Skip to content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
<

Blatna Stromy Domy 4- ZS J.A.Komenskeho

A cache by SciurusT Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/16/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Short Description

V další části našeho toulání za krásnými stromy a budovami v Blatné Vám chceme ukázat budovu Základní školy Jana Ámose Komenského a úctyhodné stromy před jejím průčelím.


Long Description

Škola v Blatné byla postavena v letech 1902-1904. Budova školy je trojkřídlá třípatrová budova. Hlavní průčelí je členěno na tři části – mohutný rizalit se vstupní částí ukončený věžičkou a nižší postranní křídla. Na ta navazují dvě křídla boční. Na centrální část pak navazuje uvnitř areálu ještě dvorní trakt. Vstupní rizalit a nároží budovy jsou zvýrazněna vždy dvojicí štítů.

Před hlavním průčelím najdeme staleté sloupovité buky, duby a na jižní straně také mohutnou lípu. V trávníku před vstupem je osazen pamětní kámen s deskou s nápisem Město Blatná 1601-2001. Na severní straně budovy je malý parčík, ve kterém je pomník s bustou J. A. Komenského

Historie školy

V nové budově školy se začalo vyučovat 19. září 1904. V budově byla umístěna obecná škola a měšťanská škola. Vcházelo se do ní dvěma vchody a to levým do chlapecké a pravým do dívčí školy. Pětitřídní obecná škola měla celkem deset tříd; v pěti dívčích a pěti chlapeckých třídách bylo 679 dětí. Ty mohly postoupit na trojtřídní měšťanskou školu. Ve třech třídách chlapeckých a třech dívčích bylo 254 dětí.

V září 1909 byl zřízen čtvrtý ročník měšťanské školy, tzv. jednoroční učební kurz. Protože přibývalo ve škole dětí, zemská školní rada každoročně povolovala nebo rušila na obecné škole pobočky (jako dnešní třídy A,B,..).

Kromě těchto dvou škol byly v budově i školy pokračovací. Živnostenská škola, která byla otevřena již v roce 1863, měla dva ročníky, navazovala na školu měšťanskou a vzdělávala své žáky v různých řemeslnických oborech. Vyučovalo se v neděli. Místnost i měšťanské školy přestala používat až v roce 1939. Kupecká (obchodní) škola poskytovala vzdělání pro obchodníky a byla otevřena v roce 1903. Měla také dva ročníky a vyučovalo se o volných čtvrtcích.

Během 1. světové války sice budova nebyla zabrána k vojenským účelům. Přesto bylo vyučování narušováno tím, že se učitelé museli věnovat organizaci různých sbírek (např. kovů, vlny, kaučuku, bylin, prádla pro vojíny), sepisování zásob obilí a brambor, statistice osevu a jiným aktivitám, které neměly se školní prací nic společného. Po vyloučení některých učebnic bylo vyučování ještě ztíženo.Ve válečné službě bylo pět učitelů obou škol. Již v roce 1914 padl na srbském bojišti Jaroslav Žák.

V přízemí budovy školy byla po válce zřízena veřejná knihovna a mateřská škola. Ředitel měšťanské školy Josef Siblík patřil mezi skupinu přátel historických památek v Blatné. Shromažďoval historické sbírky a zasloužil se v roce 1922 o vybudování blatenského muzea, pro které získal ve školní budově vhodnou místnost po zrušené mateřské škole. 22. září 1935 uspořádaly tělovýchovné, kulturní a národní korporace v Blatné Den brannosti. Na školní budově byla slavnostně odhalena pamětní deska padlým legionářům. Díky školníkovi Otčenáškovi, který ji za války sundal a ukryl, může tato deska zdobit budovu dodnes.

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 nastaly ve školství dalekosáhlé změny. Na škole byla zavedena školní protiletecká ochrana, začalo se povinně vyučovat německému jazyku, byly zavedeny nové učební osnovy, změnila se délka vyučovací hodiny na 45 minut, pro nedostatek uhlí bylo nepravidelné vyučování. Podle nařízení říšského protektora muselo být ze školy odstraněno vše, co připomínalo legionáře, prezidenta Beneše a bývalé státoprávní poměry. Do Blatné přišlo několikrát německé vojsko. Bylo ubytované v tělocvičně, ve třídách a používalo i školní dvůr. V té době se učilo ve zbylých učebnách buď polodenně nebo se neučilo vůbec a děti si jednou týdně chodily pro domácí úkoly. Koncem ledna 1945 byla celá škola vyklizena a do tříd přivezeno 40q slámy. Tak byla budova připravena pro stovky německých uprchlíků, kteří přijížděli do Blatné postupně ve čtyřech transportech. To už se ale chýlilo ke konci války. V kronice obecné školy je zapsáno: " 4. května Blateňáci vyvěsili vlajky, uč. Kárová ušila vlajky i pro školní budovu, městem šel průvod, strhávaly se německé nápisy. Pak ale rozhlas volal o pomoc. Nálada poklesla." A dále se dočteme: "U nás v Blatné uvítali jsme americké vojsko v pondělí 7.5. ráno, ruské tanky projely městem ve středu 9.5. večer." Poslední němečtí uprchlíci opustili školu 4.června 1945. Od 16.června zabralo část tříd a tělocvičnu americké vojsko, a tak se znovu téměř neučilo.

Protože americké vojsko opustilo Blatnou až 25. listopadu 1945 a ve škole v zimních měsících nebylo čím topit, bylo v tomto období omezené vyučování. S pravidelným celodenním vyučováním se začalo na obou školách až 25. března 1946.

