Skip to content

URBAN FOSSILS IN BARCELONA EarthCache

Hidden : 11/17/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/076a9bae-2466-485c-9cf8-0e3a93931601_l.jpg

Quan la gent passeja per les ciutats no es fixa en les parets de les cases, en el terra d’un carrer, en els replans de les escales, en els halls dels edificis o en les parets de les estacions del metro i dels ferrocarrils. Ningú sap que tenim fòssils entre nosaltres. Ens passen desapercebuts.

Cuando la gente pasea por las ciudades no se fija en las paredes de las casas, en el suelo de una calle, en los rellanos de las escaleras, en los halls de los edificios o en las paredes de las estaciones del metro y ferrocarriles. Nadie sabe que tenemos fósiles entre nosotros. Nos pasan desapercibidos.

People strolling down the towns don’t pay attention to houses’ walls, or the ground of the streets, the treads of the steps, in halls of buildings or in the walls of tube and train stations. Nobody knows we have fossils among us. They just go unnoticed.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/654415a6-05d4-46ad-9b6f-169c3cf69009_l.jpg

Per la construcció d’edificis s’utilitzen diversos materials, entre aquests, la pedra calcària o sorrenca. Aquests materials de vegades són d’una bellesa extraordinària pels seus colors, una bellesa que s’engrandeix amb els fòssils que contenen i que es fan visibles quan la pedra es talla i, en conseqüència, es tallen els fòssils. Això passa a les façanes de Barcelona al igual que en moltes ciutats del món perquè els materials constructius acostumen a ser els mateixos.

Para la construcción de edificios se utilizan diversos materiales, entre ellos, la piedra caliza o arenisca. Estos materiales a veces son de una belleza extraordinaria por sus colores, una belleza que se agranda con los fósiles que contienen y que se hacen visibles cuando la piedra se corta y, en consecuencia, se cortan los fósiles. Esto ocurre en las fachadas de Barcelona al igual que en muchas ciudades del mundo ya que los materiales constructivos suelen ser los mismos.

Buildings are made of many different materials; among them there is the limestone. Sometimes this material is extremely beautiful by their colours and its beauty is magnified by the fossils it contains which become visible when the stone is cut and, consequently, the fossils result cut. This happens on the facades of Barcelona as well as in many cities around the world because the constructive materials tend to be the same.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/1c24278e-e513-461b-8b0e-607c726260c2_l.jpg

L’aparició de la humanitat i la civilització, necessitada d’un sostre on resguardar-se, va originar la recerca en el seu entorn de materials que poguessin satisfer aquest fi. Les pedres van ser, entre d’altres, uns deIs escollits. I així, pedra sobre pedra, avui tenim fòssils convivint amb nosaltres. Fòssils tallats, esquinçats, llimats, esgotats, alguns quasi transparents, però fòssils finalment.

La aparición de la humanidad y la civilización, necesitada de un techo donde resguardarse, originó la investigación en su entorno de materiales que pudieran satisfacer este fin. Las piedras fueron, entre otros, unos de los elegidos. Y así, piedra sobre piedra, hoy tenemos fósiles conviviendo con nosotros. Fósiles cortados, rasgados, limados, agotados, algunos casi transparentes, pero fósiles finalmente.

With the emergence of civilisation human kind needed roofs to shelter, thus originated the research of materials that could satisfy this purpose in its surroundings. The stones were, among others, some of the chosen. And so, stone over stone, today we have fossils staying with us. Fossils tore, polished, exhausted, some almost transparent, but fossils in the end.

A Barcelona vivim envoltats de fòssils!!!

En Barcelona vivimos rodeados de fósiles ! ! !

In Barcelona we live surrounded by fossils!!!

La tipologia de fòssils més abundants a les façanes de Barcelona són : els rudistes (petxines de diferents tipus i formes d'animals que tenien una valva molt desenvolupada i que vivien fixos al substrat marí), els equinoïdeus o garotes(eriçons), les pues de les garotes, els Nummulits (foraminífers), els cargols, els corals i les closques de petxines.

La tipología de fósiles más abundantes en las fachadas de Barcelona son : los rudistas ( conchas de diferentes tipos y formas de animales que tenían una valva muy desarrollada y que vivían fijos al sustrato marino ) , los equinoideos o erizos, las púas de los erizos , los nummulites ( foraminíferos ), los caracoles, los corales y las conchas.

The typology of the most abundant fossils in the walls of Barcelona are: the rudist (shells of different types and shapes of small animals that had a very developed valve; they lived on fixed marine substrate), the Echinoids or sea urchins, the spines of sea urchins, nummulites (foraminifera), snails, coralsand the shells of cowries.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/e0aca565-f9ae-4afc-a7b5-a9a90be3df88_l.jpg

Què és un fòssil? ¿Qué es un fósil? What is a fossil?

