Skip to Content

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
<

Troonrede

A cache by Naaktslakkies Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/23/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Troonrede
Speciaal voor Biertjes 5000e
De dag die je wist dat zou komen: vandaag was mijn 10-jarig jubileum als geocacher. En vandaag zou ik ook mijn 5.000e cache gaan vinden. Traditioneel moest dat er eentje van de Naaktslakkies worden en gelukkig hadden zij nog iets op de plank liggen, dat met een kleine aanpassing geschikt was: een niet al te lange multi door het centrum van Den Haag. Vanwege een drukke verbouwing had Team KIS98 geholpen door proef te lopen en alles online te krijgen, hoewel dat laatste nog niet was geëffectueerd.(log van Biertje)

Elk jaar spreekt de Koning der Nederlanden op Prinsjesdag in de Ridderzaal namens de regering de troonrede uit, waarin de regering de beleidsvoornemens voor het komende jaar verwoordt.

Koningin Wilhelmina heeft niet ieder jaar een troonrede uitgesproken, soms uit angst voor republikeinse rellen binnen of buiten de Ridderzaal, uit onvrede met het optreden van de voorzitter van de Eerste Kamer of om gezondheidsredenen. Ook tijdens de 19e eeuw werd de troonrede vaak door de in de grondwet voorziene commissie "namens de Koning" uitgesproken.

De opening vond niet altijd op de derde dinsdag van september plaats. In de 19e eeuw viel de opening van de Staten-Generaal eerst op de eerste maandag in november en later op de derde maandag in oktober.

In 1848 werd een jaarlijkse begroting ingevoerd. Om de Kamers meer tijd te geven voor de behandeling, werd de opening van de Staten-Generaal vervroegd naar de derde maandag in september.

Een grondwetswijziging in 1887 verplaatste Prinsjesdag van maandag naar dinsdag. Kamerleden uit afgelegen gebieden, er waren nog niet overal spoorlijnen aangelegd, hoefden dan niet meer op zondag van huis te vertrekken om op tijd bij de opening te zijn.

De Tweede Kamer
Hoewel de naam misschien het tegendeel doet vermoeden, heeft de Eerste Kamer in de Nederlandse politiek minder macht dan de Tweede. In de Tweede Kamer ontstaan regeringscoalities en vallen ze weer uiteen. Ook worden ministers er ter verantwoording geroepen voor hun beleid. De Eerste Kamer heeft deze macht ook, maar gebruikt die veel minder vaak. Een minister of kabinet kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van (een meerderheid in) de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft in hoofdzaak drie taken:
• controle op regeringsbeleid,
• medewetgeving (met de regering en de Eerste Kamer) en
• vertegenwoordiging van de bevolking.

Ga naar wp1 N52 04.720 E004 18.874
Wat is de naam van het dier op de gevel? Tel het aantal klinkers.
Dit = E

De Ridderzaal
De naam Ridderzaal is pas in de negentiende eeuw, onder invloed van de romantiek in gebruik geraakt. De zaal in Den Haag werd daarvoor de Grote of Hoge Zaal genoemd. De zaal is in de loop der tijd gebruikt als wandelplaats, markt, winkelcentrum, wachtruimte voor de rechtbank, exercitieruimte en trekkingen van de Staatsloterij. Daarom werd hij ook wel Loterijzaal genoemd.

De gevels van de Ridderzaal hebben een dikte van 1,20 meter. De kap heeft een vrije overspanning van 17,80 meter. De voet daarvan ligt op 26 meter hoogte en de lengte is 38 meter. In die tijd was dit een constructie die in het huidige Nederland niet werd geëvenaard en zich kon meten met de grootste zalen elders.

Ga naar wp2 N52 04.765 E004 18.769
Hoeveel treden dient onze Koning te schrijden voor binnenkomst? Neem hiervan het tweede cijfer.
Dit = F

De Eerste kamer
De Eerste Kamer werd in 1815 gevormd door de splitsing van de Staten-Generaal in twee kamers, op verzoek van de Zuidelijke Nederlanden die de adel een plaats in het parlement wilden geven. De Noordelijke Nederlanden aanvaardden dit, onder de voorwaarde dat niet alleen de adel lid kon worden, maar allen die "door diensten aan den Staat bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijksten van den lande behoren". De Koning benoemde de leden van de Eerste Kamer voor het leven.

Ga naar wp3 N52 04.757 E004 18.671
Hier vind je een geschiedkundig monument.
De Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus ….. was een veldtocht van koning Willem I der Nederlanden om de Belgische Opstand met wapengeweld te onderdrukken. Hoewel die opzet slaagde, verkreeg België zijn soevereiniteit door de dreiging van Franse militaire steun.

