Skip to content

This cache has been archived.

miss.bailey: Lukkes p.g.a. ejers sygdom. Cachen forbliver på stedet måneden ud og kan logges i den periode. Fjern venligst tracables fra Cachen så de ikke går tabt.

More
<

Hedetur 01

A cache by miss.bailey Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/11/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


De himmerlandske heder

Landskab og geologi
De himmerlandske Heder er mellem Nordjyllands største bevarede rester af de vidtstrakte hedeområder, der i 1700-tallet dækkede omkring 700.000 ha af Nord- og Vestjylland. Hederne er knyttet til sandede jorde, hvor oldtidens afbrænding af den oprindelige urskov skabte grundlaget for hedens fremmarch. De himmerlandske Heder ligger på sandede morænebakker, som på et tidspunkt har været ramt af sandflugt. Et bånd af indlandsklitter dækker bakkerne mod øst fra Vindblæs hede og gør hederne landskabeligt meget varierede. Hederne skæres over på midten af Bruså-dalen, der som et frodigt, grønt bælte omkranset af lyngklædte erosionskløfter bryder det tørre hedelandskab.

Bruså er fuldstændig ureguleret og uberørt, hvor åen krydser De himmerlandske Heder.

Dyrelivet
Hederne rummer et rigt dyreliv karakteristisk for denne særlige naturtype. Her findes både hugorm, stålorm, markfirben og alm. firben. Af større dyr findes især hare og ræv på den åbne hede, medens råvildtet holder til på de mere tilgroede dele af heden.

De himmerlandske Heder er kendt for deres rige bestand af dagsommerfugle, idet 36 forskellige arter er fundet i området. Mest kendt er den sjældne og truede hedepletvinge (Euphydras aurinia), der her har et af sine få danske levesteder.

Plantelivet
Hedens karakterplanter er dværgbuskene, domineret af arterne Hedelyng og Revling. Hedelyngen har oprindelig været altdominerende, favoriseret af tidligere tiders udnyttelse af heden (se kulturhistorie). Ophører udnyttelsen uden den erstattes af naturpleje, erstattes Hedelyngen gradvist af Revling eller af græshede domineret af Bølget Bunke og Blåtop. Revling er i dag den dominerende dværgbusk på De himmerlandske Heder. Fine områder med Hedelyng findes dog stadig på Vindblæs hede, nær Brusådalen og i Kyø Dale. Lundby hede er domineret af græshede med spredte partier med dværgbuske. Tyttebær forekommer næsten overalt, medens Blåbær skal søges på nord- og østvendte skråninger.

Generelt er hederne artsfattige, men det udelukker dog ikke at der både findes smukke blomster, f.eks. Guldblomme eller sjældne arter som Cypres Ulvefod. Brusådalen byder på frodig artsrigdom i kær og væld langs åen, f.eks. Engblomme. Enkelte steder på hederne findes egekrat, der opfattes som rester af en oprindelig egeblandingsskov, der engang har dækket landskabet.

Hedens træer er især domineret af Bjergfyr, der spreder sig fra de nærliggende plantager. Hvis denne tilgroning ikke standses med naturpleje, f.eks. fældning og afgræsning, er det enestående kulturlandskab i fare for at forsvinde.

Additional Hints (No hints available.)