Skip to Content

<

Granatova zatoka (The Garnet Creek)

A cache by Paflik_cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/11/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Granátová zátoka

Granátová zátoka se nachází na severo-východní straně vodní nádrže Vranov. Západně je malá vesnice Onšov a severně Vranova nad Dyjí, kterému vévodí jeden z pohraničních hradů strážící země České.

V okolí Granátové zátoky prochází Naučná stezka Karla Claryho, které je součástí. Jedná se o první zastavení, tam Vás také zavedou úvodní souřadnice. Pokud si budete chtít udělat příjemnou procházku, tak Vás čeká dalších šest zastavení na čtyřech kilometrech.

 

My se však vrátíme k tomu, co Granátovou zátoku dělá z geologického hlediska pro nás zajímavou.

Celé Podyjí má velmi zajímavé rozčlenění povrchu a pestrost tvarů. Podmínil ji dlouhý a složitý geologický vývoj, během kterého se tu střídala žhavá období s magmatickým krbem, povrchovou sopečnou činností a tlakovými deformacemi i „mokrými" variantami vývoje, ve kterých bylo celé území zaplaveno vodou moří a jezer.

Nejstarší kapitoly „kamenné" historie Podyjí se začaly psát před více než půl miliardou roků hluboko ve starohorách. V té době (asi před 550 miliony lety) tuhly v magmatickém krbu ukrytém hluboko pod povrchem jižního superkontinentu Gondwana žuly. Dnes vystupují na povrch ve východní části parku mezi Znojmem a Šatovem.

Co tenkrát bylo v prostorech mezi žulami a ortorulou není úplně jasné, jelikož původní horniny se za vysokých tlaků a teplot během vrásnění na konci prvohor přeměnily v slídnaté ruly s granátem a mramory. S velkou pravděpodobností to před metamorfózou byly vrstvy vápenců a písčito-jílovitých mořských usazeniny.

Vrásnění a s ním spojenou přeměnu hornin způsobila srážka Gondwany se severoatlantským kontinentem Laurussií. Díky tomu zde dnes nacházíme různé typy hornin - světlé, tmavé, plastické i křehké. Právě proto můžeme v údolí Dyje a v údolích podél přítoků na moravské i rakouské straně uvidět esovitě zprohýbané desky vrás nebo šikmo ukloněné útržky hornin. Takovéto horninové výchozy s nejlepšími ukázkami vrás jsou na skalnaté stráni levého břehu Dyje ve Vranově, kde se také nachází další earth cache Hamerske vrasy / Hamry Rock Folds (GC16M06).

V 50. letech minulého století byla zamýšlena těžba a zpracovávání místních granátů. Ty jsou ve zvýšeném množství součástí svorů slídnatých hornin. Jejichž výchozy jsou právě v granátové zátoce a na pláži. Při zvětrávání se granáty z horniny uvolňují. Jsou těžké, odolné a pomalu se na příhodných místech hromadí. Svým chemickým složením odpovídají místní červenohnědé granáty almandinu, hlinito-železnatému členu granátové skupiny a tím se liší od krvavě červeného-hlinito hořečnatého granátu pyropu, kterému se také jinak říká český granát.

 

Český granát

Podle mineraloga J. Hyršla a historičky D. Stehlíkové se pyropy (české granáty, Bohemian garnets) nacházejí po celé Evropě. Již v archeologických nálezech klenotů Germánů a stepních národů z období stěhování národů, patřily k výnosným exportním surovinám. Byly vyhledávány pro svou výjimečnou kvalitu a malé rozměry, takže se snadno daly zasazovat do šperků jen navzájem ohlazené, bez broušení.

Nejvzácnější jsou pyropy s efektem změny barvy jako u alexandritu. Pyropy se nacházejí v Česku zejména v Českém středohoří, menší naleziště v Podkrkonoší u Nové Paky, nekvalitní pyropy také v okolí Kolína nad Labem.

Ze všech pyropů jsou nejvíce ceněné granáty z Čech, které mají jen malé rozměry. Průměr 5 milimetrů se již považuje za výjimečný a 8 milimetrů je raritní. V poslední době náš český granát - pyrop - patří mezi nejvzácnější polodrahokamy na světě a díky unikátnímu zabarvení se také řadí k nejkrásnějším.

Pokud by jste chtěli navštívit krabičku věnovanou Českým granátům můžete si udělat výlet sem.

 

Použité zdroje:

1.     Článek „V Podyjí lze vidět pozůstatky srážky kontinentů i vltavíny z vesmíru“, který vyšel ve Znojemském týdeníku

2.     STEHLÍKOVÁ, Dana: The Bohemian Garnet. The Mucha Museum (COPA)  in collaboration with the National Museum in Prague (1st edition), 36 stran, bar. Il. Prague 2004; ISBN 80- -7036-220-0

3.     Hyršl, Jaroslav: Nový geologický výzkum údajných největších českých granátů; in: časopis Minerál, č. 5, 2000, s. 415 - 418

Vaše úkoly:

1)        Odhadněte délku pláže granátové zátoky v místě, kde se nachází naleziště Českých granátů.

2)        Jaký název má nejběžněji se vyskytující granát (naleznete na informační tabuli)?

3)        Změřte nadmořskou výšku v místě úvodních souřadnic.

