Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

EarthCache

Zazrak prirody :: The Miracle of Nature (SNM)

A cache by mariska+nop77svk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/4/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 • "Indoorová" earthkeš.
 • Platí sa vstupné!
 • Čítajte kontrolné otázky poriadne!
 • Logy "spred múzea" neuznávame. Choďte dnu! (cca 10:00-16:30)

 • "Indoor" earthcache.
 • The entry is paid!
 • Please, read the validation questions thoroughly.
 • We don't accept "Found" logs "in front of" the museum. Get inside! (approx. 10:00am-4:30pm)

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum (ďalej aj "SNM") je hlavná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí, i prostredníctvom ďalších foriem múzejnej komunikácie. Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív, vedecká knižnica a 18 špecializovaných múzeí. Múzeum podporilo aj vznik národnej knižnice, národného archívu a národnej galérie.

Základy potrebné na jeho inštitucionalizáciu položila v roku 1893 v Turčianskom Svätom Martine Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá vznikla predovšetkým vďaka úsiliu Andreja Kmeťa. Počas viac ako 100-ročného pôsobenia Slovenské národné múzeum prešlo zložitým procesom formovania. Dnes už rozsiahla celoštátna inštitúcia spravuje vyše trojmiliónový zbierkový fond, ktorý hmotne dokumentuje predovšetkým vývoj prírody a spoločnosti na Slovensku, kultúru a život Slovákov doma i za hranicami, zmeny v živote krajiny a jej obyvateľov od čias formovania sa geologických vrstiev až po súčasnosť.

Prírodovedné múzeum

Zameriava sa na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá. Sídli v hlavnej budove SNM v Bratislave a nájdete v ňom okrem iných aj vynovenú štvor-expozíciu "Zázrak prírody", zaberajúcu celé druhé poschodie. Okrem expozícií "Biodiverzita Slovenska" a "Biodiverzita Zeme", ktorých polodetailná prehliadka Vám dokáže zabrať najmenej hodinu času, dávame, vzhľadom na štandardné zameranie earthkeší, do pozornosti zvyšné dve expozície ...

Príbeh života na Zemi – paleontologická expozícia sústredená v prvej miestnosti (v smere prehliadky) prezentuje vývoj a diverzitu spoločenstiev organizmov na Zemi od samotného vzniku planéty a informácie prekladá a zdôvodňuje základnými faktmi o geológii Zeme. Približuje významné evolučné zmeny na pozadí geologického tvarovania planéty a predstavuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednotlivých geologických období. Nájdete tu množstvo textov, obrázkov a skamenelín, niekoľko animovaných prezentácií, dokumentárnych filmov a diorám, všetko s popismi v slovenčine aj v angličtine, spracované v návštevnícky atraktívnej podobe s pridanou hodnotou niekoľkých "pikošiek".

Klenoty Zeme – mineralogická expozícia sústredená v poslednej, štvrtej miestnosti (v smere prehliadky) prezentuje 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít (z 3400+ doposiaľ celosvetovo známych druhov). Sú usporiadané v zmysle kryštalografickej klasifikácie H. Strunza. Systematickú zbierku kryštálov a rúd dopĺňajú ukážky brúsených ozdobných kameňov, ukážky meteorických materiálov, mikroskopické fotografie voľným okom nepozorovateľných objektov a zopár starých banských máp. Expozícia je, žiaľ, výlučne v slovenčine a prudko statická, takže cudzinci a laici si tu až tak veľa zaujímavého nenájdu. Pozor, minerály je (vraj) zakázané fotografovať.

Múzeum je otvorené každý deň mimo pondelkov od 10:00 do 16:30. Pre presnejšie a najčerstvejšie info o dostupnosti múzea si radšej pozrite otváracie hodiny na webe SNM.

