Skip to content

"Vīksnas skolai 100" Traditional Geocache

Hidden : 08/02/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LAT: Cache satur logbook, zīmuli, zīmuļa asināmo, mantas maiņai.

ENG:Cache contains logbook, pencil, pencil sharpener, stuff to change.


LAT: Slēpnis par godu skolas simtgadei!

Izglītības pirmsākumi tagadējā Vīksnas pagasta teritorijā varētu būt datēti ar 20.gadsimta sākumu – tas bija laiks, kad šeit ieradās pirmie iedzīvotāji no Vidzemes, izcērtot mežu un uzbūvējot mājas, nodibinājuši ģimenes. Līdz ar bērnu skaita palielināšanos radās nepieciešamība jauno paaudzi izglītot. Sākumā bērnu mācīšana tika organizēta kādā ciema lielākā istabā, kur to veica no citiem darbiem brīvāks pieaugušais cilvēks. Par skolu kā institūciju varētu runāt, sākot ar 1910.gadu, kad kāda jau diplomēta skolotāja, atnācēja no Rēzeknes apkārtnes, ciemā kādā istabā mācījusi bērnus jau pēc klasēm, ievērojot trīs vecuma pakāpes – 1., 2., un 3.klasi. Mācības tikušas organizētas latgaliešu izloksnē. Skolotāju algojuši bērnu vecāki.

Latvijas Valsts Vēstures arhīva fondā ar nosaukumu „Izglītības ministrijas Skolu departaments ” ir saglabājusies Vīksnas sešklasīgās pamatskolas pārziņa Rozentāla sastādītā vēsturiskā izziņa, kura sastādīta 1937. gadā. Tajā teikts, ka 1912.gadā Pleskavas zemnieku zemes banka dāvinājusi Vīksnumeža pareizticīgo draudzei zemi un līdzekļus skolas būvei. Vīksnas skolai pamatus lika 1912.gadā. Skolas celšanai baļķus un akmeņus klaušu kārtā veda apkārtnes iedzīvotāji. Darbu Vīksnumeža skola uzsākusi 1913.gada rudenī ( datums nav minēts )

Avots1: Vīksnas skolas novadpētniecības materiāli; Avots2: Latvijas valsts arhīva izziņa par Vīksnas astoņgadīgās skolas dibināšanu.
 
ENG: Cache made on the occasion of the centenary of the school!
The origins of education in Vīksnas rural area can be dated back to the beginning of the 20th century - it was the time when the first inhabitants arrived from Vidzeme, cutting down forests and building a houses, established families. By increasing the number of children it was necessary to educate the younger generation. At first, teaching children was held in the largest room of the village, where they were teached by other works freer adult man. About the school as an institution to speak, from 1910, when an already certified teacher, came from Rezekne neighborhood, village children taught in a room after classes, with three age grades - 1st, 2nd, and 3rd class. Training were organized in Latgale dialect. Teacher was hired by parents.

Latvian State Historical Archives Foundation entitled "Ministry of Education, School Department" has remained Vīksnas sešklasīgās primary controller Rosenthal compiled historical reference, which made ​​in 1937. year. It says that in 1912, farmers in the Pskov Land Bank donated Vīksnumeža Orthodox church land and funds for the construction of the school. Vīksnas school laid the foundation in 1912. Neighborhood residents led School lifting logs and stones as bondage. Vīksnumeža school work started in autumn 1913 (date not mentioned)
Skolas 1.Ēka (vecā skola)                                               
               
Skolas 2.Ēka (Jaunā, tagadējā skola)            
 
Vīksnas 6-klasīgās pamatskolas skolnieces kopā ar skolotāju R.Matisoni (Vanagu) vidū 1948.gadā.
 
LAT: Slēpnis var būt nedaudz redzams, bet var būt arī tikai sataustāms, atkarībā kā ticis novietots iepriekš. Lai slēpni dabūtu ārā, nevilkt ar spēku, bet novietot pareizā leņķī.
 
ENG: Cache may be slightly visible, but may be just palpable, according how the lastone has been placed it. To get out the cache,do not use the power, but set it at a right angle.

Additional Hints (Decrypt)

YNG: Fvran, qmvynx
Rat: Jnyy, qrrcre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)