Skip to content

<

Kostel sv. Bartolomeje - Breznice (svatebni cache)

A cache by Funny_Money Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/10/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZE: Mystery Cache Kostel sv. Bartolomeje - Breznice (svatebni cache) s prvky typickými pro multi-cache je keší, která vznikla především proto, aby tě seznámila s jednou z dominant obce, která se nachází jižně od Zlína a taky jako připomínka dne, kdy jsem po téměř čtyřleté známosti pojal moji drahou polovičku za manželku.

EN: The Mystery Cache Kostel sv. Bartolomeje - Breznice (svatebni cache) with elements typical for multi-caches is a cache that was created especially to present one of dominant historic building of Březnice village which is located on the south of Zlín city and to commemorate one very special day for me and my better half - my wedding day.

Unfortunately the listing of this cache is available only in Czech, because of many special local words used in the cache instructions. The only way is to try any translator and ask me in case of any follow-up doubts. Many thanks for your understanding.

Úvodní souřadnice tě přivedou do obce Březnice, do místa, kde se nachází jedna z nejzajímavějších místních sakrálních památek - kostel sv. Bartoloměje.

Cílem této mystery cache by nemělo být pouze poznání pro tebe možná zatím neznámé památky, ale taky alespoň částečně poznání na první pohled ukrytých krás, které tato obec nacházející se na území Zlínského kraje nabízí a kterou jsme si vybrali pro náš svatební den.

OBEC BŘEZNICE

Nejstarší dochovaná zmínka o obci Březnice se nachází v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1397. Zápis uvádí, že moravský markrabě Jošt Lucemburský prodal městečko a tvrz Zlín a s dalšími vesnicemi, mimo jiné i s Březnicí, Zdeňkovi ze Šternberka. Další osudy jsou shodné s historií zlínského panství. Za název osady byl převzat název potoka Březnice (voda tekoucí březovým porostem).

Podle Tereziánského katastru měla obec na počátku druhé poloviny 18. století 44 chalup. Rolníci obhospodařovali 726 měřic orné půdy, zbytek tvořily zahrady a pastviny. Týdenní robota na panských polích byla následujcí: 9 sedláků se dvěma koňmi muselo na robotu 3 dny v týdnu, 3 čtvrtlátníci se dvěma voly, 1 den a 1 pěší. 3 chalupníci byli povinni robotovat 2 dny s jedním pěším.
Matrika byla vedena od roku 1779 v obci, od roku 1964 ve Zlíně.

Březnický Horní mlýn

Obyvatelé obce se živili převážně zemědělstvím. Vceňovací operáty z roku 1844 uvádějí, že ze 180 rodin se 177 zabývá zamědělskou výrobou.

Chudí obyvatelé chodili za prací do okolních panských dvorů, ale i do Brna, Bratislavy. Později pracovali ve sladovnách, pivovarech a cukrovarech po celé Moravě a také ve Vídni. V obci byl mlýn, o kterém blíže pojednává keš GC5XGVK - Breznicky Horni mlyn, k jejímuž odlovu bych tě rád pozval. Z řemesel jsou zaznamenáni tkalci. V 19. století známečník, obuvníci, zedník, kovář, kožešník, punčochář a krejčí.

Obyvatelé Březnice se zúčastnili Valašských povstání v letech 1620-1644. Jeden z nich - Adamec - byl po potlačení vzpoury odsouzen k trestu oběšením.

Stezka hrdinů

Centrem odboje se stala obec i během II. světové války. Do aktivního odporu proti fašistům se mimo členů odbojové skupiny zapojila i celá řada obyvatel vesnice.

Celkem se do odboje zapojilo 59 obyvatel obce, z nichž 38 bylo vězněno v nacistických věznicích a koncentračních táborech a 19 bylo popraveno nebo umučeno.

V roce 1955 byl na Kříbech vybudován památník odboje, který připomíná tragédii březnických občanů a kterému se blíže věnuje multi-cache GC2E1E9 - Stezka hrdinu, k jejímuž odlovu bych tě taky rád pozval.

