Skip to content

Aulangon Graniittilinna, Aulanko Granite Castle EarthCache

Hidden : 12/15/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(FIN) Earthcache Graniittilinnassa Aulangon puistometsän reunalla.
(ENG) Earthcache at old Granite castle near Aulanko Park forest.


tämä on Earthcache joten et löydä paikalta kätkölaatikkoa tai logikirjaa tähän kätköön liittyen.
Tällä Eartcachella käynti osoitetaan suorittamalla kätkökuvauksessa kerrotut tehtävät.
Eartcacheen eli maakätköön kuuluu oleellisena osana kohteen geologiaan liittyvä opetuksellisuus.

This is an Earthcache so you won't find any items, box, physical cache or logbook at this site.
you can log you visit by doing given tasks.
Each EarthCache provides educational notes about current place geology.Aulangon Graniittilinna,
Aulanko Granite Castle; GC4VEMX


Erilaisia kivilajeja

(skip to English section.)

Kivilaji on kahdesta tai useammasta luonnollisesta mineraalista muodostunut kiviaines, joka on yleensä levinnyt laajalle alueelle. Osa kivilajeista on muodostunut vain yhdestä mineraalista (esim. kalkkikivessä on pelkkää kalsiittia), useimmat koostuvat kuitenkin monesta. Useimmiten mineraalit ovat tiiviisti toisiinsa liittyneitä, ja ne saattavat muodostaa kivilajeihin kerroksia tai erilaisia kuvioita. Joskus mineraalit ovat erotettavissa vasta mikroskoopilla. Maankuoren kivilajeista 95 % on syntynyt sulasta kiviaineksesta ja vain 5 % on kerrostumalla syntyneita tai niistä muuttuneita.

Magmakivilajit ovat syntyneet jähmettymällä magmasta, maankuoressa tai sen alla sijaitsevasta pääasiassa sulasta kiviaineksesta. Ne jakautuvat plutonisiin eli syväkivilajeihin, jotka ovat jähmettyneet jo syvällä maankuoressa, sekä tulivuorista maan pinnalle purkautuneesta laavasta syntyneisiin vulkaanisiin eli pintakivilajeihin. Tavallisimpia syväkivilajeja ovat graniitti, dioriitti, gabro ja peridotiitti sekä pintakivilajeja puolestaan kvartsiporfyyri, andesiitti ja basaltti. Joskus erotetaan omaksi ryhmäkseen kallioperän raoissa jähmettyneet juonikivilajit, joita ovat muun muassa graniitti- ja dioriittiporfyyri sekä diabaasi.

Sedimentti- eli kerrostuneet kivilajit ovat syntyneet, kun kerrostumalla muodostuneet maalajit ovat iskostuneet tai kun vesiliuoksista on saostunut aineksia kiinteäksi kiveksi. Ne jakautuvat kolmeen tyyppiin: klastisia eli mekaanisia sedimenttikivilajeja ovat muun muassa sorasta iskostunut konglomeraatti, hiekasta iskostunut hiekkakivi ja savesta kovettunut savikivi. Kemiallisia sedimenttikivilajeja ovat vesiliuoksista saostumalla syntyneet suola- ja kalkkikivet, joista mainittakoon sintteri ja merkelikivi. Organogeeniset sedimenttikivilajit ovat syntyneet eloperäisen toiminnan seurauksena: kivihiilikauden kasvijäänteistä syntyi kivihiili, ja liitukauden aikana eläneiden eliöiden kalkkikuorista syntyi eloperäinen kalkkikivi, kuten liitu merten planktoneliöiden kuorista.

