Skip to content

Kalnalammiku akmens/ sacred stone/ Ancientsites#41 Traditional Geocache

Hidden : 08/14/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Slēpnis pie akmens ar bronzas laimetā iegrebtām bedrītēm

EN Cache near the stone with several dimples carved in the Bronze Age


LV Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2456). 3,95 m garš, 2,90 m plats, 1,10 m augsts; apkārtmērs 10,90 m, tilpums 5 m3. Garenass orientācija 160 grādi, kas ir gandrīz Z–D virzienā un atbilst ledāja kustības virzienam, līdz ar to akmens neapšaubāmi atrodas savā sākotnējā vietā. 1978. gadā to atklāja Valmieras novadpētniecības muzeja ekspedīcija. Ap akmeni konstatēts kultūrslānis (mūsu ēras 2. g.t. 1.–2. gs.). Akmens virsmā orientējoši bronzas laikmetā ieveidotas 40 sfēriskas bedrītes. Gandrīz visas (izņemot divas) bedrītes izveidotas pret A vērstajā akmens virsmā. (A. Grīnbergs, 2010) Ap akmeni vērojama tumša zeme, kurā var atrast sīkas trauku lauskas, galvenokārt no ripas traukiem. Acīmredzot šeit, upes krastā, atradusies vēlā dzelzs laikmeta apmetne. Kā stāsta Austra Puikāne (dzīvo Irbītēs, bij. Arakstes krogā, 77 g. v.), kas dzimusi un augusi Kalnalammikās, pie paša akmens lejā bijusi aka. Ap 1936.–1937. gadu te, kaut ko rokot, uzgājuši zemē koka grodus. (I. Cimermane, 1979)Kā stāstīja Ernests Gredzens, trīsdesmitajos gados akmeni apskatījuši kādi muzeja darbinieki no Rīgas. Pēc viņu apmeklējuma māju saimnieks ap akmeni racis un atradis akas grodus. Gribējuši akmeni tur novelt, bet nav varējuši. Vēlāk meliorācijas darbos atkal mēģinājuši akmeni izkustināt, bet atkal nav varējuši. Akmens saukts arī par Lambitas, agrāk Metsekulas upurakmeni. Stāsta, ka zem akmens bijis avotiņš, kurš vēlāk izzudis. Kādreiz avotiņi esot bijuši gar visu Rūjas krastu, bet pēc meliorācijas tie izzuduši. (No A. Leiša 1978. gada ekspedīcijas piezīmēm)

EN State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2456). 3.95 m long, 2.90 wide, 1.10 m high; circumference of 10.90 m, volume of 5 m³. The stone has not been moved. The orientation of the longitudinal axis is 160 degrees which is almost in the N–S direction and corresponds to the direction the glacier moved, consequently, the stone certainly lies in its original location. In 1978 it was discovered by the expedition of Valmiera Local History Museum. Around the stone a cultural layer has been found (1st-2nd cent. of 2nd millennium AD). The Kalnalammiki settlement site. Approximately in the Bronze Age 40 spherical cup-marks were made on the stone surface. Almost all (except two) cup-marks are made on the stone surface facing E. (A. Grīnbergs, 2010) Around the stone there is dark earth where one can find tiny container fragments, mainly from the wheel containers (11th–13th century?). Obviously, here, on the river bank, there was a late iron age settlement. According to Austra Puikāne (residing in the Irbītes homestead, former Arakste Inn, 77 y. old) who was born and grew up in the Kalnalammikas homestead, there used to be a well at the very stone in the valley. During some excavations around year 1936–1937 wooden well rings were found in the earth here. (I. Cimermane, 1979)As it was reported by Ernests Gredzens, in 1930s the stone was inspected by some museum employees from Riga. After their visit the owner of the homestead dug around the stone and found lining rings of a well there. They wanted to roll the stone there, but failed. Later during the land amelioration the workers tried to move the stone, but failed again. The stone is also called Lambita, previously, Metsekula Sacrificial Stone. They say that under the stone there used to be a spring which later disappeared. In ancient times there used to be springs all along the bank of the Rūja River, but they disappeared after the amelioration. (From year 1987 expedition notes by A. Leitis)

LV BYOP un nekādas priekšāteikšanas šoreiz!

EN BYOP and no more hints this time!

Additional Hints (No hints available.)