Podmienky uznania nálezu

 1. V ktorej "hodine a minúte dňa" života Zeme sa objavili prokaryoty?
 2. Čo v skutočnosti sú zuby mesačného vlka?
 3. Keď rastliny "vyšli" z mora na súš, museli sa prispôsobiť novým podmienkam. Ktoré tri črty chýbajú vodným riasam oproti suchozemským rastlinám?
 4. Uveďte pôvodný názov "slovenského" dinosaura, ktorého stopy boli nájdené v Tatrách. Aký dlhý mal krok?
 5. Nájdite a pomenujte (vyhynutého) "koňa" s pazúrmi namiesto kopýt. Kde presne je na Slovensku jediné nálezisko jeho kostier? (Chceme od vás: Názov obce, názov kopca, názov miesta.)
 6. Ktorý bol najznámejší mäsožravec na (súčasnom) Slovensku v období pleistocénu? Uveďte aspoň jedno známe miesto výskytu jeho pozostatkov na Slovensku. Kedy prestal žiť v Európe?
 7. (v mineralogickej expozícii) Nájdite najväčší kryštál muskovitu. Odkiaľ pochádza?

Pre platný "Found" log musíte

 1. navštíviť expozície múzea osobne a
 2. poslať nám Vaše odpovede na aspoň 5 z uvedených 6 otázok. (Postačí vám na to 23 slov a 2 čísla.)

Logujte "Found" bez vyzvania, spolu s odoslaním odpovedí.

 • "Found"-logy bez odpovedí odoslaných do 1 hodiny od Vášho logu budú zmazané.
 • Pokiaľ budú niektoré odpovede (kriticky) nesprávne, budeme vás kontaktovať s požiadavkou ich doplnenia/opravy. "Found" logy bez správnych odpovedí odoslaných/opravených do 48 hodín od zverejnenia logu budú zmazané.
 • Ak budeme mať podozrenie, že s odpoveďami podvádzate, vyžiadame si od Vás dodatočný dôkaz Vašej osobnej návštevy tohto miesta; vlastné fotografie z miesta EC s platným EXIFom nám postačia, nemusíte na nich byť Vy.

Slovak national museum

The Slovak National Museum (from here onwards also "SNM") is the top state institution responsible for preparing museum collections, facilitating scientific research and organizing cultural and educational events in this field in the Slovak Republic. Based on the results of scientific research and surveys, it creates, documents, processes, evaluates, protects and makes various collections of artistic, historical or scientific objects accessible to the general public, along with information on the natural and social development of the country and its ethnic communities as well as the evolution of the Slovak nation. SNM also operates one specialised public archive, a scientific library and 18 specialised museums. Also, it supported the creation of national library, national archive and national gallery.

The beginnings of SNM are connected with the endeavour of the Slovak nation for national emancipation and self-determination. SNM is connected to the tradition of Matica Slovenská Museum and the Museum of National House in Martin, which developed the Slovak Museology Society in Turčiansky Svätý Martin in 1893, mostly thanks to the effort of Andrej Kmeť.

Museum of Natural History

The museum‘s principal aims are research, documentation and presentation of the diversity and development of living and non-living nature in all its variety especially at the territory of Slovakia. With its collections (approximately 2.5 million objects) it ranks among the most significant European natural history museums. It resides in the SNM's main building in Bratislava and among others you can find there also the recently updated four-exhibition "The Miracle of Nature", filling all of the museum's 2nd floor. Apart from "Biodiversity of Slovakia" and "Biodiversity of Earth", which alone could take at least one hour to skim through we present you, due to the traditional themes of earthcaches, the remaining two exhibitions ...

The History of Life on Earth – the paleontological exhibition (in the first of four rooms, in the direction of tour) presents the evolution and diversity of long extinct communities of organisms on Earth and backs up the informations with basic facts from Earth's geology. Exhibition presents significant evolutionary changes and major representatives of animals and plants of each geological period. Information on the diversity of extinct worlds are mediated by texts, visual diagrams, charts, pictures, maps, animated presentations, dioramas, and especially the original fossilized remains of animals and plants, all of that with descriptions in slovak and english, put together to a form attractive to visitors, with an added value of few "curiosities".