Metamorfiset eli muuttuneet kivilajit ovat kivilajeja, jotka ovat syntyneet metamorfoosin seurauksena magma- tai sedimenttikivilajeista. Metamorfoosissa kivilajien kiderakenne ja mineraalikoostumus muuttuu paineen ja lämpötilan kasvun seurauksena. Ilmiötä esiintyy varsinkin vuorijonopoimutuksissa. Yleisimpiä metamorfisia kivilajeja ovat gneissi, kiilleliuske, amfiboliitti, kiteinen kalkkikivi, serpentiinikivi ja vuolukivi. Suomen kallioperästä suurin osa koostuu metamorfisista kivilajeista, lähinnä syväkivistä ja kiilteisistä liuskeista.Hämeen kallioperä

Kokonaisuudessaan Suomen kallioperä on hyvin vanhaa. Se on muodostunut nykyiseen tilaansa noin 3 000 - 1 400 miljoonaa vuotta sitten. Joitakin geologisia prosesseja on tapahtunut myöhemminkin, mutta ne eivät ole olleet kovin laaja-alaisia. Nykyisellään Suomen kallioperä on siis vakainta ja vanhinta Euroopassa. Suomen kallioperä on myös todettu koko Euroopan Unionin paksuimmaksi. Uusimpien tutkimustulosten mukaan allamme on paikoitellen jopa 230 kilometriä kiinteässä olomuodossa olevaa kiviainesta.

Erilaiset graniittiset kivilajit muodostavat Suomen kallioperän yleisimmän kivilajiryhmän. Niitä arvellaan olevan hieman yli puolet (52,5 %) Suomen kallioperän pinta-alasta. Yksittäisistä kivilajeista graniitti on maassamme yleisin ja on samalla myös Suomen kansalliskivilaji. Graniittiset kivilajit ovat jakautuneet huomattavasti tasaisemmin ympäri maata kuin muut maamme kivilajit.

Svekofennidit muodostuivat nopeasti noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin Suomen kallioperä sai pitkälti nykyistä muistuttavan muotonsa. Suuri osa nykyisen Etelä- ja Keski-Suomen kallioperästä on syntynyt Svekofennidien muodostumisen yhteydessä. Vuorijonopoimutuksessa syntyneet gneissit, migmatiitit ja liuskeet ympäröivät laajaa Keski-Suomen graniittisten kivilajien aluetta. Arkeeisen ja svekofennisen kallioperän välinen raja on selvä. Arkeeisen kivimateriaalin puuttuminen svekofenniseltä alueelta osoittaa svekofennisen kallioperän muodostuneen Maan vaipasta peräisin olevasta kiviaineksesta (vulkaanista alkuperää). Svekofennidien synnyn yhteydessä maapallon kuoren yläosiin pääsi tunkeutumaan graniitin sukuisia syväkivilajeja (kuva 5).

Kivilajien tunnistaminen

Kivilajien ja mineraalien luotettava tunnistaminen edellyttää yleensä sen kiderakenteen ja kemiallisen koostumuksen määrittämistä, mikä vaatii laboratoriotutkimuksia. Alustava mineraalin tunnistaminen voidaan tehdä varsin luotettavasti mineraalin fysikaalisten ominaisuuksien perusteella. Niitä ovat muunmuassa kidejärjestelmä ja kidemuoto, mineraalin asu, lohkeavuus, kovuus sekä väri ja viiru ja kiilto.

Graniitti

Graniitti kuuluu jähmettyneisiin kivilajeihin eli magmakivilajeihin ja niiden alaryhmään syväkivilajit. Se on syntynyt intrusiivisesti hitaasti jäähtyvissä magmapesäkkeissä syvällä maan kuoressa (kuva 1). Magmakivet syntyvät sulan kiviaineksen eli magman kiteytyessä maankuoren syvyyksissä tai maanpinnalla. Maanpinnalle purkautuvaa sulaa kiviainesta sanotaan laavaksi. Magma jähmettyy kiveksi paineen ja lämpötilan laskiessa. Syvällä maankuoressa paine ja lämpötila laskevat hitaasti, jolloin myös magma jähmettyy hitaasti. Maanpinnalla sulan kiviaineksen jähmettyminen on paljon nopeampaa. Sulan kiviaineksen jähmettymisnopeudella on vaikutusta siitä syntyvän kivilajin rakenteeseen.