Kámoši jak hrom

Pěknou procházku, především v jižní části katastru obce Březnice, si i s dětma užiješ při odlovu letterboxu GC670ZM - Kamosi jak hrom, která tady vznikla až po založení keše věnované místnímu kostelu a která právě v blízkosti místního kostela, u mlýnských kamenů, začíná.

Obec Březnice provozuje také místní knihovnu, která je umístěna za obecním domem č.p. 20 (za hospodou) z pravé strany. Základní škola a Mateřská škola Březnice je malotřídní škola se 4 ročníky ve dvou třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů, které jsou umístěny v základní škole. Další součásti základní školy tvoří mateřská škola a školní jídelna, které jsou odloučená pracoviště vzdálená od budovy základní školy 400 metrů.

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje s pozdně gotickým jádrem byl k 3. 5. 1958 zařazen na seznam chráněných kulturních památek České republiky. Je jedním z nejstarších na Moravě a první zmínky o něm jsou už v roce 1437. K roku 1437 se uvádí též farní beneficium a patronátní právo - to znamená, že již tehdy zde stál kostel a fara.

Osudy kostela byly značně proměnlivé. Původně katolický kostel přešel roku 1570 do rukou českých bratří, ale již roku 1619 byl kostelem luteránským. Po třicetileté válce však znovu přešel do správy katolické církve. V 19. století byl přestavěn.

Původní fara zanikla za třicetileté války, v roce 1779 zde byla zřízena expozitura, až v roce 1858 byl znovu zřízen farní úřad, který spadal do děkanství napajedelského.

Podle sčítání lidu z roku 1921 a 1930 byli občané Březnice převážně římskokatolického vyznání, jen nepatrný počet obyvatel se hlásil k československé církvi, několik občanů uvádělo, že jsou bez vyznání.

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Církevní sňatek je forma sňatku, která probíhá zpravidla v místě obvyklém pro náboženské obřady (například kostel), oddávajícím je kněz či jiná pověřená osoba a obřad se odehrává podle předpisů a zvyklostí příslušné církve či náboženské společnosti. Církevní sňatek je v České republice úředně platným sňatkem od novelizace zákona o rodině v roce 1992.

Pro církevní sňatek platí stejné základní podmínky, jako pro občanskou svatbu. Snoubenci musí nejprve oddávajícímu zástupci církve předložit potvrzení matričního úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, že tyto podmínky splňují. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců. Pokud byl uzavřen církevní sňatek, musí oddávající do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit příslušnému matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství. Pokud snoubenci uzavřeli nejdříve občanský sňatek, nemá jejich následný církevní obřad právní následky. Pokud nejdříve uzavřeli církevní sňatek, nemohou již uzavřít sňatek občanský.

Další podmínky, za jakých se může uskutečnit církevní sňatek, si určuje každá církev, resp. náboženská společnost, která má oprávnění uzavírat manželství, sama. Také podmínky či vůbec možnost rozvodu se v různých církvích liší.

Při extrémní situaci ohrožení života jednoho, popřípadě obou snoubenců (in articulo mortis), lze vykonat i církevní sňatek bez předložení jakýchkoli dokladů, podmínkou však zůstává to, že sňatek musí vykonat pověřená osoba registrované církve či náboženské společnosti.

Aby mohl pár uzavřít křesťanský církevní sňatek, musí být obvykle alespoň jeden z páru pokřtěn.

Některé církve, jako například švédská luteránská církev, umožňují církevní sňatky homosexuálních párů.

ZDROJE INFORMACÍ

Březnice - oficiální stránky obce. [online]. [cit. 2015-10-10]. Dostupné z: http://www.breznice-zlin.cz
Kostel svatého Bartoloměje (Březnice). [online]. [cit. 2015-10-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_%28B%C5%99eznice%29
Církevní sňatek. [online]. [cit. 2015-10-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_s%C5%88atek

Pár dní jsem váhal, jestli tuto keš udělat jako jednoduchou tradičku, multi-cache nebo mysterku:
- tradičku jsem zamítl skoro okamžitě, protože jsem v blízkosti kostela nenašel žádné vhodné místo pro uložení větší krabičky.
- multi-cache jsem nakonec taky nezvolil, protože jsem chtěl, aby ses dozvěděl něco víc nejen o samotném kostelu sv. Bartoloměje, ale taky o některých skutečnostech, které souvisí se svatbou v katolickém kostele a s přípravou na ni.