Byl zrušen Němci ustavený název hlavní škola a vrácen název měšťanská škola. 28. června 1946 byla velká oslava 75. výročí jejího založení.

V dubnu 1948 byl schválen školský zákon o jednotné škole. Z obecné školy se stala pětitřídní Národní škola v Blatné a z měšťanské školy trojtřídní Střední škola v Blatné se znovuzavedeným jednoročním učebným kurzem, který byl opět v roce 1949 zrušen. Poprvé byly třídy označeny písmeny A,B a byly tzv. koedukační. To znamená, že v jedné třídě byli chlapci a dívky pohromadě, což do té doby bylo pouze výjimečně. V životě obou škol nastalo období změn. Byly vyhlášeny "Zdravotní tříletka", "Školní pětiletka", "Soutěž tvořivosti mládeže", konaly se brigády, uzavíraly se závazky. Ve školách začal pracovat pěvecký a recitační kroužek, vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy a Žákovská organizace, která začala vydávat školní časopis. Ve všech třídách se stále vyučovalo po 2 hodinách náboženství a všichni žáci byli členy dorostu Červeného kříže.

Ve dvou místnostech školy bylo 8.9.1949 zahájeno vyučování na nově zřízené hudební škole. 27.3.1950 byla na škole ustanovena Pionýrská organizace a 31.3. téhož roku byla na střední škole založena Pionýrská skupina Junáka.

Dnem 1.2.1951 vstoupil v platnost nový školní a zkušební řád. Byly zavedeny žákovské knížky a poprvé konali žáci IV. třídy střední školy závěrečné ústní a písemné zkoušky. Další změna nastala ve školním roce 1951/52. Vznikly dvě souběžné devítileté školy: I. národní a střední škola v Blatné a II. národní a střední škola v Blatné . Každá měla svého ředitele, učitelský sbor a část školní budovy. Byla zřízena také družina mládeže se školní jídelnou, která se starala o stravu a výchovu dětí zaměstnaných matek.

Tyto dvě školy neměly dlouhého trvání. Již ve školním roce 1953/54 byly podle nového zákona sloučeny v jednu Osmiletou střední školu v Blatné a v dalším školním roce vznikla Jedenáctiletá střední škola v Blatné. Pro nedostatek místa ve školní budově byla družina mládeže a školní kuchyně s jídelnou umístěny v budově naproti škole.Pro pracující byl otevřen večerní kurz z učiva osmileté střední školy a střídavě IX., X. a XI. třída dálkového studia.

V roce 1958 měla škola 28 tříd a pouze 25 učeben. Proto muselo být zavedeno ve II., III. a IV. ročníku střídavé vyučování, které bylo v dalším školním roce zrušeno, ale v 11 třídách bylo více než 40 žáků.

Další změna v organizaci školy nastala k 1.9.1960, kdy byla škola rozdělena na Základní devítiletou školu v Blatné a Střední všeobecně vzdělávací školu v Blatné. Žáci dostali poprvé od školy zdarma zapůjčené učebnice. Do té doby jim rodiče museli učebnice do každého ročníku kupovat.

V následujících školních letech bylo ve škole více než 1000 žáků, a tak místo směnného vyučování byl pro některé třídy zaveden pětidenní pracovní týden. Vždy určený den v týdnu mělo několik tříd volno a jejich učeben využívaly jiné ročníky. To trvalo až do roku 1967, kdy byla dosavadní základní devítiletá škola rozdělena na dvě samostatné školy: Základní devítiletou školu Komenského náměstí v Blatné, která zůstala v budově školy a Základní devítiletou školu tř. Rudé armády v Blatné, která se přestěhovala do budovy bývalého okresního úřadu. V jedné budově byly obě ZDŠ ještě jednou a to v roce 1974, kdy probíhala generální oprava druhé školy.

Po rozdělení škol se uvolnily některé učebny, a tak se do budovy vrátila družina mládeže. V přízemí na severní straně, kde bývaly první třídy, byla vybudována školní kuchyně a jídelna.

Poslední maturitní zkoušky na SVVŠ se konaly v roce 1970. Od dalšího školního roku byla škola organizována jako základní devítiletá a od školního roku 1983/84 byly zrušeny deváté třídy a škola dostala nový název:Základní škola v Blatné - Komenského náměstí. I. stupeň ZŠ měl 4 ročníky a II. stupeň také 4 ročníky. V roce 1991 se změnil název na Základní škola J. A. Komenského v Blatné. Povinná školní docházka byla prodloužená na deset let. Z toho osm let žák splnil na základní škole a zbývající dva roky na střední škole nebo na učilišti.

Ve školním roce 1995/96 nebylo vycházejících žáků, protože došlo k poslední změně. Znovu se přešlo k plnění povinné devítileté školní docházky na základní škole. V současné době má I. stupeň 5 ročníků a II. stupeň 4 ročníky. K samotné kešce

Keška je velikosti small. Při jejím odlovu buďte velmi opatrní – nacházíte se v blízkosti školy a mohou Vás sledovat mnohé oči. Vy raději napřed použijte své oči a pak teprve opatrně kešku vyzvedněte. Není potřeba nic přerývat, nikde hrabat. Buďte šetrní k místu umístění kešky a po odlovu ji opět zamaskujte.

POKUD CHCETE ODLOVIT I BONUS NAŠÍ SÉRIE NEZAPOMEŇTE SI OPSAT BONUSOVÉ ČÍSLO T!!!!

Zdroj informací: internet, L. Kočovská, R. Vokrojová, M. Šobr, P. Štěrba: Stromoknížka, Pavel Toufar. Od Blatné k OtavěAdditional Hints (Decrypt)

Cvprn novrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.