Un fòssil és la resta d'un ésser viu o de la seva activitat biològica, que ha estat coberta per sediments que amb el temps s'han anat compactant i endurint, fent possible la seva conservació fins a l'actualitat. En general, els fòssils són restes orgàniques mineralitzats a l'interior de roques sedimentàries, encara que alguns fòssils poden haver estat conservats a l'interior d'altres materials, com és el cas de l'ambre o el sòl congelat. La ciència que s'ocupa de l'estudi dels fòssils és la paleontologia.

Un fósil es el resto de un ser vivo o de su actividad biológica , que ha sido cubierta por sedimentos que con el tiempo se han ido compactando y endureciendo , haciendo posible su conservación hasta la actualidad . En general, los fósiles son restos orgánicos mineralizados en el interior de rocas sedimentarias , aunque algunos fósiles pueden haber sido conservados en el interior de otros materiales , como es el caso del ámbar o el suelo congelado . La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la paleontología .

A fossil is the remains of a living being or of its biological activity, which has been covered by sediments that eventually had been compacted and hardened, making possible their preservation up to the present time. In general, the fossils consist of mineralised organic remains inside sedimentary rocks, although some fossils may have been preserved inside other materials, such as amber or frozen soil. The science that studies the fossils is palaeontology.

Fossilització. Fosilización. Fossilization.

La fossilització és un fenomen estrany, perquè la majoria dels components dels éssers vius tendeixen a descompondre's ràpidament després de la mort.

Perquè una resta corporal o una senyal d'un organisme mereixi la consideració de fòssil és necessari que es produeixi un procés de fossilització (procés fisicoquímic que travessa diverses etapes i dura milions d'anys).

La fossilització consisteix en una sèrie de transformacions químiques en les quals la matèria orgànica es va substituint per la matèria inorgànica, cosa que permet que l'estructura i la forma de l'organisme original es conservi exactament. Aquest procés va en funció del temps, en el qual ha de transcórrer un determinat interval a partir del moment de producció de la resta perquè arribi a considerar-se fòssil.

Perquè un fòssil es produeixi ha de passar per diferents etapes :

La fosilización es un fenómeno raro , porque la mayoría de los componentes de los seres vivos tienden a descomponerse rápidamente después de la muerte.

Para que un resto corporal o una señal de un organismo merezcan la consideración de fósil es necesario que se produzca un proceso de fosilización ( proceso físico-químico que atraviesa varias etapas y dura millones de años ) .

La fosilización consiste en una serie de transformaciones químicas en las que la materia orgánica se va sustituyendo por la materia inorgánica , lo que permite que la estructure y la forma del organismo original se conserve exactamente . Este proceso va en función del tiempo , en el que debe transcurrir un determinado intervalo a partir del momento de producción del resto para que llegue a considerarse fósil .

Para que un fósil se produzca debe pasar por diferentes etapas :

The fossilization is a rare phenomenon, because most of the components of living things tend to break down rapidly after death.

For the remains of a body or a mark of an organism deserve to be considered a fossil, it is necessary that they follows a process of fossilization (a physic-chemical one through various stages and which lasts millions of years).

The fossilization consists of a series of chemical transformations in which organic matter is replaced by inorganic matter, which allows the structure and shape of the original organism to be exactly preserved. This process progresses over time, and to be considered a fossil it needs a certain time span since the existence of the remains.

For a fossil to occur must pass through different stages:

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/c70f57a0-68fc-4ff7-a907-624c90d16ac5_l.jpg

1.- L'animal mor per causes naturals o no naturals. Els agents erosius (vent , aigua , etc), els bacteris, o els carronyaires, destrueixen el cos descomponent les seves parts toves i disseminant altres en l'entorn en què vivia.

2.- El seu cos és sepultat en zones continentals o als llits marins, on és cobert per sediments (fang, sorra, cendra volcànica, etc) .

3.- El pes del nous sediments i amb el pas del temps els elements esquelètics es transformen en fòssils. L'aigua que s'escorre entre les roques i els sediments on està sepultat l'animal, arrossega minerals que penetren els ossos o les closques, mineralizant-los poc a poc i transformant-los en fòssils.

4.- Els sediments es compacten i es tornen més durs, patint al llarg del temps diversos moviments (aixecaments o enfonsaments),

5.- L’erosió dels sediments permet aflorar a la superfície els fóssils.

1.- El animal muere por causas naturales o no naturales . Los agentes erosivos (viento , agua , etc. ) , las bacterias , o los carroñeros , destruyen el cuerpo descomponiendo sus partes blandas y diseminando otros en el entorno en que vivía .

