Skip to content

Wydma Orzechowska - The Dune of Orzechowo EarthCache

Hidden : 10/22/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL] WYDMA ORZECHOWSKA
W kompleksie leśnym w pobliżu Orzechowa został utworzony rezerwat wydmowo-leśny "Wydma Orzechowska" pełna różnorodnych zbiorowisk roślinności. To prawdziwy ewenement nadmorskiego krajobrazu, oddalona o 600 metrów od bałtyckiego brzegu. Na wzniesieniu wydmy (50m n.p.m) utworzonym z moreny czołowej, widać doskonale miasto Ustkę.

Wydma Orzechowska

LEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA "ORZECHOWSKA WYDMA"

Nadleśnictwo oddało do użytku w 2003 roku leśną ścieżkę dydaktyczną „Orzechowska wydma" zlokalizowaną w bliskim sąsiedztwie Orzechowa Morskiego.

Jej przebieg w sąsiedztwie morskiego brzegu pozwala wyeksponować najbardziej charakterystyczne elementy nadmorskiego krajobrazu. Ścieżka ma długość 2,8 km i można ją pokonać w około 1,5 godziny. Trasa wiedzie poprzez paraboliczną, częściowo utrwaloną wydmę oraz przez tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Szczyt wydmy wyniesiony jest 23 metry ponad poziom przyległej od wschodu i południa równiny przymorskiej. Wierzchowina moreny jest silnie pofałdowana i zajęta głównie przez wydmę białą i szarą; zachodni, łagodny stok wyniesienia zajmuje nadmorski bór bażynowy. Od strony północnej, wschodniej i południowej wydma opada stromym zboczem w kierunku zbiorowisk bardziej żyznych. Malowniczość tego miejsca podkreśla od strony północnej rzeka Orzechówka, a od strony wschodniej płaski teren pól.
Przejście ścieżką pozwala na zapoznanie się z wieloma unikatowymi stanowiskami roślinnymi, jakie wykształciły się na stosunkowo niewielkim obszarze wydmy białej i szarej oraz ich otoczenia. Najbardziej charakterystyczne zjawiska i obiekty przyrodnicze omówione są na jedenastu tablicach tematycznych rozmieszczonych wzdłuż ścieżki.
Trasę przystosowano również do potrzeb turystów rowerowych. Pełni ona rolę łącznika pomiędzy dwoma popularnymi szlakami rowerowymi, w tym ze "Szlakiem zwiniętych torów".
Tworząc ścieżkę dydaktyczną nie zapomniano o niezbędnych zabezpieczeniach, chroniących wydmy przed wydeptywaniem. W wielu miejscach przejście odbywa się przez drewniane kładki, schody drewniano-ziemne i mostek nad żlebem.
Dodatkową atrakcją dla mieszkańców i turystów jest platforma widokowa ulokowana na najwyższym wzniesieniu wydmy. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się także "kącik" edukacji przyrodniczo-leśnej.

UWAGA: Mimo, że szlak jest uważany za "korzystne dla rowerzystów", musi to być zrobione z rezerwy. Właściwie są dwie sekcje w dość długich i stromych schodach, więc najlepszym rozwiązaniem jest zaparkować rower w WPT1 (schody) lub na parkingu i dalej pieszo.
Z tego samego powodu, szlak nie jest wygodne dla wózków dziecięcych i inwalidzkich ...

Wydma Orzechowska

JAK DOJECHAĆ?

Do Orzechowa leżącego 3 km na wschód od Ustki można dojść plażą. Jeśli jednak zdecydujemy się na wycieczkę samochodem, to wyjeżdżając z Ustki należy kierować się na Rowy, a we wsi Przewłoka skręcić w lewo. Z usteckiego przystanku PKS jeżdżą tam minibusy.
[EN] THE DUNE OF ORZECHOWO
In the woodland area near Orzechowo, the nature reserve "Wydma Orzechowska"(Dune of Orzechowo) has been established. Its main function is to preserve unique sand dunes full of diverse vegetation and fauna. It is a real rarity of seaside landscape, 600 metres away from the coast of Baltic. From the top of the biggest dune (50 metres above sea level) formed by front-side the moraine, there is a panoramatic view, including a nearby city of Ustka.

