Skip to content

Mācītājmuižas Velnakmens/ stone/ Ancientsites #27 Traditional Geocache

Hidden : 08/10/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Slēpnis pie akmens krāvuma mežā pretī Mācītājmuižas Velnakmenim

EN The cache is located at a boulder pile in the forest opposite the Rectory's  Devils' Stone


LV Kultūrvēsturisks akmens — teiku akmens, dobumakmens (muldakmens). Teika par Velnu un dobumi ļauj akmeni pieskaitīt kulta objektu kategorijai. Akmens virsmas augšmalā laivveida muldas iedobums — 0,45 m garš, 0,17 m plats, dziļums 5 cm. Plakans neregulāras formas pusiedobums ir lēzenās virsmas malā: 65 cm garš, 45 cm plats, lielākais dziļums pie augšmalas — 5 cm, dabīgas izcelsmes. Kā kultūrvēsturisks dobumakmens un vietējas nozīmes dižakmens, iespējams, pirmoreiz apzināts 1993. gada 27. septembrī (A. Grīnbergs un A. Jakovičs). 2008. gada vasarā notiekošās ceļa pārbūves darbu apdraudēts. Ceļa būves darbu laikā skarts ap akmeni iespējamais kultūrslānis ceļa pusē. Akmens forma — kastveida, ar nedaudz slīpu augšu, plānā, nošķelta trīsstūra veida formā. Atrašanās vieta sākotnējā. 3,30 m garš, 2,40 m plats, 1,30 m augsts, kaudzes izmēri — 4,90 m un 3,80 m, apkārtmērs 9,40 m, tilpums 5 kubikmetri (www.geoparks.lv)

EN A cultural historical stone — a tale stone, a hollow stone (a trough stone). The tale about the stone and the hollow makes it possible to attribute the stone to the cult object category. In the upper part of the surface there is a boat-shaped trough hollow — 0.45 m long, 0.17 m wide, depth of 5 cm. A flat semi-hollow of an irregular form is on the side of the gradually sloping surface: 65 cm long, 45 cm wide, the largest depth in the upper part — 5 cm, of a natural origin. As a cultural historical hollow stone and a secular stone of local significance it was examined, probably, for the first time on September 27, 1993 (A. Grīnbergs and A. Jakovičs). In summer of 2008 endangered by road reconstruction works. During the road reconstruction works, the probable cultural layer around the stone had been damaged from the road side. The form of the stone is box-type, with a slightly sloping upper part, in the form of a thin truncated triangle. Located in its initial position. It is 3.30 m long, 2.40 m wide, 1.30 m high, the size of the cairn — 4.90 m and 3.80 m, circumference of 9.40 m, volume of 5 cubic meters (www.geoparks.lv).

LV „Tas noticis tajā laikā, kad celta Matīšu baznīca. Kādā naktī Velns nesis lielu akmeni un gribējis aizlikt baznīcas durvīm priekšā. Velnam nav paticis, ka ceļ baznīcu ceļa malā, pa kuru viņam jāstaigā. Velns ar akmeni nācis pa pļavu no mācītājmuižas puses. Kad viņš bijis netālu no mācītājmuižas, iedziedājies gailis. Velns nosviedis akmeni zemē un mucis. Akmens pārplīsis divās daļās. Lielākais gabals vēl tagad guļ ceļa malā. Dažs vēl šodien esot Velnu redzējis pusnaktī tupam uz lielā akmens ceļmalā.” (198, 1913., E. Grīvinieks Valmieras Braslavā, 77. g. v.; pier. K. Banga 1966.; sast. I. Ruberte, Valmieras novada teikas. 1999.) „Netālu no mācītājmuižas, pie Braslavas ceļa, vēl šodien guļ liels, pelēks akmens. Reiz velns, izvilcis akmeni no purva, saņēmis kājstarpī un jājis uz Matīšu baznīcu. Velns gribējis akmeni nomest tai virsū. Bet te iedziedājies mācītājmuižas gailis, velns pametis akmeni ceļmalā un aizmucis.” (1978, 2047; tc. Olga Grīnšteine, dzim. 1895. g.; pier. K. Banga 1966. g.; sast. I. Ruberte, Valmieras novada teikas. 1999.)

EN "It occurred at the time when the Matīši Church was constructed. One night the Devil carried a large stone and wanted to obstruct the door of the church with it. The Devil did not like that a church was being constructed on the roadside were he used to walk. The Devil was coming with the stone from the side of the rectory. When he was already close to the rectory, a rooster crowed. The Devil threw the stone down and bolted away. The stone split into two parts. The largest part still lies on the edge of the road. Some people have seen the Devil at midnight on the large stone on the roadside.” (198, 1913, E. Grīvinieks in Braslava of Valmiera, 77 years old; recorded by K. Banga 1966; compiled by I. Ruberte, Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) "Not far from the rectory, at the Braslava road, still nowadays a large grey stone lies. Once the Devil, having pulled the stone out of a marsh, squeezed it between his legs and rode to the Matīši Church. The Devil wanted to throw the stone on the church. All of a sudden the rectory's rooster crowed, so the Devil left the stone on the roadside and ran away.” (1978, 2047; narrated by Olga Grīnšteine, born in 1895; recorded by K. Banga in 1966; compiled by I. Ruberte, Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.)

LV Mežā iepretīm Mācītājmuižas Velnakmenim atrodas divi akmens krāvumi - viens īsti liels, laivas formas, otrs - mazāks un izteiktāks. Tur arī meklējiet slēpni. BYOP. Noderēs kabatas nazītis.

EN In the woods aooposite the Rectory's Devils Stone there are two piles of boulders. One bigger, in the form of a boat, another smaller. This is the location for the cache. BYOP. The pocket knife can be useable.

Additional Hints (No hints available.)