Skip to content

This cache has been archived.

sirasxxx: Za již neexistující dvojici děkuji všem za návštěvu a zavírám

More
<

2SBK1-Krizek, nebo kastan

A cache by sirasxxx*Jarmi2 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/20/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


30.1.2016 SÉRIE KONČÍ

2SBK1-Křížek,nebo kaštan?

CZ
Vítám Vás u druhého pokračování série SBK. Ať už jste první sérii starých boleslavských křížků dokončili, nebo začali, anebo dokonce přišli na tuto keš náhodou, zvu Vás na další projížďku po sakrálních památkách, podle kterých mnohdy projedeme, aniž bychom si jich všimli. Pokud jste končili bonusem minulé série, byli jste v Zamachách před křížkem u vodojemu. Tentokrát pokračujeme nedaleko od něj, na druhém konci obce. Opět nás čeká zhruba stejná porce kilometrů a tím zůstává série, v případě souvislého odlovu, spíše automobilovou záležitostí. Stejně jako v prvním díle to nebudou jen křížky, co uvidíte. Navštívíte další řadu obcí a vesniček, nejen Mladoboleslavského okresu. A tím se dostávám ke změnám oproti předchozí sérii, která byla při spouštění koncipována, jako drive-in zimní pohodový odlov s jarní úpravou. Tentokráte je většina krabiček v celoročním kabátu, ale ani tak by neměl být problém s jejich odlovem v zimě. Série začíná touto mystery keší a díky vložené multi-.keši má o jednu zastávku, nebo spíše bod do statistik méně, než předchozí série SBK. Takže celá obsahuje 15 tradičních, jednu multi, jednu mystery startovací a jednu bonusovou. Další změnou je, že tentokrát jsme se na sérii podíleli dva a většinu listingů psala tentokrát Jarmi2. No, a protože tím zbylo více času na přípravu krabek, tentokráte bude i více hvězdiček do matrixové tabulky, abych Vám návštěvou křížků nesnížil průměr. Možná jste si již všimli neobvyklého názvu první zastávky série a tak je na mně, abych vysvětlil, co mne k němu přivedlo. Stejně, jako jsme se mohli dočíst v minulé sérii o tom, jak se několikrát měnily hranice okresů, či panství a proto opět navštívíme i Mělnický okres, stejně tak se mění i umístění námi navštěvovaných křížků. Začněme u toho, ke kterému Vás přivedly úvodní souřadnice. Zdá se, že logicky je na křižovatce, ale kdysi stával křížek na finálovém umístění této keše. Snad díky významnému kaštanu, nebo proto, že si již málokdo pamatoval, že kdysi stával jinde a tak ho při opravě umístil sem, nebo možná proto, že jen chtěl někdo nechat vyniknout obojí. I já jsem byl v rozpacích, kam umístit keš. Vždyť kaštan je nádherný, křížek také, ale na Zamachy by bylo těch krabek už moc. A tak, než vyrazíme na křížky, využijme zastávky u tohoto památného stromu a přečtěme si něco o něm.
Kaštan u Zamach
Jírovec maďál, nebo také kaštan koňský (Aesculus hippocastanum) je statný opadavý listnatý strom. Dorůstá výšky až 25 metrů s kulovitou, mohutnou korunou a kmenem o průměru kolem 2 m. V mládí má hladkou tmavošedou borku, která je později černavá, na lomu červenohnědá a olupuje se v malých šupinách. Kvete v květnu,červnu, nebo v červenci. Květy jsou uspořádány ve vzpřímených, hustých, bohatých až 30 cm dlouhých latách. Korunní lístky jsou zbarveny bíle se žlutými a červenými skvrnami. Na okraji jsou zprohýbané a brvité. Příbuzné druhy kvetou červeně či růžově. Pupeny jsou velké a lepkavé. Listy jsou vstřícné, dlanitě složené, pěti až sedmičetné, dlouze řapíkaté. Lístky jsou podlouhle obvejčité, nestejně zubaté, na rubu na žilnatině rezavě chlupaté. Mohou dorůstat délky 10 až 25 cm. Plod je až 6 cm velká, ostnitá, světle zelená tobolka s 1 až 3 tmavě hnědými semeny známými jako kaštany. V posledních letech jsou kaštany v Česku a v celé Evropě ohrožovány klíněnkou jírovcovou, jejíž larvy parazitují v listech kaštanů a způsobují jejich předčasný opad. Strom, ke kterému vás chci přivést byl 3.února 1997 zařazen mezi významné stromy. Je výrazným objektem , který je přístupný. Je vysoký 22m a při posledním měření měl jeho obvod kmene 485cm. V obci je ještě lípa malolistá, ale ta se nachází na soukromém pozemku u č.p.1 a ani přes plot z ní moc vidět není. Za to tento krasavec se tyčí sám u silnice. Sice ho trochu počechrala bouře, ale opět postupně obrůstá a tak se snad budeme moci, postupem času, těšit z Vámi pořízených fotografií, které by mohly jeho obnovu zdokumentovat. Zde na rozhraní okresů Mělníka a Mladé Boleslavi bývá povětšinou roku klid a tak, pokud zemědělci zrovna nemají žně, či řepnou kampaň, můžete se tady kochat pohledem na zmíněný strom, nebo při malé projížďce spatřit Vrátenskou horu, Bezděz a Ještěd, nebo sjet dolů,do lesa Hluboká a pokochat se místní přírodou. Bude to jen, o tom kolik si Vy vyčleníte času na pobyt v těchto končinách a já Vám přeji, ať se Vám u nás líbí.
EN

2SBK1- Small Cross, or chestnut?


