Skip to Content

<

Śląska Fudżijama czyli Ostrzyca Proboszczowicka

A cache by FoxintheBox Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/25/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Śląska Fudżijama czyli Ostrzyca ProboszczowickaOstrzyca to jedno z najbardziej malowniczych wzgórz w Sudetach. Jest ona najwyższym wzniesieniem Pogórza Kaczawskiego, wysokości 501 m npm. W szczytowej części wzgórza utworzono w 1962 roku rezerwat przyrody, jego powierzchnia wynosi 3,81 ha. Chroni się w nim najpiękniejsze w Polsce gołoborza bazaltowe, a także interesujące gatunki roślin. W 1982 roku rezerwat otoczono obszarem chronionego krajobrazu "Ostrzyca Proboszczowicka", o powierzchni 11,9 km2.
Ostrzyca posiada wulkaniczny rodowód, nie jest jednak wygasłym wulkanem, pomimo stożkowatego kształtu. Stanowi jedynie jego wewnętrzną część powstałą ze zniszczenia dużo potężniejszego stożka wulkanicznego. Obecnie wzgórze to fragment komina wulkanu, wypełnionego zastygniętą magmą - bazaltem. W szczytowej partii Ostrzycy występują unikatowe w Polsce gołoborza bazaltowe. Tworzyły się one w wyniku wietrzenia bazaltu w warunkach zimnej pustyni podczas ostatniego czwartorzędowego zlodowacenia. Rozsadzana przez lód skała rozpadała się na gruz i większe bloki. Całe wzgórze zostało okryte rumowiskiem większych i mniejszych kamieni.Na wierzchołku

Kompleks leśny, na którego terenie znajduje się rezerwat, stanowił dobra rycerskie, a w okresie międzywojennym wchodził w skład prywatnego majątku ziemskiego w Proboszczowie. 21 grudnia 1926 roku obszar obecnie określony jako rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” został uznany przez ówczesne władze niemieckie za ochronny. W myśl tego orzeczenia, na powierzchni ochronnej wynoszącej 2,46 ha, zabroniono wszelkiego rodzaju uszkadzania roślinności, zakładania kamieniołomów, polowania i niepokojenia zwierzyny, jak również umieszczania ogłoszeń i tablic, oprócz tych, które obwieszczają o ochronności terenu. Obecnie na obszarze rezerwatu zabrania się: wycinania drzew, z wyjątkiem niezbędnych cięć sanitarnych, zbierania roślinności (i ich części), ziół i owoców, polowania, chwytania i płoszenia zwierząt, pozyskiwania kopalin, łamania, obrywania i przemieszczania skał, zbieranie okazów skalnych i mineralnych, zanieczyszczania terenu, rozpalania ognisk, wznoszenia budowli, umieszczania tablic, napisów i znaków, z wyjątkiem związanych z ochroną przyrody oraz przebywania na terenie rezerwatu poza miejscem do tego przeznaczonym.
W rezerwacie dozwolone jest jedynie korzystanie ze ścieżki wiodącej kamiennymi schodkami na szczyt wzgórza.

Twoje zadanie:

Aby zalogować tego earthcache'a musisz odpowiedzieć na kilka pytań i wysłać te odpowiedzi do mnie (FoxintheBox) używając formularza kontaktowego. Proszę nie zamieszczać odpowiedzi w logach ani nie publikować zdjęć, które mogą stanowić potencjalne spoilery. Skrytkę można logować po wysłaniu maila z odpowiedziami, jeśli będzie coś nie tak to sam się zgłoszę. Natomiast logi bez wysłanego do mnie maila po 10 dniach będą kasowane.
 
A oto pytania:

  • 1. Jak nazywa się forma geologiczna, którą jest Ostrzyca?

  • 2. Dlaczego kamienie gołoborza są kanciaste - prostopadłościenne, często niemal sześcienne?

  • 3. Poniżej wierzchołka znajduje się płaska "platforma widokowa". Zmierz i podaj jej obwód.


[EN]
Ostrzyca is one of the most beautiful hills in the Sudetenland. It is the highest peak Kaczawskie Foothills, altitude 501 m above sea level. At the peak of the hill in 1962 created a nature reserve, an area of ​​3.81 hectares. It protects the most beautiful in Poland basalt boulder fields, as well as interesting plant species. In 1982, the reserve was surrounded by a protected landscape area "Ostrzyca Proboszczowicka", with an area of ​​11.9 km2.
Ostrzyca have a volcanic origin, is not extinct volcano, despite the conical shape. It is only the inner part formed from the destruction of a lot of powerful volcanic cone. Today the hill is part of the chimney of a volcano, magma filled - basalt. At the peak of the party Ostrzycy are unique basalt boulder fields in Poland. They are formed by the weathering of basalt in a cold desert during the last Quaternary glaciation. Rock bursts through the ice broke up the debris and larger blocks. The whole hill was covered with debris large and small stones.


Forest complex in which the reserve is located, was a knight's property, in the interwar period was part of a private estate in the parish priests. December 21, 1926, the area now designated as a nature reserve "Ostrzyca Proboszczowicka" was recognized by the then German authorities for protection. According to this ruling, the protective surface of 2.46 ha, denied any kind of damage to the vegetation, the establishment of quarries, hunting and disturbance of wildlife, as well as placing advertisements and signs, except those that proclaim the protection area. Currently, the reserve must not: cutting trees, with the exception of the necessary cuts in sanitation, collection of plants (and their parts), herbs and fruit, hunt, capture or disturbance of animals, collection of minerals, breaking, Trunk and moving rocks, collecting rock and mineral specimens , pollution of land, bonfires, erecting buildings, placing signs, inscriptions and signs, with the exception relating to the protection of nature and reside on the reserve off-site for this purpose.
The reserve is only allowed to use the path of stone steps leading to the top of the hill.

Your task:

To log this earthcache'a you answer a few questions and send the answers to me (FoxintheBox) using the contact form. Please do not post replies in the log or not to post pictures that may be potential spoilers. You can log in hiding after sending an e-mail with the answers, if I do something wrong to call himself. However, no logs sent me an email after 10 days will be deleted.

Here are your questions:

  • 1. What is the form of Geology, which is Ostrzyca?

  • 2. Why stones on boulder fields are angular - rectangular, often almost cubical?

  • 3. Below the top is flat "viewing platform". Measure and enter the circuit.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

102 Logged Visits

Found it 101     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 57 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.