Skip to Content

<

Dedicna stola Svateho Jiri / St.-George-Erbstollen

A cache by ltrb Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/19/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ:

Keš Vás zavede na místo, které ještě dnes vypovídá o hornické minulosti tohoto kraje

Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří je stará více než půl tisíciletí. Za toto období prožil tento kraj dobu příchodu prvních osídlenců a dobu masivního osídlování; dobu slávy a rozkvětu; dobu pozvolného úpadku, bídy a zapomnění; dobu násilného vysídlení obyvatelstva, totální likvidace po staletí budovaných osad; až k dnešnímu stavu zapomenuté zádumčivé krajiny poblíž státní hranice.

 „Dědičná štola je dlouhé důlní dílo ražené s mírným stoupáním z úpatí svahu nebo hory do ložiska. Dědičné štoly byly dlouhé až několik kilometrů a byly do nich sváděny přítoky vody z důlních děl více vlastníků a po více generací, proto dědičné“.

Toliko encyklopedická citace. Stručně řečeno, úkolem dědičné štoly je odvádět z rudného revíru spodní vodu. Vzhledem k tomu, že hromadící se spodní voda patří k největším problémům jakéhokoliv důlního díla, byla ražení dědičných štol věnována zcela mimořádná pozornost.Dědičná štola Svatého Jiří odvodňovala jeden z nejznámějších důlních revírů západního Krušnohoří – revír Rolava - východ (dříve Kranisberg). S jejím ražením bylo započato v roce 1727 v důsledku závalu původní dědičné Konrádovy štoly (Konradstollen). Štola probíhá přibližně západním směrem skoro rovnoběžně se silnicí do Rolavy. Délka štoly je více než 800 metrů od svého ústí a v místě čela chodby dosahovala hloubky 52 metrů. Štola mimo jiné odvodňovala i důlní dílo Sauersack Šachta I a II, které je dnes veřejnosti známé jako „Cínová továrna“

Portál dědičné štoly naleznete na WP1. Stav, který vidíte, je z její poslední rekonstrukce z roku 1941. Tu provedl poslední provozovatel důlního revíru firma Zinnbergbau Sudetenland G.m.b.H.

V zimním období nelze keš odlovit – vše je schováno pod vrstvou sněhu. Zimní odlov může být nebezpečný – pod sněhem a ledem se skrývá ledová voda vytékající ze štoly!!

Jakékoliv foto s Vámi z místa i okolí vítáno; bude mi ctí se s Vámi seznámit 

 

Stopy po štole lze pozorovat i na WP2, WP3


D:

Der Cache wird Sie an einen Ort zu nehmen, der noch heute die Geschichte des Bergbaus in der Region ausweist


Die Geschichte des Zinnbergbaus im westlichen Erzgebirge ist mehr als ein halbes Jahrtausend alt. Während dieser Zeit erlebte die Region die Ankunft der ersten Siedler und einen Zeitraum von massiver Besiedlung; Zeiten des Ruhms und der Prosperität; Zeiten des allmählichen Verfalls, der Armut und der Vergessenheit; Zeiten  der Zwangsbevölkerungsaussiedlung; totale Zerstörung der Jahrhundertgebauten Siedlungen; bis zu dem heutigen Stand die vergessene melancholische Landschaft in der Nähe der Staatsgrenze.

 „Der Erbstollen ist ein langes Bergwerk, das mit einem leichten Anstieg aus dem Fuß der Hügel oder Berg zu der Lagerstelle ausgegraben wird. Die Erbstollen waren mehrere Kilometer lang. Es wurden hierher die Wasserzuflüsse aus den Bergbaugebieten mehrerer Eigentümer gesammelt, und das innerhalb mehrerer Generationen; also darum erblich".

So sagt die Enzyklopädie aus. Kurz gesagt, die Aufgabe des Erbstollens ist das Grundwasser vom Erzbezirk zu entwässern. Mit der Hinsicht dazu, dass das angesammelte Grundwasser ein der größten Probleme jeglicher Grube ist, wurde der  Ausgrabung der Erbstollen ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Der Erbstollen des St. Georges hat ein der bekanntesten Revieren des westlichen Erzgebirge – das Revier Rolava - Ost (ehemals Kranisberg) – entwässert. Mit der Ausgrabung wurde im Jahre 1727 als Folge des Zusammenbruches des ursprünglichen Konrad Erbstollen gestartet. Der Erbstollen St. George läuft etwa in der westlichen Richtung fast parallel mit der Straße nach Rolava. Die Länge der Stolle  ist mehr als 800 Meter von seiner Mündung und am Ende beträgt die Tiefe 52 Meter. Der Erbstollen hat außer anderem auch das Revier Sauersack Schacht I und II entwässert, die heute der  Öffentlichkeit als "cínová fabrika" bekannt sind.

Das Portal des Erbstollens finden Sie auf dem WP1. Der Zustand, den Sie sehen, ist aus der letzten Rekonstruktion im Jahre 1941. Die hat der letzte Betreiber des Reviers – das Unternehmen Zinnbergbau Sudetenlandes GmbH – durchgeführt.

Im Winter kann der Cache nicht gefangen werden: alles ist unter Schneedecke versteckt. Die Winterfänge können gefährlich sein - bedeckt mit Schnee und Eis versteckt sich Eiswasser, das aus dem Erbstollen fließt!

Jedes ihres Foto des Standortes und seiner Umgebung ist willkommen; ich würde geehrt sein, Sie kennenzulernen 

Die Spuren des Erbstollens kann man auch an WP2, WP3 beobachten.
Additional Hints (Decrypt)

ivfv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

561 Logged Visits

Found it 546     Didn't find it 3     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.