is a beautiful view of the profile. On site there is also one sign. What is it mentioned? (just name)
Furthermore you measure the height nadmořkou - you'll come in handy later.

At coordinates
N50°01.884 E14°20.173 ...
3) ... is a quarry. What is its current and original name? (original starts with K)
4) At the same coordinates read something about what the border. As the boundaries are appointed and what separates?
5) As soon as signs are dominant quarry wall on which you can see layers. What is the angle of slope of these layers?
6) In the same wall you can see more colors than the conventional limestone itself. It is caused by other rocks and minerals that are contained in outcrop. Choose one color and explain what it is exactly she caused.
7) I will be glad to attach your photo to log from the initial coordinates with views or fracture. This task is of course optional.

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Infocedule v místě umístění

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

1) I yvfgvath
2) I greéah
3) Vasbprqhyr
4) Vasbprqhyr
5) I greéah
6) I greéah

1) Va gur yvfgvat
2) Va gur svryq
3) Vasb Fvta
4) Vasb Fvta
5) Va gur svryq
6) Va gur svryq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

534 Logged Visits

Found it 529     Write note 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 528 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.