Graniitti on yksi Suomen yleisimpiä kivilajeja. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, jotka voidaan erottaa rakeina kiven pinnassa. Graniitin väri vaihtelee melko paljon maasälvän värin (joka vaihtelee punaisesta miltei valkoiseen) (kuva 3) ja määrän mukaan tumman punaruskeasta vaaleanharmaaseen. Myös raekoko vaihtelee muutamasta sentistä alle milliin. (kuva 2). Erikoisia graniittimuunnoksia ovat mm. pallograniitit sekä erityyppiset rapakivigraniitit, joita louhitaan koriste- ja rakennuskiveksi. Graniitin keskimääräinen tiheys on 2,75 g/cm3. Graniitti on felsinen kivi. Graniitti on kovaa ja kestävää. Graniittia on käytetty rakennusten kivijalkojen rakentamiseen ja sitä käytetään yleisesti teiden reunakiveyksiin.

Graniittilinna Aulangolla

Aulangon historia alkoi sanan nykyisessä mielessä vuonna 1883, kun kapteeni ja myöhemmin eversti Hugo Standertskjöld osti Karlbergin Vanajaveden rannalla olevan tilan myös Venäjällä palvelleelta kenraali Georg Eberhard Galindolta.

Eversti aloitti valtaisat rakennustyöt, jotka kohdistuivat rakennusten lisäksi myös ympäröivään luontoon. Rakennusten läheisyyteen sijoitettiin puistomaisema, ja Aulangonvuoren ja rakennusten välisestä alueesta muodostettiin puistometsä. Maastoon luotiin englantilaista tyyliä edustava puisto vuosina 1883-1938. Kivi- ja louhintatyöt olivat erityisesti eversti Standertskjöldin suosiossa, sillä erilaisia kiviaitoja ja pengerryksiä alueelle on lukuisasti (kuva 4). Lisäksi graniitista rakennettiin graniittilinna luomaan mielikuvaa, että alueella olisi aikoinaan ollut vanha Aulangon linna. Suurin kivityö tapahtui kuitenkin varsinaisen Aulangonvuoren kohdalla, josta mahdolliset vanhat, alkeelliset suojarakenteet raivattiin pois paikalta. Granittilinnan rakentamiseen käytetyt kivet on pääasiassa alueen raivauksesta syntyneitä kiviä, muunmuassa joutsenlammen alueelta (kuva 5).

Tämä Geokohde tutustuttaa kävijän Aulangon Graniittilinnaan ja sen rakentamiseen käytettyihin kiviin.

(hyppää kuviin).Jotta voit merkitä logatuksi tämän kätkön sinun
täytyy suorittaa seuraavat tehtävät annetuissa koordinaateissa:


1 )
Tutustu Graniittilinnaan annetuissa Koordinaateissa N 61° 01.318 E 024° 26.888
Erityisen mielenkiintoista on kulkea sen läpi kulkevan tunnelin poikki.
Kesäisin teatterinäytännöt voivat rajoittaa kohteeseen pääsyä, mutta ulkopuoleltakin
on mahdollista tehdä riittäviä havaintoja.
a)
Katso linnan rakentamiseen käytettyjä kiviä. Ne on tuotu paikalle ympäröivästä maastosta joten ne ovat tyypillisiä paikallisia kiviä. Mistä tiedät niiden olevan Graniittia? perustele vastauksesi.

b)
Minkälaisia raekokoja havaitset rakentamiseen käytetyissä graniiteissa? mistä graniitin eri raekoot johtuvat? Perustuen siihen minkälaisia kiviä näet tällä paikalla, muodosta mielipide kuinka nopeasti suomalainen graniitti yleisesti on muodostunut? perustele vastauksesi.

c)
Minkä värisiä graniitteja löydät linnan rakenteista? Mistä arvelet eri värisävyjen johtuvan? Perustele vastauksesi.