Nakonec z toho tedy vypadla tato mystery cache s prvky multi-cache. A to proto, že se skládá ze tří částí:
- z domácí přípravy,
- ze zjišťování údajů v terénu,
- z výpočtu a odlovu finálky.

PROLOG KEŠE

Když byla koncem června roku 2015 v Březnici publikovaná keš k místnímu Hornímu mlýnu, osobně mě trochu překvapilo, že jako první březnická keš nebyla věnovaná místnímu kostelu, který je podle mého názoru nejvýznamnější památkou v obci. V té době mě ale ještě vůbec nenapadlo, že by se mi mohlo dostat příležitosti tuto skutečnost napravit a že k založení keše věnované březnickému kostelu budu mít osobní příležitost...

A tuto příležitost jsem spatřil v našem svatebním dnu, pro který jsme si s mojí drahou polovičkou vybrali den s datem 10.10.2015, 11:00 hod., tedy hodinu před tím, než jsem si u reviewera vyžádal jako čas publikace této keše. Ne, že bych vás - geokolegy - na svojí svatbě nerad viděl. Ale rozhodli jsme se pro opravdu malou svatbu s účastí maximálně patnácti osob, včetně nás. Na odlov keše budete mít aspoň klid a pro prvního, druhého a třetího nálezce jsem v krabičce připravil i malé, se svatbou spojené, překvapení.

Že si zvolíme právě kostel sv. Bartoloměje v Březnici, jsme se rozhodli až měsíc před datem svatby. Na něčí vkus možná trochu pozdě, když oba známe plno lidí, co ví už rok, nebo i delší dobu před svatbou, kde se budou brát, co budou mít na sobě a budou mít naplánovaný celý den na minuty. My jsme přípravy nechali až na poslední chvíli, stejně jako veškeré zařizování kolem.

Takže je jasné, že i tato keš vznikala až na poslední chvíli, během necelého týdne jsem měl nápad, za další dva dny byl sepsaný listing a za celkem asi tři hodiny bylo vytipované místo a uložená (původní)* finálka, která v původním umístění vydržela bez devíti dnů devatenáct měsíců*.

No a jelikož se už nenašlo dost času na to, abych požádal některého geokolegu o betatest, doufám, že první návštěvníci neodhalí (i na novém umístění, které jsme uvedli do provozu i s mojí milou)* příliš mnoho chyb. Hlavní úskalí vidím především v zaměření finálky, protože nedisponuju moc výkonným přístrojem na průměrování souřadnic. Ale snažil jsem se a uvítám jakýkoli návrh na aktualizaci vzorečku pro výpočet finálky a samotných souřadnic.

* Úprava listingu po přesunutí finálky na nové místo v květnu 2017

Díky prologu už víš, při jaké příležitosti vznikla tato keš a co mě přimělo k tomu, že jsem ji pojmenoval jako svatební keš spojená s kostelem sv. Bartoloměje v Březnici. Můžeme se tak pomalu pustit do zdolání úkolů, které jsem si pro tebe připravil.

ZADÁNÍ MYSTERY CACHE (ČÁST 1) - DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Pokud chceš úspěšně zvládnout první - teoretickou - část, nezbývá ti nic jiného, než v rámci domácí přípravy správně odpovědět na následující jednoduché otázky:

1. Platí tvrzení, že církevní sňatek má stejnou platnost, jako sňatek občanský:

a) ANO - z úředního pohledu mezi těmito sňatky není rozdíl - A = 1
b) ANO - ovšem pouze za předpokladu, že církevně oddaní manželé mají nejpozději do jednoho měsíce svatbu ještě na radnici - A = 5
c) NE - církevní sňatek sám o sobě nemá platnost, snoubenci se berou v kostele hlavně kvůli věřícím rodinám snoubenců, především kvůli babičkám, které jsou ze staré školy a měly by s tím problém - A = 9


2. V Bibli, posvátné knize všech křesťanů, se v jednom z evangelií píše:
Na počátku při ............... Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého ............... , připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale ............... . A proto, co ............... spojil, ............... nerozlučuj!


