Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
<

Baldones sēravots "Ķirzaciņa"

A cache by TuksaBurka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/28/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Konteineris ir neliela kastīte, kas satur viesugrāmatu, zīmuli, pildspalvu, asināmo. Lūdzu uzmanīgi novietot konteineri vietā! Konteiners atrodas pie Baldones sēravota "Ķirzaciņa", netālu no Baldones sanatorijas.
[ENG] The container is small box, which includes logbook, pencil, pen, pencil-sharpener. Please, put the container carefully in the place! The Container is placed at sulphur spring "Ķirzaciņa" [lizard], which is located near the Sanatorium of Baldone.

[LV] Baldones sēravots
Baldones sēravotu droši vien pazinuši mūsu senči jau pirms krustnešu ienākšanas, bet vēsturiskie dokumenti min XV gs. Vietējie zemnieki senatnē esot ievērojuši, ka govis avota ūdeni dzerot kā negudras. 15. gs. pie Baldones sēravota tika uzcelts tā sauktais mestra tornis, kur vasarās apmetās Livonijas ordeņa mestrs ar saviem ļaudīm. Tajos laikos Baldones avotu dēvēja par jaunības avotu. 1477. vai 1478. gadā te ārstējās arī Rīgas birģermeistars Soltrumps. Tolaik slimnieki pateicībā avotā metuši saktas, sudraba monētas, gredzenus, auskarus, ko atrada 19. gadsimtā, kad avotam tika izbūvēts baseins.
18. gs. Kurzemes-Zemgales hercogistē veidojās pirmie kūrorti un peldvietas Latvijas teritorijā. Pirmās kūrvietas izveidojās Bārbelē, tad BALDONĒ. Baldones sēravotus pētīja un aprakstīja Kurzemes ārsti Ekhofs, Šeinfogelis un Šīmanis, kurš sacerēja 364 lpp. biezu grāmatu par Baldones dziedniecības avotiem. Tā atbilda tā laika izpratnes un izpētes līmenim, neatpaliekot no ārzemju paraugiem. Sēravotu savā grāmatā „AUGSTAS GUDRĪBAS GRĀMATA” piemin arī Vecais Stenders(1774. g.),
Pēdējie hercogi ļāva avotu izmantot arī Krievijas pavalstniekiem, kas avotam sagādāja lielu slavu. 1780. gadā, kad Rīgā bija mēris, Baltijas ģenerālgubernators Brauns savus kareivjus sūtījis ārstēties uz Baldoni..
Kad hercogiste tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, pēc ķeizarienes Katrīnes II pavēles 1795. gadā tika izbūvēta vannas māja, bet 1797. gadā ar cara Pāvila I rīkojumu dibināts Baldones kūrorts. Šīmanis izstrādāja minerālūdeņu analīzes metodes un deva ārstnieciskus ieteikumus Baldones kūrorta izmantošanai, īpaši nierakmeņu un podagras ārstēšanai. ( Jānis Stradiņš. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā.)
Baronam Frīdriham Korfam ir lieli nopelni vecākā kūrorta Baltijā izveidē, viņš sāka iekopt arī parku. Viņa brālim, kas ilgu laiku mocījās ar locītavu sāpēm, Baldones avoti palīdzējuši šo kaiti izārstēt.
1818. gadā uzcēla vannu māju ar 30 vannām, un 1828. gadā jau tās lietoja. 1920. gadā Baldones kūrortu pārņēma Latvijas valdība, un tas kļuva par valsts īpašumu. Prezidenta Kārlis Ulmanis vairākkārtēji viesojies Baldonē. Baldones sēravoti bija arī valdības rūpju lokā, un tieši K.Ulmanis bija tas, kurš 1935.gadā panāca, ka 500 000 latu tika atvēlēti jaunas vannu mājas celtniecībai un atklātā peldbaseina izbūvei. Kūrmājas pārbūve, dūņu komprešu ēka, jaunā peldētava, jaunas šosejas – to iecerēja un realizēja.
Latvijā vecākajā kūrvietā sezona bija no 25.maijam līdz 15.septembrim. Baldonē ar labiem panākumiem toreiz ārstēja muskuļu, nervu un locītavu reimatismu, dažādas iekšķīgas un vielu maiņas slimības, nervu, sieviešu, hroniskās ādas slimības un daudz citu kaišu.
Padomju laikā 70.- 80.gados sanatorijai tika piebūvētas vairākas ēkas, arī 7 stāvu korpuss. Tajā laikā vienlaicīgi ārstējās ap 500 cilvēku.
Baldones sēravoti pieskaitāmi pie vēsajiem sārmzemju sulfātu minerālūdens avotiem. Tie satur H2S, kā arī Ca2+ - Mg2+ - SO42- jonus.
H2S iekšķīga lietošana:
1. Kuņģa slimībām. Ja skābes par maz, dzer siltu 35 °-38 °C maziem malciņiem 30 min. pirms ēšanas, ja skābes par daudz, dzer aukstu 1,5 stundas pirms ēšanas.
2. Ginekoloģiskajām slimībām.
3. Aizcietējumiem.
4. Žultspūšļa iekaisumiem.
H2S ārējās lietošanas veidi:
1. Vannas (sērūdeni uzsildīja vannu mājā ar tvaiku un pievadīja vannām), virpuļbaseins, kameru vannas ( roku, kāju vannas).
2. Zemūdens masāža (t° 36°-38°C, 10 līdz 15 min.).
Diemžēl no 20.gs.90.gadiem Baldones sanatorija vairs nedarbojas, bet cilvēki bieži ņem pie avotiņa ūdeni, lai ar to ārstētos.[ENG] Sulphur Spring in Baldone

