Skip to Content

Traditional Geocache

La Penyeta i Pau

A cache by drosidelraval Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/7/2013
In Comunidad Valenciana, Spain
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


"La Penyeta i Pau"

Catxé dedicat a Pau el meu primer nét i a la seua valenta mare Núria.

 Caché dedicada a Pau, mi primer nieto y a su valiente madre Núria.

Cache dedicated to Pau, my first grandchild and his courageous mother Núria.

El lloc

 Castelló és una de la províncies més muntanyoses d'Espanya, banyada al seu torn pel mar al llarg de 113 km de costa. La major part del terme municipal es troba sobre el "pla al·luvial de la Plana", excepte una xicoteta proporció al Nord-oest ocupada per pedres calcàries que conformen l'extrem sud del Desert de les Palmes.

La cota més alta se situa al nord, en la Roca Blanca, amb 609 m. també destaquen les muntanyes del Racó de Raca, amb 458 m. i que forma part del vèrtex geodèsic d'orde inferior, el Tossal de Llobera, amb 353 m., el Tossal Gros, amb 354 m., la Penyeta Roja, amb 288 m. i la Muntanya Negra amb 307 m. Cal destacar pel seu simbolisme, el Tossal de la Magdalena amb 111 m. i que forma part del Parc natural del Desert de Las Palmes.

Podem explicar una part de la història de Castelló des de dos dels seus tossals més propers: el Tossal Gros, a 354 m (on podem trobar també el catxé del mateix nom de l’amic caminauta, GCRH4C) i el de Penyeta Roja, a 288 m. El primer conservat verge, el segon molt més urbanitzat.  Precísament van ser aquests tossals els pares de la llegenda fundadora de Castelló, el Tombatossals.

“Dues muntanyes, de la pedregosa terra del Bovalar (partida del terme de Castelló de la Plana situada a l’oest que forma part de muntanya i secà), que es coneixíen perquè sempre havien viscut una al costat de l’altra. La Penyeta Roja era delicada i graciosa i el Tossal Gros gran i seriós. Els dos estaven molt enamorats! Els vents suaus feien de missatgers entre els amants, Tossal Gros enviava a Penyeta Roja aromes d’espígol i timonet, de poliol i murta. Ella li corresponia fent-li arribar perfums de romer, de malves i de te. (…)

L’encisadora Penyeta Roja mostrava en el seu cos una ferida ben marcada. Un immens clavill que quasi li deixava les entranyes a la vista. Va ser per aquella esgalladura per la qual va eixir la roca de la llegenda! El rocam que mancava del ventre de Penyeta Roja va conformar una enorme criatura, el gegant Tombatossals”.

De la mateixa manera que el gegant Tombatossals va engrandir i va enriquir la ciutat i tot el terme municipal, Pau, el meu primer nét, també estarà, amb tota seguretat, cridat a fer grans progressos i èxits al llarg de la seua recent iniciada vida...

L'accés

Pot accedir-se a la Penyeta per diversos llocs. El més curt és aquell que partint de la part alta de la pròpia urbanització, continua per senda sinuosa fins, la  base primer i el cim després de la muntanya, tenint com a punt de referència el dipòsit d’aigua de la pròpia urbanització.text-autospace:none;">També pot accedir-se des de la part més elevada de l’urbanització veïna del Tossal Gros, abandonant la zona asfaltada en direcció al dipòsit d’aigua abans esmentat.

Les dues sendes, antics camins de ferradura, coincidixen en les coordenades N 40º 01.062 W 0º 03.571

No heu d’abandonar el camí de pujada fins que estigueu molt a prop, un centenar de metres de l’amagatall.

El catxé

Recipient hermètic de 500 cc. que conté en el moment de la seua activació, a més del llibre de registre i llapis d'anotacions, diferents objectes per a intercanvi.

 

[Castellano]

 El lugar

 Castellón es una de la provincias más montañosas de España, bañada a su vez por el mar a lo largo de 113 km de costa. La mayor parte del término municipal se encuentra sobre el "llano aluvial de la Plana", salvo una pequeña proporción al Noroeste ocupada por piedras calizas que conforman el extremo sur del Desert de les Palmes. La cota más alta se sitúa al norte, en la Roca Blanca, con 609 m., también destacan las montañas del Racó de Raca, con 458 m. y que forma parte del vértice geodésico de orden inferior, el Tossal de Llobera, con 353 m., el Tossal Gros, con 354 m., la Penyeta Roja, con 288 m. y la Muntanya Negra con 307 m. Cabe destacar por su simbolismo, el Tossal de la Magdalena con 111 m. y que forma parte del Parque natural del Desierto de Las Palmas.

