Skip to Content

<

AGT 13: Cedicove varhany Stribrnik / Basalt organ

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/14/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
ČEDIČOVÉ VARHANY STŘÍBRNÍK BASALT ORGAN STRIBRNIK 13

Stříbrník (německy Silberstein) je kopec, tvořený zbytkem sopouchu, o výšce 507 m. n. m. Nacházející se v Ralské pahorkatině nad obcí Žibřidice, jihovýchodně od Jablonného v Podještědí.

Jedná se o čedičová skaliska se čtyřmi výraznými vrcholy, se sloupcovitou odlučností, vytvářející ve svém průřezu jakési nepravidelné mnohohrany.

Čedič neboli též bazalt, ze kterého je skála tvořena, je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou strukturou. Obvykle má šedou (jako zde) či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou. Pro čedič je charakteristická jemnozrnná stavba vzniklá rychlým utuhnutím lávy na povrchu planety. Ve své stavbě obsahuje často velké krystaly minerálů či vesikule, drobné bublinky vyplněné plynem či druhotnou mineralizací, anebo se vyskytuje ve formě struzky. Odlučnost čediče je sloupcovitá.

Dle oficiální definice vycházející z pozice čediče v diagramu QAPF. Je tato hornina jemnozrnná vyvřelá hornina, která má méně než 20 objemových procent křemene a méně než 10 % foidů a minimálně 65% živců ve formě plagioklasu.

A jak vzniká efekt varhan? To je právě ta sloupcovitá odlučnost. Je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu chladnoucího čediče k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupů. U lávových výlevů jsou sloupce orientovány kolmo k povrchu (tedy nikoliv jako běžné odkryvy např. vápenců, které jsou horizontálně).

Mimo Země jsou čediče známé taktéž z pozemského Marsu, Venuše a dokonce i z asteroidu Vesta. Předpokládá se, že zdrojovými horninami pro částečné tavení jsou jak peridotity tak i pyroxenity.

Vrcholová partie Stříbrníku byla v roce 1968 vyhlášena za přírodní památku, spravovanou od roku 2003 Libereckým krajem. Nachází se zde hnízdiště výra velkého a krkavce velkého. Ze zpřístupněné vrcholové skalky je kruhový rozhled na Ralsko, Ještěd a prakticky celé Lužické hory aj. Pod vrcholovou skálou je chatka.

Přístup:
Od severu ze Žibřidic to je zeleně značená stezka vedoucí přes pole a kolem jelení obory.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Co způsobuje, že skála má tvar jako varhany?
2) Jaký je průměr základny (průřezu) jednoho sloupce varhan? (odhadněte)
3) Z jaké světové strany je focena hlavní fotka v listingu?
4) Prosím o přiložení fotografie Vás a varhan (tato podmínka je nepovinná)

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Silversmith (German Silberstein) is a hill formed by the rest of the flue, with a height of 507 m Situated in the hills above the village Ralská Žibřidice, southeast Jablonné in Podještědí.

It is a basalt rocks with four distinct peaks, with columnar jointing, forming in its cross section some irregular mnohohrany.

Also basalt or basalt, from which the rock formed, is very numerous dark extrusive igneous rock with a distinctive porphyritic texture. Usually has a gray (as here) or black, weathered basalt has color rather gray. The basalt is characterized by fine-grained structure formed rapidly congealing lava on the surface. In its construction often contains large mineral crystals or vesicles, tiny bubbles filled with gas or secondary mineralization, or exists in the form of a trickle. Basalt is columnar jointing.

According to the official definition based on the position in the diagram QAPF basalt. Is this fine-grained igneous rock rock that has less than 20 percent by volume of quartz and less than 10% feldspathoids and at least 65% in the form of plagioclase feldspar.

And what effect arises organ? That's just the columnar jointing. It is caused by contraction during the cooling lava. As with mud cracks on the bottom of the pond is drained in reducing the volume of cooling basalt to vertical fracturing and the formation of five and six-sided columns. The outpourings of lava columns are oriented perpendicular to the surface (ie not as common as limestone outcrops, which are horizontal).

Outside the country are also made of basalt known earthly Mars, Venus, and even on the asteroid Vesta. It is assumed that the source rocks to partially melt both peridotites and pyroxenites.

The top lot was a silversmith in 1968 declared a natural monument, managed since 2003 Liberec Region. There is a nesting eagle owl and raven big. Top of the rock is made available panoramic view on Ralsko Ještěd and practically the whole Giant Mountains, etc. Under the peak rock's cottage.

Way:
Lead to the top three ways. North from Žibřidic it is green marked trail leading through the fields and around the deer park.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:
1) What
causes the rock is shaped like an organ?
2) What is the diameter of the base (cross section) of one column organ? (estimate)
3) Which is the world photographing the main photo in the listing?
4) Please attach your photos and organ (this condition is optional)

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal města, v jehož lokalitě se EC nachází.
Infocedule v místě umístění

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

Išr wr i yvfgvath
Nyy vf va yvfgvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

153 Logged Visits

Found it 151     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 275 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.