Skip to content

Platsliezu dzelzcels Multi-cache

Hidden : 04/11/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Tātad, Rūjienas stacija ierīkota līdz ar Valkas-Pērnavas 750 mm dzelzceļa izbūvi (nodots ekspluatācijā 1897. gada 1.augustā). 1937. gadā stacijā ievilkta Rīgas-Rūjienas platsliežu dzelzceļa līnija un stacija pārdēvēta par Rūjienu. 1938. gadā stacijā turpinājās labiekārtošanas darbi, kas saistīti ar platsliežu ceļu izbūvi. 1944. gadā sākotnējā stacijas ēka nodegusi, un pēc kara dienesta telpas ierīkotas nelielā pagaidu namiņā. 1976. gadā, atjaunojot Rīgas-Rūjienas platsliežu dzelzceļu, Rūjienas stacija ierīkota ārpus pilsētas vietā, kur Rūjienas-Ipiķu sākotnējai zemes klātnei pieslēdzas jaunizbūvētais dzelzceļa posms no Virķēnu pieturas punkta. Par stacijas dienesta un uzgaidāmajām telpām līdz pat kustības slēgšanai 1996.gadā kalpoja divi norakstīti dīzeļvilciena vagoni. Dzelzceļa slēgšanas iemesls - tehniskā stāvokļa un saimnieciskās dzīves apsīkums. Dzlesceļu slēdza pa posmiem - Rūjiena Ipiķi, Rūjiena Aloja. Posmu Rūjiena Aloja pēdējais vilciens atstāja 21. septembrī plkst. 5.41. Nepastāvīgie apstākļi veicināja līnijas tālāku slēgšanu. 1997. gada 26. februārī dzelzceļa posmā Limbaži Aloja pie Katvariem notika uzbēruma nobrukums, sākotnēji gan uz laiku, bet faktiski tas kļuva par ieganstu, lai līniju pārtrauktu pilnībā. Posmā Limbaži Skulte pašazieru satiksmi pārtrauca 1999. gada 20. jūlijā. 2003. gadā notika organizēta Skultes Ipiķu posma metālu daļu izsole, metāla daļas tika nodotas metālūžņos. Savukārt Limbažu stacijas inventārs tika nododts Latvijas vēstures dzelzceļa muzejam.

Rujenes station is built up with wearing 750-Pärnu railway construction (put into operation 1897th on August 1). 1937th The station pulled the Riga-Rūjienas broad gauge railway line and the station was renamed Rujiena. 1938th The station continued development work related to the broad-gauge road construction. 1944th The original station building burned to the ground, and after war service facilities installed in a small temporary hut. 1976th During the renovation of the Riga-Rūjienas broad gauge railway station Rūjienas built outside the city where Rūjienas-Ipiku original Earthworks newly built rail link connects to the Virķēnu waypoint. The service stations and waiting rooms to the motion for closure in 1996 served two decommissioned diesel train carriages. Railway closed reason - technical and economic conditions of life decline. Railway closed in stages – Rūjiena- Ipiki, Rūjiena- Aloe.  Aloe stage Rūjiena last train left the 21st September at. 5.41. Intermittent conditions contributed to the closure of the line further. 1997th On the 26th For Rail Link Limbazi Aloe Katvaru held at the embankment slide initially and on time, but in fact it became the pretext for the line to stop completely. Stage Limbazi -Skulte passenger traffic stopped 1999th on the 20th July. 2003rd There were organized Skulte Ipiku metal phase of the auction, the metal parts were transferred for scrap. Turn Limbaži station equipment was given to Latvian history Railway Museum.
 
Daļa no nākāmā punkta kordinātēm atradīsiet dotajās kordinātēs no viena uz stabiem. 

Otrā punkta kordinātes:

N 57 55.263
E AB CD.EFG
 
Gala punkta kordinātes:

N57 54.724
E25 16.HIJ

Lai veicas.


Part of next waypoint coordinates you will find on one of the cement poles. 
 
Second waypoint coordinates:
 
N 57 55.263
E AB CD.EFG
 
Rest of the numbers for final catch coordinates you will find on one of the walls in building.
 
Final catch coordinates:
 
N57 54.724
E25 16.HIJ
 
Good Luck.

Additional Hints (Decrypt)

Gvygf, oevqtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)