Skip to Content

<

Kaolinovy dul

A cache by ar1es Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/13/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CS] Earthcache vás zavede do bývalého zatopeného kaolínového dolu. Pro odlovení je třeba provést na místě měření, odebrat vzorek vody a horniny a následně uskutečnit experiment, ke kterému použijete níže uvedené pomůcky.

[EN] This Earthcache invites you in a former flooded mine of kaolin. You should perform on-site measurements, take a sample of water and rock, and subsequently accomplish an experiment to catch the Earthcache. You could use tools mentioned below.

Kaolínové jezírko (2012) / Kaolin lake (2012)
Kaolínové jezírko (2012) / Kaolin lake (2012)

[CS] Mezi obcemi Lažánky a Maršov na Tišnovsku bylo na počátku 20. století nalezeno ložisko kaolínu, který se tu pak začal těžit. Surovina se dopravovala lanovou dráhou do Veverské Bítýšky, kde byla plavírna kaolínu v místech dnešního závodu Hartmann-Rico, a odtud do Kuřimi po železniční trati otevřené v roce 1911. Do kaolínového dolu začala s rostoucí hloubkou prosakovat spodní voda. Z údolí Maršovského potoka se proto začala razit odvodňovací štola, která však nebyla dokončena. Kvalita těženého kaolínu byla nízká, protože obsahuje velký podíl illitu a žulových zrn. Kaolínový důl byl pro malou rentabilitu uzavřen okolo roku 1930.

Těžební jámu částečně zaplavila voda a svahy postupně zarostly vegetací. Od šedesátých do osmdesátých let minulého století se voda čerpala potrubím do Lažánek pro napájení dobytka v místním zemědělském družstvu. V odvodňovací šachtě zimuje několik druhů chráněných netopýrů, a proto je její ústí u Maršovského potoka uzavřeno mříží.

Kaolínové jezírko (1976) / Kaolin lake (1976)
Kaolínové jezírko (1976) / Kaolin lake (1976)

Kaolín je nezpevněná hornina reziduálního původu, jejíž název je odvozen od jména bohatého naleziště Kao-ling (Vysoký kopec) v jihovýchodní Číně. Vzniká zvětráváním (kaolinizací) hornin bohatých na živec v podmínkách teplého a vlhkého klimatu nebo hydrotermálním rozkladem podobných hornin.

Hlavní složkou kaolínu je jílový minerál kaolinit s chemickým vzorcem Al2Si2O5(OH)4, který tvoří velmi drobné šupinaté trojklonné krystalky, mající často červovitý vzhled (tzv. bacillarites) s příčnou štěpností. Kaolinit je velmi měkký, jeho tvrdost je 1–2, mezi prsty se otírá. Je hydrofilický, tj. přijímá vodu a pak je plastický. Jeho hustota je 2,2–2,6g/cm3. Barvu má bílou až našedlou nebo nažloutlou. Kaolinit se zahříváním nad 550 až 600°C přeměňuje dehydroxyzací na amorfní metakaolín, který při teplotách nad 925 až 950°C krystaluje na korund a mullit. Kaolinit je důležitou surovinou pro výrobu porcelánu, sanitární keramiky, barev, kosmetiky, zubní pasty, papíru a dalších výrobků.

Illit je křemičitanový nebo hlinitokřemičitanový minerál jílovitého charakteru, který byl popsán v roce 1937 a pojmenován podle výskytu popisovaného vzorku v jílových břidlicích v americkém státě Illinois. Chemický vzorec illitu je (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]. Tvoří velmi malé jednoklonné krystalky bílé až šedé barvy mdlého až perleťového lesku. Tvrdost illitu je 1-2, hustota 2,6–2,9g/cm3. Zahříváním se přeměňuje na světlou slídu muskovit.

Odvodňovací štola / Drainage tunnel
Odvodňovací štola / Drainage tunnel

Doporučené vybavení pro experiment:
 • Pro zjištění pH použijte univerzální pH papírky a destilovanou vodu. Krabičku 100ks univerzálních indikátorových pH papírků s rozsahem 0–12 lze koupit v některých prodejnách zdravotnických potřeb, lékárnách, drogeriích nebo v internetových obchodech od 70 do 130 Kč.
 • Pro uložení vzorků horniny a vody použijte uzavíratelnou krabičku a plastovou láhev s uzávěrem.
 • Pro odběr vzorků horniny postačí kovová špachtle nebo malá lopatka, kterou použijete také pro míchání směsi s vodou ve skleněné, porcelánové nebo umělohmotné misce.
 • Pro vážení použijte např. kuchyňskou váhu.
Experiment, úkoly a otázky:
 1. Jaký objekt se nachází ve svahu na souřadnicích N 49° 17.045' E 016° 22.377'? Kolik měří na délku, šířku a výšku v metrech? Dokážete odhadnout jeho účel?
 2. Odeberte vzorek vody z jezírka a vzorek kaolínu na břehu. Jaké jsou souřadnice místa odběru vzorku kaolínu? Jaká je konzistence a barva odebraného vzorku kaolínu?
 3. Jaké je pH vody z jezírka?
 4. Jaké je pH destilované vody?
 5. Smíchejte stejné váhové díly destilované vody a odebraného vzorku kaolínu. Jaké je pH směsi? Je směs kyselá nebo zásaditá a podle vašeho očekávání? Pokud se výsledek liší od vašeho předpokladu, pokuste se ho vysvětlit.
Prosím, odpovědi na otázky nepište do logu, ale zašlete je e-mailem přes profil. Poté zaznamenejte do logu svůj nález a podělte se o své zážitky, ovšem bez nápovědy. Pokud by byly ve vašich odpovědích chyby, ozvu se. Ke svému logu můžete připojit snímek, na kterém budete vy nebo vaše GPS a kaolínové jezírko. Úspěšný lov!

