Skip to Content

<

Hnědé uhlí / Lignite

A cache by jezci-sokolov Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/11/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ceskyUhli je hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až stovek milionů let složitými procesy, které se v dřívějších dobách říkalo hořlavý kámen. Většina světových zásob uhlí se začala tvořit v období karbonu, geologické epoše, která začala před 360 milióny let a skončila před 286 milióny let.To znamená, že uhlí vzniklo z tropických slatin starších geologických dob, rostoucích v bažinách. Ve slojích černého uhlí se zachovaly otisky stromových přesliček, plavuní a kapradin, v ložiskách hnědého uhlí otisky jehličnatých i listnatých stromů. Trouchnivěním, rašeliněním (za vzniku metanu - tzv. bahenního plynu) a pozvolným uhelnatěním rostlinných látek v močálech za nedokonalého přístupu vzduchu při vlhkém a teplém podnebí pozbývaly tyto látky vodík a kyslík, vytvářely uhlík, ztrácely rostlinnou strukturu a stávaly se tmavší. Jsou to tedy fosilní ložiska humusových hornin. Z rostlinných látek vznikala nejdříve rašelina, potom při pokračujících poklesech a překrytí pískem a jílem hnědé uhlí a z něho černé uhlí a antracit. Aby se rašelina přeměnila v uhlí, musí být stlačena. Z vrstvy silné 10 až 15 metrů se utvoří uhelná sloj o tloušťce přibližně jeden metr. Nejstarší černé uhlí a antracit vznikají pouze vlivem silného tektonického tlaku a vysoké teploty, což bývá v dobách orogenetických. Je to složitá směs látek, jejichž podstatnou služkou je vázaný uhlík a některé další vázané prvky (vodík, kyslík, dusík, síra aj.). Dostane-li se do hnijícího bahna náplavem nebo navátím příměs organických minerálních látek, vzniká hlinitý a vápnitý hnilokal neboli sapropel. Jeho fosilní druhy jsou bituminosní břidlice a bituminosní vápence. Popel, který zůstane po spálení uhlí, dokazuje, že jeho složkou jsou i nespalitelné minerální látky.


V době karbonu byla zemská kůra ve stavu ustavičného zdvihání a klesání. Během těchto geologických poruch se na rašelinu vrstvil písek a bahno. Vrstvy půdy a rašeliny potom zalilo moře, z něhož se po čase tyto vrstvy zase vynořily na zemský povrch. Vznikaly nové bažiny a vytvořila se nová vrstva rašeliny. Tento proces známý jako cyklická sedimentace se mnohokrát opakoval. Některé sloje jsou silné pouze několik milimetrů zatímco jiné mají tloušťku mnoha metrů. Uhlí mohlo vzniknout z vnitrozemských rašelinisek. Jsou to tedy nánosy sladkovodní, neboli limnické, které vznikaly podobně jako uhlí z rašelinisek v pobřežních zálivech a lagunách. Takto vzniklé černouhelné pánve se nazývají paralické. V nich se střídají uhelné sloje s písčitými a štěrkovými vrstvami a obsahují mořskou zvířenu. Ačkoli se uhlí vyskytuje i v jiných formacích, např. v křídě, přece nejvíce uhlí poskytuje karbon a třetihory. V útvarech starších než křída se vyskytuje pouze uhlí černé, v křídě uhlí černé i hnědé a v útvarech pokřídových pouze uhlí hnědé. Zvláštním druhem hnědého uhlí je lignit (xylit), na němž je vlivem slabého prouhelnění dosud patrna struktura dřeva. Kvalita uhlí jako paliva závisí především na obsahu uhlíku. Černé uhlí obsahuje 75% až 95% uhlíku, hnědé uhlí 60% až 75% uhlíku a lignit 40-60% uhlíku, 50%vody a zbytky dřeva (ostatní vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi hnědého uhlí). Největší procento uhlíku (94%) a nejméně prchavých látek má antracit.