Baldone sulphurous probably knew our ancestors before the arrival of crusaders, but historical records mention XV century. Local farmers in ancient times was noticed that cows drinking water source as foolish. At Baldone sulfur spring was built in the so-called Master of the tower 15th century, where the summers camped Livonian Order, and his men. In those days Baldone source called the fountain of youth. 1477th or 1478th year there were treated in the Mayor of Riga Soltrumps. At that time, patients who have cast into the treasury gratitude source brooches, silver coins, rings, earrings.

In 18th century developed first resorts in Latvian territory. First spas formed Bārbele then Baldoni. Baldone sulfur springs studied and described in Kurzeme doctors Ekhofs, Šeinfogelis Šīmanis, who wrote a 364 pages thick book about healing Baldone sources. It was in that time, the level of awareness and research, keeping abreast of foreign models. The sulfur spring in his book "Book of High Wisdom" also mentions the Old Stender (1774th year)

The latter allowed the dukes of sources used in the Russian nationals in the source cause of much fame. 1780th , when Riga was a plague, Baltic Brown, Governor General of troops sent for treatment Baldoni ..

When the Duchy was incorporated into the Russian Empire, the Empress Catherine II orders the 1795th The bath house was built, but the 1797th with the Tsar Paul I, the order founded Baldone resort. Siman by mineral analysis methods and therapeutic dose recommendations for Baldone resort, especially kidney stones and gout. (John Stradiņš. Science and Higher Education in Latvian).

Friedrich, Baron Korf has greatly contributed oldest resort in the Baltic creation, he began to dress in the park. His brother, who long struggled with joint pain, Baldone sources helped to cure this ailment.

In 1818 The bath house was built with 30 baths, and in 1828 they had already received. In 1920 the resort Baldone Latvian government took over and it became public property. President Karlis Ulmanis repeatedly visited Baldone. Baldone sulfur springs were also a concern of the government, and that Ulmanis was the one who in 1935 reached the LVL 500 000 were allocated to new bath house building and the construction of a public swimming pool. The Well-house rebuilding, mud compresses house, a new swimming, new highway - it was conceived and implemented.

Latvian oldest spas season was from 25 May to 15 September. The Sanatorium of Baldone treated with success muscle, nerve and joint rheumatism, various oral and metabolic diseases, neurological, women, chronic skin diseases and many other ailments.

During the Soviet period 70th - 80s sanatorium was built close several buildings, including the 7-storey building. At the same time treated about 500 people.

Baldone sulfur springs belong to the cool alkali sulfate mineral springs. They contain H2S and Ca2 + - Mg2 + - SO42-ions.

H2S oral administration:
1.Gastric diseases. When acid for a little drink warm 35 ° -38 ° C for 30 min for small sips. before eating, if too much acid, cold drink 1.5 hours before eating.
2. Gynecological diseases.
3. Constipation.
4. Inflammation of the gallbladder.

H2S external uses:
1. Bath (warmed sufur water)
2. Underwater massage (t ° 36 ° -38 ° C for 10 to 15 min.).

Sadly since 90`s Baldone sanatorium no longer work, but people often take the spring water to heal.

Additional Hints (Decrypt)

Ivef 2z
Bire 2z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.