Skip to Content

<

Róża bazaltowa na Wilkołaku/Wilczej Górze

A cache by LP N-ctwo Złotoryja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/17/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Basalt rose on the Wolf Mountain.
Róża bazaltowa na Wilkołaku. Prawdopodobnie najpiękniejsza pozostałość po wulkanach w Polsce.

Rezerwat geologiczny Wilcza Góra (373 m npm) chroni przekrój komina wulkanicznego sprzed kilkunastu milionów lat. Ówczesne wydarzenia wiernie dokumentują różne kompleksy skał odsłonięte na ścianach kamieniołomu.Początki Wilczej Góry wiążą się z trzeciorzędem a ściślej z środkowym miocenem. W tym bowiem czasie intensywna tektonika, wywołana fałdowaniami alpejskimi w pobliskich Karpatach, zmieniła oblicze starego sudeckiego górotworu. Kompleksy skał pękały wzdłuż uskoków na wielkie bloki. Z głębi Ziemi zaczęła wędrować ku powierzchni gorąca magma.
W początkowej fazie wulkan eksplodował dużą ilością materiału piroklastycznego (popioły, bomby). Stąd też na Wilczej Górze można go zaobserwować w bezpośrednim sąsiedztwie górnokredowych piaskowców. Występuje on na północnej i wschodniej ścianie w postaci szarobrunatnych, słabo scementowanych tufów. Kolejne etapy rozwoju tego wulkanu przebiegały nieco spokojniej.
Z głębokości ok. 60 km wy­lewała się przez krater rozpalona lawa. Magma płynąc ku górze przedzierała się przez różnowiekowe kompleksy skał. Porywała z głębin ich fragmenty - tzw. porwaki (ksenolity). Stąd też odkryto w bazalcie drobne okruchy piaskowców, mułowców, iłowców, kwarcytów, zlepieńców i granitów. Poszczególne etapy wylewów lawy znaczone są różnymi partiami bazaltu. Z każdą kolejną fazą, średnica komina ulegała zmniejszeniu. Magma stygnąc kurczyła się i pękała na podłużne i wielokątne w przekroju słupy skalne. Ich dłuższe osie kierowały się prostopadle do powierzchni ochładzania. Powstawały w ten sposób rozmaite ich układy: wachlarze, kolumnady i organy. Najrzadziej jednak spotyka się koncentrycznie ułożone słupy - skalne róże (kamienne słońca) rozchodzące się gwiaździście z jednego punktu. To unikatowe zjawisko występuje na północno-wschodniej ścianie wyrobiska, tuż poniżej wierzchołka.
Właśnie ta, jedna z najpiękniejszych w Polsce skalnych róż bazaltowych jest przedmiotem niniejszego earthcache’a.
Stożek Wilczej Góry był w trzeciorzędzie o wiele wyższy od obecnego wzgórza. Intensywne procesy niszczące, trwające przez kilkanaście milionów lat, przyczyniły się do zdarcia grubej pokrywy otaczającej komin wulkaniczny. Do czasów współczesnych pozostał jedynie twardziel wypełniający wnętrze komina, zwany nekiem.
WAŻNE! Pamiętaj, że znajdujesz się w pobliżu czynnej kopalni. Zachowaj ostrożność i nie wchodź tam gdzie nie wolno. Przed wyjściem zapoznaj się też z informacjami ze zdjęcia "Ważna tablica"

Treść tablicy:
Kopalnia Bazaltu "Wilcza Góra". Uwaga! Strefa rozrzutu odłamków skalnych. Przebywanie w strefie rozrzutu odłamków skalnych w czasie strzelania SUROWO ZABRONIONE. Godziny strzelań: 11.00-13.00. Pierwszy sygnał uprzedzający: jeden długi dźwięk, wszystkie osoby opuszczają strefę zagrożenia. Drugi sygnał ostrzegawczy: dwa długie dźwięki, przygotowanie do odpalenia. Trzeci sygnał: jeden krótki dźwięk, odpalenie. Czwarty sygnał: trzy długie dźwięki, odwołujący. PRZEBYWANIE W STREFIE ZAGROŻENIA GROZI ŚMIERCIĄ LUB KALECTWEM!
Przez profil wyślij odpowiedzi na poniższe pytania. Nie musisz czekać na moją zgodę na logowanie, jednak pamiętaj że logi bez uprzednio wysłanych odpowiedzi będą kasowane.