Vase ukoly:

  1. Krome bezneho spalovani se da uhli vyuzivat i jinymi zpusoby. Jmenuj alespon tri z nich.
  2. Wpt.1: Na ceduli je fotka fosílie. O co se jedná? (Momentálně nečitelná-pošlete svůj tip, co tam mohlo být)
  3. Co se vylucuje z dulních vod?
  4. Kolik lomů bylo v revíru kolem roku 2000?
  5. Jaká vrstva se nachází pod slojí Antonín?
  6. Nepovinny ukol: vyfotografuj se na vyhlidce s uhelnym dolem v pozadi.
  7. Odpovedi zasilej na mail: geojezek (zavinac) atlas.cz

Za pomoc s tvorbou earthcache dekuji GeoawareCZ.


deutsch
Kohle ist brennbarer Fels, der in 10 bis 100 Millionen Jahren durch die komplizierten Prozesse gebildet wurde. In der Vergangenheit wurde Kohle als brennbarer Stein bezeichnet. Die meisten Vorkommen der Welt entstanden im Karbon Zeitalter. Aus dieser Zeit gibt es Abdrücke von Schachtelhalmen und so weiter. Aus den pflanzlichen Stoffen entstand Torf. Um Kohle aus Torf entstehen zu lassen ist es nötig viel Druck auf die Schichten auszuüben. Aus einer Schicht die ursprünglich 10 bis 15 Meter dick war, entstand so eine 1 Meter dicke Kohleschicht. Im Karbon war die Erdkruste in einem ständigem auf und ab. Während dieser geologischen Vorgänge wurden Sand und Schlamm mit dem Torf vermischt und gelangten schließlich auch wieder an die Erdoberfläche. Neue Sümpfen entstanden und es gab auch neue Torfschichten. Dieser Prozess, der als zyklische Sedimentation bekannt wurde, wiederholte sich immer und immer wieder. Bei einer Entstehung vor der Kreidezeit gibt es nur Schwarzkohle, während der Kreidezeit gibt es Stein- und Braunkohle und bei einer Entstehung nach der Kreidezeit gibt es nur Braunkohle. Eine besondere Art von Braunkohle ist Lignit (Xylit) - man kann eine Holzstruktur in ihr erkennen. Die Qualität hängt ab vom Kohlenstoffgehalt. Steinkohle enthält 95% Kohlenstoff, Braunkohle zwischen 60% und 75%, lgnit 40% - 60% Kohlenstoff, 50% Wasser und Holzreste. Den höchsten Anteil an Kohlenstoff (94%) und die wenigsten flüchtigen Bestandteile hat Anthrazitkohle.

1.- Neben dem normalen verbrennen, gibt es andere Verwendungsmöglichkeiten von Kohle. Benenne mindestens drei von ihnen.
2.- Auf der Tafel von wpt 1 befindet sich ein Foto eines Fossils. Was ist zu sehen?
3.- Was filterte es aus dem Grubenwasser?
4.- Wie viele Minen waren in der Gegend um 2000?
5.- Welche Schicht befindet sich unter der Grotte Antonín?
6.- Freiwillige Aufgabe:. Mache ein Foto von dir auf dem Aussichtspunkt mit der Zeche im Hintergrund.
7.- Sende bitte deine Antworten an folgende E-Mail-Adresse: geojezek(at)atlas.cz

Deutsche Ubersetzüng ist vom D72. Danke schön

english

Coal is flammable rock which was formed during tens to hundreds million years by the complicated processes. In the past the coal called combustible stone. Most of the world supplies started to create in the era of carbon. From this era we have prints of horsetails and so on.
From the herbal substances established turf. To make coal from turf it´s neccessary for turf to be compressed. From the layer which is 10 to 15 metres thick is formed one metre thick coal layer. In the carbon era the earth crust was in the state of constate rising and falling. During these geological defects the sand and mud was stratiffing on the turf. Layers of soil and turf were watering with sea and these layers emerged back on the earth surface. New swamps were creating and there was also new layer of turf. And this process which is known as cyclic sedimentation was repeating over and over. In formation older than the Cretaceous there is only black coal, in Cretaceous there is black and brown coal and in formation after Cretaceous there is only brown coal. Special kind of brown coal is lignit ( xylit ) - we can see wood structure in it. The quality depends on the carbon content.The black coal contents 95% of carbon, brown coal from 60% to 75% and lgnit 40% - 60% of carbon, 50% of water and leavings of wood. The highest number of carbon ( 94% ) and the least fleeting substances has antracit.

 

1.- Apart from the normal burnning there is other way of using coal. Name at least three of them.
2.- From the board wpt 1.: On the board there is a photo of fossil. What is it?
3.- What does it exclude from mine water?
4.- How many mines were in the district around 2000?
5.- What layer is under the grotto Antonín ?
6.- Voluntary task : take a photo of you on the viewpoint with the coal mine on the background.
7.- Please, send Your answers on email : geojezek(at)altas.cz

 

English translation by Eliska. Thank you

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

485 Logged Visits

Found it 481     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 374 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.