d)
Graniitin keskimääräinen tiheys on 2,75 g/cm3. Mittaa ja laske tämän perusteella jonkin linnan tornin harjalla olevan muurisakaran rakentamiseen käytetyn graniittilohkareen paino. Kuvittele että linna olisi rakennettu toisesta yleisesti käytetystä rakennuskivestä, eli kalkkikivestä. Kuinpa paljon kevyempi tuo sama lohkare olisi ollut? kalkkikiven keskimääräinen tiheys on 2,45 g/cm3. Miksi kalkkikivi on kevyempää? Miksi tätä linnaa ei ole rakennettu kalkkikivestä?
2 )
vapaaehtoiset tehtävät liittyen kivien työstöön ja rakentamiseen
a)
Miten kiviä on työstetty rakentamista varten? Havaitsetko kivissä työstöjälkiä? (tunneli)

b)
Miten linnan rakentamiseen käytetyt graniitit on kiinnitetty toisiinsa?
3 )
Lähetä vastauksesi kätkön omistajalle vaikkapa tällä viestilinkillä.
Kirjoita viestin otsikoksi Aulangon Graniittilinna
(ps. jos valitset viestin alta "I want to send my email address along with this message" vastaamiseni helpottuu)

4 )
Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa, mutta asiattomat logit tullaan poistamaan. Omistaja vastaa jollain aikavälillä viestiin, jos vastauksissa on epäselvää.

5 )
Toivottavaa mutta ei pakollista on myös että otat valokuvan itsestäsi ja/tai gps laitteestasi Graniittilinnalla ja liität se logiisi.Different types of rock

There are three different types of rocks: Igneous, Sedimentary, and Metamorphic. The difference between each type is in how they are formed.

Igneous rocks have many distinct characteristics. For instance, light-colored igneous rocks are more acidic, and have over 65% silica. Dark-colored rocks are more basic and have a higher percentage of ferro-magnesian minerals. Igneous rocks are broken up in to three main groups: acid, intermediate, and basic. Acid rocks have over 65% silica, intermediate rocks have 55-65% silica, and basic rocks have 45-55% silica. Igneous rock forms when magma (molten rock) cools and solidifies. Extrusive igneous rocks are those formed when magma reaches the surface (at which point it is called lava), cooling and solidifying quickly. Intrusive igneous rocks are formed when magma slowly cools deep below the surface of the earth. Different sized grains form, depending on the conditions of the rock formation. Intrusive rocks are generally more coarse-grained than extrusive. Coarse grains are more than 3/16 of an inch; medium grains, 1/64-3/16; and fine grains, less than 1/64 of an inch. Granite, Rhyolite, and Obsidian are all examples of igneous rocks. All these characteristics are key in identifying igneous rocks.

Sedimentary rock forms when layers of sand and pebbles are compressed enough to form rock. Fossils are mainly found in sedimentary rock, specifically limestone because limestone is formed in warm, shallow seas and organisms and shells get fossilized at the bottom. There are three different grain sizes in sedimentary rock. Coarse which you can see with the naked eye. Medium which you can see with a hand lens, and fine which you can see with a microscope. Sedimentary rocks are split into three different categories. Chemical, detrital and biogenic. Chemical refers to rocks containing minerals produced by chemical precipitation. Detrital refers to rocks which contain particles from preexisting rocks. While biogenic rocks contain fossil and shell fragments. Sandstone, Shale, and Limestone are all examples of sedimentary rocks. igneous and sedimentary rocks are largely prevalent in the world.