Wydma Orzechowska

"ORZECHOWSKA WYDMA" FORREST NATURE TRAIL

Forest trail has been created and put into operation by Ustka Forest Inspectorate in 2003.

Its course near the seashore aims to present the most characteristic elements of the coastal landscape. The trail has a length of 2.8 km and You can walk it in about 1.5 hours. The route passes through the "parabolic" sand dune and its immediate surroundings. Dune exceeds the surrounding coastal lowlands by the total of 23 meters. Sandy plateau is formed mainly by the white and gray dunes. On the west side, gentle slopes turns into the bottomland forest, meanwhile northern, eastern and southern slopes fall steeply into the surrounding, economically used landscape. The scenic beauty of the place is underlined by the Orzechowka stream on the north and the flatland formed by fields and meadows on the east.
The trail will allow you to become familiar with a number of unique plant communities that have developed in a relatively small area of ​​white and gray dunes and in their immediate vicinity . Characteristic phenomena and natural attractions are described in 11 thematic panels, placed along the path.
The route is well adapted to the needs of cyclists, thereby linking two popular routes - Baltic R1 route and local "By the former railroad".
During the construction of trail, attention was also kept on the need to protect this unique natural formation. Therefore, in many places barriers to prevent entry into the most valuable part were created. Also to avoid excessive damage to the surface, in many places wooden walkways, stairs and walkways were built.
Another attraction for visitors is the observation deck, located on the highest point of the sand dunes. From this point, You can overlook the whole area and enjoy the beauty of nature.

ATTENTION: Although the trail is considered as "favourable to cyclists", this must be taken with reserve. Actually, there are two sections with quite long and steep stairs, so the best solution is to park Your bicycles at WPT1 (STAIRS) or at the Parking area and continue by foot.
For the same reason, the trail is not convenient for baby carriages and wheelchairs...

Wydma Orzechowska

HOW TO GET THERE?

Orzechowo lies some 3 kilometres to the east from Ustka. The easiest way to get there, is just to follow the beach. You can also get the bicycle and follow the route R1 (Baltic route), which will lead you to the beginning of the nature trail. Another option is to get the minibus from the Ustka main bus station.
If You decide to go by car, then leave Ustka towards Rowy and in the small village Przewłoka just turn to the left. The road will lead You to the Parking place.
[CZ] ORZECHOWSKÁ DUNA
V lesním komplexu nedaleko Orzechowa byla zřízena přírodní rezervace "Orzechowská duna", jejímž účelem je ochrana jedinečných písečných přesypů, poskytujících útočiště různým vegetačním společenstvím. Je to skutečná rarita přímořské krajiny, 600 metrů od pobřeží Baltského moře. Z nejvyšší duny (50 m.n.m.) vytvořené z čelní morény, se otevírá výhled jak do okolní krajiny, tak i na nedaleké město Ustka.

Wydma Orzechowska

LESNÍ NAUČNÁ STEZKA "ORZECHOWSKA WYDMA"

Lesní naučnou stezku vytvořilo a dalo do provozu Nadlesnictví Ustka v roce 2003.

Její průběh v blízkosti mořského pobřeží si klade za cíl představit nejcharakterističtější prvky pobřežní krajiny. Stezka má délku 2,8 km a celou ji můžete projít asi za 1,5 hodiny. Trasa prochází přes "parabolickou" písečnou dunu a jejím blízkým okolím. Duna převyšuje okolní příbřežní nížinu o celých 23 metrů. Písečné plató je tvořené především tzv. Bílými a Šedými dunami, na západě přechazejícími mírným svahem v lužní les. Severní, východní a jižní svahy příkře spadají do okolní, hospodářsky využívané krajiny. Malebnost tohoto místa podtrhuje na severní straně říčka Orzechowka, z východu pak rovninatá krajina polí a luk.
Trasa naučné stezky vám umožní seznámit se s řadou unikatních rostlinných společenstev, které se vyvinuly na relativně malé ploše bílé a šedé duny a v jejich bezprostředním okolí. Charakteristické jevy a přírodní zajímavosti jsou popsány na 11 tématických tabulích, rozmístněných podél cesty.
Trasa byla přizpůsobena také potřebám cyklistů, čímž došlo k propojení dvou unikátních cyklotras - dálkové R1 a místní "Po stopách zaniklé trati".
Při výstavbě stezky bylo pamatováno rovněž na nutnost ochrany tohoto jedinečného přírodního útvaru. Proto jsou na mnoha místech vytvořeny zábrany proti vstupu do nejcennějších částí. Aby nedošlo k nadměrnému sešlapání povrchu, byly na mnoha místech vybudovány dřevěné chodníky, schody či lávky.
Další atrakcí pro návštěvníky, je vyhlídková plošina, nacházející se na nejvyšším bodě písečné duny, ze které je možné celou oblast přehlédnout.