2.- Su cuerpo es sepultado en zonas continentales o en los lechos marinos , donde es cubierto por sedimentos (barro , arena , ceniza volcánica , etc. ) .

3.– Con el peso de los nuevos sedimentos y con el paso del tiempo, los elementos esqueléticos se transforman en fósiles . El agua que escurre entre las rocas y los sedimentos donde está sepultado el animal , arrastra minerales que penetran los huesos o las cáscaras , mineralizándolos despacio y transformándolos en fósiles .

4.- Los sedimentos se compactan y se vuelven más duros , sufriendo a lo largo del tiempo varios movimientos ( levantamientos o hundimientos ) ,

5.- La erosión de los sedimentos permite aflorar a la superficie los fósiles .

1.- The animal dies either of natural causes or else. The erosion agents (wind, water, etc), bacteria, or scavengers, destroy the body decomposing their soft parts and spreading others over the surroundings.

2.- Its body is buried in continental areas and in marine bed, where it is covered by sediment (mud, sand, volcanic ash, etc.).

3.- The weight of the new sediment on the skeletal elements over time transform them into fossils. The water flowing between the rocks and sediments where the animal were buried, drags minerals that penetrate the bones or shells, mineralizing them slowly and turning them into fossils.

4.- The sediments become harder and compact and experience some motion over time (upwards or downwards),

5.- The erosion of the sediments allows the fossils to emerge till the surface.

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/5e0fd8ff-ca7d-4403-bfbd-8798bed8569f_l.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per poder logar aquest catxé no teniu que consultar a cap dels nostres amics: Google, Wikipedia, enciclopèdies, .... El que us proposo és molt més divertit.

Us proposo una passejada pel centre de Barcelona fent el descobriment de sis fòssils, molt fàcils de localitzar, que es presenten en sis fitxes amb les seves coordenades, direcció, foto de la seva ubicació i ressaltant el lloc exacte a la foto. A cada fitxa hi ha una pregunta a respondre que teniu que enviar via email a macdigisc (arroba) gmail.com.

Us agrairia (opcional) una foto "buscant fòssils" en alguna de les localitzacions.


Para poder logar este caché no tenéis que consultar a ninguno de nuestros amigos : Google , Wikipedia , enciclopedias , .... Lo que os propongo es mucho más divertido .

Os propongo un paseo por el centro de Barcelona haciendo el descubrimiento de seis fósiles , muy fáciles de localizar , que se presentan en seis fichas con sus coordenadas , dirección, foto de su ubicación y resaltando el lugar exacto en la foto . En cada ficha hay una pregunta a responder que tiene que enviarse vía email a macdigisc (arroba) gmail.com .

Os agradecería (opcional) una foto "buscando fósiles" en alguna de las localizaciones.


To answer the questions and do this cache you don't have to consult your friends (Google, Wikipedia, encyclopaedias). What I will propose you is far more funny.

We propose you a short walk through the centre of Barcelona along with the discovery of six fossils, very easy to find, presented in six cards with their coordinates, address, picture of its location and highlighting the exact place in the picture. In each record there is a question to answer which you have to send via email to macdigisc (at) gmail.com .

I would appreciate (optional) a picture "looking for fossils" in some of these locations.


https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/29f20c48-861c-4a47-9c21-dceb52d5ff3d_l.jpg

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/73650e28-66d2-4cbb-92e2-4d830e23024b_l.jpg

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/45df68c2-b8be-4545-ba0d-f1b306e77942_l.jpg

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/3b52b69f-f00a-49c2-8ff2-b8e0fe28d287_l.jpg

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/35dbc819-dc7b-4378-848c-9bb289d8d77d_l.jpg

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/8358bd49-c0b0-4a0f-8241-988a7c78d637_l.jpg

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/cd846175-74aa-4abf-b9f5-803705e1b343_l.jpg

Us podeu descarregar les sis fitxes i la proposta de recorregut : Aquí

Quan els veieu penseu que son restes d’un animal que va viure fa més de 50 milions d’anys¡¡¡

Os podéis descargar las seis fichas y la propuesta de recorrido: Aquí

Cuando los veáis pensad que son restos de un animal que vivió hace más de 50 millones de años ¡¡¡

You may download the six cards and a small plan of the route: Here

Whenever you watch them just think about these are the remains of an animal which lived more than 50 million years ago!!

FONT : FÒSSILS URBANS - Barcelona. Anna Cornella i Solans. COLGEOCAT. (2009)

http://elsfossilsurbans.blogspot.com

Free counters!

Additional Hints (No hints available.)