Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

This cache is temporarily unavailable.

mariska+nop77svk: Ďakujeme za spätnú väzbu. Vypíname až do momentu opráv chýb v kontrolných otázkach.

More
EarthCache

Zazrak prirody :: The Miracle of Nature (SNM)

A cache by mariska+nop77svk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/4/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 • "Indoorová" earthkeš.
 • Platí sa vstupné!
 • Čítajte kontrolné otázky poriadne!
 • Logy "spred múzea" neuznávame. Choďte dnu! (cca 10:00-16:30)

 • "Indoor" earthcache.
 • The entry is paid!
 • Please, read the validation questions thoroughly.
 • We don't accept "Found" logs "in front of" the museum. Get inside! (approx. 10:00am-4:30pm)

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum (ďalej aj "SNM") je hlavná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí, i prostredníctvom ďalších foriem múzejnej komunikácie. Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív, vedecká knižnica a 18 špecializovaných múzeí. Múzeum podporilo aj vznik národnej knižnice, národného archívu a národnej galérie.

Základy potrebné na jeho inštitucionalizáciu položila v roku 1893 v Turčianskom Svätom Martine Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá vznikla predovšetkým vďaka úsiliu Andreja Kmeťa. Počas viac ako 100-ročného pôsobenia Slovenské národné múzeum prešlo zložitým procesom formovania. Dnes už rozsiahla celoštátna inštitúcia spravuje vyše trojmiliónový zbierkový fond, ktorý hmotne dokumentuje predovšetkým vývoj prírody a spoločnosti na Slovensku, kultúru a život Slovákov doma i za hranicami, zmeny v živote krajiny a jej obyvateľov od čias formovania sa geologických vrstiev až po súčasnosť.

Prírodovedné múzeum

Zameriava sa na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá. Sídli v hlavnej budove SNM v Bratislave a nájdete v ňom okrem iných aj vynovenú štvor-expozíciu "Zázrak prírody", zaberajúcu celé druhé poschodie. Okrem expozícií "Biodiverzita Slovenska" a "Biodiverzita Zeme", ktorých polodetailná prehliadka Vám dokáže zabrať najmenej hodinu času, dávame, vzhľadom na štandardné zameranie earthkeší, do pozornosti zvyšné dve expozície ...

Príbeh života na Zemi – paleontologická expozícia sústredená v prvej miestnosti (v smere prehliadky) prezentuje vývoj a diverzitu spoločenstiev organizmov na Zemi od samotného vzniku planéty a informácie prekladá a zdôvodňuje základnými faktmi o geológii Zeme. Približuje významné evolučné zmeny na pozadí geologického tvarovania planéty a predstavuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednotlivých geologických období. Nájdete tu množstvo textov, obrázkov a skamenelín, niekoľko animovaných prezentácií, dokumentárnych filmov a diorám, všetko s popismi v slovenčine aj v angličtine, spracované v návštevnícky atraktívnej podobe s pridanou hodnotou niekoľkých "pikošiek".

Klenoty Zeme – mineralogická expozícia sústredená v poslednej, štvrtej miestnosti (v smere prehliadky) prezentuje 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít (z 3400+ doposiaľ celosvetovo známych druhov). Sú usporiadané v zmysle kryštalografickej klasifikácie H. Strunza. Systematickú zbierku kryštálov a rúd dopĺňajú ukážky brúsených ozdobných kameňov, ukážky meteorických materiálov, mikroskopické fotografie voľným okom nepozorovateľných objektov a zopár starých banských máp. Expozícia je, žiaľ, výlučne v slovenčine a prudko statická, takže cudzinci a laici si tu až tak veľa zaujímavého nenájdu. Pozor, minerály je (vraj) zakázané fotografovať.

Múzeum je otvorené každý deň mimo pondelkov od 10:00 do 16:30. Pre presnejšie a najčerstvejšie info o dostupnosti múzea si radšej pozrite otváracie hodiny na webe SNM.

Podmienky uznania nálezu

 1. Earthcache je odstavená, žiadne validačné otázky teraz nie sú v platnosti. Nelogujte, prosím, nálezy!

Pre platný "Found" log musíte

 1. navštíviť expozície múzea osobne a
 2. poslať nám Vaše odpovede na aspoň 5 z uvedených 6 otázok. (Postačí vám na to 23 slov a 2 čísla.)

Logujte "Found" bez vyzvania, spolu s odoslaním odpovedí.