4)        Jakou tvrdost má Český granát dle tabulky tvrdosti minerálů?

5)        Přiložte k logu fotografii Českého granátu (může být i ve slídě) v Granátové zátoce.(nepovinný úkol)

6)        Přiložte foto sebe či Vaší GPSky z blízkosti Vranovské nádrže (např. na lávce přes Švýcarskou zátoku). (nepovinný úkol)

 

-         odpovědi na otázky mi zasílejte přes profil nebo na e-mail Paflik(at)seznam.cz

-         v případě nejasností či špatných odpovědí Vás budu kontaktovat

-         pokud po Vašem zalogování neobdržím odpovědi, Váš log bude smazán

 

 

 

 

 

The Garnet Creek

Garnet Creek is located in the north-east side of the reservoir Vranov. West of the dam is a small village Onšov. Located north Vranov, dominated by one of the border castles guarding the Czech country.

In the vicinity of Garnet Creek is Nature trail Karel Clary, which is part of. This is the first stop, there will also introduce initial coordinates. If you want to take a pleasant walk, so you can expect another six suspension to four kilometers.


However, we go back to what makes the Garnet Creek geological interesting for us.

The whole has a very interesting Dyje breakdown variety of shapes and surfaces. Conditioned by a long and complex geological evolution, during which the hot periods alternated with Magma fireplace, surface volcanic activity and pressure deformations of the "wet" scenarios, in which the whole area flooded seas and lakes.

The oldest chapter "stone" history Podyjí began to write more than half a billion years deep in the Proterozoic. At that time (about 550 million years ago) in solidified magma chamber hidden deep beneath the surface of the southern supercontinent Gondwana granite. Today come to the surface in the eastern part Park between Znojmo and Šatov.

What had been in the spaces between granite and orthogneiss is not entirely clear, since the original rocks at high pressures and temperatures during folding at the end of the Paleozoic converted into mica gneisses and marbles with a grenade. In all probability it was before metamorphosis layers of limestone and sandy-clayey marine sediments.

Wrinkling and the associated transformation of rocks caused by collision with Gondwana continent and Northatlantic Laurussia. Due to the fact there are today different types of rocks - light, dark, plastic and brittle. That is why we in the valley of the Dyje and valleys along the tributaries of Moravia and the Austrian side to see tightly wavy plate folds or diagonally sloping rock fragments. Such rock outcrops of the best examples of folds are on a rocky hillside in the left bank Dyje of the Vranov, where you will find another earth cache Hamerské vrásy / Hamry Rock Folds (GC16M06).

In the 50 of the last century was intended mining and processing of local garnets. They are at an increased number of components mica micaceous rocks. Outcrops which are currently in garnet bay and the beach. During the weathering of rocks grenades released. They are heavy, and slowly accumulates in convenient locations. Their chemical compositions with local red almandine garnet, aluminum-garnet železnatému member of the group and thus differs from the blood-red magnesium-aluminum garnet pyrope, which is also otherwise called Bohemian garnet.

Bohemian garnet

According mineralogist J. Hyršl and historian D. Stehlíková the pyrope (Czech garnet, Bohemian Garnet) located throughout Europe. Already in the archeological jewels Germanic and steppe peoples of the Migration period, belonged to profitable export raw materials. They were popular for their exceptional quality and small size, so it is easy to advocate gave each jewelry just smoothed without grinding.

The rarest are pyrope with the effect of changes colors as alexandrite. Pyrope are located mainly in the Czech Republic in the Czech Central, smaller site in Paradise at Nová Paka, poor pyrope also near Kolín nad Labem.

Of all the most prized pyrope garnets from Bohemia, which have only a small size. Diameter of 5 mm is already regarded as exceptional and 8 mm is rare. Recently, our Bohemian garnet - pyrope - are among the rarest gemstones in the world and thanks to the unique color is also one of the most beautiful.

If you would like to visit a cache dedicated Bohemian garnets can make a trip here. 

 

Sources used:

1.     Článek „V Podyjí lze vidět pozůstatky srážky kontinentů i vltavíny z vesmíru“, který vyšel ve Znojemském týdeníku

2.     STEHLÍKOVÁ, Dana: The Bohemian Garnet. The Mucha Museum (COPA)  in collaboration with the National Museum in Prague (1st edition), 36 stran, bar. Il. Prague 2004; ISBN 80- -7036-220-0

3.     Hyršl, Jaroslav: Nový geologický výzkum údajných největších českých granátů; in: časopis Minerál, č. 5, 2000, s. 415 - 418

Your quests:

1)        Estimate the length of the beach at the Garnet Creek, where the Bohemian garnet is finding.

2)        What is the name most commonly occurring Grenades (see the information board)?

3)        What is hardness Bohemian garnet according to the table of hardness minerals?

4)        Measure the altitude at the initial coordinates.

5)        Attach the photo to the logo of the Bohemian garnet in mica in the Garnet Creek.(optional quest)

6)        Include a photo of yourself or a GPS in your vicinity Vranov dam. (optional quest)

 

-         answers to questions through my profile or send e-mail Paflik(at)seznam.cz

-         write log immediately if they are wrong answers I'll call

-         if after logging not receive your reply, your log will be deleted

 

free counters

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

597 Logged Visits

Found it 590     Write note 3     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 528 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.