Skip to Content

<

Stroj casu / Time machine

A cache by www.geopraha.eu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/29/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stalinův pomník 

Po ukončení II. světové války vyvstala jako v ostatních československých městech myšlenka, postavit tehdejšímu komunistickému vůdci Stalinovi pomník. Po dlouhých úvahách bylo vybráno i místo – Letenská pláň. Stavba skupinového sousoší byla započata v prosinci roku 1949 a byla vyčíslena na 140 mil. korun (po měnové reformě v roce 1953). Ke slavnostnímu odhalení došlo 1. května 1955, na svátek práce. Sochař Otakar Švec, který byl sousoším pověřený, se ale odhalení nedočkal – spáchal sebevraždu. Sousoší, které bylo často označováno fronta na maso, bylo usazeno na Letenskou pláň, nedaleko Čechova mostu. Pomník byl z mohutných žulových kvádrů, které stály na železobetonové konstrukci. Celé sousoší dosahovalo do výšky přes patnáct metrů a délky přes dvacet metrů.

V samotném čele monumentálního sousoší stál sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin. Do pozadí byli umístěni zástupci všech tehdejších společenských tříd. Vlevo od Stalina postával dělník, vědec, kolchoznice a rudoarmějec, kteří měli zastupovat sovětský lid. Vpravo od diktátora naopak stáli představitelé československého lidu – dělník, rolnice, novátor a vojín.

Poté, co se po Stalinovi ujal moci Chruščov, došlo k otevřené kritice Stalinova kultu. Nastalo veřejné odhalování diktátorových zločinů, kterých se během své nadvlády dopustil. Proto začalo docházet, stejně jako v ostatních zemích, k likvidaci symbolů, které by jeho diktátorský režim připomínaly. Stejný osud potkal i letenský pomník. Letenský kolos, se kterým byly spojeny zejména vysoké náklady, než obdiv lidí, tak na Prahu shlížel pouhých sedm let. K odstranění sousoší došlo v listopadu roku 1962. Odstranění předcházely velké debaty na téma, co s ním. Nikdo však pomník nechtěl, Stalin se již neuctíval, proto bylo rozhodnuto o jeho odstřelení. Náklady spojené s likvidací a odstřelováním pomníku přesáhly čtyři miliony korun.

Metronom 

Po likvidaci pomníku následovalo několik návrhů na vznik nového letenského památníku, ale žádný z projektů nakonec nebyl realizován. V současné době je na Stalinově podstavci pohyblivý metronom. Ten vytvořil sochař Vratislav Novák v roce 1991. Metronom, který autor nazval ,,Stroj času“, připomíná svým vzhledem známý Mälzelův metronom. (Jan Nepomuk Mälzer v roce 1816 na podnět Ludwiga van Beethovena zhotovil první mechanický metronom). Letenský pohyblivý stroj dosahuje výšky pětadvacet metrů. Na Letnou byl dopraven a usazen pomocí obřího vrtulníku. Zajímavá stavba s velkým kyvadlem se stala nejen vyhledávaným cílem procházek. Okolní prostor bývalého památníku totiž využívají in-linisté a skateboardisté. 

Podzemí pod pomníkem je veliké takřka jako Palachovo náměstí u Rudolfina a mělo sloužit jako muzeum J. V. Stalina. Není to jednolitá místnost, ale několik částí, z nichž největší je tzv. Sloupová síň. Ta se rozprostírá na ploše kolem 100 metrů čtverečních. Podzemí nebylo koncipováno jako kryt. Mělo sloužit pouze ke zlepšení stability pomníku. V roce 1989 se v podzemí nacházel rockový klub a z těchto prostor dokonce vysílala první soukromá rozhlasová stanice, která byla přejmenována na Radio 1. Poté podzemí sloužilo spíše jako skladiště.