Metamorphic rocks form when rocks are subjected to heat and pressure, but not to the point of melting. Depending on whether it was formed under just heat or heat and pressure the orientation of the crystals will be different. Contact metamorphoric rocks are formed in just heat and crystals are randomly arranged. Regional metamorphic rocks are formed in both heat and pressure, and have crystals that are aligned. The greater the pressure and temperature these rocks are exposed to the larger the grains. Medium to high grade metamorphic rocks occurs at a minimum temperature of 480 degrees f and a maximum temperature of 1,472 degrees f but can be much lower. Some examples of metamorphic rocks are Slate, Marble, and Granulite.Tavastia county bedrock

The majority of the southern Finland bedrock originates from the certain period of folding, the Svecofennian orogeny, 1,900–1,800 million years ago. The metamorphic rocks that arose from it were mixed with granitic and granodioritic igneous rocks and the volcanoes again discharged their magma onto the land surface. This gave rise to extensive areas of igneous rocks in southern and central Finland and in Lapland. This orogeny created chains of mountains several kilometres in height across the country, but these were again eroded away during the Precambrian era. The thickness of the earth’s crust in the area of Finland is 40–60 kilometres, although erosion has reduced the figure by an estimated 15 kilometres (picture 5).

Identifying rocks

To identify rocks, you must first determine if your rock is igneous, sedimentary or metamorphic. Igneous rocks are tough, with a little texture or layering. They are mostly black, white and or gray and may look like lava. Sedimentary rocks are hardened sediment with layers of sandy stone. They are mostly brownish to gray in color and may have water or wind marks in them. Metamorphic rocks are tough rocks with layers of light and dark minerals. Once you have determined what kind of rock you have, check the rocks grain size and hardness. You can then look for rock charts that show what kind of rock you have.

Granite

Granite forms when bits of quartz and feldspar are shot out of volcanoes, so it's one kind of igneous rock (Picture 1). The word "granite" comes from the Latin word "granum", a grain, because granite is made of lots of smaller bits of quartz and feldspar stuck together (think of our word "granary", a place where you store grain). Granite comes in different colors, usually pink to gray or sometimes black (picture 3).

Granite's a very hard stone. It's hard because it formed as hot liquid stone, and so the molecules inside it are all jumbled up any which way, instead of lying in layers as in sedimentary rocks like limestone or slate. Because granite is so hard, people sometimes use it for building stone or statues if you want them to last a long time. But granite is so hard that it's also hard to cut into blocks or statues.

Granite is often distorted defects which are manifested in different colors and often disrupt by the cohesion of the rock. The speed at which granite cools directly relates to the size of the crystals. The slower the cooling is, the more time the minerals have to form large crystal. In other words: if the rock has small crystals, then you know it has cooled quickly (picture 2).

The appearance and color of granite is determined mainly by feldspar which it contains. Alkali feldspar color is usually yellowish and yellowish decorative but can also be pink to red flesh color. Color of the other feldspar in granite - plagioclase is mostly white, other colors are rare. Plagioclase gives granite a glassy luster. Generally, the feldspars, if they are unweathered predominates white, bluish-white and ping color. In the case of weathering begins to prevail yellowish and brownish colors.

So how can you tell if you’re looking at granite? Inspect the rock closely. as told above Granite has large, tightly fitted crystalline grains. Classic granite has a “salt and pepper” appearance, with grains of black and white. Look also for quartz in the rock. Granite always consists of quartz and feldspar, which usually gives granite a light, almost glittery color, ranging from almost translucent white (from the quartz) to a pale pink (from the feldspar). This lighter color is mixed with grains of other darker minerals, creating the “salt and pepper” look. For third look at the fracture pattern of the rock. Because of its crystalline structure, granite naturally fractures in planes, resulting in a rough chunky shape. Gradual erosion by water and ice bevels this into smoothness.

Aulanko Granite castle

Aulanko has long traditions. Prehistoric discoveries tell us there has been an ancient castle on Aulanko Hill in pagan times. The old tribe castle will have been destroyed around 1250; this led to the long-drawn-out construction of Häme Castle, which to this day watches over the Vanaja waters.