Správně doplň chybějící slova v textu výše:
a) vzkříšení, dědečka i babičku, čtyři, Bůh, Bůh - B = 7
b) velkém třesku, syna i dceru, tři, člověk, člověk - B = 8
c) stvoření, otce i matku, jeden, Bůh, člověk - B = 9

Protože s překladáním Bible se započalo už ve 14. století a do dnešní doby byla tato kniha přeložená už mnohokrát, mohou se některé zdroje/překlady mírně lišit. Ne však v těch důležitých informacích, tedy odpověď na tuto otázku je jednoznačná a z uvedených možností je správná pouze jedna.


3. V České republice nabyl dne 1. července 2006 účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Ten upravuje problematiku institutu registrovaného partnerství. Je možné uzavírat registrovaná partnerství v římskokatolickém kostele:

a) ANO - římskokatolická církev se v těchto oblastech snaží být co nejvíce liberální, tedy otevřená podobným nápadům a registrovaná partnerství jsou v kostelech běžně uzavírána - C = 1
b) ANO - pouze ve výjimečných případech, kdy osoby se zájmem o uzavření registrovaného partnerství složí dostatečný obnos peněz do kostelní kasičky, a tyto peníze jsou pak dále vhodně využívány na dobročinné účely nebo rekonstrukci kostela - C = 2
c) NE - uzavírání partnerství osob stejného pohlaví není v římskokatolických kostelech možné, protože církev zastává jedinečnou pozici manželského svazku mezi mužem a ženou - C = 3


4. Při církevním obřadu v římskokatolickém kostele je mimo snoubenců důležitý i oddávající kněz, který je při svatebním obřadu, stejně jako v dalších případech, prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Mohou si snoubenci zvolit kněze, který je oddá:

a) ANO - je možné, že si některý ze snoubenců (nebo oba dva) s některým knězem i třeba z jiné farnosti, než z té, ve které má probíhat svatební obřad, dříve vytvořili přátelské pouto, takže jej může/mohou požádat, aby je za splnění stanovených formalit oddal i v jiném kostele, než ve kterém zrovna působí - D = 5
b) ANO - ovšem pouze za předpokladu, že snoubenci vybraný kněz zná oba snoubence už od narození, a ví, že to, že je oddal, nepoužijí v případě komplikací v budoucím vztahu proti němu - D = 6
c) NE - svatební obřad vede výhradně farář kostela, ve kterém se svatba koná, a kdyby náhodou zrovna tento faráře neměl čas, může biskup ustanovit oddávajícího z řad kostelníků, varhaníků nebo ministrantů - D = 7


5. Je při církevním sňatku v římskokatolickém kostele nutná účast svědků:

a) ANO - svědek na sebe svojí účastí bere odpovědnost, že v případě nemoci nebo smrti snoubence, kterého u svatby zastupuje, se postará o druhého ze snoubenců a v případě potřeby jej/ji pojme za manžela/manželku - E = 3
b) ANO - svědek má u svatby za úkol potvrdit, že svatební obřad skutečně proběhl a musí splňovat podmínky, že je dospělý, svéprávný, hodnověrný a rozuměl tomu, co se při svatebním obřadu děje - E = 4
c) NE - svatební obřady v římskokatolické církvi probíhají zásadně bez svědků, jediným společným svědkem obou snoubenců je pan farář - E = 5


6. Musí před římskokatolickým církevním sňatkem v České republice snoubenci absolvovat přípravný kurz?

a) ANO - jedná se o několikaleté intenzivní školení na téma jak spolu vycházet - F = 7
b) ANO - obvykle se jedná o dva krát čtyři lekce, kdy snoubenci dochází do centra pro rodinu a k oddávajícímu knězi, kteří je vzdělávají v oblastech důležitých pro život v manželství - F = 8
c) NE - musí pouze v případě, že jeden ze snoubenců je původem cizinec - F = 9


