Skip to content

Sietiņieža velnala/ Devils cave/ Ancientsites #46 Traditional Geocache

Hidden : 08/14/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Sietiņiezis mūsuprāt ir pelnījis vēl vienu slēpni - no šī sērijas

EN We think Sietiņiezis rock needs one more cache from this series


LV Objekta saistība ar kultu izriet no teikām par Velna darbībām gan pie paša ieža, gan apkārtnē. Lielākais smilšakmens izcilnis Sietiņieža dienvidu daļā nosaukts par Velna papēdi; D daļā, pie iegruvuma, atrodas arī Sietiņieža velnala. Sietiņieža velnala ir ~10,5 m gara. Ala unikāla ar to, ka tai abi gali vaļēji; te, netālu no agrākas, jau sagruvušās smilšakmens arkas vietas veidojas jauna arka. Pie ieejas ala ir plaša un augsta (5 m plata, 4 m augsta, 2,5 m dziļa), tālāk sašaurinās (30 cm augsta, 70 cm plata), līdz otrā pusē atkal veido piltuvi (dziļums 8 m, platums līdz 13 m), kas uztver visus sniega un lietus ūdeņus, kuri, tekot caur alu, to paplašina. (S. Laime, 2009) Alas augstums ir 1,2 m, grīdas platība 25 m2Kokmuižas pagastā Gaujas labajā krastā pie Sietiņu mājas atrodas tā sauktais Sietiņa iezis. Uz tā agrāk sēdējis velns, neviens mācītājs nav varējis to izdzīt, jo katram bijuši grēki. Beidzot Rubenes mācītājs aizdzen Velnu caur iezim Gaujas atvarā. Vēl tagad iezī palicis velna caurums, kur mazie velni nesuši akmeņus, bet, Sietiņu gailim dziedot, izmetuši tos Briežu muižas tīrumā. Viņi gribējuši taisīt tiltu par Gauju.” (23, 7306, tc. M.Ivane, 70 g. v., pierakstījis K. Bukums 1926. g. Valmieras novada teikas. 1999.) „Sietiņa iezī, bijušā Velna mājoklī, alā, perinājoties milzīgi lieli vanagi kā aitas, un tos iedzīvotāji saucot par būmaņiem.” (9679 Bukums, Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999.) (Vairāk sk.: S. Laime, 2009)

EN The object's relation to cult comes of the tales about the Devil's activities at the rock itself and in its surroundings. The largest sandstone protuberance in the southern part of the Sietiņiezis Rock is called the Devil's Heel; at the S part, at the cave-in, the Sietiņiezis Devil's Cave is situated. The Sietiņiezis Devil's Hill is ~10.5 m long. The cave is unique due to the fact that its both endings are open; here, not far from the former already collapsed sandstone arch, a new arch is forming. At the entrance the cave is wide and high (5 m wide, 4 m high, 2.5 m deep), further on it becomes narrower (30 cm high, 70 cm wide) until it forms a filler again on the other side (depth of 8 m, width up to 13 m) that catches snow and rain water that enlarges the cave while flowing through it. (S. Laime, 2009) The length of the cave is 1.2 m, the space of the ground is 25 m2. "In the Kokmuiža Parish on the right bank of the Gauja River at the Sietiņi homestead, the so-called Sietiņi Rock is situated. In former times the Devil sat on it, no priests could send him away from there, because each of them had sinned. Finally a priest from Rubene expelled the Devil through the rock into the Gauja whirlpool. Yet now in the rock there is a Devil's hole where small devils brought stones, but when a Sietiņi's rooster crowed, they threw the stones away in the field of the Brieži manor house. They wanted to make a bridge across the Gauja.” (23, 7306, narrated by M.Ivane, 70 years old recorded by K. Bukums, 1926. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) "In the Sietiņi Rock, in the former Devil's dwelling, in the cave, huge large hawks, as large as sheep, used to nestle and they were called by people "būmaņi".” (9679 Bukums, compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas). 1999.) (For more detail see: S. Laime, 2009)

LV Pats slēpnis saprotamu iemeslu dēļ ir tālāk no ieža prom, pa taciņu gar kraujas augšu. Ja viegli atrast, palīdziet labāk nomaskēt:)

EN The cache itself for understandable reasons is little further away from the rock. Follow the footpath at the top of the cliff's edge. If too easy to find, feel free to hide it better:)

Lūgums pirmajiem - ja var, paķeriet līdzi kādu maisiņu un rakstāmo, bija beigušies! Paldies!

Note to FTFers - if you can, please bring a pen and sealeable pen to the cache, I had ran out! Thanks!

 

Additional Hints (Decrypt)

abynhmgf xbxf / oebxra gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)