 • "Found"-logy bez odpovedí odoslaných do 1 hodiny od Vášho logu budú zmazané.
 • Pokiaľ budú niektoré odpovede (kriticky) nesprávne, budeme vás kontaktovať s požiadavkou ich doplnenia/opravy. "Found" logy bez správnych odpovedí odoslaných/opravených do 48 hodín od zverejnenia logu budú zmazané.
 • Ak budeme mať podozrenie, že s odpoveďami podvádzate, vyžiadame si od Vás dodatočný dôkaz Vašej osobnej návštevy tohto miesta; vlastné fotografie z miesta EC s platným EXIFom nám postačia, nemusíte na nich byť Vy.

Slovak national museum

The Slovak National Museum (from here onwards also "SNM") is the top state institution responsible for preparing museum collections, facilitating scientific research and organizing cultural and educational events in this field in the Slovak Republic. Based on the results of scientific research and surveys, it creates, documents, processes, evaluates, protects and makes various collections of artistic, historical or scientific objects accessible to the general public, along with information on the natural and social development of the country and its ethnic communities as well as the evolution of the Slovak nation. SNM also operates one specialised public archive, a scientific library and 18 specialised museums. Also, it supported the creation of national library, national archive and national gallery.

The beginnings of SNM are connected with the endeavour of the Slovak nation for national emancipation and self-determination. SNM is connected to the tradition of Matica Slovenská Museum and the Museum of National House in Martin, which developed the Slovak Museology Society in Turčiansky Svätý Martin in 1893, mostly thanks to the effort of Andrej Kmeť.

Museum of Natural History

The museum‘s principal aims are research, documentation and presentation of the diversity and development of living and non-living nature in all its variety especially at the territory of Slovakia. With its collections (approximately 2.5 million objects) it ranks among the most significant European natural history museums. It resides in the SNM's main building in Bratislava and among others you can find there also the recently updated four-exhibition "The Miracle of Nature", filling all of the museum's 2nd floor. Apart from "Biodiversity of Slovakia" and "Biodiversity of Earth", which alone could take at least one hour to skim through we present you, due to the traditional themes of earthcaches, the remaining two exhibitions ...

The History of Life on Earth – the paleontological exhibition (in the first of four rooms, in the direction of tour) presents the evolution and diversity of long extinct communities of organisms on Earth and backs up the informations with basic facts from Earth's geology. Exhibition presents significant evolutionary changes and major representatives of animals and plants of each geological period. Information on the diversity of extinct worlds are mediated by texts, visual diagrams, charts, pictures, maps, animated presentations, dioramas, and especially the original fossilized remains of animals and plants, all of that with descriptions in slovak and english, put together to a form attractive to visitors, with an added value of few "curiosities".

The mineralogical exhibition Treasures of Earth (in the last, fourth room, in the direction of tour) presents 1100 samples of more than 700 mineral species (from 3400+ species known worldwide) from Slovakia as well as from foreign locations. The samples are organised according to the Nickel-Strunz chemical-structural classification. The collection of crystals and ores is supplemented by a few specimens of polished gemstones, meteoric materials, microscopic photographs of objects invisible to the naked eye and a few old miner maps. Exhibition is, unfortunately, exclusively in Slovak and heavily static, so foreigners and laymen won't find much of interest here. Warning: Taking pictures of the stones is (said to be) forbidden.

The Museum is open each day except for Mondays from 10:00 am till 4:30 pm.

"Found" log acceptance criteria

 1. There are no validation questions for the time being. The earthcache is disabled now, please do not log Founds!

For a valid "Found" log you have to

 1. visit the site personally and
 2. send us your answers to at least 5 of the 6 questions via e-mail. (23 words and 2 numbers must suffice.)

Log your "Found" along with sending your answers.

 • "Found" logs without answers sent within 1 hour since posting your log will be deleted.
 • If any of your answers are (critically) incorrect, we'll contact you with a request for correction. "Found" logs without answers corrected within 48 hours since posting your "Found" log will be deleted.
 • If we suspect that you cheated the answers, we'll ask for additional proof(s) of your visit to the site; your photographs from the site with valid EXIF will do fine, you don't have to be on them.

Zdroje :: Sources

verzia 3.0.0

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

294 Logged Visits

Found it 258     Didn't find it 6     Write note 15     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 169 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 7/12/2018 3:45:48 AM Pacific Daylight Time (10:45 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page