Skip to Content

<

Na Oklice

A cache by drobec Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/05/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lokalita se nachází na mírně skloněném jižním svahu JZ od samoty Na Oklice v pramenné oblasti Milíčovského potoka u Milíčova na Jihlavsku. Unikátně zachovalý komplex svahového prameništního rašeliniště, vlhkých rašelinných luk a smilkových pastvin s typickými rostlinnými společenstvy a s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vzhledem k nedotčenému vodnímu režimu se jedná o jedinečnou lokalitu v rámci celého kraje.

Na geologickém podkladu biotit-muskovitických žul a cordierit-muskovitých migmatitů se nacházejí organozemě (ty vznikají hromaděním rašeliny ve vlhkém prostředí, jako je například lokalita Na Oklice), gleje a pseudogleje (vyznačují se střídavým zamokřením srážkovou vodou, jež vyvolává redukci a difusi sloučenin železa a manganu. Toto zamokření se rytmicky střídá se silným vysušením, které výrazně ovlivňuje půdotvorný pochod a dochází k oxidaci.). Díky tomuto geologickému podloží se zde nachází velké množství spoločenstev rašelinných a vlhkých luk, smilkových pastvin a suchomilných acidofilních formací.

Na OkliceEvropsky významná lokalita Na Oklice se nachází přibližně 0,5 km východně až severovýchodně od obce Milíčov - leží na mírně skloněných svazích a v mělkém údolí Milíčovského potoka v pramenné poloze.

Důvodem ochrany je zachování unikátního komplexu rašelinišť, okolních rašelinných luk a smilkových pastvin, které slouží jako biotop kriticky a silně ohrožených rostlinných a živočišných společenstev i jednotlivých taxonů. Území je významným prameništěm v těsné blízkosti hlavního evropského rozvodí.

Luční a mokřadní společenstva vznikla v důsledku lidské činnosti na plochách odlesněných v průběhu kolonizace. Plochy vlhkých luk byly využívány jako jednosečné či dvousečné louky na píci, nejvlhčí místa s méněhodnotnými porosty sloužila jako zdroj tzv. stelivového sena. Louky byly obvykle místně odvodněny soustavou mělkých odvodňovacích stružek a příkopů. Sušší plochy sloužily převážně k pastvě dobytka. Tento způsob obhospodařování bránil zarůstání luk dřevinami. Ukončení hospodaření na převážné části ploch v 60. a 70. letech vedlo k nástupu nežádoucích sukcesních pochodů. V nesklizených vlhkých lukách se začal projevovat nástup agresivních druhů bylin a následně i nežádoucích náletů dřevin.

raseliniskoVýznamně se ukončení pravidelného obhospodařování projevilo v severní části lokality, která byla kromě absence kosení ovlivněna i splachy z přilehlé orné půdy. To vedlo k eutrofizaci luk a zvýšení zastoupení plevelných druhů. Sušší pastvinné porosty byly po ukončení pastvy vystaveny silnému tlaku náletových dřevin.

Pro uznání logu zašlete na adresu earthcache@mail.com nebo kontaktem v profilu odpovědi na tyto otázky:

1. Jaký je hlavní předmět ochrany ? (tabule na WPT1)
2. Jaký zde žijící živočich je vyobrazen na info tabuli pod číslem 7 ?
3. Jaký druh žuly tvoří podklad území ? (tabule na WPT1)
4. Jaká je rozloha rezervace (tabule na WPT2)
5. Jaký druh byliny je vyobrazen na infotabuli ? (WPT2)
6. Na WPT3 je kříž milíčovského rodáka. Jaký je na něm rok?

Návštěvu je možné zalogovat ihned po odeslání odpovědí. V případě nesprávných odpovědí tě budu kontaktovat. V případě nezaslání odpovědí do 3 dnů od zalogovaní, bude log bez upozornění smazán. Hromadně zaslaná odpověď za skupinu bude uznaná jen odesílateli! Ostatně pravidla pro logovaní earthcache na geocaching.com uvádějí "EarthCaches are designed to be educational, so visitors will be asked to log an aspect of their visit that demonstrates they have learned something at the site"


english version comming soon :)

Questions:

1. What is the main object of protection ? (infoboard at WPT1)
2. Which in this area living animal is depicted on info board under number 7 ?
3. What kind of granite underlying this territory? (infoboard at WPT1)
4. What is the area of the reservation ? (infoboard at WPT2)
5. What kind of herb is shown on the information boards (WPT2)
6. At WPT3 is cross dedicated to Milicov native. What year is shown on cross ?

You can log your visit directly after sending the answers. If they are wrong, I get in touch with you. If I don't recieve your answers in next 3 days after logging I delete your log without any warning!!! Group answers are not acceptable for others than sender. If you do not accept this, don't log this cache (guidelines on gc.com "EarthCaches are designed to be educational, so visitors will be asked to log an aspect of their visit that demonstrates they have learned something at the site").

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

162 Logged Visits

Found it 161     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 46 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.