Welcome to the second installment of the series SBK. Whether you are a first series of crosses old Boleslav finished, or started, or even come to this cache by accident, I invite you to ride along other religious monuments by which often ride without them we would have noticed. . If you ended the previous bonus series, you were in before Zamachy cross the watter reservoir. This time we continue far from him, at the other end of the village. Again, we expect roughly the same portion of kilometers and it remains the series, in the case of continuous catch more car issues. As in the first part of it crosses not only what you see. Visiting a number of other towns and villages, not only Mladá Boleslav district. And that brings me to the changes from the previous series, which was conceived when running as a drive-in cool winter catches with spring adjustment. This time, most of the boxes in year-round coat, but even so it should not be a problem with their catch in the winter. The series begins this mystery caches, and thanks to the embedded multi-.cache has one stop, or rather the statistics point less than the previous series SBK. So the whole contains 15 traditional, one multi, one starter and one mystery bonus. Another change is that this time we have participated in a series of two and most of the time wrote Jarmi2 listings. Well, because it left more time to prepare krabek, this time will be even more stars in the matrix table to let you visit the crosses did not reduce the average. You may have already noticed the unusual name of the first series of stops and it is up to me to explain what brought me to him. Just as we could read in the last series about how the district borders changed several times, and the estate and, therefore, again, we are also Melnik district, as well as the location we visited crosses. Let's start with that to which you have brought home coordinates. It seems that logically is at a crossroads, but the cross once stood at the final location of the cache. Perhaps due to significant chestnut, or because they have few people remembered that once stood elsewhere and so it is repaired placed here, or maybe because he just wanted to let anyone stand out both. I too was at a loss where to locate the cache. For chestnut is gorgeous cross as well, but it would be Zamachy those caches too much. And so, before we go on crosses, let's use the stops at this memorable tree and read about him.
Chestnut at Zamachy
Horse chestnut, horse chestnut, or (Aesculus hippocastanum) is a robust deciduous broad-leaved tree. It reaches a height of 25 meters with spherical, massive crown and trunk diameter of about 2 m. In his youth, has a smooth dark gray bark, which is later blackish, reddish at the quarry and peels off in small scales. It blooms in May, June, or July. The flowers are arranged in erect, dense, rich up to 30 cm long panicles. Petals are colored white with yellow and red spots. The margins are wavy and ciliate. Related species bloom in red or pink. The buds are big and sticky. The leaves are opposite, palmately compound, five to sedmičetné, long petiolate. Leaves are oblong-obovate, unequally toothed, the veins on the back of a rusty hairy. They can grow to a length of 10 to 25 cm. The fruit is to 6 cm high, Spiny, light green capsule with 1-3 dark brown seeds known as chestnuts. In recent years, the chestnuts in the Czech Republic and throughout Europe threatened Cameraria chestnut, whose larvae parasitize in chestnut leaves and cause their premature litterfall. Tree to which you want to bring the February 3, 1997 ranked among the most important trees. Is a significant object that is accessible. It is 22 meters high and at the last measurement had his girth 485 cm. The village is still small-leaved linden, but it is located on private land near č.p.1 or over the fence and it is not much to see. For that, this towering beauty alone the road. Although he počechrala little storm, but again gradually envelop and so hopefully we will be able, over time, you enjoy the photos taken that could restore his document. Here on the border districts of Melnik and Mlada Boleslav is mostly of peace and so, if farmers do not harvest or beet campaign, here you can gaze out at the said tree, or in a small drive to see Vratenska mountain, Bezdez and Jested, or go down Deep in the woods and enjoy the local countryside. It will be just about how much time you commit to stay in these parts, and I wish you, whether you like it. Excuse, please, possible translation errors

Tato keš je součástí série významné stromy/This cache is part of a series of significant trees

CZ

O keši

A proč mystery? Finálové umístění je skoro zřejmé, protože již z výchozích souřadnic kaštan vidíte na další křižovatce a tak zbývá otázka jiná. Vyřešit bonusové číslo ,,A” do sériové tabulky.-V keši žádné není.. V případě, že změříte azimut ke kaštanu

EN

About cache
And why the mystery? Final placement is almost obvious, since already the default coordinate chestnut can see at the next junction, and so the question remains different. Solve the bonus number, A "to the serial table.In cache does not exist . In the case of measuring a bearing to chestnut

33° -A = 148
99° - A = 368
209°- A = 498
269°- A = 268Opět přikládám mapu série:/Again, I attach a map series:A potřebnou tabulku na dopisování bonusových čísel:/A table on the necessary correspondence bonus numbers:


V případě, že se chystáte na odlov série v příštích dvou dnech, možná se bude hodit předpověďTato keš je součástí série 2SBK. Nezapomeňte si dopsat bonusové číslo!!!
This cache is part of a series 2SBK. Do not forget to finish the bonus number!!

Na odlov této keše není třeba žádné nářadí-jen hlava a ruce!!! The catch of this cache no tools required-just the head and hands!!
2SBK 2

Additional Hints (Decrypt)

iabpvwfrzivqrgarwyrcr/ngavtugVfrrgurorfg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.