In welk jaar was deze Veldtocht? Neem het tweede cijfer.
Dit = G

Ga naar wp4 N52 04.778 E004 18.520
Loop richting de T-splitsing. OP de T-splitsing vindt je een jaartal. Neem de som van de cijfers; doortellen tot één cijfer.
Dit = C

Ga naar wp5 N52 04.869 E004 18.421
Paleis Noordeinde in Den Haag is sinds 1984 het werkpaleis van de vorst. Het Rijk stelt het Paleis bij wet aan de Koning ter beschikking. Tot het Paleis behoren ook de Koninklijke Stallen. In de paleistuin bevindt zich het Koninklijk Huisarchief.

Wanneer de Koning en Koningin op het bordes staan zouden ze een Romeins getal kunnen zien. Werk dit uit tot een hedendaags jaartal en neem daarvan het 3e cijfer.
Dit = B

Ga naar wp6 N52 04.895 E004 18.446 Wie is dit? Hoeveel letters telt haar voornaam? Neem het 2e cijfer.
Dit = A

Ga de weg gedeeltelijk terug en dan naar via punt N52 04.832 E004 18.555
Het Johan de Witt-huis is een rijksmonument gelegen aan de Kneuterdijk nummer 6 in Den Haag. Het huis is genoemd naar de raadpensionaris Johan de Witt die er van 1669-1672 woonde.
Het staat op een plek die reeds in de Middeleeuwen bebouwd was.

Ga naar wp7 N52 04.840 E004 18.694
Johan van Oldenbarnevelt werd geboren in Amersfoort onder niet erg gunstige omstandigheden. Zijn vader, Gerrit Oudenbarnevelt, was een herenboer met een vulkanisch temperament en losse handjes. In de buurt genoot hij de bijnaam ‘gekke Gerritje’. Nadat Gerrit iemand had vermoord, sloeg hij op de vlucht. Johan doorliep de Latijnse school en studeerde rechten in Leuven en Heidelberg. Later zou hij zijn maatschappelijke vooruitgang proberen veilig te stellen door een zelfverzonnen stamboom. Die maakte hem tot een telg uit het ‘oude adellijke geslacht Oldenbarnevelt’, dat zelfs in het bezit was van een kasteel. In 1569 vestigde Oldenbarnevelt zich als beginnend advocaat in Den Haag.

Hoe oud is hij geworden? Neem het eerste cijfer.
Dit = J

Ga naar wp8 N52 04.844 E004 18.859
Deze Vrouwe leefde van 1838-1879. Welke kleur zit in de naam van haar man? Tel de letterwaarde van het woord en sommeer die waarde naar 1cijfer.
Dit = H

Ga naar wp9 N52 04.819 E004 18.949
Op deze plek kun je Romeinse cijfers zien. In gewoon Nederlands geeft dit het jaartal ……? Neem het tweede cijfer en tel daar 2 bij op.
Dit = D

Ga naar wp10 N52 04.786 E004 18.846
Op dit Indische tafereel staat een aantal mensen met een parasol. Hoeveel mensen met een parasol tel je? Tel hier 5 bij op
Dit = I

Je hebt nu alle antwoorden voor het berekenen van de eindlocatie.

Voor de cache geldt: N52 AB.CDE E 004 FG.HIJ Jammer dat hij hier niet meer ligt. je kunt hem nu vinden: 35 meter op 80graden, The King’s Speech

A special for Biertjes 5000th

The day you knew that would come: today was my 10th aniversary as geocacher. And today I would also find my 5000th cache. Traditionally it had to be one by the Naaktslakkies and luckily they had somethin lying on the shelf, which with some minor adjustments was suitable: a not too long a multi through the centre of The Hague. Because of a busy renovation, Team KIS98 had helped by doing a practise run and getting everything online, although that last part had not been realised. (log from Biertje)

Each year on Prinsjesdag the King of the Netherlands on behalf of the government makes his speech in the Ridderzaal, in which the policy statement for the next year is formulated.

Queen Wilhelmina did not do a speech each year, sometimes out of fear for republican riots in or outside of the Ridderzaal, or because she did not agree with the chairman of the Eerste Kamer, or because of health reasons. In the 19th century as well, the speech was often delivered “on behalf of the King” by a commission mentioned in the constitution.

The opening did not always take place in the third Tuesday of September. In the 19th century the opening of the Staten-Generaal first fell on the first Monday of November and later on the third Monday of Octobre.

In 1848 a yearly budget was introduced. To give the Kamers more time to discuss it, the opening of the Staten-Generaal was put forward to the third Monday in September.
A change in the constitution in 1887 moved Prinsjesdag from Monday to Tuesday. This way, members of Parliament from remote areas, where no railroads had been laid yet, did not need to leave on Sunday to be present at the opening.