1. Co spowodowało niezwykły kształt róży bazaltowej?
2. Podaj w przybliżeniu wiek tej formacji skalnej.
3. Co spowodowało wybuch wulkanu?
4. Do waypointa "brama" doszedłeś wybrukowaną drogą. Jaki materiał posłużył do jej zbudowania?
5. Zadanie opcjonalne: zamieść zdjęcie swoje lub swojego gpsa na tle Wilkołaka.


[EN]

Geological reserve Wolf Mountain (373 m asl) protects the volcanic chimney section from several million years. The contemporary events accurately document the various complexes of rocks exposed on the walls of the quarry.
The origins of the Wolf Mountains are associated with Tertiary and more specifically from the middle Miocene. At that time intensive tectonics, called Alpine Feadow in nearby Carpathians, the Sudeten changed the face of the old rock. Complexes were breaking rocks along faults in large blocks. From the depths of the Earth began to migrate to the surface of hot magma.
In the initial phase of the volcano exploded with plenty of tephra (ash, bombs). Therefore, at Wolf Mountain can be seen in the immediate vicinity of the Upper Cretaceous sandstones. It is found in the north and the east wall in the form of grey-brown, weakly cemented tuffs. Next steps for the volcano ran a little calmer.
With a depth of about 60 km poured through a burning lava crater. Magma flowing upward struggled through różnowiekowe complexes rocks. Seized from the depths of their parts - xenoliths. Hence, discovered in basalt small fragments of sandstone, siltstone, claystone, quartzites, conglomerates and granites. Specific steps lava flows are marked by different batches of basalt. With each phase of the cross section underwent zmniejszeniu. Magma it cooled and shrank splitting in longitudinal and cross-sectional polygonal columns of rock. They are guided by the longer axes perpendicular to the surface cooling. Were created in this way, a variety of systems: fans, colonnades and organs. Least likely, however, meet concentrically arranged columns - rock roses (sun stone) starlike spreading from one point. This unique phenomenon occurs on the north-eastern wall of the pit, just below the summit.
It is one of Poland's most beautiful roses basalt rock is the subject of this earthcache.
Cone Wolf Mountain was in the Tertiary much higher than the current hill. Intense destructive processes, lasting for several million years, have contributed to the heavy duty thick cover surrounding the volcanic chimney. To the present day remained only tough, filling the interior of the chimney.
To log in you need to go find a place and send the answers to the questions. No response will result in removal of entry. After sending the answers to your questions, please login to find - if the answers are wrong, I will contact you. Photos are welcome.

IMPORTANT! Remember that you are close to an active mine. Be careful and do not go where there is not. Before leaving, see also the information shown in "Ważna tablica".

Content Table:
Basalt Mine "Wolf Mountain". Caution! Zone spreading debris. Being in the zone spreading debris during shooting STRICTLY PROHIBITED. Shooting hours: 11.00-13.00. The first signal considerate, one long beep, all persons leave the danger zone. Second warning: two long beeps, preparing to fire. The third signal: one short beep, firing. The fourth signal: three long beeps, appellant. STAYING IN THE ZONE OF DANGER RISK OF DEATH OR SERIOUS INJURY!

Questions and tasks:

1. What caused the unusual shape of the rose basalt?
2. Enter the approximate age of the rock formation.
3. What caused the eruption of a volcano?
4. To the waypoint "Gate" You came on paved road. What material was used to build it?
5. Optional task: Place your image of yourself or your GPS navigator against the Wolf Mountain.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

106 Logged Visits

Found it 104     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 83 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.