A resplendent time for Aulanko began when Colonel Hugo Standertskjöld (1844-1931) bought the then Karlberg Estate and the grounds around it. Standertskjöld, who had made his wealth as an arms manufacturer in Russia, planned an integral manor and park system for Aulanko, without a peer in Finland. Aulanko's fame spread wide and far - admirers of the park arrived from as far as the South of Europe.

Hugo Standertskjöld had new driveways, wide walks and paths made on Aulanko Hill. The woods were thinned; men dug rocks out of the rugged terrain with the strength of their bare arms; roughly a hundred cubic metres of soil was dredged for two ponds called Forest Lake and Swan Lake. They became home to water birds such as rare black swans. The park was dotted with pavilions; a granite castle and a bear cave were also created (picture 4). Granite to build up the castle came from construction works of the park (picture 5).

This earthcache introduces visitor Aulanko granite castle and the stones from which it is made from.

(skip to pictures).

To log this cache you must do following tasks in given coordinates:

1 )
at the given coordinates N 61° 01.318 E 024° 26.888 make a visit to granite castle of Aulanko.
Particularly interesting is to go pass a tunnel through the caste.
During the summertime theatre acts may restrict access to castle,
but on the outside it is also possible to make adequate observations.
a)
Look at the stones that are used to build this castle. They are all brought here from surrounding lands, so they are typical local rocks. How do you know that these rocks are Granite? Explain your answer.

b)
What is mainly the grain sizes of granites used in the construction of the castle? why the grainsize differs in different granites? From the rocks that you see at the site, form up you opinion how quickly the Finnish granite in general has been formed? explain your answer.

c)
What colours of granite you will find the castle structures? What do you think of different hues due to? explain your answer.

d)
The average density of granite is 2.75 g/cm3. Based on this measure and count the weight of one granite block used to build one cusp of the wall in the top of one of the towers? Imagine that the castle would have been build from other commonly used material limestone. How much lighter that same rock would have been? The average density of limestone is 2.45 g/cm3. Why limestone is lighter? why this castle is not built from limestone?
2 )
optional tasks about mining and building from rocks
a)
How does the rocks has been worked out for the construction of the castle? Do you detect traces of workmanship in the stones? (tunnel)

b)
How are the graniteblocks used in the construction of the castle attached to each other?
3 )
Send your answers (for example via this message link) to the cache owner.
Title your post “Aulanko Granite castle”
(ps. if you enable selction "I want to send my email address along with this message" it is easier for me to reply)

4 )
You don't have to wait for a logging permission, but any incomplete logs will be deleted. Cache owner will reply something for post if there is some faults in answers.

5 )
Is also desirable altough totally optional that you take a photo of yourself and/or your GPS device on the granite castle and attach it to you log.
kuvat, pictures:
(linkit isompiin kuviin listauksen alareunassa,
links to bigger pictures at the end of listing)


(kuva 1, picture1): Graniitin muodostuminen, Granite formation(kuva 2, picture 2): graniitin raekoot, grain sizes of granite(kuva 3, picture 3): eri värisiä graniitteja, different colours of granite(kuva 4, picture 4): Graniitin louhintaa ja työstöä, Mining and sculpting of granite(kuva 5, picture 5): Paikallinen kalliopera, Local bedrock

Flag Counter


"The most exciting way to learn about the Earth and its processes is to get into the outdoors and experience it first-hand. Visiting an Earthcache is a great outdoor activity the whole family can enjoy. An Earthcache is a special place that people can visit to learn about a unique geoscience feature or aspect of our Earth. Earthcaches include a set of educational notes and the details about where to find the location (latitude and longitude). Visitors to Earthcaches can see how our planet has been shaped by geological processes, how we manage the resources and how scientists gather evidence to learn about the Earth."

AULANKO EARTCACHES :

Ancylusjärven ranta, Aulanko,
GC4AY4D

Yoldiameren ranta, Aulanko,
GC3QRP5

Aulangon Graniittilinna,
Aulanko Granite Castle,
GC4VEMX
you can also contact cache owner via facebook:


- Maitomies -

Additional Hints (No hints available.)