Podemos explicar una parte de la historia de Castellón desde dos de sus collados más próximos: el Tossal Gros, a 354 m. (donde podemos encontrar también el caché del mismo nombre del amigo caminauta, GCRH4C) y el de Penyeta Roja, a 288 m. El primero conservado virgen, el segundo mucho más urbanizado.  Precisamente fueron estos collados los padres de la leyenda fundadora de Castellón, el Tombatossals.

La cautivadora Penyeta Roja mostraba en su cuerpo una herida bien marcada. Una inmensa grieta que casi le dejaba las entrañas a la vista.  Fue por aquella fisura por la que salió la roca de la leyenda!  La roca que faltaba del vientre de Penyeta Roja conformó una enorme criatura, el gigante Tombatossals.”font-family:Verdana;"> 

De la misma manera que el gigante Tombatossals engrandeció y enriqueció la ciudad y todo el término municipal, Pau, mi primer nieto, también estarà, con toda seguridad, llamado a hacer grandes progresos y logros a lo largo de su recien iniciada vida...

El acceso
 
Puede accederse a la Penyeta por varios lugares. El más corto es aquel que partiendo de la parte alta de la propia urbanización, continúa por senda sinuosa hasta, la base primero y la cima después de la montaña, teniendo como punto de referencia el depósito de agua de la propia urbanización.
También puede accederse desde la parte más elevada de la urbanización vecina del Tossal Gros, abandonando la zona asfaltada en su zona más elevada, en dirección al depósito de agua antes mencionado.
Las dos sendas, antiguos caminos de herradura, coinciden en las coordenadas N 40º 01.062 W 0º 03.571
No debéis abandonar el camino de subida hasta que estéis muy a cerca, un centenar de metros del escondrijo.
 

El caché

Recipiente hermético de 500 cc. que contiene en el momento de su activación, además del libro de registro y lápiz de anotaciones, diferentes objetos para intercambio.

   

[English]

The place

>

Castellón is one of the most mountainous provinces in Spain, bathed in turn by the sea along 113 km of coastline. Most of the municipality is on the "flat alluvial plain", but a small proportion to the occupied West limestones that form the southern end of the Desert de les Palmes. The highest point is to the north, in the White Rock, with 609 m., Also highlight Racó mountains of Raca, with 458 m. and part of the lower order geodesic, the Tossal of Llobera, with 353 m., the Tossal Gros, with 354 m., the Red Penyeta, with 288 m. Muntanya and Black with 307 m. It should be noted for its symbolism, the Magdalena Tossal with 111 m. and is part of the Natural Park of Las Palmas Desert.


We can explain some of the history of Castellón from two of its nearest hills: the Tossal Gros, to 354 m. (Where we can also find the cache of the same name caminauta friend, GCRH4C) and the Red Penyeta, at 288 m. The first preserved virgin, the second much more urbanized. Precisely these hills were the parents of the legendary founder of Castellón, the Tombatossals.


"Two mountains, the rocky ground Bovalar (Near the end of Castellón in the west part of mountain and upland), who knew that they had always lived on the side of one another. The Red Penyeta was delicate and graceful and Gros Tossal big and serious. The two were very much in love! The winds were messengers between lovers, Tossal Gros sent Red Penyeta scents of lavender and thyme, pennyroyal and myrtle. She corresponded by forwarding scents of rosemary, tea and mauves. (...)

The Red Penyeta captivating showed a wound on his body well marked. A huge crack that almost left her entrails in sight. It was through that crack in the rock came out of the legend! The rock was missing Red Belly Penyeta formed a huge creature, the giant Tombatossals". 

Just as the giant Tombatossals enlarged and enriched the city and the entire municipality, Pau, my first grandchild, will also surely called to make great progress and achievements throughout his life has just begun ...

Access

Penyeta accessible to places. The shortest is one which starting from the top of the urbanization, winding path continues to the base first and then the top of the mountain, taking as reference the water tank of the urbanization.
It can also be accessed from the highest part of the urbanization neighbor Tossal Gros, leaving the area paved in its highest part, toward the water tank above.
The two paths, bridleways old, agree coordinates N
 40 ° 01 .62  W 0º 03.571

You must not abandonthe way up until you are very close, a hundred meters from the cache.

 

The cache


Storage jar of 500 cc. contained in the time of activation, and logbook and pencil annotations, different objects for exchange.

Additional Hints (Decrypt)

[Val] Ra ry ercyrtnzrag qr yn ebpn
[Cast] Ra ry ercyvrthr qr yn ebpn.
[Engl] Va gur ergerng bs gur ebpx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

27 Logged Visits

Found it 22     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 18 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:55:24 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:55 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page