Skip to content

Marks Rotko Mystery Cache

Hidden : 01/11/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Slēpnis neatrodas norādītajās koordinātēs.
Lai uzzinātu slēpņa koordinātes, Tev nāksies iepazīties ar šo vienkāršo uzdevumu un izpildīt to. Vēlu veiksmi!

Markuss Rotkovičs piedzimst 1903.gadā ka ceturtais bērns Daugavpils farmaceita Jēkaba Rotkoviča ģimenē. Jēkabs bijis intelektuāls ideālists, kas trūcīgajiem zāles devis bez maksas. Vecākie bērni agri aizraujas ar lasīšanu, savukārt Rotko jau bērnībā vislabāk paticis zīmēt — it īpaši, kad viņam būtu bijis jādara kaut kas cits.

Visi bērni iegūst laicīgu izglītību, vienīgi Markuss jau no 5 gadu vecuma apmeklē ebreju garīgo skolu pie sinagogas. Šeit valda stingrs režīms, bērniem jāapgūst ivrits un jāmācās skaidrot sarežģīti Talmuda teksti. Lai arī Markuss bērnībā neganti pretojās šai izglītībai, apgūtais mistiskais jūdaisms studiju gados pamudina viņu rakstīt dzeju par Vecās Derības tēmām, bet vēlāk kļūst par vienu no galvenajiem iedvesmas avotiem.

Vēlākos gados Rotko atcerējās, kā gulējis uz ķieģeļu krāsns augšas, kā slidojis uz skolu pa aizsalušo Daugavu, biežos ģimenes piknikus upes krastos un braucienus ar prāmi pāri upei uz kreiso krastu, kur notika gadatirgi ar karuseļiem. Šķiet, labākās Rotko bērnības atmiņas bija saistītas ar Daugavu, viņu valdzināja brīnišķīgie saulrieti un dūmaka virs upes.

Desmit gadu vecumā Rotko ar ģimeni pievienojas tēvam, kas bija pārcēlies uz ASV jau iepriekš. Diemžēl tēvs drīz vien mirst, atstājot ģimeni bez pastāvīgiem ienākumiem, un bērniem nākas apgādāt sevi pašiem. Marka politiskie uzskati veidojas kreisi radikāli, tādēļ viņš ar entuziasmu uztver boļševiku apvērsumu Krievijā 1917.gadā. Astoņpadsmit gadu vecumā Marks iestājās Jeila universitātē. Tomēr šeit valdošais rasisma gars viņu pamatīgi aizkaitina, viņš universitāti pamet un pārceļas uz dzīvi Ņujorkā.

Te Marks nododas aktierstundām, mācās pie Maksa Vēbera Mākslas studentu līgā, iepazīst kubismu un Pola Sezāna daiļradi, un, par spīti sliktajam materiālajam stāvoklim, pamazām ienirst mākslas pasaulē. Kopš 1929.gada viņš piepelnās, pasniedzot stundas Mākslas akadēmijā, 1937.gadā piedalās pirmajā nopietnajā izstādē kopā ar mākslinieku grupu, bet 1940.gadā pilnībā pievēršas mākslai un izvēlas sev vārdu Marks Rotko.

Rotko kļūst par vienu no izcilākajiem XX gs. māksliniekiem, ko uzskata par ģēniju un abstraktā ekspresionisma dibinātāju. Rotko ir sasodīti pieprasīts, viņa darbi izsolēs uzstāda vienu rekordu pēc otra. Vislabāk situāciju raksturo šāds fakts — kādas viņa gleznas cena izsolē ir sasniegusi summu, par kuru gleznas radīšanas gadā (X) šo gleznu varēja pārklāt ar vairāk kā 80 cm biezu tīra zelta slāni! Panākumi ir grandiozi, tomēr īstu gandarījumu tie nesniedz. Neraugoties ar spožo karjeru, mākslinieks mūža otrajā pusē nonāk alkohola atkarībā, sirgst ar depresiju, šķiras no sievas, un personības krīzē 1970.gadā izdara pašnāvību.

