Skip to content

Līvāni#1 Stikls (Glass) Multi-cache

Hidden : 10/09/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Neesmu atradis vēsturiskas liecības, ka Līvānu pilsētā kādreiz būtu uzstādīts kāds slēpnis. Ir pienācis laiks šo netaisnību labot!

(LV) Šis slēpnis ir veltīts Līvānu stikla fabrikai, taču vienlaikus tas piedāvā arī nelielu ekskursiju pa pilsētu. Trīs posmi atrodas salīdzinoši netālu viens no otra. Kājām tos var iztaigāt nepilnas stundas laikā, bet, taupot laiku, var izmantot automašīnu. Pie katra posma ir vieta, kur iespējams legāli novietot savu braucamrīku.
Līvānu stikla fabrika ir viens no pilsētas pazīstamākajiem zīmoliem. Vienlaikus tas ir arī mazliet traģisks un skumjš stāsts, jo no kādreiz varenās fabrikas ir palikušas tikai drupas. Stiklu Līvānos vairs neražo…

Vēsturiska atkāpe: Pirmo reizi Līvenhofas (Līvānu) stikla fabrikas vārds dokumentos minēts 1887. gadā, kā Dinaburgas tirgotāja Jūliusa Fogesa īpašums. Veicot izpētes darbus, Fogess bija ieguvis informāciju, ka Līvenhofā ir labvēlīgi ekonomiskie nosacījumi stikla ražošanai – kvarca smiltis Grīvas mežā, dolomīts Dubnas upē un dzelzceļa tuvums. Tomēr ar to vien izrādījās par maz - ražotne darbojās ar zaudējumiem un 1903. gadā bankrotēja. Vēlāk fabrika vairākas reizes mainīja īpašniekus un darbojās ar mainīgām sekmēm. To ietekmēja arī nemierīgie vēsturiskie notikumi – kari un varas maiņas. Beidzoties Otrajam pasaules karam 1944. gadā Līvānos sapulcējās stikla pūtēju grupa ar vēlmi atsākt stikla ražošanu. Sākuma mērķis bija pieticīgs – no bezkrāsainā stikla gatavot pirmās nepieciešamības stikla izstrādājumus, taču pamazām produkcijas sortiments paplašinājās. 1961. gadā par rūpnīcas direktoru kļuva Jānis Zosins. Viņa vadībā sāka iezīmēties moderna stikla lielražošanas uzņēmuma kontūras. Tika veikti plaši rekonstrukcijas un modernizācijas darbi. Fabrikas ražojumu kvalitāte sasniedza augstu līmeni. Pagājušā gadsimta 70-80. gadi bija Līvānu stikla ziedu laiki. Ja 1971. gadā uzņēmums nodarbināja 556, tad 1980. gadā jau 1250 cilvēkus. Tika izveidota īpaša mākslinieku nodaļa, kas īstenoja augstvērtīgus dizaina risinājumus. Produkciju eksportēja uz Mongoliju, Somiju, Zviedriju, Holandi, Poliju Lielbritāniju, Itāliju, Ungāriju, Kuveitu, Bulgāriju, Libānu, Dienvidslāviju, Vāciju, ASV un stikla vēsturisko dzimteni Ēģipti. Kā viens no ievērojamākajiem sasniegumiem fabrikas vēsturē bija bezkrāsainā kristāla trauku ražošana. Līvānu kristāls pēc kvalitātes sasniedza tādu pašu līmeni, kā pazīstamais „Bohēmijas ” čehu kristāls.
Diemžēl pēc Padomju Savienības sabrukuma fabrika nespēja piemēroties jaunajiem saimniekošanas apstākļiem. Uzņēmums atlaida strādniekus, samazināja ražošanas jaudu, nespēja samaksāt parādus par gāzi un elektroenerģiju. Tas noveda pie bankrota. Līdz uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanai nezināmā virzienā tika aizvestas visas vērtīgākās ražošanas iekārtas. Izdevās nosargāt vienīgi Līvānu stikla fabrikas muzeja kolekciju.

Plašāks apraksts: (visit link)
Skumjais fotostāsts: (visit link)

Lai atrastu slēpni vajadzēs apmeklēt šādas vietas un veikt uzdevumus.