POZOR: I když je všude uváděno, že je stezka přizpůsobena cyklistům, v praxi to vypadá tak, že z obou stran vlastní duny jsou poměrně dlouhé a prudké schody, takže nejlepší je nechat kola zamčená u WPT1 (STAIRS) nebo přímo na parkovišti, na které se následně vrátíte.
Ze stejného důvodu není stezka příliš vhodná pro kočárky a bohužel ani pro vozíčkáře...

Wydma Orzechowska

JAK SE TAM DOSTAT?

Do Orzechowa, ležícího 3 km na východ od Ustky, lze pohodlně dojít po pláži.
Další možností je vyrazit na krátký výlet na kole. Stačí sledovat mezinárodní trasu R1, která vede okolo parkoviště (s nápadnou vstupní bránou), na kde začíná naučná stezka. Z autobusového nádraží v Ustce jsem rovněž zajíždí minibus.
Pokud sem už musíte autem, pak vyjeďte z Ustky směrem na Rowy a ve vesnici Przewłoka zahněte vlevo. Silnice vás dovede až na parkoviště.
Źródłem informacji / Sources / Zdroje informací

Aby zaliczyć cache należy / To log this Earth Cache / Pro uznání vašeho logu
[PL] Przejrzyj szlaku po wydmie Orzechowski i znaleźć odpowiedzi na te wyzwania:
 1. Opisz krótko różnicę między wydmy białe i szare.
 2. Ile zdjęć można zobaczyć na panelu informacyjnym poświęconym Walce o przetrwanie?
 3. Opisać signmarking, który jest używany do prowadzenia użytkownika przez charakter szlaku.
 4. (Opcjonalnie) To miejsce jest naprawdę warto zrobić zdjęcie (Ty, GPS, czy cokolwiek innego) ;-)
Proszę o przesłanie mi odpowiedzi za pośrednictwem mojego profilu GC. Nie czekaj na potwierdzenie i zachęcamy do logowania wizyty. Jeśli coś nie tak, ja się z Państwem skontaktować. Dzięki: o)


[EN] You have to visit the Dune of Orzechowo, walk the nature Nature trail and find answers for these tasks:
 1. Describe briefly the difference between White and Gray dunes (Wydma Biala / Wydma Szara)?
 2. How many pictures You can see on the Information panel dedicated to the Fight for survival (Walka o przetrwanie)?
 3. Describe the signmarking, which is used to lead You through the Nature trail.
 4. (Optional) This place is really worth to take a picture (Yourself, GPS or anything else ) ;-)
Please, send me Your answers via my GC profile. Don't wait for confirmation and feel free to log Your visit. If anything wrong, I'll contact You. Thanks :o)


[CZ] Projděte si naučnou stezku po Orzechowské duně a zjistěte odpovědi na tyto úkoly:
 1. Popište stručně rozdíl mezi dunou bílou a dunou šedou (Wydma Biala / Wydma Szara)?
 2. Kolik obrázků vidíte na informační tabuli věnované Válce o přežití (Walka o przetrwanie)?
 3. Jakým symbolem je celá naučná stezka značena?
 4. (Nepovinné) Vyfoťte sebe, svou GPS nebo cokoli jiného kdekoli na trase naučné stezky. ;-)
Odpovědi mi, prosím, pošlete přes profil. Nečekejte na potvrzení a rovnou logujte. V případě nejasností se vám ozvu. Díky :o)

Additional Hints (Decrypt)

Cb cebfgh fcnpre jbxóy v mbonpmlp / Whfg jnyx nebhaq naq frr / Fgnpí fr cebwíg n ebmuyéqabhg xbyrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)