Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

This cache has been archived.

Kashubian Reviewer: Niestety skrytka jest zbyt długo nieaktywna. Nie otrzymałem również żadnej odpowiedzi od właściciela. W związku z tym jestem zmuszony zarchiwizować tę skrytkę.

Jednakże zawsze istnieje możliwość reaktywacji tej skrytki. Jeżeli chcesz reaktywować tę skrytkę, proszę skontaktuj się ze mną poprzez mój profil i podaj ID skrytki, którą chcesz reaktywować.

Pamiętaj jednak, że reaktywacja nie jest gwarantowana i zależy od indywidualnych okoliczności.

Kashubian Reviewer
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Poland

More

Traditional Geocache

Zamek Drahim zakonu Templariuszy i Joannitów

A cache by MarcoBach Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/12/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

PL: Cache jest na wschód od zamku.
EN: Cache is east of the castle.

PL W skrytce jest: logbook, ołówek, certfikat FTF, pamiątki na wymianę i moneta 50 zł z PRL-u (do oglądania dla następnych - TNLN - nie do wymiany - jest nie fałszywa, ale nie wartościowa).

W XII w. w wyniku przemarszu wojsk Bolesława Krzywoustego, gród został spalony. Po tym incydencie Drahim został przejęty przez templariuszy, a od wieku XIII władali nim joannici (szpitalnicy) . Ci ostatni ok. roku 1360 r. odbudowali zamek i powołali do życia mennicę fałszywych (!) monet (proces fałszowania monet księstw pomorskich, śląskich, polskich, oraz krzyżackich ). Miejscem tym zainteresował się wkrótce Kazimierz III Wielki, który ustanowił tu starostwo.
Lokalizacja zamku drahimskiego była również podyktowana warunkami gospodarczymi. W tym miejscu przebiegał szlak solny, który wiódł od południowych państw Europy na północ.
Podczas II wojny północnej (Potop szwedzki (1655–1660)) zamek został przejęty czasowo przez wojska szwedzkie, następnie opanowany przez oddziały Stefana Czarnieckiego.

Odwiedzając zamek można także być świadkiem życia w zamierzchłych czasach - często odbywają się tutaj turnieje rycerskie i inne imprezy kulturalne (np. Impreza „Templariusze”, czyli zjazd Templariuszy z całej Europy). Ponadto na dziedzińcu zamku wybudowano miasteczko, które stanowi rekonstrukcje z 1407 r. Walorem tego miejsca są także średniowieczne jarmarki wiejskie– można tu nabyć oryginalne wyroby rękodzielnicze, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jeśli zechcemy zostać w Starym Drawsku nieco dłużej, możemy skorzystać z pokojów lub…spać na sianie! Miejsce słynie również z niesamowitej kuchni - ci którzy mieli okazję tam być, wiedzą o czym mowa. W zamkowej restauracji można smakować potraw staropolskich, jedynej w swoim rodzaju dziczyzny wędzonych ryb, wypiekanego chleb.
www.drahim.pl panorama: (visit link)

Joannici (Kawalerowie Maltańscy) – zwyczajowa nazwa zakonu o oficjalnej współczesnej nazwie: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty zwany też Zakonem Maltańskim.
W roku 2000 powołana została komisja złożona z członków zakonu oraz Johanniter Unfall Hilfe e.V. Jej celem było znalezienie sposobów i środków na koordynowanie ówczesnych i przyszłych zadań w Polsce. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy zostało utworzone w 2004 roku. Jedna z wielu stacji w Polsce działa w Połczynie Zdroju.
Ewangelicki Zakon Joannitów jest zakonem rycerskim, grupującym członków wyznań luterańskiego, reformowanego i anglikańskiego, istniejącym w Austrii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech a także Polsce.

EN - In the box is: logbook, pencil, certified FTF, the exchange of souvenirs ---- and coin 50 zł PRL (to watch for the next - TNLN - not to replace - is not false, but not valuable).

In the twelfth century as a result of the march of the Boleslaw Krzywousty troops, the town was burned. After this incident Drahim was taken over by the Templar Knights, and since thirteenth century it was ruled by the Joanits (Hospitallers).Hospitallers rebuilt the castle around 1360 year and activated the fake coins mint (coin falsification process of principalities Pomeranian, Silesian, Polish and Teutonic). Kazimierz III Wielki became soon interested in this place , who established the county here.
Location of drahim castle was also dictated by economic conditions. At this point, the trail of hydrochloric acid ran, which led from the southern states of Europe to the north.
During the Second Northern War (The Swedish Deluge (1655-1660)), the castle was temporarily taken over by the Swedish army then conquered by troops of Stefan Czarnecki.

While visiting the castle one can also see life in ancient times - many tournaments and other cultural events are often held here (eg event "Knights Templar," or convention of the Templars from all over Europe). In addition, in the castle courtyard the town was built, which is a reconstruction of the 1407.The advantage of this place are also a medieval rural markets-one can buy original handicrafts, which are very popular. When one wants to stay in Old Drawsko a bit longer, one can use the room or ... sleep on the hay! The place is also famous for its incredible cuisine - those who had the opportunity to be there, know what it means. In the castle restaurant you can taste traditional Polish dishes, unique venison, smoked fish or baked bread.
www.drahim.pl panorama: (visit link)

Hospitallers (Knights of Malta) -it is a common name of the monastery of today's official name: Sovereign Military Hospitaller Monastery of St. John of Jerusalem, from Rhodes and Malta also known as the Monastery of Malta.
In 2000 the committee was appointed of members of the Monastery and the Johanniter Unfall Hilfe eV. Its aim was to find ways and means to coordinate contemporary and future tasks in Poland. The Association of Joannites Relief Work was formed in 2004. One of many stations operating in Poland is located in Połczyn Zdroj.
Evangelical Monastery of the Hospitallers is a monastery of knights, bringing together members of religions: Lutherans, Reformed and Anglicans, existing in Austria, Finland, France, Germany, the Netherlands, Sweden, Great Britain, Hungary and Poland.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq qemrjrz.
Haqre gur gerr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

15 Logged Visits

Found it 8     Didn't find it 1     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 2/3/2017 8:37:04 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (4:37 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page