De Tweede Kamer
Although the name might suggest otherwise, the Eerste Kamer has less political power than the Tweede Kamer. In the Tweede Kamer government coalitions are formed and broken up. Also ministers have to answer for their policies. De Eerste Kamer has this power too, but uses it much less. A minister or the government cannot remain in office without the confidence of (a majority of) the Tweede Kamer.

The Tweede Kamer has three main tasks:
to control the policies of the government
combined legislation (with the government and the Eerste Kamer) and representation of the people.

Go to wp1 N52 04.720 E004 18.874

What is the name of the animal on the housefront? Count the number of vowels.
This = E

The Ridderzaal
The name Ridderzaal has only come into use in the nineteenth century, influenced of romanticism. Before that, the hall in The Hague was called de Grote or Hoge Zaal. In the course of time the hall was used as promenade, market, shopping mall, waiting room for the courtroom, drilling place and for draws for the Staatsloterij. That is why it was also called the Loterijzaal.

The frontages of the Ridderzaal are 1.20 metres thick. The roof has a clear span of 17.80 metres. Its base is 26 metres high and its length is 38 metres. At that time it was a construction that was unrivaled in the Netherlands and which could compete with the largest halls elsewhere.

Go to wp2 N52 04.765 E004 18.769
How many steps does the King need to stride before going in? Take the second figure. This = F

The Eerste Kamer

The Eerste Kamer was formed in 1815 by deviding the Staten-Generaal into two parts, at the request of the Southern Netherlands who wanted to give its nobility a place in parliament. The Northern Netherlands accepted this, on the condition that not only nobility could become a member but all those who “through services rendered to the State, by birth or wealth belong to the most respectable of the country”. The king appointed the members of the Eerste Kamer for life.

Go to wp3 N52 04.757 E004 18.671
Here you will find a historical monument. The Tiendaagse Veldtocht from 2 to 12 August …. was a campaign by king Willem I of Holland to quell the Belgian Uprise by force. Although the campaign was succesful, Belgium became independent because of the threat of French military support.
In which year was this campaign? Use the second figure. This = G

Go to wp4 N52 04.778 E004 18.520
Walk in the direction of the T-junction. ON the T-junction you will find a year. Use the sum of the numbers; sum to one number.
This = C

Got to wp5 N52 04.869 E004 18.421
Paleis Noordeinde in The Hague has been the workpalace of the monarch since 1984. The State places de Palace at the King’s disposal by law. The Koninklijke Stallen also belong to the Palace. In the palace garden you can find the Royal House Archive.
When the King and Queen are on the terras they could see a Roman number. Convert this number to a modern number and use the third figure.
This = B

Go to wp6 N52 04.895 E004 18.446
Who is this? How many characters has her first name? Use the second figure.
This = A

Go back partly from where you cam from to via-waypoint N52 04.832 E004 18.555

The house of Johan de Witt is a national monument situated at Kneuterdijk number 6 in The Hague. The house is named after grand pensionary Johan de Witt who lived there from 1669-1672. It is on a spot which was already built on in the Middle Ages.

Go to wp7 N52 04.840 E004 18.694
Johan van Oldenbarnevelt was born in Amersfoort under dire conditions. His father, Gerrit Oudenbarnevelt, was a gentleman farmer with a volcanic-like temperament and loose hands. Amongst neighbours he was called ‘crazy Gerrit’. After Gerrit killed someone, he fled. Johan attended Latin school and studied law in Leuven and Heidelberg. He would later try to secure is social progress by making up a family tree. This made him part of the ‘old noble dynasty Oldenbarnevelt’, which even owned a castle. In 1569 Oldenbarnevelt settled in The Hague as a starting lawyer.
How old did he become? Use the first figure.
This = J

Go to wp8 N52 04.844 E004 18.859
This Vrouwe lived from 1838-1879. Which colour is hidden in the name of her husband? Count the character value of the word and sum to one figure.
This = H

Go to wp9 N52 04.819 E004 18.949
At this place you can see Roman numbers. Convert this to a modern year. Use the second figure and add 2.
This = D.

Go to wp10 N52 04.786 E004 18.846
On this East-Indian image there are a number of people with a parasol. How many people with a parasol do you count? Add 5 to that number.
This = I

You now have all the answers to calculate the end location.

The cache is at N52 AB.CDE E 004 FG.HIJ - too bad it is not here anymore. You can now find it at 35 metres at 80 degrees.

Additional Hints (Decrypt)

0644558369 jnaarre urg gr zbrvyvwx jbeqg
Mbrx avrg ireqre uvw vf jrre!!! jrt.
Znvy qr pbbeq. qna gbrfgrzzvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.