7. Zajímá kněze, kterého snoubenci žádají o církevní sňatek v římskokatolickém kostele, zda je některý z nich rozvedený, vdovec, nebo zda některého ze snoubenců někdo k církevnímu sňatku přinutil?

a) ANO - obvykle ale stačí splnění podmínky, že některý ze snoubenců není zároveň rozvedený a vdovec, a když jej ten druhý nepřinutil ke svatbě, pak můžou mít klidně svatbu v kostele - G = 6
b) ANO - snoubenci před svatbou vyplňují tzv. Zápis žádosti o církevní sňatek, ve kterém musí podle pravdy na všechny tyto otázky odpovědět - G = 7
c) NE - nejdůležitější je, aby se ti dva měli rádi - G = 8


8. Mezi požadavky římskokatolické církve patří, aby oba snoubenci před oddáním souhlasili s plněním některých závazků. Snoubenci ve svém prohlášení souhlasí, že chtějí uzavřít sňatek v souladu s požadavky církve, tj.:

a) být spolu tak dlouho a zachovat svátost manželství, dokud je smrt nerozdělí, zachovat si navzájem věrnost, přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy dětí ve víře - H = 5
b) chodit pravidelně na nedělní bohoslužby bez možnosti úlevy, mít minimálně pět dětí, vydržet spolu v manželském svazku minimálně pět let - H = 7
c) neslavit Vánoce, Velikonoce ani jiné světské svátky, pravidelně navštěvovat rodiče obou snoubenců a taky babičky a dědečky, modlit se za děti v dětských domovech - H = 9


9. Manželský slib je jednou z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejdůležitější, částí římskokatolického svatebního obřadu. Doplň chybějící slova tohoto slibu za předpokladu, že naši snoubenci se jmenují Petr a Michaela a jako první svůj slib pronáší Petr:

"Já, ............... , odevzdávám se tobě ............... a přijímám tě za ............... . Slibuji, že ti zachovám ............... , ............... a ............... , že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno ............... až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. ............... ."

a) muž, ženo, matku, přízeň, obětavost, sounáležitost, těžké i lehké, Hotovo - I = 3
b) snoubenec, snoubenko, vlastní, radost, pohodlí, teplo domova, statečně, Konec - I = 4
c) Petr, Michaelo, manželku, lásku, úctu, věrnost, dobré i zlé, Amen - I = 5


10. Podobně, jako u občanského sňatku, tak i v případě římskokatolického církevního sňatku je možné, že jeden z novomanželů přijme za vlastní příjmení toho druhého. Kdo ale o podobě příjmení a o tom, kdo z manželů jaké příjmení po svatbě bude užívat, rozhoduje:

a) obvykle podobu příjmení budoucích manželů navrhuje oddávající kněz, ale potřebuje k tomu znát ještě názor církevní obce, kterou v těchto případech zastupuje kostelník, varhaník a tři nejdéle sloužící ministranti - J = 1
b) o příjmení, které budou snoubenci užívat po svatbě, rozhodují rodiny obou z nich; často to dopadá tak, že se kvůli této otázce rodiny ještě před svatbou rozhádají a snoubenci tak čím dál častěji volí svatbu někde v exotických krajinách - J = 2
c) je to vždy na svobodném rozhodnutí snoubenců, kteří se na podobě příjmení, které budou po svatbě užívat, domlouvají ještě před samotným církevním obřadem - J = 3


Aby sis byl jistý tím, že jsou tvoje odpovědi na teoretické otázky správné ještě před tím, než vyrazíš do terénu, můžeš si je zkontrolovat pomocí tohoto kontrolního součtu:

A + B + C + D + E + F + G + H + I + J = 50

Domácí přípravu máš úspěšně za sebou, tak nezbývá, než vyrazit do blízkosti úvodních souřadnic a pozjišťovat některé další potřebné údaje pro výpočet souřadnic finálky.

