Skip to content

<

Pomnik Bohaterów - Monument to the Heroes

A cache by szantoPL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/25/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dzisiaj to Cmentarz-Pomnik. Ma charakter parku. W drzewostanie dominuje lipa ale jest też wiele kasztanowców, brzóz i buków. Ma powierzchnie  3,45 ha. W czasie II wojny światowej, do czasu otwarcia we wrześniu 1942 roku krematorium w Stutthofie  , chowano tu zmarłych w tym obozie a także w podobozach Kokoszki i Przeróbka oraz osoby zmarłe bądź stracone w gdańskich więzieniach. W 1951 roku teren został uporządkowany i podzielony na kwatery, likwidując  wcześniejsze nagrobki i zamieniając je w mogiły zbiorowe.   Na cmentarz przenoszono też szczątki szczególnie zasłużonych osób, ekshumowanych w różnych miejscach, np. kolejarzy i celników zamordowanych 1 września w Szymankowie, czy też ofiary zbiorowych egzekucji działaczy polskich w lesie koło Stutthofu zamordowanych na początku wojny.  Dokonywano też sporadycznie pochówków osób zmarłych po wojnie, związanych z walkami i martyrologią Polaków w czasie II wojny. Oficjalnie cmentarz został zamknięty w 1956 r.  W 1960 r.  ustawiono 296 symbolicznych nagrobków – płyt  z marmurowymi tabliczkami epitafijnymi. Już po zakończeniu tych prac, na cmentarz przeniesiono, i w nowo zbudowanym grobowcu uroczyście pochowano, 38 Obrońców Poczty Polskiej, rozstrzelanych w pobliżu, w dniu 5. X 1939r. Ich szczątki odkryto 28. IX 1991 r podczas prac ziemnych w miejscu dawnej strzelnicy na Zaspie (w rejonie ulicy Burzyńskiego). Wystrój Mogiły Pocztowców zmieniony został w 2005 r., kiedy to przybrał formę nawiązującą do historycznego budynku Poczty Polskiej w Gdańsku. Szacuje się łączną liczbę pochowanych tu ofiar na 20 tyś. osób.  O keszu: Kordy wskazują mogiłę 38 Obrońców Poczty Polskiej. Są na niej dwie tablice, których treść jest niezmiernie ważna dla odkrycia lokalizacji kesza.

