Skip to content

<

Botsmarksblocket

A cache by Tedronai Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/10/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


sweflag Välkommen till Botsmark och lillsävarträsk. Det här är ingen vanlig geocache utan en Earthcache. Den loggas genom att ni först svarar på ett antal frågor via mail och sedan loggar själva cachen. Bilder uppskattas! Skriv inte svaren i loggen, det är ok att logga innan ni har fått svar från mig.


masters_ecUnder den senaste istiden täcktes stora delar av norra Europa och Nord Amerika av ett istäcke. För cirka 10000 år sedan drog inlandsisen fram här och ryckte loss toppen av ett mindre berg. Bergstoppen fördes en kort sydostlig sträcka men isavsmältningen som skedde när istäcket slutligen började smälta stoppade dess framfart och kvar blev ett av världens största flyttblock.

Botsmarksblocket som det här flyttblocket kallas ligger här som ett resultat av inlandsisens framfart. Bergstoppen som kom att bli Botsmarksblocket rycktes loss från ett mindre berg vid Lillsävarträskets sydspets ca 10000 år sedan. Det är ett tydligt exempel över spåren av de geologiska händelser som skedde då inlandsisen smälte bort från området som i dag är Umeå kommun.

inlandsisenDen vanligaste jordarten i Sverige, morän, består av en blandning av grövre och finare material. Den består storleksmässigt av allt ifrån stora block och stenar, via grus och sand, ner till finaste lera. Detta material skrapades loss och transporterades infryst i inlandsisen som en osorterad massa, och när isen smälte blev denna massa liggande på markytan som ett täcke av morän. Den kraftiga inlandsisen hade förmågan att förutom morän, även transportera större material såsom flera meter stora stenblock. Där inlandsisen strömmade fram bröts stora stenblock loss från berggrunden.

De geologiska mekanismer som orsakade det var frostvittring, smältvattenbildning samt de tryckväxlingar som inlandsisen orsakade. Frostvittring innebär att vatten som ansamlats i sprickor utvidgas vid frysning och spränger sönder berggrunden vilket får små stenar att lossna.

Framför kanten där inlandsisen smälte bildades det ofta sjöar. Den geologiska processen som orsakade bildandet av flyttblock började med att stora stenblock, infrusna i inlandsisen transporterades med isens rörelse fram till kanten. Från kanten lossnade sedan isberg där de här massiva stenarna var infrusna. Processen där inlandsisen släpper loss isberg benämns också som "kalvning". Det här fenomenet kan i modern tid observeras vid Antarktis och Grönland där enorma isplattor kalvar stora isberg framför sig. Efterhand smälte isberget och till slut befriades även stenblocken från isen. Stenarna blev liggande på sjöbotten och nu i vår tidsålder när sjöarna har försvunnit ligger stenarna kvar. Det är de här stenarna som kallas flyttblock och de som har transporterats i flytande isberg kan hamna långt ifrån det ursprungliga isområdet. Dessa block och stenar brukar ibland kallas ”dropstones”, som dock ej får förväxlas med droppsten som är samlingsnamnet för de olika kalkstensformationer som bildas av att kalciumkarbonat fälls ut ur kalciumhaltigt, hårt vatten.


För att logga cachen:

1) På ena sidan av botsmarksblocket kan man observera dess blocksvans. Vid vilken sida (kompassriktning)? Beskriv stenarna som ligger här. Kan man se att stenarna kommer från samma berggrund som botsmarksblocket? Hur då?
2) Varför tror du att stenarna i blocksvansen ligger där de gör? Vad indikerar detta?
Frivilligt: Bifoga en bild på dig själv/din gps vid platsen.

Skicka mig ett e-post med svaren på frågorna.


ukflag Welcome to Botsmark and lillsävarträsk. This is no ordinary geocache but an EarthCache. The cache is logged by answering a series of questions via email and then logging the cache. Pictures appreciated! Do not write the answers in the log, it is ok to log the cache before you have received an answer from me.


10,000 years ago the ice sheet pulled up here and rent the top of a small mountain. The mountain top travelled a short distance south-easterly but deglaciation stopped its advance and what remained was one of the world's largest erratic. Botsmarkblocket is here as a result of glacial rampage. The mountain top that was to become Botsmarksblocket was torn loose from a small mountain at the southern tip of Lillsävarträsket about 10,000 years ago. It is a clear example of the traces of the geological events that took place when the ice melted away from the area that today is the Umeå Municipality.

The most frequent soil type in Sweden, moraine, consists of a mixture of coarse and fine material. It is made in terms of size of everything from large boulders and rocks, through sand and gravel, down to the finest clay. This material was scraped and transported frozen in the ice sheet as an unsorted mass, and when the ice melted this mass was lying on the ground like a blanket of till. The sharp ice sheet had the ability to also transport larger materials such as several meters large boulders. Where the ice sheet flowed broken boulders detached from the bedrock.

The geological mechanisms that caused it were frost weathering, melt water formation and the pressure fluctuations caused by the ice sheet. Frost Weathering means that the water that is trapped in cracks expands when freezing and disintegrates the bedrock causing small rocks to loosen.

At the edge where the ice sheet melted, lakes often formed. The geological process that caused the formation of the erratic began with large boulders frozen in the ice that were transported by the ice flow to the edge. From the edge the iceberg then broke off with these massive stones frozen inside. The process in which the ice sheet unleashes icebergs is also referred to as “calving”. This phenomenon can be observed in modern times in Antarctica and Greenland, where huge ice sheets calves large icebergs ahead of themself. Gradually the iceberg melted and ultimately freed the boulders from the ice. These stones were left lying on the sea bed and now in our era when the lakes have disappeared there are the remaining stones. These stones are called erratic and those that have been transported inside icebergs can end up far from the original icecap. These boulders and stones are sometimes called "drop stones" which are not to be confused with stalactite which is the generic term for the various limestone formations formed by the calcium carbonate precipitated from calcium rich water.


To log the cache:

1) On one side of the erratic one can observe its block tail. At which side (compass direction)? Describe the stones lying here. Can we observe that these stones came from the same bedrock as the erratic? How so?
2) Why do you think the rocks in the block tail are positioned where they are? What does this indicate?
Optional: Attach a picture of yourself / your GPS at the location.

Send me an email with the answers to the questions.


geocachingbanner

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.