The mineralogical exhibition Treasures of Earth (in the last, fourth room, in the direction of tour) presents 1100 samples of more than 700 mineral species (from 3400+ species known worldwide) from Slovakia as well as from foreign locations. The samples are organised according to the Nickel-Strunz chemical-structural classification. The collection of crystals and ores is supplemented by a few specimens of polished gemstones, meteoric materials, microscopic photographs of objects invisible to the naked eye and a few old miner maps. Exhibition is, unfortunately, exclusively in Slovak and heavily static, so foreigners and laymen won't find much of interest here. Warning: Taking pictures of the stones is (said to be) forbidden.

The Museum is open each day except for Mondays from 10:00 am till 4:30 pm.

"Found" log acceptance criteria

 1. At which "hour and minute of the day" of Earth's lifetime the prokaryotes emerge?
 2. What actually are the moon wolf teeth?
 3. When plants "walked out" from the sea to the land, they had to adapt to new conditions. Which three features the water algae lack in comparison to the terrestrial plants?
 4. Cite the former name of the "slovakian" dinosaur, traces of which have been found in Tatras. What was its step length?
 5. Find and name the (extinct) "horse" with claws instead of hooves. Name the only excavation site of its fossils/skeletons in Slovakia? (We want: Name of the town/city, name of the hill, name of the place.)
 6. What was the best known carnivore in (today's) Slovakia in the era of pleistocene? Name at least one of its excavation sites in Slovakia. When did its habitation in Europe end?
 7. (in the mineralogical exhibition) Find the largest crystal of muscovite ("muskovit" in Slovak). Where is it from?

For a valid "Found" log you have to

 1. visit the site personally and
 2. send us your answers to at least 5 of the 6 questions via e-mail. (23 words and 2 numbers must suffice.)

Log your "Found" along with sending your answers.

 • "Found" logs without answers sent within 1 hour since posting your log will be deleted.
 • If any of your answers are (critically) incorrect, we'll contact you with a request for correction. "Found" logs without answers corrected within 48 hours since posting your "Found" log will be deleted.
 • If we suspect that you cheated the answers, we'll ask for additional proof(s) of your visit to the site; your photographs from the site with valid EXIF will do fine, you don't have to be on them.

Zdroje :: Sources

verzia 3.0.0

Additional Hints (Decrypt)

1, Žvibg Mrzr = 24 ubqía. Qbglxbiý cnary cev ifghcr qb rkcbmípvr. :: Rnegu'f yvsrgvzr = 24 ubhef. Gbhpu-qvfcynl arne gur rkuvovgvba ragenapr.
2, Úibqaá ivgeían b fxnzraryvaápu/sbfíyvápu. :: Vagebqhpgbel fubjpnfr nobhg sbffvyf.
3, Pnfg "Ebmibw eýo". :: Frpgvba "Qrirybczrag bs Svfu".
4, Cev iryxbz zbqryv bcreraéub wnšgren. :: Ng gur ynetr zbqry bs srngurerq fnhevna.
5, "Gergbubel" :: "Gregvnel"
6, žrol frxpvn "Zäfbženipr"? :: creuncf gur "Pneaviberf" frpgvba?
7, ivgeían "xerzvpvgnaý" :: fubjpnfr "xerzvpvgnal"

K, Ifghcaézh fn zbžab iluaúg. Aáwqvgr fv fcôfbo i eázpv qbzáprw cerqceícenil, nx wr iáz yúgb cbqcbevg Zúmrhz. :: Gur ragel srr pna or nibvqrq. Svaq gur jnl lbhefryirf nf lbhe ubzrjbex vs lbh erterg fhccbegvat gur Zhfrhz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

281 Logged Visits

Found it 252     Didn't find it 6     Write note 11     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 167 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 12/11/2017 12:48:57 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (8:48 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page