ZADÁNÍ MYSTERY CACHE (ČÁST 2) - ZJIŠŤOVÁNÍ ÚDAJŮ V TERÉNU

Pokud jsi do Březnice vyrazil autem, předpokládám, že pokud se v obci nekoná nějaká kulturní událost, pohodlně jsi vůz odstavil v blízkosti waypointu s doporučeným parkováním. Pokud dorazils autobusem, měls to cestou za šipkou kousek pěšky, ale ani ses moc nestihl zapotit a už stojíš před kostelem, kam tě přivedla šipka. Jestli ale vyrazils po svých, možná uvítáš chvilku odpočinku. Využij proto některou z laviček vpravo od vchodu do kostela, v klidu si pročti zadání toho, co máš na místě zjišťovat a pusť se do toho.

Jelikož se jedná o mysterku, úmyslně neuvádím souřadnice míst, odkud je nejlepší zjišťovat odpovědi na zadané otázky. Ale není to vůbec těžké - všechny otázky jsou vymyšlené tak, abys jejich odpovědi získal v rámci krátké obhlídky kostela a jeho nejbližšího okolí, takže nemusíš mít obavy, že některé z těchto míst nenajdeš.

1. Jaké má kostel sv. Bartoloměje číslo popisné:

a) 1 - K = 0
b) 777 - K = 1
c) žádné - kostely, kaple a neobývané věže se již od dob Marie Terezie nečíslují - K = 2


2. Kostel má hned dvě věže. Kolik z těchto věží je osazených tzv. dvojramenným křížem:

a) 1 - L = 2
b) 2 - L = 4
c) 3 - L = 6


3. Vlevo od hlavního vchodu do kostela stojí kamenný kříž. Ciferný součet všech číslic letopočtu na zadní straně kříže je:

a) 14 - M = 5
b) 16 - M = 6
c) 18 - M = 7


4. Na zdi vlevo od levého bočního vchodu do kostela je připevněná mramorová destička. Na ní se latinsky uvádí, že paní Maria Anna Haupt de Buchenrode převzala v roce ............... ke slávě Boží patronát nad březnickým kostelem:

a) 1800 - N = 0
b) 1900 - N = 1
c) 2000 - N = 2


5. Okraje okna o průměru jen několika málo desítek centimetrů ze zadní strany hlavní lodě kostela mají tvar:

a) čtverce - O = 1
b) kosočtverce - O = 2
c) kružnice - O = 3


6. Za pravým rohem z pohledu od hlavního vchodu je kamenné schodiště, které vede na kůr a do hlavní věže březnického kostela. Počet schodů až nahoru ke dveřím je:

a) 13 - P = 1
b) 15 - P = 3
c) 17 - P = 5


7. Počet laviček na malém prostranství vpravo od hlavního vchodu do kostela je:

a) 2 - Q = 1
b) 4 - Q = 2
c) 6 - Q = 3


8. Vpravo od kostela je památník obětem bojů za svobodu. Na levé pamětní desce se nachází celkem ............... jmen obětí, na prostřední ............... a na pravé desce je ............... jmen:

a) 10, 15, 9 - R = 0
b) 12, 17, 11 - R = 1
c) 14, 19, 13 - R = 2


Aby sis byl jistý tím, že jsou tvoje odpovědi na otázky z terénu správné ještě před tím, než se pustíš do výpočtu souřadnic finálky, můžeš si je zkontrolovat pomocí tohoto kontrolního součtu:

K + L + M + N + O + P + Q + R = 22

Hotovo? Všechno správně, kontrolní součty vyšly? Tak pojďme na výpočet souřadnic finálky:Jak už jsem psal, na betatest v případě této keše už bohužel nezbyl čas, tak kdyby se náhodou v prvních hodinách a dnech objevil v souvislosti s odlovem jakýkoli problém, určitě volej na 777 771 288. V sobotu sice budu aktivní součástí svatebního veselí, ale ani přitom mi nic nebrání k tomu zvednout telefon a v případě komplikací poradit.

I když to na první pohled vypadalo složitě, bylo to celkem jednoduché, ne? Všechny otázky byly vymyšlené tak, že pokud se nad nima jen trochu zamyslíš nebo se pustíš do hledání odpovědí na internetu, odpovědi vždycky najdeš.

