Skip to Content

<

AGT 12: Stribrske vodopady / Stribrske waterfalls

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/11/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
STŘÍBRSKÉ VODOPÁDY STRIBRSKE WATERFALLS 12

Západočeské Stříbro je jedno z mála měst, které má v parku přirozenou kaskádu vodopádů. Park se nachází velmi blízko náměstí a vede do něj červená turistická cesta. Celá soustava se nachází na městském potoce, který pramení východně od města a přímo ve městě se vlévá do Mže.

V horní části parku je první vodopád pod lávkou přes potok. Je vysoký 2,5 metru a vytváří poměrně velké vývařiště. Jeho mohutnost je 75 m*l/s ve sklonu 45°. Když budeme pokračovat po červené turistické značce dále po směru toku potoka, můžeme pozorovat množství malých jezírek a lagun a peřejí. Po sto metrech přecházíme k větší laguně, do které se potok vlévá přes malou kaskádu.

Čtyřicet metrů před ústím do Mže potok prochází úzkou roklí a vytváří soustavu vodopádů a kaskád. Úvodní vodopád je s výškou 2 metry největší. Mohutnost tohoto vodopádu činí 60 m*l/s. Potok má v tomto místě průtok více jak 30 l/s.

Následují ještě menší kaskády a po nich potok ústí do řeky Mše.

Geologickým podkladem soustavy vodopádů a kaskád je starohorní fylitická břidlice. Starohorní fylitická břidlice tvoří přechod mezi nemetamorfovanými sedimenty a nízkým stupněm metamorfních přeměn reprezentovaným fylitem. Je pokládána za typickou anchimetamorfovanou horninu. V minerálním složení převládá křemen, plagioklas (albit), hydromuskovit, hydrobiotit, sericit nebo pyrofylit. V různém množství může být přítomen grafit, chloritoid nebo pyrit. Původně klastické minerály jsou částečně rekrystalované.

Za přechod sedimentární horniny do metamorfované se považuje přeměna organické substance na grafit, přeměna illitu na sericit, případně vznik některých zeolitů. Již při 200 °C může docházet k reakcím za vzniku pyrofylitu nebo chloritu.

Barva horniny je v závislosti na složení šedobílá, stříbřitá, nazelenalá nebo hnědočerná. Textury bývají obvykle plošně paralelní nebo břidličnaté, foliace může být málo výrazná. Hornina je jemnozrnná až masivní, struktura hoemoblastická – lepidoblastická nebo granolepidoblastická.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Změřte nadmořskou výšku u prvního a druhého vodopádu. Zeptat se, který z nich je ve vyšší nadmořské výšce by bylo trapné, ale... jaký je výškový rozdíl mezi nimi.
2) V listingu výše můžete vidět 4 obrázky označené písmeny ABCD. Jděte od nevyššího vodopádu po směru toku a napište mi, jak jdou vodopády a kaskády za sebou (např. BDCA nebo DACB).
3) Jaký je geologický podklad vodopádů?
4) V listingu se dočtete o podkladové hornině mnoho informací a záměrně tam uvádím v jakých se vyskytuje barvách. Která z barev se však nachází konkrétně tady? Otázku nepodceňujte - fotky výrazně manou.
5) Budu rád, když přiložíte svou fotku s některým z vodopádů či kaskád (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Of West Silver is one of the few cities that has a natural park cascade waterfalls. The park is located very close to the square and leads him into the red trail. The entire system is located on the city's creek, which rises east of the city and directly in town empties into Mže.

In the upper part of the park is the first waterfall under the bridge over the stream. It is 2.5 meters high and produces a relatively large plunge pools. Its size is 75 m * l / s at an angle of 45 °. If we continue along the red trail further in the direction of stream flow, we can observe Number Qty small lakes and pools and rapids. After a hundred meters we move to larger lagoon into which the creek flows through a small cascade.

Forty yards from the mouth to Mže stream passes through a narrow gorge, creating a system of waterfalls and cascades. Preliminary waterfall is the largest height of 2 meters. The cardinality of this waterfall is 60 m * l / s Stream has a flow rate in this place more than 30 l / s

Following are even smaller cascades and after the creek flows into the river Masses.

Geological basis system of waterfalls and cascades are Proterozoic phyllite slate. Proterozoic phyllite slate forms a transition between nemetamorfovanými sediments and low-grade metamorphic transformations represented by phyllites. It is regarded as a typical anchimetamorfovanou rock. The mineral composition dominated by quartz, plagioclase (albite), hydromuskovit, hydrobiotit, sericite and pyrophyllite. The various quantities may be present in graphite, chloritoid or pyrite. Originally clastic minerals are partly recrystallized.

For transition metamorphosed sedimentary rocks is considered organic substance transformation to graphite, illite conversion to sericite, or the emergence of some zeolites. Already at 200 ° C may lead to reactions forming pyrophyllite and chlorite.

Color rocks, depending on the composition of off-white, silvery, greenish or brown-black. Textures are usually flat parallel or shale, foliation may be less pronounced. The rock is fine-grained to massive structure hoemoblastická - lepidoblastická or granolepidoblastická.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) Measure the
altitude of the first and second waterfall. Ask me which one is at a higher altitude would be embarrassing, but ... what is the height difference between them.
2) In the listing above, you can see 4 pictures with letters ABCD. Go from Supreme waterfall downstream and write me how to go waterfalls and cascades in succession (eg BDCA or DACB).
3) What is the geological base of waterfalls?
4) In the listing you can read about the underlying rock, a lot of information there and deliberately mention in what occurs colors. Which of the colors, however, are specifically here? Underestimate question - photos much mana.
5) I'll be glad to attach your photo with one of the waterfalls or cascades (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:

Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Publikace: Nejzajímavější vodopády ČR
Děkujeme

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

Išr wr i yvfgvath.
Nyy vf va yvfgvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

193 Logged Visits

Found it 183     Didn't find it 1     Write note 4     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 200 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.