Skip to content

Ogkalna elku kalns / Idols hill/ Ancientsites #50 Traditional Geocache

Hidden : 08/15/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Paugurs pazīstams arī ar citiem nosaukumiem: Ezerkalns, Ogkalns, Okalns, Oskalns, Cimpēnu kalns

EN The hill is know also as: Ezerkalns, Ogkalns, Okalns, Oskalns, Cimpēnu kalns


LV Argumenti, kas liecina, ka šī bijusi sena kulta vieta, saistās vienīgi ar nosaukumu, kā arī vietas atrašanos tuvu Cimpēnu pilskalnam — kādreiz šādu apdzīvoto vietu tuvumā bijušas arī svētvietas. Pētījumus veicis V. D. Balodis, taču specifiski atradumi saistībā ar piederību kulta objektiem nav bijuši.„Saukts arī Ezerkalns, Ogkalns, Okalns, Oskalns, Cimpēnu kalns — atrodas pretī Cimpēnu pilskalnam Jumaras (upes) labajā krastā Kocēnu pag. robežās. Kalna grunts (sastāv) no sarkana ieža. Tauta ir tādās domās, ka tas bijis elku, senču kulta, kalns.” (K. Bukums. Vietvārdi) „Upītes otrā pusē atrodas otrs kalns, ar sevišķu pāreju, kā domājams, elku kalns, kādi gandrīz visu pilskalnu tuvumā atrodas. Kalnu sauc par Ezerkalnu, Ogkalnu, Okalnu, Cimpēnu kalnu. Elka kalns atrodas Kokmuižas Silupītes robežās. Kalna grunts ir mīksts, sarkans smilšu akmens.” (V. D. Balodis. Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas)

Kalna galā gan ir redzams akmens ar nelielu iedobumu R pusē. Pašlaik kalna pamežs izkopts, un labi var redzēt īpatnēju akmens krāvumu tā stāvajā R pusē, apakšā pie upītes.

EN .7 km south-west of Kocēni, 180 m north-east of the Kalna Cimpēni, on the right side of the Kocēni–Cimpēni road, in the woods. On the right bank of the Tilgaļi brook (Cimpēni River, Silupīte River), opposite the Cimpēni Hill Fort.Arguments supporting the fact that it used to be an ancient cult site are related only to its name, as well as its close location to the Cimpēni Hill Fort — in older times near such inhabited places there used to be sacred sites. The research was carried out by V. D. Balodis, although there have been no specific artefacts found related to cult objects.located opposite the Cimpēni Hill Fort on the right bank of the Jumara River within the territory of the Kocēni Parish. The hill's soil consists of red rock. The people's opinion is that it used to be an idols', ancestors' cult hill.” (K. Bukums. Place Names (Vietvārdi)) "On the other side of the river the second hill is situated with a special passover, it is believed to be an idols' hill that are many around there, almost at all hill forts. The hill is called the Ezerkalns, Ogkalns, Okalns, Cimpēni Hill. The Idols' Hill is located within the territory of the Silupīte of Kokmuiža. The soil of the hill is soft, red sandstone.” (V. D. Balodis. Jumera's Valley and its Remarkable Sites" (Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas))

On the top of the hill there is a large stone with small hollow. In the basis of the hill there are well visible strange rock formation near the brook.

LV BYOP, un slēpnis netipiski zemu

EN BYOP, and the cache is atypically low

LV Pēdējais slēpnis sērijā. Pietiek!

EN The last one in this series. Enough!

Additional Hints (Decrypt)

fnxar / ebbg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)