Skip to content

<

DCF czyli Kino Warszawa - xlud

A cache by xlud Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/20/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DCF czyli kino studyjne z bąblami / DCF or movie studio with bubbles


Skrytka wygrała w konkursie Polskie Geo-Laury 2016 w kategorii Skrytka tradycyjna – strefa południowa


Dolnośląskie Centrum Filmowe

Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF) to nowy, czterosalowy obiekt, który powstał na miejscu dawnego, gruntownie przebudowanego, wrocławskiego kina „Warszawa”.

DCF jest inwestycją Odry-Film, która zajmuje się szerokim przekrojem działalności filmowej na terenie Dolnego Śląska i Lubuskiego. W kinach można zobaczyć kino ambitne.

 

Historia
Pierwsze kino powstało w tym miejscu za czasów niemieckich - nazywało się wówczas Palast-Theater. Otwarto je 3 września 1910 roku. w kamiennicy kupca Moritza Branissa przy Neue Schweidnitzer Str. 16 (obecnie ul. Świdnicka 44), nad modną restauracją Palast-Restaurant. Pierwszym właścicielem kina był Franz Thiemer. Kino było bardzo popularne wśród mieszkańców. Po trzech i pół roku istnienia szczyciło się milionowym widzem, co dawało w przeliczeniu ok. 800 widzów dziennie. Pod koniec I wojny światowej kino zostało przejęte przez firmę Kammer-Lichtspiele GmbH, a od 1922 roku należało do firmy Schauburg AG, która zarządzała nim do II wojny światowej. Pierwotnie kino mogło pomieścić ok. 430 osób w dużej sali (miało też mniejszą salę, gdzie okazyjnie organizowano projekcje), a po przebudowie wyższej kondygnacji w 1926 roku na część balkonową – 650 widzów.
Po wojnie, w polskim Wrocławiu, pierwsze filmy zaczęto wyświetlać właśnie w tym budynku, przemianowanym na kino Warszawa, przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego (obecnie Piłsudskiego), ale wejście do niego było nadal od ulicy Świdnickiej. Kino otwarto 16 czerwca 1945 roku, a premierowym filmem był „Majdanek”. Kino w tej postaci funkcjonowało do roku 1963, kiedy to z powodu złego stanu technicznego budynek całkowicie rozebrano, a w jego miejsce w latach 1968 – 1973 powstało całkowicie nowe Kino Warszawa, z salą dla 600 widzów. W 1988 roku zmodernizowano wnętrze, a w 1996 otwarto małą salkę na 90 miejsc. W prawie niezmienionej postaci kino wyświetlało filmy do maja 2010.
Wtedy rozpoczęły się prace budowlane nad trzecim z kolei budynkiem kinowym w tym miejscu. Jako następca kina Warszawa (i niemieckiego Palast-Theater), powstało Dolnośląskie Centrum Filmowe

Wirtualne zwiedzanie kina

Kesz:

Kesz - mały magnetyczny gdzie zmieścił się nie tylko logbook, ale i ołówek, choć przy dzisiejszych technikach maskowania nie bardzo wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie... Proszę byś nic nie wyrywał, niczego nie rozkręcał, nie kopał, itp. Na kordach stań rozejrzyj się, zastanów. Przy podejmowaniu skrzyneczki zachowaj ostrożność, uważaj na monitoring i ciekawskich obserwatorów. Pojemnik proszę odkładać zieloną naklejką na zewnątrz!

 

 

EN(translate):

Lower Silesian Film Centre


Lower Silesian Film Centre (DCF) is a new, four cinemas object built on the site of the old, completely rebuilt, Wroclaw cinema "Warsaw".
DCF is an investment Oder-film, which deals with a wide cross-section of film activity in Lower Silesia and Lubusz. As you can see cinema theaters ambitious.History
The first cinema was founded here in German times - it was called then Palast Theater. It was opened September 3, 1910 year. in a stone house buyer Moritz Branissa the Neue Schweidnitzer Page 16 (now St. Świdnicka 44), the trendy restaurant Palast-Restaurant. The first owner of the cinema was Franz Thiemer. Cinema was very popular with the locals. After three and a half years of existence boasted one million viewers, which gave the approximately 800 people per day. At the end of World War I, the cinema was taken over by Kammer-Lichtspiele GmbH and since 1922 belonged to the company Schauburg AG, which managed it until World War II. Originally cinema can accommodate up to 430 people in a large room (it was a smaller room, where he occasionally organized projections), and the reconstruction of the upper level in 1926 on the part of the balcony - 650 viewers.After the war, the Polish Wroclaw, first began to view the videos just in this building, renamed the cinema Warsaw, at the then Świerczewskiego Street (now Square), but the entrance to it was still on the street Świdnicka. Cinema opened on June 16, 1945 year, and the premiere of the film was "Majdanek". Cinema in the form functioned until 1963, when due to poor technical condition of the building completely demolished and in its place in the years 1968 to 1973 created an entirely new Cinema Warsaw, with room for 600 spectators. In 1988 the interior was modernized and in 1996 opened a small room for 90 people. In almost unchanged cinema wyświetlało videos to May 2010.
Then the construction work was started on the third consecutive cinema building here. As successor to the cinema Warsaw (and German Palast-Theater), founded Lower Silesian Film CentreVirtual Tour Film Center

Cache:

Magnetic micro where it fits only a logbook, but with today's masking techniques do not quite know whether that is of any importance ... Please, you do not pluck, spin nothing, no kicking, etc. On coord stand, look around, think. When making boxes careful, watch out for monitoring and curious observers. Please container put off a green label on the outside!

Map//licznikFlag Counter

Additional Hints (Decrypt)

CY: zbavgvebjnal
RA: zbavgbevat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)