V současnosti jsou podzemní prostory pod pomníkem v opravdu dezolátním stavu, proto je pro veřejnost zcela uzavřeno. Zejména díky stáří a přírodním vlivům se betony začínají drolit. Do objektu také stropem prosakuje stále více vody a zub času se začal podepisovat i na konstrukci celé stavby. Bohužel náklady na opravu jsou velmi vysoké. Město se tedy rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku, prostřednictvím které by soukromý investor mohl objekt zachránit. V zakázce zvítězila stavba obřího oceanária, která však doposud nebyla realizována. Uvidíme, zda se podmořského světa na Letné jednou dočkáme.

Stalin memorial

After the end of World War II arose as in other cities of the Czechoslovak idea to build the communist leader Stalin a monument. After long consideration was chosen the place - Letna. Construction group sculpture was started in December 1949 and was estimated at 140,000,000 crowns (after devalvation in 1953). The grand revelation had occurred on 1 May 1955 on Labor Day. The sculptor Otakar Svec, who was in charge of the sculptural group, the revelation did not live - he committed a suicide. The sculpture, which was often referred to queue for meat, was seated on Letná Plain, near the bridge Chekhov. The memorial was built of massive granite blocks that stood in the reinforced concrete structure. The whole sculpture was up to fifteen meters over a length of over twenty feet.

At the very forefront of the monumental sculpture was Soviet dictator Josif Vissarionovich Stalin. In the background were placed representatives of all social classes. To the left of Stalin stood worker, scientist, collective farmers and soldier of Red army, who had represented the Soviet people. On the right from the dictator stood over the representatives of the Czechoslovak people - worker, peasant, soldier and innovator.

When Khrushchev took power, there had been open criticism of Stalin cult. There was a public detection of dictator's crimes, which were committed during his dominance. Therefore, as well as in other countries, the destruction of symbols that resembled his dictatorial regime started to occur. The same fate befell Stalin's memorial. The colossus, with which are connected mainly higher costs than the admiration of the people of the city, looked down just for seven years. The sculpture was removed in November 1962. Removing preceded by a debate about what to do with him. But no one wanted a monument, Stalin has been worshiped, so it was decided to blow up. Costs associated with the liquidation and blasting monument exceeded four million crowns.

Metronome

After the destruction of the monument several proposals followed for the creation of new memorial, but none of the projects finally been realized. Today there is a mobile metronome on a pedestal of Stalin. It was created by sculptor Vratislav Novák in 1991. Metronome, which the author called ,,The Time Machine", resembles the known Mälzel's metronome. (Jan Nepomuk Malzer in 1816 at the initiative of Ludwig van Beethoven made ​​the first mechanical metronome). This moving machine reaches a height twenty-five meters. On the summer was brought and established using a giant helicopter. An interesting building with a large pendulum become not only a popular destination for walks. The surrounding area of the former monument is used by skaters.

Underground under the monument is almost as big as Palach Square at the Rudolfinum and should serve as a museum of Stalin. It's not a monolithic room, but there are several parts. The largest of them is called the Hall of Columns. It covers an area of ​​around 100 square meters. Underground was not conceived as a cover. It should serve only to improve the stability of the monument. In 1989, the underground rock club located in these areas and there even aired the first private radio station, which was renamed Radio 1. After that, underground rather served as a warehouse.

Today the underground space beneath the monument in a really desolate state, so it is completely closed for the public. In particular due to the age and the elements of nature the concrete begin to crumble. The building is also leaking water through the ceiling and the passing time began to sign on the design of the building. Unfortunately, the repair costs are very high. The city therefore decided to launch a public contract, through which a private investor would save the object. The contract won a construction of giant oceanarium, but has not been realized yet. We'll see if the underwater world at Letna will be build.

Správce odkaz
Naše ostatní keše odkaz
Historie keše
24/03/2015 - adopce keše od JeikoNatari pod geopraha.eu
21/04/2015 - úprava listingu (prazskychytrak

20/07/2015 převzetí do péče Jedeláka

 

Additional Hints (Decrypt)

Irirepí fxynq/Fdhvery'f jnerubhfr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

5,553 Logged Visits

Found it 5,364     Didn't find it 70     Write note 35     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 14     Enable Listing 14     Publish Listing 1     Needs Maintenance 31     Owner Maintenance 15     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 7     

View Logbook | View the Image Gallery of 305 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.