Poniżej kod QR do stron informacyjnych o Cmentarzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tablicy umieszczonej na pomniku sumujemy:  - liczbę pochowanych obrońców Poczty Polskiej,  - liczbę godzin odpieranych ataków,  - liczbę dni wymienionych w poszczególnych miesiącach na tablicy,  - ilość znaków w ostatnim wyrazie na tablicy. Liczbę końcową zapamiętujemy. Wynik dodawania przyjmujemy za niewiadomą ‘N’.   Teraz na terenie cmentarza musisz odszukać pomnik dedykowany „B… o Polskość Gdańska”, pod którym w 1950 r. w zbiorowej mogile, złożono szczątki pochowanych tu w czasie II wojny światowej ofiar. Z wyrazu na pomniku komu jest on poświęcony odczytujesz liczbę liter i zapamiętujesz ją jako niewiadomą ‘E’.   Kordy kesza [finału]  wyliczasz w/g wzoru: N  54o 23.(536 + N) E  18o  36.(965 + E) ------------------------------------------------------------------------------------- Today the cemetery-monument. Is a park. The stand is dominated by lime but there are many chestnut trees, birches and beeches. Has an area of ​​3.45 hectares. During World War II, until the opening in September 1942 in Stutthof crematorium, buried here died in the camp and in the sub-camps and Processing Kokoszki and people dead or lost in Gdansk prison. In 1951, the area was cleaned and divided into quarters, removing the earlier graves and turning them into collective graves.     Transferred to the cemetery also remains particularly deserving people exhumed in various places, such as railway workers and customs officers killed Sept. 1 in Szymankowie, or victims of mass executions of Polish activists in the forest near Stutthof murdered at the beginning of the war. Also made occasional burial of the dead after the war, of fighting and martyrdom of Poles during World War II. Officially, the cemetery was closed in 1956 In 1960, 296 set of symbolic tombstones - panels with marble plates epitafijnymi. Even after the completion of this work, the cemetery was moved, and the newly-built tomb solemnly buried, 38 Defenders of the Polish Post, shot nearby, on day 5 X 1939. Their remains were discovered 28th September 1991 during excavations at the site of a former shooting range Zaspa (Burzynski street in the area). Graves postmen decor was changed in 2005, when it took the form of referring to the historic building, the Polish Post Office in Gdańsk. It is estimated the total number of victims buried here for 20 thousand. persons. About keszu: Cords indicate grave 38 Defenders of the Polish Post. There are two plaques on it, the content of which is extremely important for the discovery of the location box.   The board placed on the monument add up:  - The number of buried defenders of the Polish Post,  - The number of hours odpieranych attacks  -The number of days in each month listed on the blackboard,  - The number of characters in the last word on the board. Remember the final number. Accept the result of adding the unknown 'N'.   Now you need to find the cemetery monument dedicated to the "B ... on Polishness Danzig" under which in 1950 in a mass grave, the remains were buried here during World War II victims. From the expression on the monument to whom it is dedicated to the number of letters you read and memorize it as an unknown 'E'.   Korda box [final] calculated / g formula: N 54o 23. (536 + N) E 18o 36. (965 + E) --------------------------------------------------------------------------- Heute den Friedhof-Denkmal. Ist ein Park. Der Ständer wird durch Kalk dominiert, aber es gibt viele Kastanien, Birken und Buchen. Hat eine Fläche von 3,45 Hektar. Während des Zweiten Weltkriegs, bis zur Eröffnung im September 1942 in Stutthof Krematorium, hier begraben starben im Lager und in den Außenlagern und Verarbeitung Kokoszki und Menschen tot oder verloren in Gdansk Gefängnis. Im Jahre 1951 wurde das Gebiet gesäubert und in Viertel unterteilt, die Beseitigung der früheren Gräbern und wandeln sie in Massengräber.     Übertragen auf den Friedhof bleibt auch besonders verdiente Personen an verschiedenen Orten exhumiert, wie Eisenbahner und Zollbeamten getötet 1. September in Szymankowie, oder Opfer von Massenhinrichtungen der polnischen Aktivisten in den Wald in der Nähe Stutthof zu Beginn des Krieges ermordet. Auch machte gelegentliche Bestattung der Toten nach dem Krieg, der Kämpfe und Martyrium der Polen während des Zweiten Weltkriegs. Offiziell wurde der Friedhof im Jahr 1956 Im Jahr 1960 geschlossen, 296 Satz symbolische Grabsteine ​​- Platten mit Marmorplatten epitafijnymi. Auch nach der Fertigstellung dieser Arbeit, der Friedhof verlegt wurde, und die neu gebaute Grab feierlich begraben, 38 Verteidiger der Polnischen Post, erschossen in der Nähe, am Tag 5 X 1939. Ihre sterblichen Überreste wurden 28. entdeckten September 1991 bei Ausgrabungen auf dem Gelände eines ehemaligen Schießanlage Zaspa (Burzynski Straße in der Gegend). Graves Postboten Einrichtung wurde im Jahr 2005, wenn sie die Form der Bezugnahme auf die historischen Gebäude der Polnischen Post in Danzig nahm geändert. Es wird die Gesamtzahl der Opfer hier für 20 Tausend begraben geschätzt. Personen. Über keszu: Cords geben Grab 38 Verteidiger der Polnischen Post. Es gibt zwei Plaques darauf beträgt der Gehalt an dem extrem wichtig für die Identifizierung der Position Box.   Der Vorstand auf dem Denkmal gesetzt summieren:  - Die Anzahl der Verschütteten Verteidiger der Polnischen Post,  - Die Anzahl der Stunden odpieranych Angriffen  - Die Anzahl der Tage in jedem Monat auf der Tafel notiert,  - Die Anzahl der Zeichen in dem letzten Wort auf dem Brett. Denken Sie an die letzte Nummer. Akzeptieren Sie das Ergebnis der Addition der unbekannten 'N'.   Nun müssen Sie den Friedhof Denkmal für die zu finden "B ... auf Polentums Danzig" unter denen im Jahr 1950 in einem Massengrab, die Überreste hier während des Zweiten Weltkriegs Opfer begraben wurden. Aus dem Ausdruck auf dem Denkmal an die sie sich auf die Anzahl der Briefe, die Sie lesen und auswendig lernen als unbekanntes 'E' gewidmet.   Korda box [endgültigen] berechnet / g Formel: N 54o 23. (536 + N) E 18o 36. (965 + E)

Additional Hints (Decrypt)

Jrjangem/vafvqr/vaara

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.