Uložení tentokrát o něco větší krabičky s logbookem - a jak už jsem psal i v prologu - s malým překvapením spojeným se svatbou pro prvního, druhého a třetího nálezce, které jsem v krabičce připravil, hledej od kostela ve vzdálenosti do 1 km vzdušnou čarou. Neboj, není to zas až tak daleko, to jen pro případné hledače, kteří by se do odlovu pustili bez počítání, aby to měli trochu snazší.

Nastavená hodnota náročnosti luštění a odlovu keše (D) byla vyhodnocena na základě mých osobních zkušeností z jiných podobných keší, a taky z víc jak rok a půl dlouhého provozu této keše,* a z původní průměrné* byla nastavena lehce podprůměrná* hodnota. Je dána ale i tím, že pro toho, kdo má aspoň nějaké základní znalosti o církevním sňatku a obecně o římskokatolickém náboženství, pro toho to může být jednoduchá záležitost. Naopak pro totální ateisty bez zájmu o jakákoli náboženství může být především teoretická část španělskou vesnicí. Časem uvidíme, jaké se tu sejdou vaše komentáře z luštení a odlovu, že bych o změně zadané hodnoty náročnosti odlovu mohl zauvažovat. Což se nakonec i se znovu zprovozněním keše v květnu 2017 stalo a upravil jsem obě hodnoty, obě jsem nově snížil o půl hvězdičky.*

Hodnotu náročnosti terénu (T) jsem v rámci úprav souvisejících s přesunem finálky v květnu 2017 upravil z lehce nadprůměrné na průměrnou* hodnotu. V souvislosti s přístupem za šipkou jsem ti do waypointů přidal souřadnice s názvem Přístupová cesta. Najdi si před vykročením od kostela chvilku a souřadnice tohoto bodu si spočítej, mohou ti ulehčit přístup za šipkou. Od tohoto bodu je to k místu uložení krabičky už jen kousek., ale i ty se dají celkem dobře ztížit, ale na druhou stranu i ulehčit. Pokud bys chtěl přeci jen využít tu lehčí přístupovou cestu, pamatuj si, že* Od waypointu musíš už pořád jen stoupat vzhůru, ne dolů. Důvěřuj vyšlapané nebo vyjeté* cestě, posledních pár metrů si ale užije asi každý a hodnota náročnosti terénu ti tak přibude do statistik po zásluze především díky těmto posledním metrům*. V závěru tě čeká pro přírodu typická trocha zeleně, v letním období trochu hůře přístupná, v zimním přístupná o něco lépe. A v sezónu pozor na klíšťata - při hledání nového místa pro uložení krabice jsem si jich za necelou hodinu v blízkosti nuly na nohách napočítal dobrých patnáct.*

Při odlovu v terénu dbej prosím zásad obezřetnosti a loguj kousek dál od samotného místa uložení, kdyby se náhodou někdo nepovolaný znenadání objevil, aby nám krabička na současném místě vydržela co nejdýl. Na druhou stranu mám v blízkém okolí uložení krabičky vytipované dvě záložní možnosti, kam krabičku uložit, nerad bych si je ale brzy vyplýtval.*

Standardním obsahem krabičky by měl být logbook, nějaká psací potřeba a dvě krabičky - jedna na CWG a druhá na trackovatelné předměty. Pokud by tomu tak nebylo, informuj mě prosím poznámkou ve svém logu. Jednou za čas bych se cestou kolem zastavil na kontrolu krabičky a stavu jejího obsahu, možná vložit nějaké cestovatele a naopak vyzvednout nějaké přebytečné bezcenné věci, jako hračky z kinder vajíček, které stejně nikdo nesbírá, pokud vím.


* Úprava listingu po přesunutí finálky na nové místo v květnu 2017

Na závěr bych rád na tomto místě poděkoval své drahé polovičce, tedy mojí dnes už manželce, protože bez ní by nebyl důvod tuto keš zakládat.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Cbq cerivfrz giberalz xberal fgebzh, mnxelgn xnzral. Xenovpv cb ilgnmrav m hxelgh n mnybtbinav qboer mnznfxhw, xnzrav wr ifhqr qbfg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.