Padomju varas gados Rotko darbi uzskatīti par pārāk "amerikāniskiem", lai tos vispār pieminētu. Pēc PSRS sabrukuma situācija mainās — 2003.gadā Rīgā un Daugavpilī tiek sarīkotas vērienīgas Rotko simtgades svinības. Rīgas Valsts mākslas muzejā ar ASV vēstniecības atbalstu tiek izstādīti vairāki (Y) ļoti dārgi Rotko gleznu oriģināli, ko divu mēnešu laikā pagūst apskatīt vairāk kā 12 000 apmeklētāji.

Arī šobrīd Latvijā iespējams aplūkot vairāku izcilu Rotko darbu kopijas — tās izstādītas Daugavpilī, kādā namā, ko dienu un nakti modri apsargā daži (Z) plēsīgi putni. Lai atrastu slēpni, jums nāksies mazliet papētīt vēsturi. Slēpnis atrodas publiskā vietā, tādēļ esiet piesardzīgi! Lūdzu novietot to atpakaļ tieši tā, kā tas bija nolikts.
Vēlu veiksmi!

Slēpņa koordinātes: N55 EA.JAH, E26 FA.CEK,
kur ABCDEFGHIJKL = X*Y*Z*Y*Z*Y*X

[EN] Cache is not located in a starting point.
To find final coordinates, you have to solve this simple task.

Marcus Rotkovich was born in 1903 as the fourth child of Daugavpils pharmacist Jacob Rotkovich family. Jacob was an intellectual and idealist who gave medicines for the poor people for free. All of children early start to read with great enthusiasm, while Rothko's from childhood best-loved drawing.

All children receive early education, but only Marcus from 5 start attending Jewish spiritual synagogue school. Here there is a strict regimen for children to learn Hebrew and to learn to interpret complex texts of Talmud. Although Marcus childhood bitterly opposed to such education, an experience of mystical Judaism in years of study encourages him to write poetry of the Old Testament subjects, but later becomes one of the main sources of inspiration in paintings.

At the age of ten Rothko with the family follow the father, who had moved to the U.S. some years befor. Unfortunately, his father soon dies, leaving the family without a regular income, and the children must have to work. Mark's political views are formed radical left, so he enthusiastically captures the Bolshevik revolution in Russia in 1917. When Mark is 18 he joined Yale University. Here, however, the prevailing spirit of racism profoundly frustrating him, he leaves the university and moved to New York.

Here Mark start studies in Max Weber Art Students League, learn about Cubism and works of Paul Cézanne, in spite of the bad situation slowly dives into the world of art. Since 1929 he earns money by tuition Academy of Art, in 1937 participated in the first exhibition together with a group of serious artists, and form 1940 fully choose the art as the basic content of his life and change name to Mark Rothko.

Rothko was one of the greatest artists of twentieth century, which was considered a genius and founder of abstract expressionism. Rothko paintings was very asked, his works at auctions break one record after another. May be better than another this situation is characterized following fact - the price of his paintings in auction has reached the fantastic amount! This amount was enough to covered this painting with approx 80 cm thick layer of pure gold – in prices of the year (X) creation this famous picture. All his success was grandiose, but it did not gives him real satisfaction. Despite a brilliant career, the genius at the second half of life was dependent on alcohol, suffered from depression, divorced his wife, and personal crisis finally finished by suicide in 1970.

During the Soviet times Rothko works considered too "American" to mention them at all. After the collapse of the Soviet Union situation was changed - at 2003 in Riga and Daugavpils was celebrated great Rothko's centenary celebrations. At the Riga State Art Museum, supported by U.S. Embassy, was organized exhibited a number (Y) very expensive Rothko original paintings. During two next months more 12 000 visitors had come to enjoy paintings of this genius.

Also in nowadays in Latvia You can enjoy several excellent copies of Rothko's paintings, exhibited in Daugavpils, in a house vigilantly guarded each day and each night by some (Z) prey birds.

To find the cache you will have to explore a bit of history and historical prices of gold. The cache is located in a public place, so be careful, please! Please put cache back exactly as it was.
Good luck!

Final Coordinates — N55 EA.JAH, E26 FA.CEK,

where ABCDEFGHIJKL = X*Y*Z*Y*Z*Y*X

Flag Counter

APSVEICU ar FTF : christyu!
2012.13.X plkst 11:40

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Qvraivqh fghevf, vrxšn-nhtšn.
[EN] Fbhgu pbeare, va-hc.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)