Pomůcky pro experiment / Experiment tools
Pomůcky pro experiment / Experiment tools

[EN] There was found a kaolin deposit between Lažánky and Maršov villages in Tišnov region beginning 20th century, which had begun to be mined then. The material was transported by a ropeway conveyor to Veverská Bítýška, where was a kaolin float plant in the place of current Hartmann-Rico factory, and by train from here to Kuřim since 1911. Groundwater began to seep in more depth of the kaolin mine. Therefore, there was started to dig a drainage tunnel from Maršov creek valley. However, the tunnel has not been finished. Quality of the mined kaolin was poor because of a large proportion of illite and granite grains in the material. The kaolin mine was closed due to the low profitability around 1930.

The mining pit was partially flooded with water and the slopes became overgrown gradually with vegetation. Water was pumped through a pipe to Lažánky from 1960s to 1980s to be used for cattle watering in a local collective farm. Several species of protected bats hibernate over winter in the drainage tunnel, therefore its entry is closed by iron bars.

Univerzální pH papírky / Universal pH indicators
Univerzální pH papírky / Universal pH indicators

Kaolin or china clay is an unconsolidated rock of a residual origin that name is derived from a rich deposit called Kao-ling (High Ridge) in Southeast China. Kaolin results from an erosion (kaolinization) of rocks that are rich in feldspar in terms of a warm and humid climate or hydrothermal decomposition of similar rocks. The main part of kaolin is kaolinite, clay mineral, which chemical formula is Al2Si2O5(OH)4. It creates very fine-grained scaly triclinic crystals, having often a worm habit (so called bacillarites) with transverse cleavage. Kaolinite is very soft; its hardness is 1–2, it rubs between fingers. It is hydrophilic, i. e. it absorbs water and becomes plastic. Its density is 2,2–2,6g/cm3. Its colour is white or light grey or light yellow. Kaolinite changes with heating above 550 až 600°C to disordered metakaolin, which crystallizes in corundum and mullit by temperature above 925 až 950°C. Kaolinite is the important material for a production of porcelain, sanitary ceramics, colours, cosmetics, toothpaste, paper and additional products.

Illit is a phyllosilicate or alumino-silicate mineral, clay-sized, which was described in 1937 and named after its place of discovery in Illinois state. Illite chemical formula is (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]. It creates very small monoclinic crystals which colour is white up to grey with a pearly to dull luster. Illite hardness is 1-2, and its density is 2,6–2,9g/cm3. It transforms in light muskovit by heating.

Kaolínové jezírko (2013) / Kaolin lake (2013)
Kaolínové jezírko (2013) / Kaolin lake (2013)

The recommended equipment for the experiment:
 • Use universal pH papers and distilled water for pH measurement. You can buy a box of 100 universal indicator pH papers with the range of 0–12 in some shops with medical equipments, pharmacies, drugstores and internet shops from 70 to 130 CZK.
 • A small reclosable box and a plastic bottle with a cap would be useful for rock and water samples transport.
 • You could use a spatula or a small trowel for the rock sample taking as well as for a blend mixing with water in a small glass, porcelain or plastic bowl.
 • You could use kitchen scales for weighing.
Experiment, tasks and questions:
 1. What building is placed in the steep slope at coordinates of N 49° 17.045' E 016° 22.377'? What is its length, width and height in meters? Can you estimate its purpose?
 2. Take a sample of water from the lake and a sample of kaolin rock from the lake shore. What are coordinates of the kaolin sample place? What is the consistence and colour of the kaolin sample?
 3. What is the pH of water from the lake?
 4. What is the pH of distilled water?
 5. Mix the same weight parts of distilled water and the kaolin sample. What is the pH of the blend? Is the blend acidic or alkaline and according to your expectation? If the result is different, try to explain.
Please do not write your answers in the log, but send them by e-mail via profile. Then describe your finding in the log and share your experience; however, without any spoiling. If there are mistekes in your answers, I will contact you. You could add a picture of you or your GPS with the kaolin lake in the background into the log. Enjoy your hunting!

Důl po skončení těžby / The mine after the extraction end
Důl po skončení těžby / The mine after the extraction end

Zdroje / references:
Fotografie / photos: Ing. Šindýlek (?) - Důl po skončení těžby / The mine after the extraction end; owner - ostatní / others

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

92 Logged Visits

Found it 84     Write note 6     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 88 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.