Skip to Content

<

AGT 24: Jesenicka kyselka / Acidulous water

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
JESENICKÁ KYSELKA JESENICKA ACIDULOUS WATER 24

Současný název pramene (vody): Jesenická kyselka
Charakteristika vody: slabě mineralizovaná, uhličitá, studená
Hydrochemický typ: HCO3 - Ca - Na
Celková mineralizace: 300 mg/l
Obsah plynů: CO2 - 1200 až 1700 mg/l
Geologické podloží: neogenní jíly (karpatská předhlubeň), droby (moravskoslezský kulm)
Geomorfologická jednotka: Moravská brána

Veřejnosti málo známá kyselka, která má však dlouhou historii a tradici, vyvěrá v severní části obce Jeseník nad Odrou na Novojičínsku. Pramen bývá zaznačený v turistických mapách, v obci vás ke zdrojům navedou směrovky. Důležitým orientačním bodem je vlaková zastávka a areál bývalé sodovkárny, dnes pěstitelské pálenice.
Jesenická kyselka sice vyvěrá ve sníženině Moravské brány, geneticky však náleží ke skupině uhličitých minerálních vod Nízkého Jeseníku. Má s nimi společnou nízkou mineralizaci i obsah hlubinného oxidu uhličitého, který souvisí s pleistocenním vulkanismem na Bruntálsku. Vývěr jesenické kyselky je vázán na zlomovou strukturu směru SZ-JV, jež určuje směr toku řeky Odry a zároveň protíná kulmské droby ležící v podloží neogenních a kvartérních sedimentů na pramenné lokalitě. Předpokládá se, že k tvorbě minerální vody dochází v nevelkých hloubkách, řádově desítky metrů pod povrchem, ve čtvrtohorních náplavech, což neumožňuje zabezpečit její hygienickou ochranu pro oficiální využívání jako přírodního léčivého zdroje.
Kyselka původně vystupovala na povrch přirozenými vývěry, ve 20. století se začala jímat mělkými studnami a nehlubokými vrty. Fungovalo zde celkem šest jímacích objektů - Zita, Franz, Josef, Herma, Lipový, Hedva. Dnes Jedná se o slabě mineralizovanou kyselku, chemismus jednotlivých zdrojů se liší jen nepatrně. Za zmínku stojí přítomnost síranů (cca 30 mg/l), jež může souviset s občasným zápachem sirovodíku, který bývá údajně párkrát do roka (hlavně za parných letních dní) z kyselky cítit.

První zmínky o Jesenické kyselce pocházejí z roku 1830. Několik přirozených pramínků, vyskládaných kameny, sloužilo především potřebám místních sedláků k pití nebo zadělávání těsta. Komerční využívání započal roku 1896 průmyslník Artur Krizický, který od sedláků odkoupil kus pozemku s prameny, vybudoval studnu a zahájil výrobu ochucených limonád. Až další majitel Vincenz Stefan však s Jesenickou kyselkou dosáhl skutečných podnikatelských úspěchů. Od roku 1905 ji prodával dokonce až za hranicemi habsburského mocnářství. Oblibu si získávala nejenom kvůli vynikající chuti, ale též jako lék na onemocnění močových cest, ledvin, žaludku a srdce.
Plnírna kyselky zůstala majetkem potomků podnikatele Stefana až do poválečné konfiskace, únor 1948 znamenal konec stáčení. Za socialismu se v areálu plnírny vyráběly limonády, které ale minerální zdroje využívaly jen zčásti. Kyselka se nejdříve v podtlakových nádobách zbavovala oxidu uhličitého, pak se mísila s obyčejnou vodou a následně opět plnila oxidem uhličitým. Postupem času se neudržované zdroje kyselky využívaly čím dál méně. Po roce 1989 výrobna limonád zanikla.
K opětovnému vzkříšení Jesenické kyselky došlo v letech 1996-2001, kdy se po rekonstrukci pramenů a plnírny opět prodávala jako přírodní minerální voda v obchodech. Společnost Jesenická kyselka s. r. o. se však zadlužila a zkrachovala. Nynější majitel přebudoval roku 2003 areál plnírny na pálenici. V současné době slouží veřejnosti dva hezky upravené a udržované vývěry opatřené posezením.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Na výchozích souřadnicích se nachází jeden z pramenů. Ochutnejte ho (pokud pramen z jakéhokoliv důvodu nepoteče - je na Vás, abyste našli třetí vývod této minerálky, který určitě poteče... listing pomůže), popište jakou má chuť a čím se liší od jiných minerálek běžně prodejných v obchodě.
2) U pramene na výchozích souřadnicích je i informační tabule, která informuje o kyselce - jaké jsou dva letopočty v nadpisu?
3) Nedaleko od tohoto stáčedla se nachází ještě jedno podobné (mimo areál pálenice). Změřte, jak jsou oba vývěry daleko od sebe (tolerance 5 metrů).
4) Budu rád, když přiložíte svou fotku (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi zasílejte přes profil, ale budu raději, když použijte následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

The current name of the source (of water): Jesenická kyselka
Characteristics of water: weakly mineralized, carbonic, cold
Hydrochemical type: HCO 3 - Ca - Na
Total mineralization: 300 mg / l
Content of the gases CO2: from 1200 to 1700 mg / l
Geology: Neogene clays (Carpathian foredeep), offal (Moravian-Silesian Culm)
Geomorphic unit: Moravian Gate

Public little-known mineral water, which has a long history and tradition, rises in the northern part of the village Jeseník Oder on Novojičínsko. Source is zaznačený in tourist maps, in the village will guide you to sources of the rudder. An important landmark is the train station and the area of ​​the former soda water, today distilleries.
Jesenická mineral water springs, while the depression of the Moravian Gate, but genetically belongs to a group of carbonated mineral water Low Jeseník. He has shared them with low mineralization and content of underground carbon dioxide, which is linked to Pleistocene volcanism in Bruntal. Jesenicke spring of mineral water is bound to the structure of the fault direction NW-SE, which determines the direction ¬ Odra river and also intersects Culm offal lying in the basement of the Neogene and Quaternary sediments in the headwater area. It is assumed that the formation of mineral water occurs in small depths, tens of meters below the surface, in the Quaternary alluvium, which does not provide hygienic protection for its official use as a natural medicinal resources.

Kyselka originally appeared on the surface of the natural springs in the 20th century began to Collect nehlubokými shallow wells and boreholes. It worked here six collecting objects - Zita, Franz Josef, Hermes, Linden, Hedva. It is a weakly mineralized mineral water, chemistry of individual sources differ slightly. It is worth mentioning the presence of sulfate (30 mg / l), which may be associated with occasional odor of hydrogen sulfide, which is supposedly a few times a year (mostly for hot summer days) from acidulous feel.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:
1) The
initial coordinates are one of the springs. Taste it, describe what flavor it is and how it differs from other commercially marketable mineral water at the store.
2) The source of the initial coordinates, and information boards, which informs about the mineral water - what are the two dates in the title?
3) Not far from this stáčedla is yet another similar (off-site distillery). Measure how the two springs apart (tolerance of 5 meters).
4) I'll be glad to attach your photo (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Minerální prameny České republiky
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: Taborcz.eu

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

286 Logged Visits

Found it 282     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 171 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.