1. Latgales mākslas un amatniecības centrs N 56° 21.337 E 026° 09.814
Viena no skaistākajām Līvānu vietām, kur Dubna, ietekot Daugavā, veido pussalu. Tieši te 16. gadsimtā barons Līvens izveidoja muižu un nosauca to savā vārdā - par Līvenhofu, kas vēlāk kalpoja par pamatu nākamajam pilsētas nosaukumam. Plānots ka tieši uz šo vietu drīzumā (iespējams jau 2012. gada nogalē) tiks pārcelts Līvanu stikla muzejs.
Pie amatniecības centra jums vajag:

- saskaitīt ēkas kvadrātveida logus? (vērtība A)
- saskaitīt sarkanos karoga mastus? (B)

2. Bijušais Līvānu stikla fabrikas veikals N 56° 21.034 E 026° 10.628

Veikals atradās uz pilsētas galvenās ielas – Rīgas ielas, kur norit līvāniešu galvenā dzīve. Šobrīd namā jau atrodas cits veikals, kur tirgo ziedus, dāvanas un dažādus niekus (tostarp arī no stikla). Uz veikala durvīm ir plāksnīte ar darbalaikiem un kādu skaitli, kas seko burtiem “LV…”. Jums jānoskaidro:

- cik ciparu ir skaitlī ?(C)
- šo ciparu summa? (D)

3. Stikla fabrikas galvenā ieeja N 56° 21.060 E 026° 10.415
Vieta, kur kādreiz ik rītu uz darbu devās simtiem strādnieku, šobrīd ir diezgan klusa un vientuļa. Tomēr liecības par Līvānu stiklu te palikušas.

- Pa labi no vārtiem, netālu no bijušās kantora ēkas atrodas piemineklis. Jubilejas skaitlis, kuram tas veltīts? (E)
- Atļautais braukšanas ātrums fabrikas teritorijā? (F)
- Skaitlis, kas redzams uz zilās numura zīmes blakus vārtiem? (G)

Slēpnis atrodas:
N 56° 21.XYZ
E 026°10.STU
X=A-B-F
Y=D/F
Z= (E-A)/C
S=G-F*B
T=(E-A-D-C-G)/(B+B)
U=A-C

(ENG) This cache is devoted to Livani Glass Factory, but at the same time it offers a small excursion around the town. Three stages are situated comparatively close to each other. You can walk them by foot, but you can also use the car in order to save some time. There is a parking lot at each of the stages.

Livani Glass Factory is one of the best known brands of the town. At the same time it is a sad story, because only “ruins” have remained from the great factory it used to be. Glass is no longer being manufactured in Livani.

History: Name of Livenhof (Livani) Glass Factory is first mentioned in documents in 1887 as the property of Dinaburga trader Julius Foges. Later the factory has changed its owners for several times and has worked with different success. At the second part of the 20th century it slowly developed as the large-scale glass production company. The production was exported to Mongolia, Finland, Sweden, Holland, Poland, the Great Britain, Italia, Hungary, Kuwait, Bulgaria, Lebanon, Yugoslavia, Germany, USA and the historical fatherland of glass – Egypt.
Unfortunately after the collapse of the Soviet Union the factory was not able to adapt to the new conditions of economy. The company dismissed the employees, reduced the manufacturing capacity and could not pay off the debts. It led to bankrupt. Together with the declaration of the company insolvency all the most valuable manufacturing equipment was taken to unknown direction. It was possible to protect only the collection of Latvian Glass Factory museum.

Sad photo story: (visit link)

In order to find the cache, you have to visit such places and perform the assignments.

1. Latgale Art and Crafts Center N 56° 21.337 E 026° 09.814
It is one of the most beautiful places in Livani, where Dubna, running into Daugava, shapes the peninsula. Right here in 16th century baron Liven established an estate and called it by himself – Livenhof, which later served as a basis for the name of the further town. It is planned that soon to this place (possibly even at the end of 2012) Latvian Glass museum is going to be moved.
At the Crafts center you have to:

- count the square windows of the building? (value A)
- count the red flag masts? (B)

2. Former shop of Latvian Glass factory N 56° 21.034 E 026° 10.628
The shop was situated on the main and most active street of the town – Riga Street. Currently this building locates another shop, which sells flowers, presents and different trifles, also made of glass. There is a plate on the shop’s door with the working hours and some number following the letters “LV...”. You have to find out:

- how many figures are in the number? (C)
- the sum of these figures? (D)

3. The main entrance of the Glass Factory N 56° 21.060 E 026° 10.415
It is the place, where hundreds of workers were going to work every morning, but currently it is rather quiet and lonely. However the evidences about Livani glass have remained only here.

- On the right side from the gate, not far from the formed office building, there is a monument. What is the Anniversary number, for which the monument is devoted? (E)
- The allowed driving speed in the territory of Factory (F)
- The number that is visible on the blue number sign beside the gate (G)

The cache is located:
N56° 21.XYZ
E 026°10.STU
X=A-B-F
Y=D/F
Z= (E-A)/C
S=G-F*B
T=(E-A-D-C-G)/(B+B)
U=A-C

Check your solution: (visit link)

Additional Hints (Decrypt)

~1.90z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)